Απόφαση 1712/17

Απόφαση 1712/2017: Αναθεώρηση εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1712/2017: Αναθεώρηση εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου, (ΦΕΚ 209/ΑΑΠ/2017), 18-09-2017.

 

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

 

β) Της εγκυκλίου 10/2012 (Εγκύκλιος 29829/10/2012)Αρμοδιότητα γνωμοδότησης ΣΥΠΟΘΑ Περιφερειακών Ενοτήτων/Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού (ΣΥΠΟΘΑ, Θέματα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κ.α.).

 

γ) Του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

δ) Του νόμου 4458/1965 (ΦΕΚ 33/Α/1965) Περί Βιομηχανικών Περιοχών, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 742/1977 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 4458/1965.

 

ε) Του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997) Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις.

 

στ) Του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4389/2016 και ειδικότερα της παραγράφου 2 του άρθρου 238.

 

ζ) Του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016) Χωρικός σχεδιασμός Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις και ειδικότερο του άρθρου 13.

 

η) Του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης - Περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις και ειδικότερα τις παραγράφους 2)α του άρθρου 51 αυτού.

 

θ) Του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

 

2. Την υπ' αριθμόν 14026/2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017) υπουργική απόφαση με θέμα Διορισμός της Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθώς και την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 8165/2017 (ΦΕΚ 2247/Β/2017) απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Συντονιστή αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων, στους Προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καθώς και σε υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α/2013), όπως ισχύουν.

 

3. Τη με οίκοθεν 8165/2017 (ΦΕΚ 2247/Β/2017) απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΣΑΔΚ), Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων ...όπως ισχύουν.

 

4. Τη Φ/Α.15/3/2226/170/2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ΠΕΚΑ σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του τύπου και του περιεχομένου της πολεοδομικής μελέτης των ΕΠ και της διαδικασίας εξέτασής τους.

 

5. Την 79347/6021/1990 (ΦΕΚ 674/Δ/1990) κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας Καθορισμός ειδικών προδιαγραφών εκπόνησης πολεοδομικών μελετών Βιομηχανικών (ΒΙΠΑ) και βιοτεχνικών (ΒΙΟΠΑ) πάρκων και ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση.

 

6. Την 1732/2009 (ΦΕΚ 122/ΑΑΠ/2009) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης Επέκταση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και Αναθεώρηση Εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Νέας Αλικαρνασσού Νομού Ηρακλείου.

 

7. Την 26882/2003 (ΦΕΚ 696/Δ/2003) Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου (δήμος Ηρακλείου, Νέας Αλικαρνασσού και Γαζίου.

 

8. Την 22292/4915/1999 (ΦΕΚ 1768/Β/1999) Τροποποίηση της 16/1981 απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Περί εγκρίσεως του συστήματος Οργανώσεως των οικιστικών περιοχών του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του Ηρακλείου και της ευρύτερης περιοχής του (ΦΕΚ 654/Β/1981). (Βιομηχανικές δραστηριότητες, Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου, χρήσεις γης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα μετά την ψήφιση του νόμου 4280/2014 και ειδικότερα της παραγράφου 32 του άρθρου 28.

 

9. Την 53860/1969 (ΦΕΚ 433/Β/1969) κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισμού και Βιομηχανίας Περί ορισμού βιομηχανικής περιοχής της Διοικητικής περιφέρειας της πόλεως Ηρακλείου.

 

10. Την 24740/287/1981 (ΦΕΚ 323/Β/1981) κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας και Ενέργειας και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, Περί τροποποιήσεως (διευρύνσεως) ορίων της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου (Κρήτης).

 

11. Το από 17-11-1975 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 55/Δ/1976) Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου των Κοινοτήτων Νέας Αλικαρνασσού και Καλλιθέας (Ηρακλείου Κρήτης) της περιοχής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως.

 

12. Το από 26-05-1993 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 758/Δ/1993) Τροποποίηση και επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής περιοχής της Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού και της Κοινότητας Καλλιθέας (νομού Ηρακλείου) και καθορισμός των όρων και περιορισμών δόμησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

13. Την 1874/2002 (ΦΕΚ 894/Δ/2002) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού Νομού Ηρακλείου..

 

14. Την 4174/2006 (ΦΕΚ 84/ΑΑΠ/2006) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου στα οικοδομικά τετράγωνα 1 και 1Α.

