Απόφαση 181145/17

Απόφαση 181145/2017: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1278, στο Δήμο Αγίου Δημητρίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 181145/2017: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1278, στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, (ΦΕΚ 41/ΑΑΠ/2017), 02-03-2017.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Αττικής

 

Έχοντας υπ' όψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 3 παράγραφος 3 παράγραφος θ, άρθρο 159 παράγραφος 1 και άρθρο 160 παράγραφος 2.

 

2. Την υπ' αριθμόν 109290/39629/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμόν 438/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/2016), που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, που είχε καταρτισθεί με το προεδρικό διάταγμα 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) και είχε τροποποιηθεί με την υπ' αριθμόν 44403/2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2494/Β/2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β/2011).

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 8840/2017 (ΦΕΚ 39/Β/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής.

 

4. Το νόμο 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Δ/2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις, άρθρο 44.

 

5. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

6. Τον Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

7. Το άρθρο 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

8. Το νόμο 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και το νόμο 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

9. Το άρθρο 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Φ39/1895/2015 απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που αφορά στην ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας της Περιφέρειας Αττικής.

 

11. Το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

12. Την από 16-05-2006 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 513/Δ/2006) Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.

 

13. Της υπ' αριθμόν 262/2015 απόφαση της του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου.

 

14. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών, της 5ης συνεδρίασης/14-07-2016/Θέμα 5°.

 

15. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου, όπως συμπληρώθηκε.

 

Και επειδή:

 

Α. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγίου Δημητρίου, μετά την υπ' αριθμόν 493/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αποφάσισε μερική τροποποίηση στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1278 της υφιστάμενης χρήσης από Πολιτιστικό Κέντρο σε Κοινόχρηστο Χώρο, σε τμήμα βορείως της ιδιοκτησίας του Δήμου, - τον καθορισμό Πεζοδρόμου, πλάτους 3 m μεταξύ των δύο αυτών χώρων.

 

Η Οικοδομική Γραμμή, η μερική τροποποίηση της υφιστάμενης χρήσης, και ο πεζόδρομος πλάτους 3 m προτείνονται να τοποθετηθούν όπως αυτά εμφαίνονται στο από Μαΐου Τοπογραφικό - Κτηματολογικό Διάγραμμα της Μηχανικού του Δήμου, Κυριακοπούλου Ευτυχίας, που συνοδεύει την παρούσα αίτηση τροποποίησης σχεδίου πόλεως.

 

Κατά της απόφασης αυτής, η οποία αναρτήθηκε, δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νόμιμα, δεν υπεβλήθησαν Ενστάσεις, όπως βεβαιώνεται με τις με αριθμό πρωτοκόλλου 28812/24-08-2015, 28813/24-08-2015, 28814/24-08-2015, 28815/24-08-2015, βεβαιώσεις της Δημάρχου Αγίου Δημητρίου.

 

Β. Με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1164795/03-12-2015 εισήγηση το Τμήμα Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών, πρότεινε την αποδοχή της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου, επειδή, ύστερα από μελέτη του φακέλου διαπιστώθηκε ότι η προτεινόμενη τροποποίηση είναι πολεοδομικά αναγκαία καθώς:

 

Καθιστά δυνατή την έκδοση άδειας δόμησης για τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου στην περιοχή Αγίου Βασιλείου του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
ο Δήμος δε θα επιβαρυνθεί με επιπλέον έξοδα στον δημοτικό προϋπολογισμό.
οι ιδιοκτησίες δεν επηρεάζονται από την τροποποίηση και είναι άρτιες κατ' εμβαδόν.
τηρήθηκε από τον Δήμο Αγίου Δημητρίου η κατά νόμο διαδικασία, σύμφωνα με το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα, όπως ισχύει σήμερα.

 

Γ. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, με την 5η συνεδρίαση/14-07-2016/Θέμα 5° απόφασή του, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1278 του Δήμου Αγίου Δημητρίου, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1164795/03-12-2015 εισήγηση της Υπηρεσίας.

 

Δ. Η εν λόγω τροποποίηση είναι όλως εντοπισμένη τροποποίηση, δεν ευρίσκεται επί Βασικού Οδικού Δικτύου, ούτε σε περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή χαρακτηρισμένη ως διατηρητέου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, ή κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και σύμφωνα με το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), καθώς και την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 29829/14-06-2012 Εγκύκλιο 10/2012 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΑΔΑ: Β4ΛΔ0ΛΔ2) εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1278 του Δήμου Αγίου Δημητρίου, με:

 

την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1278, για να οριστεί η Οικοδομική Γραμμή (ΟΓ), η οποία απαιτείται για να καθοριστεί επακριβώς η θέση του μελλοντικού κτίσματος εντός του χώρου,
τη μερική τροποποίηση της υφιστάμενης χρήσης από Πολιτιστικό Κέντρο σε Κοινόχρηστο Χώρο, σε τμήμα βορείως της ιδιοκτησίας του Δήμου,
τον καθορισμό Πεζοδρόμου, πλάτους 3 m μεταξύ των δύο αυτών χώρων.

 

Η Οικοδομική Γραμμή, η μερική τροποποίηση της υφιστάμενης χρήσης, και ο πεζόδρομος πλάτους 3 m προτείνονται να τοποθετηθούν όπως αυτά εμφαίνονται στο από Μαΐου Τοπογραφικό - Κτηματολογικό Διάγραμμα της Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού του Δήμου, Κυριακοπούλου Ευτυχίας, που συνοδεύει την παρούσα αίτηση τροποποίησης σχεδίου πόλεως.

 

Τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης του οικοδομικού τετραγώνου Γ1278
Κάλυψη 30%, συντελεστής δόμησης 0,40
Όροφοι Τρεις (3)
Μέγιστο ύψος 11 m.

 

όπως αναλυτικά φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που συνοδεύει την με αριθμό 262/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου Αττικής και συνοδεύει την παρούσα.

 

2. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για παράβαση Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.181145.17

 

Η απόφαση αυτή και το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει, να συν-δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 10-02-2017

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.