Απόφαση 217089/15

Απόφαση 217089/2015: Άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην ιδιοκτησία Μυλωνά Λάμπρου, στο οικοδομικό τετράγωνο 300 της περιοχής Αγίων Αναργύρων Δήμου Αμαρουσίου, σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμόν 4060/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 217089/2015: Άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην ιδιοκτησία Μυλωνά Λάμπρου, στο οικοδομικό τετράγωνο 300 της περιοχής Αγίων Αναργύρων Δήμου Αμαρουσίου, σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμόν 4060/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, (ΦΕΚ 252/ΑΑΠ/2015), 21-12-2015.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011) περί Έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής και ισχύει.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 234321/2014 (ΦΕΚ 3203/Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 και ειδικότερα το άρθρο 24, όπως ισχύουν.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

8. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

9. Το νόμο 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. To νόμο 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

11. Την εγκύκλιο 141/1986 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

12. Την εγκύκλιο 6/2006 της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001).

 

14. Τη σχετική με την εν θέματι υπόθεση νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

15. Τις διατάξεις του νόμου 4030/2011, για το νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011), άρθρα 30, 31 και 32 περί συγκρότησης και αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ).

 

16. Την υπ' αριθμόν Φ39/2209/2015 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Τροποποίηση της με αριθμό Φ39/1895/2015 απόφασης για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Αττικής).

 

17. Το από [ΒΔ] 03-09-1936 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 400/Α/1936) αναθεώρησης και επέκτασης σχεδίου του Αμαρουσίου, με το οποίο το οικοδομικό τετράγωνο 300 χαρακτηρίστηκε ως ευρύτερος κοινόχρηστος χώρος.

 

18. Την υπ' αριθμόν 103571/7467/1991 (ΦΕΚ 968/Δ/1991) απόφαση έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αμαρουσίου.

 

19. Την υπ' αριθμόν 6939/1283/1993 (ΦΕΚ 744/Δ/1993) απόφαση τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αμαρουσίου, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμούς 88223/6449/1993 (ΦΕΚ 1241/Δ/1993), 72228/4579/1994 (ΦΕΚ 734/Δ/1994) και 31477/6487/1997 (ΦΕΚ 977/Δ/1997) αποφάσεις.

 

20. Την υπ' αριθμόν 4060/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

21. Την υπ' αριθμόν 387/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

22. Την υπ' αριθμόν 71/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου.

 

23. Την υπ' αριθμόν 36380/2010 εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Εφαρμογών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Αθηνών, προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Τομέα Ανατολικής Αθήνας.

 

24. Την από 23-12-2010 (συνεδρίαση 7η, πράξη 4) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αθήνας.

 

25. Την υπ' αριθμόν 25/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου.

 

26. Την υπ' αριθμόν 71404/2012 εισήγηση της Υπηρεσίας προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

27. Την υπ' αριθμόν 344/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου.

 

28. Την υπ' αριθμόν 58500/2012/2012 εισήγηση της Υπηρεσίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθήνας.

 

29. Το από 23-05-2013 απόσπασμα 3ου Πρακτικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

 

30. Την υπ' αριθμόν 171322/2012/2013 συμπληρωματική εισήγηση της Υπηρεσίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθήνας.

 

31. Το από 03-10-2013 απόσπασμα 7ου Πρακτικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

 

32. Το από 08-07-2014 απόσπασμα 7ου Πρακτικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

 

33. Την υπ' αριθμόν 356/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου.

 

34. Την υπ' αριθμόν 71/17-02-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου.

 

35. Την υπ' αριθμόν 361/11-06-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου για ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015.

 

36. Την υπ' αριθμόν 91032/20-07-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής.

 

37. Το υπ' αριθμόν 8 Πρακτικό (24-09-2015 συνεδρίαση, θέμα 1ο) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

 

38. Τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης και επειδή:

 

1. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, με την υπ' αριθμόν 4060/2008 απόφασή του, ακύρωσε την τεκμαιρόμενη άρνηση της Διοίκησης να άρει τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση στην ιδιοκτησία Μυλωνά Λάμπρου, στο οικοδομικό τετράγωνο 300 και ανέπεμψε την υπόθεση στη Διοίκηση για να προβεί σε οφειλόμενες ενέργειες.