 

15. Την 1415/2007 (ΦΕΚ 200/ΑΑΠ/2007) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου και απένταξη εκτάσεων στην περίμετρο της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου.

 

16. Την 4114/2014 (ΦΕΚ 384/ΑΑΠ/2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου.

 

17. Την 119492/2006 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ανάπτυξης Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου και των έργων αναβάθμισης των εγκαταστάσεων υποδομής της που καλύπτει το σύνολο της πολεοδομούμενης έκτασης και είναι σε ισχύ σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου 4014/2011 επειδή ζητήθηκε εμπρόθεσμα η ανανέωση τους η οποία ως σήμερα δεν έχει εκδοθεί.

 

18. Το γεγονός ότι η γεωλογική καταλληλότητα της έκτασης έχει κριθεί τόσο κατά την οριοθέτηση της Βιομηχανικής Περιοχής όσο και κατά την αρχική πολεοδόμηση και επιβεβαιώθηκε εκ νέου με γεωλογική μελέτη σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 16374/3696/1998 (ΦΕΚ 723/Β/1998) που αποτελεί παράρτημα της πολεοδομικής μελέτης.

 

19. Το 37562/25-06-2015 έγγραφο της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.ΑΕ προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης -Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

 

20. Το 2339/20-07-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού προς την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.ΑΕ.

 

21. Το 2691/24-07-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού προς το γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Χωρικής και Περιφερειακής Πολιτικής.

 

22. Το 37712/27-07-2015 έγγραφο της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ΑΕ προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης -Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

 

23. Το 2701/04-09-2015 (ΑΠΔΗ 118975/07-09-2015) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού μετά του φακέλου της μελέτης Αναθεώρησης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου προς το Δήμο Ηρακλείου.

 

24. Η 137894/13-10-2015 ανακοίνωση ανάρτησης της μελέτης.

 

25. Το 140952/19-10-2015 Πρωτόκολλο Ανάρτησης.

 

26. Το 140954/19-10-2015 έγγραφο του Δήμου Ηρακλείου που αφορά την ενημέρωση για την ανάρτηση.

 

27. Τα φύλλα των εφημερίδων ΠΑΤΡΙΣ και ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, που δημοσιεύθηκαν στις 14 και 15-10-2015 και της ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 13007/17-10-2015 και 13008/20-10-2015.

 

28. Η 148771/04-11-2015 ένσταση της εταιρείας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ.

 

29. Η 26/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, μετά της 28104/10-03-2016 εισήγησης της υπηρεσίας (ΑΔΑ: Ψ0ΟΕΩ0Ο-ΑΣΧ).

 

30. Η 555/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (ΑΔΑ: 6ΚΟ1Ω0Ο-Γ9Β).

 

31. Το ΦΑ/5.7/37536/402/2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

32. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 118975/2015/17-06-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας/Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας/Διεύθυνση Πολεοδομικού σχεδιασμού και Τράπεζα γης.

 

33. Το 32913/13-07-2016 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/Διεύθυνση Πολεοδομικού σχεδιασμού και Τράπεζα γης προς τη Διεύθυνση Πολεοδομίας/ Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών.

 

34. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 90146/03-08-2016 έγγραφο του Δήμου με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος της μελέτης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

 

35. Το 3885/01-11-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού προς το Δήμο Ηρακλείου.

 

36. Το 56121/05-12-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

37. Το 127320/09-12-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Ηρακλείου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης- Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

 

38. Το 4328/85748/08-12-2016 έγγραφο της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ΑΕ.

 

39. To 4328/16/22-02-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με το οποίο αποστέλλεται στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων ΠΕ Ηρακλείου σχετική εισήγηση για την εν λόγω αναθεώρηση.

 

40. Τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, όπως αυτή διατυπώνεται στο 2/2017 πρακτικό της συνεδρίασης της 20-03-2017 (θέμα 6).

 

41. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Α. Την απόρριψη της υποβληθείσας ένστασης με ΑΠ 148771/14.11.2015 ως εκπρόθεσμης, αόριστης και στερούμενης αιτήματος.

