Απόφαση 1481/15

Απόφαση 1481/2015: Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών στο οικοδομικό τετράγωνο 12, επί των οδών Ούλωφ Πάλμε, Α. Μπινιώρη, Βορείου Ηπείρου, Ελευθερίου Βενιζέλου (ΒΟΔ), της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1481/2015: Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών στο οικοδομικό τετράγωνο 12, επί των οδών Ούλωφ Πάλμε, Α. Μπινιώρη, Βορείου Ηπείρου, Ελευθερίου Βενιζέλου (ΒΟΔ), της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 78/ΑΑΠ/2015), 06-05-2015.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου ΙΙ(19) του άρθρου 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως εξακολουθεί να ισχύει με το άρθρο 31 του νόμου 4067/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του νόμου 4280/2014 και την εγκύκλιο 10/2012 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με την οποία η έγκριση σημειακών - εντοπισμένων τροποποιήσεων σε οικοδομικό τετράγωνο επί του Βασικού Οδικού Δικτύου απονέμεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

 

2. Την υπ' αριθμόν 62555/5072/1990 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ορισμός Βασικού οδικού δικτύου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 561/Δ/1990).

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων, κ.λ.π. όπως ισχύουν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3 και 70, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του κεφαλαίου II του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31, παράγραφος 3, του νόμου 1557/1985.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 16(α) του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1557/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παράγραφος 2(ε) του ιδίου νόμου όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) και την εγκύκλιο 6/2006 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

6. Το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

7. Τον υπ' αριθμόν νόμο 4269/2014 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

8. Τις εγκυκλίους 18/2003 και 55/1988 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

9. Το από [ΠΔ] 19-10-1931 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 369/Α/1931), με το οποίο εγκρίθηκε η επέκταση του σχεδίου πόλεως στους οικισμούς Νεαπόλεως - Αναγεννήσεως και Τρωάδος (νομού Θεσσαλονίκης).

 

10. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Νεάπολης, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 44314/2371/1989 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 387/Δ/1989) και επανεγκρίθηκε, για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ των χαρτών που το συνοδεύουν, με την υπ' αριθμόν οίκοθεν 80368/5433/1992 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1139/Δ/1992).

 

11. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 38591/2011 διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με το οποίο μας απέστειλε φάκελο του θέματος.

 

12. Τα υπ' αριθμούς πρωτοκόλλου 7845/2012, 7344/ΠΕ/2013, 9128/2014, 9908/2014 έγγραφα της υπηρεσίας μας.

 

13. Τα υπ' αριθμούς πρωτοκόλλου 73960/2012, 62114/2014, 4403/2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, με το οποίο διαβιβάστηκαν στοιχεία του θέματος στην Υπηρεσία μας.

 

14. Την υπ' αριθμόν 33/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, η οποία επικαιροποιήθηκε με την 141/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με την οποία γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης του θέματος.

 

15. Την υπ' αριθμόν 154/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, με την οποία γνωμοδότησε ομόφωνα απορρίπτοντας την ένσταση των τριών συνιδιοκτητών του ακίνητοι του θέματος.

 

16. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 107690/2014 Έγκριση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, σχετικά με τον προϋπολογισμό του έτους 2015 του Δήμου Νεάπολης - Συκεών (αριθμός πρωτοκόλλου 482/2014 Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών), στον οποίο προβλέπεται εγγεγραμμένη πίστωση για την απαλλοτρίωση του οικοπέδου.

 

17. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 4248/2015 Τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Νεάπολης - Συκεών για την προτεινόμενη πολεοδομική παρέμβαση.

 

18. Τη θετική ομόφωνη γνωμοδότηση Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης με αριθμό πράξης 6η κατά την 36η συνεδρία στις 18-03-2015, αποφασίζει:

 

Την έγκριση της σημειακής τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στο οικοδομικό τετράγωνο 12, επί των οδών Ούλωφ Πάλμε, Α. Μπινιώρη, Βορείου Ηπείρου, Ελευθερίου Βενιζέλου (ΒΟΔ), ως εξής:

 

Τον χαρακτηρισμό των οικοπέδων 1 α και 1 Β, που περιγράφονται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ, ως Χώρου Βρεφονηπιακού σταθμού, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:500 με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν για την περιοχή.

 

a.1481.15

 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 02-04-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.