Απόφαση 201700/16

Απόφαση 201700/3667/2016: Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Ναυπλίου στο οικοδομικό τετράγωνο 78 σε εφαρμογή της 76/2011 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 201700/3667/2016: Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Ναυπλίου στο οικοδομικό τετράγωνο 78 σε εφαρμογή της 76/2011 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου, (ΦΕΚ 257/ΑΑΠ/2016), 23-11-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

4. Τα άρθρα 18 και 19 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, διατηρηθέντων εν ισχύ.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει σήμερα και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων.

 

6. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

7. Την εγκύκλιο 1/1961 καθώς και το τεύχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκύκλιος 55/1988 οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις και επεκτάσεις σχεδίων πόλεως.

 

8. Την εγκύκλιο 18/2003 Αρμοδιότητες Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όπως και την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

9. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

10. Το από [ΒΔ] 02-05-1969 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 90/Α/1959) Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Ναυπλίου και καθορισμού όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού.

 

11. Το από [ΒΔ] 03-05-1969 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 105/Δ/1969) Περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων και περί ύψους των οικοδομών του ρυμοτομικού σχεδίου Ναυπλίου.

 

12. Την από 07-10-1985 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 569/Δ/1985) η οποία αφορά την έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Ναυπλίου του Δήμου Ναυπλίου (νομού Αργολίδας).

 

13. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 1934/1989 απόφαση Νομάρχη Αργολίδας η οποία αφορά έγκριση αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ναυπλίου στις ενότητες Πρόνοια - Νέο Βυζάντιο και τμήματος Παλιάς Πόλης, και αναθεώρηση των όρων δόμησης (ΦΕΚ 350/Δ/1989).

 

14. Την υπ' αριθμόν 3125/1989 απόφαση Νομάρχη Αργολίδας η οποία αφορά τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Ναυπλίου νομού Αργολίδας για τον αποχαρακτηρισμό πρασίνου στο οικοδομικό τετράγωνο 78 (ΦΕΚ 366/Δ/1989).

 

15. Την παράγραφο 2)β του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

16. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

17. Την 76/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου.

 

18. Τα έγγραφα με υπ' αριθμόν 1403/24-6-2014, 1636/ 3-9-2014, 985/14-5-2015 και 2064/25-9-2015 της Υπηρεσίας Δόμησης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπλιέων.

 

19. Την από 12-07-2012 αίτηση των Κουϊκόγλου - Σταθακοπούλου Σοφίας και Κουϊκόγλου -Παπαλεξάνδρου Ευαγγελίας με την οποία υπέβαλαν προς τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Ναυπλίου σχετικό φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ζητούσαν την άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 78 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Ναυπλίου σε εφαρμογή της 76/2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου.

 

20. Την ομόφωνα θετική γνωμοδότηση για τη συμμόρφωση στη 76/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου και την τροποποίηση του οικοδομικού τετραγώνου 78 όπως εκφράστηκε στην απόφαση 13/2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπλιέων.

 

21. Την ομόφωνα θετική γνωμοδότηση για τη συμμόρφωση στη 76/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου και την τροποποίηση του οικοδομικού τετραγώνου 78 όπως εκφράστηκε στην απόφαση 114/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων.

 

22. Την υπ' αριθμόν 10008/04-04-2014 ανακοίνωση - πρόσκληση και τη δημοσίευση της στον τύπο και συγκεκριμένα: α) στην εφημερίδα ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στις 10 και 17-04-2014 και β) στην εφημερίδα ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ στις 17 και 24-04-2014.

 

23. Την υπ' αριθμόν 16485/30-05-2014 βεβαίωση του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Ναυπλιέων σύμφωνα με την οποία δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της 114/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων.

 

24. Το από Σεπτέμβριο 2015 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που συντάχθηκε από την Αρχιτέκτονα Μηχανικό Τζάκου Αθηνά που ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ναυπλιέων.

 

25. Την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου με αριθμό πρωτοκόλλου 124032/46514/10-11-2015 που διαβιβάστηκε με σχετικό φάκελο στο αρμόδιο ΣΥΠΟΘΑ Π.Ε. Αργολίδας με το έγγραφο με αριθμό 68620/14/12-11-2015.

 

26. Το έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Π.Ε. Αργολίδας με αριθμό 98/28-7-2016 με το οποίο μας διαβιβάστηκε η ομόφωνα θετική γνωμοδότηση με αριθμό θέματος 8 από το πρακτικό 2 της 30-6-2016.

 

27. Και επειδή:

 

α) Θα πρέπει να συμμορφωθεί η Διοίκηση στην απόφαση της παραγράφου 17 της παρούσης.

 

β) Η αρθείσα απαλλοτρίωση έχει επιβληθεί με τροποποίηση κατά την αναθεώρηση του 1989 και όχι με την αρχική ένταξη στο σχέδιο πόλης Ναυπλίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα η ιδιοκτησία δεν οφείλει εισφορά σε γη.

 

γ) Η τροποποίηση αυτή μπορεί να θεωρηθεί σημειακή και εντοπισμένη.

 

δ) Η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφασίζει:

 

1. Την έγκριση της Τροποποίησης σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 78 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ναυπλίου, σε συμμόρφωση της 76/2011 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου, με μετατόπιση της ισχύουσας ρυμοτομικής γραμμής της ανατολικής πλευράς του οικοδομικού τετραγώνου 78 ανατολικότερα κατά 1,03 m στο νότιο μέρος και 1,25 μ. βόρεια έτσι ώστε να μην ρυμοτομείται το υφιστάμενο διώροφο κτίριο και αφορά το εδαφικό τμήμα με κορυφές (Ο-Ι-Θ-Π-Ο) εμβαδού 20,61 m2 Η εν λόγω τροποποίηση απεικονίζεται στο από Σεπτέμβριο του 2015 Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1:500 το οποίο συντάχθηκε από την Αρχιτέκτονα Μηχανικό Τζάκου Αθηνά, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε ως προς την εφαρμογή των ισχυουσών Οικοδομικών - Ρυμοτομικών Γραμμών και των όρων δόμησης από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ναυπλίου. Επειδή η αρθείσα απαλλοτρίωση είχε επιβληθεί με τροποποίηση κατά την αναθεώρηση του 1989 και όχι με την αρχική ένταξη στο σχέδιο σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 2508/1997 όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 1 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) η ιδιοκτησία δεν οφείλει εισφορά σε γη.

 

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.201700.16

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 04-11-2016

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.