 

Β. Την έγκριση της πρότασης Αναθεώρησης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου όπως αποτυπώνεται στα συνημμένα διαγράμματα Π.3.1, Π.3.2, Π.3.3, Π.3.4, Π.3.5, Π.3.6, Π3.7 και Π5 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, και όπως αυτή συνοπτικά περιγράφεται, ως ακολούθως:

 

1. Στα ΚΧ1, ΚΧ4, ΚΧ5, ΚΧ8, ΚΧ9, ΚΧ10 επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές γραμμές.

 

2. Στα οικοδομικά τετράγωνα 1, ΟΤ1Α, ΟΤ2, ΟΤ5, ΟΤ6, ΟΤ8, ΟΤ9Α, ΟΤ11, ΟΤ12, ΟΤ14, ΟΤ19Α, ΟΤ20 και ΟΤ21 επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές.

 

3. Στα οικοδομικά τετράγωνα 3, ΟΤ4, ΟΤ7, ΟΤ9Β, ΟΤ13, ΟΤ15, ΟΤ16, ΟΤ17, ΟΤ18Α, ΟΤ19Β και ΟΤ22-23 επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές γραμμές και μειώνεται το πλάτος του προκηπίου ώστε να μη ρυμοτομούνται τα υφιστάμενα βιομηχανικά κτίρια.

 

4. To KX7 μετονομάζεται σε ΟΤ24, επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές γραμμές, καθορίζονται οικοδομικές γραμμές και σε αυτό εγκρίνονται χρήσεις Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης (ΧΜΟ) από Ελεύθεροι χώροι-αστικό πράσινο (ΠΡ) που ίσχυαν.

 

5. To OT18B μετονομάζεται σε ΚΧ17, τροποποιούνται οι ρυμοτομικές γραμμές, και σε αυτό εγκρίνονται χρήσεις Ελεύθεροι χώροι - Αστικό πράσινο (ΠΡ) από Εγκαταστάσεις (αστικών υποδομών) κοινής ωφέλειας (ΚΩ) που ίσχυαν.

 

6. Στα ΚΧ2, ΚΧ11, ΟΤ30, ΟΤ31, ΟΤ32, ΟΤ33 και ΟΤ34 επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές.

 

Τμήματα του ΚΧ2 διαχωρίζονται και δημιουργούνται τα οικοδομικά τετράγωνα ΚΧ2, ΚΧ11, ΟΤ30, ΟΤ31, και ΟΤ32, ΟΤ33 και ΟΤ34.

 

Στα οικοδομικά τετράγωνα 30 και ΟΤ31 καθορίζονται οικοδομικές γραμμές και εγκρίνονται χρήσεις Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης(ΧΜΟ).

 

Στα οικοδομικά τετράγωνα 32, ΟΤ33 και ΟΤ34 εγκρίνονται χρήσεις Χώρος στάθμευσης.

 

7. Στα ΚΧ3 και ΚΧ6 (βόρειο δυτικό άκρο) επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές γραμμές και επιπλέον:

 

Η προβλεπόμενη οδός Α ταυτίζεται ως προς τον άξονα της με την υφιστάμενη οδό Μαυσώλου. Το πλάτος της στο πρώτο τμήμα των 50 m ορίζεται στα 10.5 m και αμέσως μετά διαμορφώνεται κυκλικός κόμβος.
Αλλάζει η γεωμετρία του οικοδομικού τετραγώνου ΚΧ6 και στην θέση του τριγωνικού κόμβου δημιουργείται κυκλικός κόμβος με ακτίνα 13.5 m.
Δημιουργείται πεζόδρομος για το διαχωρισμό του ΚΧ3 από το νέο ΟΤ28.

 

8. Στο οικοδομικό τετράγωνο 10 (προέρχεται από τη συνένωση των οικοδομικών τετραγώνων 10Α και ΟΤ10Β) επικαιροποιούνται οι ήδη εγκεκριμένες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές και επιπλέον:

 

Ενοποιούνται τα οικοδομικά τετράγωνα ΟΤ10Α και ΟΤ10Β σε ένα ενιαίο οικοδομικό τετράγωνο το οικοδομικό τετράγωνο 10, με την κατάργηση του μεταξύ τους πεζοδρόμου πλάτους 4 m
Μετατοπίζεται η βόρεια ρυμοτομική γραμμή βορειότερα από 1.6 m έως 3 m εις βάρος της οδού Β, η οποία θεσμοθετείται με πλάτος 25 m αποκτώντας συμβατότητα με την ήδη διαμορφωμένη κατάσταση.
Μετατοπίζεται η ανατολική ρυμοτομική γραμμή ανατολικότερα από 0 έως 1.25 m εις βάρος της οδού Α, η οποία θεσμοθετείται με μεταβλητό πλάτος από 15.1 m έως 16.1 m αποκτώντας συμβατότητα με την ήδη διαμορφωμένη κατάσταση.
Επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 5 m στη βόρεια πλευρά με πρόσωπο στην οδό Β, στην ανατολική με πρόσωπο στην οδό Α και στην νότια με πρόσωπο στην οδό Μ.