 

2. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου, με τις υπ' αριθμούς 387/2009, 71/2010, 344/2012 και 71/2015 αποφάσεις του, αποφάσισε την άρση και επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης στην ανωτέρω ιδιοκτησία, εκδίκασε ενστάσεις και προέβλεψε κωδικό αποζημίωσης.

 

3. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου με την υπ' αριθμόν 361/2014 απόφαση, ενέκρινε τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2015, ο οποίος προβλέπει δαπάνη 547.542,00 € στον Κ.Α. 40-7111.011 για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας στο οικοδομικό τετράγωνο 300 περιοχής Αγίων Αναργύρων (υπόθεση Λάμπρου Μυλωνά)..., όπως φαίνεται στη συνημμένη αυτής εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού δαπανών έτους 2015.

 

4. Η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής με την υπ' αριθμόν 91032/2015 συμπληρωματική εισήγηση των υπ' αριθμών 36380/2010, 71404/2012, 58500/2012 και 171322/2013 προηγούμενων εισηγήσεων, εισηγήθηκε στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, την άρση και επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Μυλωνά Λάμπρου.

 

5. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα, με το από 24-09-2015 και με αριθμό 8 πρακτικό του (θέμα 1ο), γνωμοδότησε υπέρ της άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ανωτέρω ιδιοκτησία, της επανεπιβολής της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία αυτή και του χαρακτηρισμού της ιδιοκτησίας ως ευρύτερο κοινόχρηστο χώρο.

 

6. Σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012), συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις για επανεπιβολή της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και συγκεκριμένα:

 

α. η πολεοδομική αναγκαιότητα διατήρησης του οικοπέδου ως κοινόχρηστος χώρος δεδομένου ότι η ιδιοκτησία:

 

αποτελεί τμήμα ευρύτερου κοινόχρηστου χώρου καθώς γειτνιάζει με το χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Βλασίου, ενώ βρίσκεται και δίπλα σε υφιστάμενο δημοτικό σχολείο και
σύμφωνα με την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αμαρουσίου (ΦΕΚ 977/Δ/1997), οι ανάγκες για ελεύθερους χώρους πρασίνου στην Περιφερειακή Ενότητα 8 Αγίων Αναργύρων καθορίζονται σε 80 στρέμματα, ενώ όπως αναφέρεται στην υπ' αριθμόν 344/2012 απόφαση του Δήμου Αμαρουσίου, το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο προβλέπει για την περιφερειακή ενότητα 8, 33 στρέμματα ελεύθερων χώρων, δηλαδή πολύ λιγότερα από τα απαιτούμενα,

 

β. η οικονομική δυνατότητα του Δήμου Αμαρουσίου για άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη.

 

7. Η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου είναι εντοπισμένη, δεν βρίσκεται επί βασικού οδικού δικτύου, δεν έχει χαρακτηριστεί περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, διατηρητέου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ή κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και συνεπώς εγκρίνεται με απόφαση Περιφερειάρχη (παράγραφος ΣΤ39, άρθρο 186, νόμου 3852/2010), αποφασίζουμε:

 

1. Την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Μυλωνά Λάμπρου, στο οικοδομικό τετράγωνο 300 περιοχής Αγίων Αναργύρων, Δήμου Αμαρουσίου και τον αποχαρακτηρισμό της από ευρύ κοινόχρηστο χώρο, σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμόν 4060/2008 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

2. Την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ανωτέρω ιδιοκτησία ομοίως ως είχε εγκριθεί με το από [ΒΔ] 03-09-1936 βασιλικό διάταγμα.

 

3. Την έγκριση των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, όπως φαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, μετά τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μόνο για παράβαση Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) και σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.217089.15

 

Η παρούσα και αντίγραφο του Τοπογραφικού Διαγράμματος να συν-δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 27-11-2015

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.