Απόφαση 216582/15

Απόφαση 216582/2015: Άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 664, 665 και 527 επί της οδού Σαρανταπόρου του Δήμου Χαλανδρίου, σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 17921/2008 δικαστικής απόφασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 216582/2015: Άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 664, 665 και 527 επί της οδού Σαρανταπόρου του Δήμου Χαλανδρίου, σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 17921/2008 δικαστικής απόφασης, (ΦΕΚ 216/ΑΑΠ/2015), 20-10-2015.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρα 3 παράγραφος 3)θ, 159 παράγραφος 1 και 160 παράγραφος 2.

 

2. Του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011).

 

3. Του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Δ/2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις, άρθρο 44.

 

4. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 234321/2014 (ΦΕΚ 3203/Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης.

 

5. Του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα των άρθρων 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

6. Του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985).

 

7. Του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα των άρθρων 152, 154 και 160.

 

8. Του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

9. Του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

10. Του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

11. Της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 11779/11205/2012 απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που αφορά στην συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, καθώς και την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Φ38/5380/4945/2012 ανασυγκρότησης αυτών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Φ39/3168/13/2013 και Φ39/1941/14/2014 αποφάσεις του ιδίου.

 

12. Του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρο 31 παράγραφος 2 και 32 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

13. Του από [ΠΔ] 03-05-1969 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 2141/Δ/1969) επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου Χαλανδρίου, καθώς και της υπ' αριθμόν 32469/Π-918/1989 (ΦΕΚ 728/Δ/1989) απόφασης τροποποίησης όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή.

 

14. Της υπ' αριθμόν 17921/2008 απόφασης του 26ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.

 

15. Της υπ' αριθμόν 15ης συνεδρίασης/30-10-2013 με αριθμό 45/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της υπ' αριθμόν 26ης συνεδρίασης/04-12-2013 με αριθμό 359/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου.

 

16. Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, της 4ης συνεδρίασης/29-01-2013/Θέμα 3ο, της 3ης συνεδρίασης / 23-05-2013 / εκτός ημερήσιας διάταξης / Θέμα 2ο και της 10ης συνεδρίασης / 30-10-2014 / Θέμα 4ο.

 

17. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου.

 

Και επειδή:

 

Α. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ' αριθμόν 17921/2008 απόφαση του, βεβαίωσε την άρση της απαλλοτρίωσης στο ακίνητο των αιτούντων, στα οικοδομικά τετράγωνα 664, 665 και 527 επί της οδού Σαρανταπόρου του Δήμου Χαλανδρίου.

 

Β. Ο Δήμος Χαλανδρίου, σε συνέχεια του υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2650/10/2010 εγγράφου της τέως Διεύθυνσης Πολεοδομίας Ανατολικού Τομέα (Δίμηνη Προθεσμία) και του υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 9334/2012 εγγράφου της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο έγινε υπενθύμιση της δίμηνης προθεσμίας, δεν τήρησε την κατά νόμο διαδικασία, για την άρση με τυχόν επανεπιβολή της συγκεκριμένης απαλλοτρίωσης.

 

Γ. Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΥ/2012 (19-11-2012 ορθή επανάληψη) Εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα ...πρέπει να γίνει δεκτή η αιτούμενη άρση απαλλοτρίωσης 664, 665 και 527 επί της οδού Σαρανταπόρου του Δήμου Χαλανδρίου, σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 17921/2008 απόφασης του 26ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με τροποποίηση του ρυμοτομικού, γιατί ύστερα από μελέτη του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχουν, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, οι προϋποθέσεις:

 

a. Τεκμηρίωση την πολεοδομικής ανάγκης διατήρησης του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου.

 

b. Πιστοποίηση της δυνατότητας για άμεση αποζημίωση των ιδιοκτητών και

 

c. Τήρηση της σχετικής διαδικασίας τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου για την άρση με την επανεπιβολή της συγκεκριμένης απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις τροποποίησης σχεδίου (άρθρα 1, 3, 7 και 70 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως ισχύουν σήμερα).