 

9. Στο νοτιοδυτικό άκρο της Βιομηχανικής Περιοχής δημιουργούνται:

 

To OT29 στο οποίο καθορίζονται ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές και εγκρίνονται χρήσεις Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης(ΧΜΟ).
Τα ΚΧ12 και ΚΧ13 στα οποία καθορίζονται ρυμοτομικές γραμμές και εγκρίνονται χρήσεις Ελεύθεροι χώροι - αστικό πράσινο (Περιμετρικό Πράσινο).
Πεζόδρομος πλάτους 2 m μεταξύ των ΚΧ13 και ΟΤ29.

 

10. Στο βορειοδυτικό άκρο ΒΙΠΕ:

 

Δημιουργούνται τα ΚΧ14, ΚΧ15, ΚΧ16, ΟΤ25, ΟΤ26, ΟΤ27 και ΟΤ28.
Εγκρίνονται οι οδοί 1, 2, 3 και 5 πλάτους 9 m, η οδός 4 πλάτους 10.5 m και η οδός Γ διαπλατύνεται τοπικά από 13.25 m σε 15.75 m σε μήκος περίπου 60 m
Ο διαχωρισμός των οικοδομικών τετραγώνων που προσδιορίζουν χώρους πρασίνου από τα υπόλοιπα επιτυγχάνεται με πεζόδρομους πλάτους 2, 4 και 6 m.
Στο οικοδομικό τετράγωνο 25 που έχει κατασκευαστεί το κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Αλικαρνασσού εγκρίνονται ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές και χρήσεις Εγκαταστάσεις (αστικών υποδομών) κοινής ωφέλειας.
Στα οικοδομικά τετράγωνα 26, 27 και 28 εγκρίνονται ρυμοτομικές, οικοδομικές γραμμές και χρήσεις Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης (ΧΜΟ).
Στα ΚΧ14, ΚΧ15 και ΚΧ16 εγκρίνονται ρυμοτομικές γραμμές και χρήσεις Ελεύθεροι χώροι-αστικό πράσινο (Περιμετρικό Πράσινο).

 

11. Επιβάλλονται προκήπια όπως αυτά τεκμηριώνονται στα συνημμένα διαγράμματα Π.3.1, Π.3.2, Π.3.3, Π.3.4, Π.3.5, Π.3.6 και Π3.7.

 

12. Στα οικοδομικά τετράγωνα ΚΧ1, ΚΧ6, ΚΧ8, ΚΧ9 και ΚΧ17 με χρήση Ελεύθεροι χώροι-αστικό πράσινο, και επιτρέπεται το σύνολο των χρήσεων του άρθρου 21 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

13. Στα οικοδομικά τετράγωνα ΚΧ2, ΚΧ3, ΚΧ4, ΚΧ5, ΚΧ10, ΚΧ11, ΚΧ12, ΚΧ13, ΚΧ14, ΚΧ15 και ΚΧ16 που αποτελούν το περιμετρικό πράσινο με χρήση Ελεύθεροι χώροι - αστικό πράσινο, επιτρέπεται το σύνολο των χρήσεων του άρθρου 21 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

14. Στα οικοδομικά τετράγωνα 32, ΟΤ33 και ΟΤ34 με χρήση Χώρος στάθμευσης, επιτρέπονται οι χρήσεις της παραγρ. 9 του άρθρου 23 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

Γ. Την έγκριση Πολεοδομικού κανονισμού και όρων δόμησης.

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων των οικοδομικών τετραγώνων της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου καθορίζονται ως εξής:

 

1. ΤΟΜΕΑΣ Α:

 

Περιλαμβάνει τα Οικοδομικά Τετράγωνα 9Α και 20.

