Απόφαση 202542/15

Απόφαση 202542/2015: Άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Τσίρμπα Αρετής με κ.α. 17.43.53, στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1181 της Περιφερειακής Ενότητας Νεάπολη Δήμου Αχαρνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 202542/2015: Άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Τσίρμπα Αρετής με κ.α. 17.43.53, στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1181 της Περιφερειακής Ενότητας Νεάπολη Δήμου Αχαρνών, (ΦΕΚ 254/ΑΑΠ/2015), 22-12-2015.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011) περί Έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής και ισχύει.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 234321/2014 (ΦΕΚ 3203/Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) και τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

5. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 και ειδικότερα το άρθρο 24, όπως ισχύουν.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

9. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

10. Το νόμο 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

11. Το νόμο 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

12. Την εγκύκλιο 141/1986 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

13. Την εγκύκλιο 6/2006 της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

14. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002).

 

15. Τη σχετική με την εν θέματι υπόθεση νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

16. Τις διατάξεις του νόμου 4030/2011, για το νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011), άρθρα 30, 31 και 32 περί συγκρότησης και αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ).

 

17. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου Φ39/2209/2015 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Τροποποίηση της με αριθμό Φ39/1895/2015 απόφασης για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Αττικής).

 

18. Το από 28-06-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 724/Δ/1986) έγκρισης πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Νεάπολη Δήμου Αχαρνών.

 

19. Την υπ' αριθμόν 30731/Τ-2298/1990 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής με την οποία κυρώθηκε η υπ' αριθμόν 1 Πράξη Εφαρμογής Ρυμοτομικού Σχεδίου της περιοχής.

 

20. Την υπ' αριθμόν 31391/794/1995 (ΦΕΚ 55Δ/1995) απόφαση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αχαρνών στα οικοδομικά τετράγωνα 1181, 91.

 

21. Την υπ' αριθμόν 4535/2007 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

22. Το υπ' αριθμόν 85/2013 Πρακτικό Συνεδριάσεως Τριμελούς Συμβουλίου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

23. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 92517/2013 Εισήγηση της Υπηρεσίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

24. Το από 11-07-2013 πρακτικό (6ο) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

25. Την υπ' αριθμόν 286/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών.

 

26. Το από 12-09-2013 πρακτικό (7ο) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

27. Τη νεότερη υπ' αριθμόν 342/20-09-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών.

 

28. Την αριθμόν πρωτοκόλλου 190965/07-10-2013 συμπληρωματική εισήγηση της Υπηρεσίας.

 

29. Το από 10-10-2013 πρακτικό Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

30. Την υπ' αριθμόν 53/05-02-2015 νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών,

 

31. Την υπ' αριθμόν 2/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Πρακτικό Τριμελούς Συμβουλίου του νόμου 3068/2002) για συμμόρφωση της Περιφέρειας με την υπ' αριθμόν 4537/2007 δικαστική απόφαση.

 

32. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 100281/28-05-2015 Εισήγηση της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής.

 

33. Το υπ' αριθμόν 6 Πρακτικό (10-09-2015 συνεδρίαση, θέμα 6°) Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

34. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο.

 

και επειδή:

 

1. Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 100281/2015 εισήγησή της, η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού εισηγήθηκε προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, την άρση απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Τσίρμπα Αρετής (κ.α. 17.43.53, οικοδομικό τετράγωνο Γ1181) σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμόν 4535/2007 δικαστική απόφαση και την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήματα του οικοδομικού τετραγώνου Γ1181 που αφορά την εν λόγω ιδιοκτησία.

 

2. Με την υπ' αριθμόν 53/05-02-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών αποφασίστηκε η άρση και επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Τσίρμπα Αρετής με κ.α. 17.43.53., στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1181 της Περιφερειακής Ενότητας Νεάπολη και η αποκατάσταση της στην Περιφερειακή Ενότητα Άγιος Πέτρος Β', στο οικοδομικό τετράγωνο 817, με αριθμό οικοπέδου 13Α και επιφάνεια 200 m2.

 

3. Σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 6 Πρακτικό της από 10-09-2015 συνεδρίασής του (θέμα 6ο), το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής γνωμοδότησε ομόφωνα για την απόρριψη της πρότασης τροποποίησης της υπ' αριθμόν 100281/28-05-2015 εισήγησης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και υπέρ της άρσης και της επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Τσίρμπα Αρετής, για τους λόγους που αναφέρονται στη γνωμοδότηση αυτή, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε:

 

α. Την άρση της απαλλοτρίωσης στη θέση της ιδιοκτησίας της Τσίρμπα Αρετής, με κ.α. 17.43.53. που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο Γ 1181, του Δήμου Αχαρνών, σε συμμόρφωση της Διοίκησης με την υπ' αριθμόν 4535/2007 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών,

 

β. Την επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης στην εν λόγω θέση, καθόσον συντρέχουν αθροιστικά, στην προκειμένη περίπτωση, οι προϋποθέσεις της υπ' αριθμόν 141/1986 Εγκυκλίου της Διεύθυνσης Κανονιστικών Ρυθμίσεων. Τμήμα Νομικό / ΥΠΕΧΩΔΕ και της παραγράφου 3, άρθρο 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79Α/2012), όπως φαίνεται στο συνημμένο στην παρούσα αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου,

 

γ. Τη σύνταξη Πράξης Εφαρμογής, μετά τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της Απόφασης αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της Αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.202542.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 23-11-2015

 

Ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.