Απόφαση 147417/16

Απόφαση 147417/2729/2016: Τροποποίηση τμήματος της οδού Δαρειώτου (από την οδό Τάσου Σεχιώτη έως την οδό Σπετσεροπούλου) εντός του σχεδίου πόλης Τρίπολης ως δρόμο ήπιας κυκλοφορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 147417/2729/2016: Τροποποίηση τμήματος της οδού Δαρειώτου (από την οδό Τάσου Σεχιώτη έως την οδό Σπετσεροπούλου) εντός του σχεδίου πόλης Τρίπολης ως δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, (ΦΕΚ 132/ΑΑΠ/2016), 13-07-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει σήμερα και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων.

 

5. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

6. Τα άρθρα 18 και 19 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, διατηρηθέντων εν ισχύ.

 

7. Την εγκύκλιο 1/1961 καθώς και το τεύχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκύκλιος 55/1988 οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις και επεκτάσεις σχεδίων πόλεως.

 

8. Την εγκύκλιο 18/2003 Αρμοδιότητες Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όπως και την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

9. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

10. Το από [ΒΔ] 09-11-1955 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 320/Α/1955) περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης.

 

11. Το από [ΒΔ] 10-05-1964 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 78/Δ/1964) που αφορά τροποποίηση του από [ΒΔ] 09-11-1955 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 320/Α/1955).

 

12. Την υπ' αριθμόν 2279/1995 απόφαση Νομάρχη Αρκαδίας (ΦΕΚ 595/Δ/1995) έγκριση αναθεώρησης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Τρίπολης νομού Αρκαδίας στο τμήμα του Ανατολικά των οδών Καλαμών, Ουάσιγκτων, Εθνικής Αντιστάσεως και Καλαβρύτων.

 

13. Την υπ' αριθμόν 1369/2011 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ΦΕΚ 241/AAΠ/2011), η οποία αφορά τροποποίηση - πεζοδρόμηση οδών του εγκεκριμένου σχεδίου Τρίπολης.

 

14. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

 

15. Το άρθρο 7 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) με το οποίο τροποποιήθηκε η παράγραφο 18 του άρθρου 2 του νόμου 4067/2012.

 

16. Την από 25-04-2013 εισήγηση του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης.

 

17. Την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρίπολης με αριθμό 44/2013.

 

18. Την ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης με αριθμό 590/2013.

 

19. Την δημοσιότητα της παραπάνω απόφασης και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 3152/05-12-2013 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολη.

 

20. Το από Μάιο του 2013 τοπογραφικό διάγραμμα τροποποίησης σχεδίου πόλεως Τρίπολης (πεζόδρομοι ήπιας κυκλοφορίας) το οποίο συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το τμήμα πολεοδομικών εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης.

 

21. Την εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού με αριθμό πρωτοκόλλου 68002/2014/14-04-2016 προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας η οποία διαβιβάστηκε με το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 103929/1926/21-04-2016 συνοδευόμενη από σχετικό φάκελο.

 

22. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 40741/69/03-06-2016 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας με το οποίο μας διαβιβάστηκε η ομόφωνα θετική γνωμοδότηση - Θέμα 3° εκτός ημερήσιας διάταξης - πρακτικό 3 της 30-05-2016

 

23. Και επειδή:

 

Α. Στην προτεινόμενη τροποποίηση καμία ένσταση δεν υπεβλήθη.

 

Β. Η πεζοδρόμηση των οδών αυτών ήταν σύμφωνη με το άρθρο 2 παράγραφος 18 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) όπου αναφέρει ότι δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας είναι οι πεζόδρομοι στους οποίους επιτρέπεται η υπό όρους κίνηση οχημάτων. Μετά την δημοσίευση του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) με το οποίο τροποποιήθηκε η παράγραφος 18 του άρθρου 2 του νόμου 4067/2012 οι ανάγκες της προτεινόμενης τροποποίησης από το Δήμο καλύπτονται από τον ορισμό που δίνεται στο Δρόμο ήπιας κυκλοφορίας και συγκεκριμένα Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας νοούνται οι οδοί με προτεραιότητα στην κίνηση των πεζών, στους οποίους με κατάλληλες διαμορφώσεις εξασφαλίζεται, πέραν των αναφερομένων στη χρήση πεζοδρόμου της παραγράφου 59 του παρόντος άρθρου, η διέλευση οχημάτων με χαμηλή ταχύτητα ή και στάθμευση.

 

Γ. Με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν επέρχεται μείωση κοινόχρηστου χώρου, δεν δημιουργείται πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

 

Δ. Κατά την κατασκευή των πεζοδρόμων και συγκεκριμένα στη συμβολή Εθνικής Αντιστάσεως -Δαρειώτου και στη συμβολή Τάσου Σεχιώτη - Δαρειώτου διαπιστώθηκε η ανάγκη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τρίπολης, για λόγους ασφαλείας των πεζών, να ρυθμιστεί η κυκλοφορία με την απαραίτητη σήμανση και να διασαφηνιστεί το καθεστώς σε αυτό το κοινό τμήμα πεζόδρομου και δρόμου ήπιας κυκλοφορίας.

 

Ε. Η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

ΣΤ. Η τροποποίηση αυτή θεωρείται σημειακή και εντοπισμένη, αποφασίζει:

 

Την έγκριση της Τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης με την οριοθέτηση και τον ταυτόχρονο καθορισμό της χρήσης της οδού Δαρειώτου από την συμβολή της με την οδό Τάσου Σεχιώτη (περιλαμβάνοντας και τα κοινά τμήματα: Τάσου Σεχιώτη με Δαρειώτου και Εθνικής Αντιστάσεως με Δαρειώτου ) έως την Σπετσεροπούλου ως δρόμος ήπιας κυκλοφορίας στον οποίο θα επιτρέπεται η υπό όρους κίνηση των οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 18 του νόμου 4067/2012 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον νόμο 4315/2014. Η τροποποίηση απεικονίζεται στο από Μάιο 2013 Τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης υπογράφεται και συνοδεύει την παρούσα.

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.147417.16

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 23-06-2016

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.