Απόφαση 188719/15

Απόφαση 188719/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 172 του Δήμου Νέας Σμύρνης με το χαρακτηρισμό οικοπέδου σε χώρο ΚΦ - Νηπιαγωγείο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 188719/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 172 του Δήμου Νέας Σμύρνης με το χαρακτηρισμό οικοπέδου σε χώρο ΚΦ - Νηπιαγωγείο, (ΦΕΚ 262/ΑΑΠ/2015), 29-12-2015.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 3 παράγραφος 3)θ, άρθρο 159 παράγραφος 1 και άρθρο 160 παράγραφος 2.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011).

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 234321/2014 (ΦΕΚ 3203/Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις, άρθρο 44.

 

5. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

7. Το άρθρο 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

8. Το νόμο 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και το νόμο 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

9. Το άρθρο 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 11779/11205/2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που αφορά στην συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, καθώς και την υπ' αριθμόν Φ38/5380/4945/2012 ανασυγκρότησης αυτών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις Φ39/3168/13/2013 και Φ39/1941/14/2014 αποφάσεις του ιδίου.

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

12. Το από [ΠΔ] 29-03-1933 (ΦΕΚ 1933/Α/1933) προεδρικό διάταγμα περί καθορισμού επιφανείας και διαστάσεων των οικοπέδων Παλαιού Φαλήρου, το από [ΒΔ] 19-08-1946 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 292/Α/1946) περί αναθεωρήσεως του σχεδίου Βουρλοποτάμου (Παλαιού Φαλήρου και Νέας Σμύρνης) και την υπ' αριθμόν 426463/125/1988 (ΦΕΚ 337 Δ/1988) απόφαση Νομάρχη Πειραιά για την έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Σμύρνης.

 

13. Την υπ' αριθμόν 31243/1452/1987 (ΦΕΚ 520/Δ/1987) απόφαση Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Νέας Σμύρνης.

 

14. Την υπ' αριθμόν 66/2014 απόφαση της 8ης/01-07-2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Σμύρνης.

 

15. Της υπ' αριθμόν 158/2014 απόφασης της 9ης/07-07-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης.

 

16. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών, της 7ης συνεδρίασης/02-09-2015/Θέμα 6ο.

 

17. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου, όπως συμπληρώθηκε.

 

Και επειδή:

 

Α. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νέας Σμύρνης, μετά την υπ' αριθμόν 66/2014 απόφαση της 8ης/01-07-2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση στο οικοδομικό τετράγωνο 172 του Δήμου Νέας Σμύρνης με το χαρακτηρισμό οικοπέδου σε χώρο ΚΦ - Νηπιαγωγείο.

 

Κατά της απόφασης αυτής, η οποία αναρτήθηκε, δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νόμιμα, δεν υπεβλήθησαν Ενστάσεις, όπως βεβαιώνεται με την με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 46759/2014 βεβαίωση του Δημάρχου Νέας Σμύρνης.

 

Β. Με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 36805/2015 εισήγηση το Τμήμα Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών, πρότεινε την αποδοχή της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 172 του Δήμου Νέας Σμύρνης, επειδή, ύστερα από μελέτη του φακέλου διαπιστώθηκε ότι:

 

α. Τεκμηριώνεται σοβαρή πολεοδομική ανάγκη για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, και το χαρακτηρισμό οικοπέδου σε χώρο ΚΦ - Νηπιαγωγείο.

 

β. Αποσκοπεί στο κοινό όφελος.

 

γ. Δεν επιφέρει μείωση του κοινόχρηστου χώρου.

 

δ. Προκύπτει η ικανότητα του Δήμου για αποζημίωση της υπό χαρακτηρισμό ως ΚΦ χώρου, ιδιοκτησίας.

 

Με την υπ' αριθμόν ΔΥ/09-10-2014 βεβαίωση του Δήμου Νέας Σμύρνης / Τμήμα Λογιστηρίου, προκύπτει ότι, στην 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, συμπεριλήφθηκε μεταβολή της πίστωσης του ΚΑ 15.7111.0001 με τίτλο Αναγκαστική απαλλοτρίωση τμήματος εξ αδιαιρέτου οικοπέδου στο οικοδομικό τετράγωνο 172 (Στρατηγού Παρασκευόπουλου και Μίμαντος) η οποία από 1,00 ευρώ αυξήθηκε στα 341.600,03 ευρώ για το 2014 και σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 24/2015 απόφαση της 2ης/04-02-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης για το 2015 πιστώθηκε συνολικό ποσό 699.450,53 ευρώ.

 

ε. Τηρήθηκε από τον Δήμο Νέας Σμύρνης η κατά νόμο διαδικασία, σύμφωνα με το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα, όπως ισχύει σήμερα.

 

Γ. Το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, με την υπ' αριθμόν 7η συνεδρίαση / 02-09-2015 / Θέμα 6ο απόφασή του, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης στο οικοδομικό τετράγωνο 172 του Δήμου Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 36805/2015 εισήγηση της Υπηρεσίας.

 

Δ. Η εν λόγω τροποποίηση είναι όλως εντοπισμένη τροποποίηση, δεν ευρίσκεται επί Βασικού Οδικού Δικτύου, ούτε σε περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή χαρακτηρισμένη ως διατηρητέου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, ή κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και σύμφωνα με το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) καθώς και την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 29829/2012 εγκύκλιο 10/2012 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΑΔΑ: Β4ΛΔ0-ΛΔ2), εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 172 του Δήμου Νέας Σμύρνης, με:

 

Τον χαρακτηρισμό του οικοπέδου με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΑ στο οικοδομικό τετράγωνο 172 σε χώρο ΚΦ - Νηπιαγωγείο.
Τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης στο νέο ΚΦ του οικοδομικού τετραγώνου 172, σύμφωνα με τους ισχύοντες της περιοχής, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών του εγκεκριμένου κτιριολογικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 33445/ΣΤ1/2009 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων), δηλαδή:
oΚάλυψη 60%
oσυντελεστής δόμησης 0.60
oΌροφος 1

 

όπως αναλυτικά φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα, σε κλίμακα 1:500, που συνοδεύει την παρούσα.

 

2. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για παράβαση του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας στο ΦΕΚ, αυτή αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια.

 

a.188719.15

 

Η απόφαση αυτή και το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει, να συν-δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 10-11-2015

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.