 

α. Ελάχιστο Εμβαδόν 2.000 m2

β. Ελάχιστο Πρόσωπο 30 m

γ. Μέγιστο ποσοστό Κάλυψης 60% της επιφάνειας των οικοπέδων

δ. Συντελεστής Δόμησης 0.7

ε. Μέγιστο ύψος κτιρίων 9 m

 

Παρεκκλίσεις: Παραμένουν σε ισχύ οι παρεκκλίσεις ύψους που αφορούν ειδικές κατασκευές και έχουν εγκριθεί ως σήμερα.

 

ζ. Χρήσεις γης ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (ΧΜΟ) Επιτρέπεται το σύνολο των χρήσεων του άρθρου 25 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014)

 

η. Ελάχιστη απόσταση κτιρίων από πλαγία και οπίσθια όρια Απόσταση Δ σύμφωνα με Νέο Οικοδομικό Κανονισμό ως ισχύει εκάστοτε, με ελάχιστη τα πέντε (5.00)μ Παρεκκλίσεις Παραμένουν σε ισχύ οι παρεκκλίσεις περί μη τήρησης ελαχίστων αποστάσεων που έχουν εγκριθεί ως σήμερα τόσο για ειδικές κατασκευές όσο και σε συγκεκριμένα οικόπεδα.

 

θ. Ελάχιστη απόσταση των ανεγερθησομένων εντός του αυτού οικοπέδου κτιρίων Απόσταση Δ σύμφωνα με Νέο Οικοδομικό Κανονισμό ως ισχύει εκάστοτε, με ελάχιστη τα 5 m

 

2. ΤΟΜΕΑΣ Β:

 

Περιλαμβάνει τα Οικοδομικά Τετράγωνα ΟΤ1, ΟΤ2, ΟΤ3, ΟΤ4, ΟΤ5, ΟΤ6, ΟΤ7, ΟΤ8, ΟΤ9Β, ΟΤ10, ΟΤ11, ΟΤ12, ΟΤ13, ΟΤ14, ΟΤ15, ΟΤ16, ΟΤ17, ΟΤ18Α, ΟΤ19Β, ΟΤ21, ΟΤ22-23 και ΟΤ24.

 

α. Ελάχιστο Εμβαδόν 2.000 m2

 

Παρεκκλίσεις:

 

Ι. 1500 m2 για τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν πριν την ισχύ του παρόντος.

II. 100 m2 για τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν πριν την ισχύ του παρόντος και αφορούν την εγκατάσταση αντλιοστασίων.

 

β. Ελάχιστο Πρόσωπο 30 m

 

Παρεκκλίσεις

 

Ι. 20 m για τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν πριν την ισχύ του παρόντος.

II. 10 m για τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν πριν την ισχύ του παρόντος και αφορούν την εγκατάσταση αντλιοστασίων.

 

γ. Μέγιστο ποσοστό Κάλυψης 60% της επιφάνειας των οικοπέδων

 

δ. Συντελεστής Δόμησης 2

 

ε. Μέγιστο ύψος κτιρίων 22.75 m

 

Παρεκκλίσεις: Παραμένουν σε ισχύ οι παρεκκλίσεις ύψους που αφορούν ειδικές κατασκευές και έχουν εγκριθεί ως σήμερα.

 

ζ. Χρήσεις γης: Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης (ΧΜΟ) Επιτρέπεται το σύνολο των χρήσεων του άρθρου 25 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

Παρεκκλίσεις: Κατά παρέκκλιση σε κτίρια και εγκαταστάσεις νομίμως υφιστάμενα κατά την έγκριση του παρόντος που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) Παραγωγικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης (ΥΟ) και δύναται:

 

Ι. Να παρατείνουν τη δραστηριότητα τους και να συνεχίσουν την λειτουργία τους καθώς και να ανανεώνουν την αδεία λειτουργίας τους αορίστως.

 

II. Να αναθεωρούν - τροποποιούν τις αδειοδοτήσεις τους ως προς τις υφιστάμενες χρήσεις τους.

 

III. Να επεκτείνονται χωρίς περιορισμούς, είτε με επαύξηση του υπάρχοντος εξοπλισμού (επαύξηση ισχύος κ.λ.π.) είτε με την κατασκευή νέων κτιρίων..

 

η. Ελάχιστη απόσταση κτιρίων από πλαγία και οπίσθια όρια Απόσταση Δ σύμφωνα με Νέο Οικοδομικό Κανονισμό ως ισχύει εκάστοτε, με ελάχιστη τα 5 m.