 

Δ. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, με τις υπ' αριθμόν 4η συνεδρίαση / 29-01-2013 / Θέμα 3ο και 3η συνεδρίαση / 23-05-2013 / εκτός ημερήσιας διάταξης / Θέμα 2ο, γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης τροποποίησης μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 664, 665 και 527 επί της οδού Σαρανταπόρου του Δήμου Χαλανδρίου.

 

Ε. Με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 113326/2013 έγγραφο της Υπηρεσίας, διαβιβάστηκε φάκελος της υπόθεσης στο Δήμο Χαλανδρίου, για την τήρηση της διαδικασίας δημοσιοποίησης της τροποποίησης τηρουμένων των προθεσμιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παράγραφος 1 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999), άρθρα 152, 154 και 160 και του άρθρου 13 παράγραφος 3 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

ΣΤ. Ο Δήμος Χαλανδρίου, τήρησε την προβλεπόμενη κατά νόμο διαδικασία δημοσιοποίησης και με την υπ' αριθμόν 45/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την υπ' αριθμόν 359/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του, εκδίκασε και απέρριψε υποβληθείσα ένταση ΕΜΜΑΝΟΥΛΗ ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΑΚΗ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΑΚΗ, κατά της πρότασης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου, στα οικοδομικά τετράγωνα 664, 665 και 527 του Δήμου.

 

Ζ. Η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 147374/2014 συμπληρωματική εισήγηση, εισηγήθηκε εκ νέου στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων την απόρριψη της ένστασης και την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, δεδομένου ότι ο Δήμος τήρησε την προβλεπόμενη κατά νόμο διαδικασία δημοσιοποίησης.

 

Η. Με το Πρακτικό της 10ης συνεδρίασης / 30-10-2014 / Θέμα 4ο το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της άρσης απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 664, 665 και 527 επί της οδού Σαρανταπόρου του Δήμου Χαλανδρίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

 

Θ. Με την προτεινόμενη τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλανδρίου, αποφασίζουμε:

 

Α. Την άρση της απαλλοτρίωσης σε εκτέλεση της με αριθμό 17921/2008 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

Β. Την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, με:

 

1. Αποχαρακτηρισμό του τμήματος 1-7-6-5-1 του οικοδομικού τετραγώνου 664 από κοινόχρηστο χώρο πρασίνου σε οικοδομήσιμο.

 

2. Κατάργηση του κοινόχρηστου χώρου - Δρόμος 6-7-8-Μ-9-10-Ο-11-6 και δημιουργία νέου με διαπλάτυνση του υπάρχοντος εσωτερικού δρόμου κατά περίπου 2 m, μεταξύ του νέου οικοδομικού τετραγώνου 664 Α και του οικοδομικού τετραγώνου 664.

 

3. Δημιουργία πεζοδρόμου πλάτους 2 m μεταξύ του νέου οικοδομήσιμου οικοδομικού τετραγώνου 664 Α και του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου επί της οδού Λευκωσίας.

 

4. Επιβολή πρασιάς 4 m στο νέο οικοδομικό τετράγωνο και στο έναντι οικοδομικό τετράγωνο 664

 

5. Καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης στο νέο οικοδομήσιμο τμήμα οικοδομικού τετραγώνου 664 Α, σύμφωνα με τους ισχύοντες της περιοχής,

 

6. Παρακράτηση εισφοράς σε γη συνολικού εμβαδού 122,78 m2, η οποία κατανέμεται για την δημιουργία κοινόχρηστου χώρου, όπως αναλυτικά φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που συνοδεύει αυτή την απόφαση.

 

Γ. Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Δ. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της Αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Ε. Μετά τη δημοσίευσή της απόφασης στο ΦΕΚ, αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια.

 

a.216582.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 26-06-2015

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.