Απόφαση 132002/15

Απόφαση 132002/2015: Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 1222, σε συμμόρφωση της Διοίκησης στην υπ' αριθμόν 5146/2011 απόφαση του 29 ου Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, στην ιδιοκτησία Βασιλείου και Αγγελικής Κουμνά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 132002/2015: Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 1222, σε συμμόρφωση της Διοίκησης στην υπ' αριθμόν 5146/2011 απόφαση του 29 ου Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, στην ιδιοκτησία Βασιλείου και Αγγελικής Κουμνά, (ΦΕΚ 211/ΑΑΠ/2015), 07-10-2015.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 3 παράγραφος 3)θ, άρθρο 159 παράγραφος 1 και άρθρο 160 παράγραφος 2 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β/2011) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και ισχύει.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 234321/2014 (ΦΕΚ 3203/Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 7 και 70 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

5. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας και ειδικότερα τα άρθρα 152, 153, 154 και 160 (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011) άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

10. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Φ39/5380/12/2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που αφορά στη συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως ίσχυε κατά το χρόνο γνωμοδότησης.

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012, Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) και ειδικότερα τα άρθρα 31, 32 και 33.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), για την Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

14. Τη σχετική με τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

15. Το από [ΒΔ] 01-08-1970 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 187/Δ/1970) Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Νέων Λιοσίων (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού

 

16. Το από [ΒΔ] 25-06-1971 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 156/Δ/1971) Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Νέων Λιοσίων (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού.

 

17. Το από [ΠΔ] 02-04-1975 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 71/Δ/1975) Περί Αναθεωρήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Νέων Λιοσίων (Αττικής), εις περιοχήν Μιχελή.

 

18. Την υπ' αριθμόν 11921/2014 απόφαση Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Αττικής (ΦΕΚ 119/ΑΑΠ/2014), περί Άρσης απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 1222 του Δήμου Πετρούπολης.

 

19. Την υπ' αριθμόν 5146/2011 απόφαση του 29ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

20. Την από 27-11-2014 Εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, για Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 1222, σε συμμόρφωση της Διοίκησης στην υπ' αριθμόν 5146/2011 απόφαση του 29ου Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, στην ιδιοκτησία Βασιλείου και Αγγελικής Κουμνά.

 

21. Το υπ' αριθμόν 2ο/2015 Πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της 02-03-2015 (2η Συνεδρίαση - Θέμα 2ο).

 

22. Όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο της υπόθεσης και έχουν κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες και Δήμο.

 

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και επειδή:

 

1. Με τη με αριθμό 5146/2011 απόφαση, το 29ο Τριμελές Τμήμα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, έκανε δεκτή την προσφυγή και ακύρωσε την άρνηση της διοίκησης, που εκδηλώθηκε με το 23772/14444/2008 έγγραφο της Νομαρχίας Αθηνών (Δυτικός Τομέας) να άρει την επιβληθείσα απαλλοτρίωση του ακινήτου και ανέπεμψε την υπόθεση στην Διοίκηση, προκειμένου αυτή να προβεί στις οφειλόμενες ενέργειες.

 

2. Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, με την υπ' αριθμόν 246/2013 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, σε συνέχεια της υπ' αριθμόν 125/2013 ομόφωνης απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και την εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

 

Την άρση της απαλλοτρίωσης, σε συμμόρφωση της Διοίκησης στην 5146/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών του ακινήτου του θέματος, με τον αποχαρακτηρισμό του από κοινόχρηστο χώρο σε οικοδομήσιμο, όπως αυτό απεικονίζεται στο από Ιουλίου 2012 υποβαλλόμενο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, του Διπλωματούχου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Παναγιώτη Ν. Μπάκα.

 

3. Η Υπηρεσία, με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 157320/2014 έγγραφο της, διατύπωσε τις απόψεις της, προτείνοντας νέα ρύθμιση, που αφορά τόσο στην εν λόγω ιδιοκτησία, όσο και στην όμορη (αδόμητη) αυτής, για την οποία είχε ήδη εκδοθεί η υπ' αριθμόν 11921/2014 απόφαση του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου (ΦΕΚ 119/ΑΑΠ/2014) στο εν λόγω οικοδομικό τετράγωνο 1222, προκειμένου η επερχόμενη πολεοδομική ρύθμιση να οδηγεί, κατά το δυνατό, στην επιστημονικά ορθότερη και πλέον αιτιολογημένη πρόταση τροποποίησης τόσο προς όφελος των ιδιοκτησιών Σταματακάκη Κωνσταντίνου, και Κουμνά Βασιλείου-Γεωργίου, Κουμνά Αγγελικής, όσο και της κοινής ωφέλειας.