 

Παρεκκλίσεις:

 

Ι. Δεν απαιτείται ελάχιστη απόσταση για τις κατασκευές που αφορούν την εγκατάσταση αντλιοστασίων.

 

II. Παραμένουν σε ισχύ οι παρεκκλίσεις περί μη τήρησης ελαχίστων αποστάσεων που έχουν εγκριθεί ως σήμερα τόσο για ειδικές κατασκευές όσο και σε συγκεκριμένα οικόπεδα.

 

θ. Ελάχιστη απόσταση των ανεγερθησομένων εντός του αυτού οικοπέδου κτιρίων Απόσταση Δ σύμφωνα με NOK ως ισχύει εκάστοτε, με ελάχιστη τα 5 m

 

3. ΤΟΜΕΑΣ Γ:

 

Περιλαμβάνει τα Οικοδομικά Τετράγωνα ΟΤ1Α, ΟΤ19Α και ΟΤ25.

 

α. Ελάχιστο Εμβαδόν 500 m2

β. Ελάχιστο Πρόσωπο 20 m

γ. Μέγιστο ποσοστό Κάλυψης 60% της επιφάνειας των οικοπέδων

δ. Συντελεστής Δόμησης 1.2

ε. Μέγιστο ύψος κτιρίων 17.25 m

ζ. Χρήσεις γης: Εγκαταστάσεις (αστικών υποδομών) κοινής ωφέλειας (ΚΩ) Επιτρέπεται το σύνολο των χρήσεων του άρθρου 20 και του άρθρου 24 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

Παρεκκλίσεις: Εγκαταστάσεις που έχουν αδειοδοτηθεί με βάσει τις ισχύουσες ως σήμερα χρήσεις δύναται να παρατείνουν την δραστηριότητα τους αορίστως.

 

η. Ελάχιστη απόσταση κτιρίων από πλαγία και οπίσθια όρια Απόσταση Δ σύμφωνα με Νέο Οικοδομικό Κανονισμό ως ισχύει εκάστοτε, με ελάχιστη τα 5 m

 

Παρεκκλίσεις: Παραμένουν σε ισχύ οι παρεκκλίσεις περί μη τήρησης ελαχίστων αποστάσεων που έχουν εγκριθεί ως σήμερα τόσο για ειδικές κατασκευές όσο και σε συγκεκριμένα οικόπεδα.

 

θ. Ελάχιστη απόσταση των ανεγερθησομένων εντός του αυτού οικοπέδου κτιρίων Απόσταση Δ σύμφωνα με Νέο Οικοδομικό Κανονισμό ως ισχύει εκάστοτε, με ελάχιστη τα 5 m

 

4. ΤΟΜΕΑΣ Δ:

 

Περιλαμβάνει τα Οικοδομικά Τετράγωνα ΟΤ26, ΟΤ27, ΟΤ28, ΟΤ29, ΟΤ30 και ΟΤ31.

 

α. Ελάχιστο Εμβαδόν 1000 m2

β. Ελάχιστο Πρόσωπο 20 m

γ. Μέγιστο ποσοστό Κάλυψης 60% της επιφάνειας των οικοπέδων

δ. Συντελεστής Δόμησης 1.2

ε. Μέγιστο ύψος κτιρίων 17.25 m

ζ. Χρήσεις γης: Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης (ΧΜΟ) Επιτρέπεται το σύνολο των χρήσεων του άρθρου 25 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014)

η. Ελάχιστη απόσταση κτιρίων από πλαγία και οπίσθια όρια Απόσταση Δ σύμφωνα με Νέο Οικοδομικό Κανονισμό ως ισχύει εκάστοτε, με ελάχιστη τα 5 m

θ. Ελάχιστη απόσταση των ανεγερθησομένων εντός αυτού οικοπέδου κτιρίων Απόσταση Δ σύμφωνα με Νέο Οικοδομικό Κανονισμό ως ισχύει εκάστοτε, με ελάχιστη τα 5 m

 

5. Σε όλους του τομείς επιτρέπεται η έγκριση παρεκκλίσεων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.

 

Δ. Τα πολεοδομικά μεγέθη που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα, ορίζονται με τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός) και την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει.

 

Ε. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηράκλειο, 22-08-2017

 

Με εντολή Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΠΕΧΩΠ

 

a.1712.17.1

a.1712.17.2Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.