 

4. Η προς έγκριση τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, η οποία εμφανίζεται στο από Αυγούστου 2014 τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:500 του Διπλωματούχου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Μπάκα Παναγιώτη, στη θέση των ιδιοκτησιών και συνοδεύει την παρούσα, είναι σύμφωνη με τους κανόνες της πολεοδομικής επιστήμης. Επίσης έχει ληφθεί η αναλογούσα εισφορά σε γη της ιδιοκτησίας, ίσης με 18,20 τ.μ., η οποία απεικονίζεται στο ως άνω διάγραμμα, στο τμήμα με στοιχεία (Γ, Δ, Δ', Γ', Γ').

 

5. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών στο υπ' αριθμόν 2ο Πρακτικό της 2ης Μαρτίου 2015 Συνεδρίασης (2η Συνεδρίαση - Θέμα 2ο) γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της άρσης απαλλοτρίωσης.

 

6. Η εν λόγω τροποποίηση είναι όλως εντοπισμένη - σημειακή, δεν ευρίσκεται επί του Βασικού Οδικού Δικτύου, ούτε εντός ζώνης 500 m από την ακτή, ούτε σε περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή χαρακτηρισμένη ως διατηρητέου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, ή κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και σύμφωνα με το άρθρο 186 παράγραφος ΣΤ39 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) εγκρίνεται με απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, αποφασίζουμε:

 

Ι. Την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, στο οικοδομικό τετράγωνο 1222 του Δήμου Πετρουπόλεως, της ιδιοκτησίας υπό στοιχεία (Α, Β, Γ, Δ, Α), όπως αυτή φαίνεται στο από Αυγούστου 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλωματούχου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Μπάκα Παναγιώτη, σε κλίμακα 1:500, που συνοδεύει την παρούσα, έτσι όπως διορθώθηκε από την Υπηρεσία.

 

II. Την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πετρουπόλεως στα οικοδομικά τετράγωνα 1222,1222 Α με:

 

Τον αποχαρακτηρισμό του τμήματος με στοιχεία (Α, Β, Γ', Δ', Α) από Κοινόχρηστο Πράσινο σε οικοδομήσιμο.
Την παρακράτηση της οφειλόμενης εισφοράς σε τμήμα, με στοιχεία (Γ, Δ, Δ', Γ', Γ), εμβαδού 18,20 m2, με τον χαρακτηρισμό του εν λόγω τμήματος ως τμήμα πεζόδρομου, σε συνέχεια του ήδη εγκεκριμένου με το (ΦΕΚ 119/ΑΑΠ/2014) (υπ' αριθμόν 11921/2014 απόφαση του Εντεταλμένου Περιφερειακού Σύμβουλου Αττικής).
Την κατάργηση του με στοιχεία (Γ', Ε, Ζ, Β, Γ') πεζόδρομου, πλάτους 4 m μεταξύ των ιδιοκτησιών Σταματάκη Κωνσταντίνου, Κουμνά Βασιλείου - Γεωργίου και Κουμνά Αλεξάνδρας, που εγκρίθηκε με το (ΦΕΚ 119/ΑΑΠ/2014) (υπ' αριθμόν 11921/2014 απόφαση του Εντεταλμένου Περιφερειακού Σύμβουλου Αττικής) και την διεύρυνση του οικοδομικού τετραγώνου 1222Α, προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό και η επίμαχη ιδιοκτησία. Το όριο Η'Β (μαύρη γραμμή) θα αποτελεί το πλάγιο όριο των παραπάνω ιδιοκτησιών.
Τη θεσμοθέτηση της γραμμής α)β ως μπλε γραμμής, προς αποφυγή δημιουργίας κύριας όψης οικοδομής στο συγκεκριμένο τμήμα του νέου οικοδομικού τετραγώνου 1222 Α, σύμφωνα με τις 47/2004 και 55/1988 εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, για Οδηγίες και Προδιαγραφές για Τροποποιήσεις, Επεκτάσεις, Ρυμοτομικών Σχεδίων, σε απόσταση 3 m από την χαρακτηριζόμενη ΑΔ' ΔΛ γραμμή ως ρυμοτομική γραμμή (πράσινη γραμμή).
Την κατάργηση της με τα στοιχεία (Η, Η', Γ', Β, Θ, Η) πρασιάς πλάτους 3 m, που εγκρίθηκε με την με υπ' αριθμόν 11921/2014 απόφαση του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Αττικής (ΦΕΚ 119/ΑΑΠ/2014).
Τον χαρακτηρισμό του με στοιχεία (Κ, Λ, Δ, Δ', Ε, Κ) τμήματος σε πεζόδρομο πλάτους 4 m.
Τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης, στο νέο οικοδομικό τετράγωνο 1222 Α, αυτών που ισχύουν στην περιοχή, σύμφωνα με το από [ΒΔ] 25-06-1971 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 156/Δ/1971).

 

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.132002.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 16-09-2015

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.