Απόφαση 227054/17

Απόφαση 227054/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 189Α του Δήμου Πετρούπολης, με χαρακτηρισμό χώρου ΚΑΠΗ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 227054/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 189Α του Δήμου Πετρούπολης, με χαρακτηρισμό χώρου ΚΑΠΗ, (ΦΕΚ 7/ΑΑΠ/2018), 30-01-2018.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β/2011) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β/2011) και την μεταγενέστερη με αριθμό 109290/39629/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμόν 438/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, (ΦΕΚ 4251/Β/2016) που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής) καθώς και την 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/2017) όμοια και ισχύει σήμερα.

 

3. Τη με αριθμό οίκοθεν 59417/2017 (ΦΕΚ 945/Β/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για την Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ' αριθμόν οίκοθεν 8840/2017 (ΦΕΚ 39/Β/2017) απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής, όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Το άρθρο 44 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Δ/2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις και τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/A/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

6. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985) και ειδικότερα του άρθρου 34.

 

8. Τον Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

9. Το άρθρο 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140Α/2000), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

10. Το νόμο 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και το νόμο 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας της Περιφέρειας Αττικής.

 

12. Την υπ' αριθμόν Φ39/2209/2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Φ39/4541/2015 απόφαση του ιδίου.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρα 31 και 32, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

14. Το από [ΒΔ] 08-01-1955 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 10/Α/1955) με το οποίο εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Πετρούπολης.

 

15. Την από 15-12-1994 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 14/Α/1995) με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πετρούπολης.

 

16. Την από 28-11-1997 απόφαση Νομάρχη Αθηνών (ΦΕΚ 1177/Δ/1997) με την οποία τροποποιήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Πετρούπολης στο οικοδομικό τετράγωνο 189.

 

17. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 154209/2016/14-02-2017 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Υπηρεσίας μας, προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθήνας.

 

18. Την από 03-04-2017 (Πρακτικό 2ο, θέμα 7ο), με αριθμό 150/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθήνας.

 

19. Τη με αριθμό 33/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 189 Α του Δήμου Πετρούπολης με χαρακτηρισμό χώρου ΚΑΠΗ.

 

20. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του οικείου Δήμου και ο κρατικός προϋπολογισμός (σύμφωνα με την από 11-08-2016 βεβαίωση Δημάρχου).

 

22. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου.

 

και επειδή:

 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πετρούπολης, με την υπ' αριθμόν 33/2016 πράξη του, αφού έλαβε υπόψη του την υπ' αριθμόν 11/2016 Πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, γνωμοδότησε ομόφωνα σύμφωνα με την ανωτέρω πράξη και ενέκρινε: την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με τη μείωση του πλάτους της οδού Δεληγιάννη στα 7 m από την οδό Καραϊσκάκη ως την οδό Αγίας Λαύρας, την αντίστοιχη διεύρυνση της πλατείας του οικοδομικού τετραγώνου 189Α κατά 5 m σε βάρος της οδού Δεληγιάννη, τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου πλατείας μεταξύ των οδών Αγίας Λαύρας και Πατριάρχου Γρηγορίου 5ου, την έγκριση της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου 5ου με πλάτος 7 m και τη διατήρηση του κτίσματος εντός της πλατείας του οικοδομικού τετραγώνου 189 Α με κόκκινο περίγραμμα και χρήση ΚΑΠΗ, όπως ακριβώς αναλυτικά περιγράφεται και αιτιολογείται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης και σύμφωνα με τα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

 

2. Η ανωτέρω 33/2016 πράξη Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πετρούπολης, αναρτήθηκε και δημοσιοποιήθηκε σύμφωνα με την κατά νόμο προβλεπόμενη διαδικασία και κατά αυτής δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, σύμφωνα με την από 11-08-2016 βεβαίωση Δημάρχου.

 

3. Το Τμήμα Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, εισηγήθηκε θετικά προς το αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών (αριθμός πρωτοκόλλου 154209/2016/14-02-2017), διότι τεκμηριώνεται η πολεοδομική της αναγκαιότητα, βάσει των αναγκών του Δήμου Πετρούπολης σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους.

 

4. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, γνωμοδότησε (κατά πλειοψηφία) (7ο θέμα της 2ης από 03-04-2017 Συνεδρίασης) - σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 189Α του Δήμου Πετρούπολης, και αναλυτικότερα:

 

α. τη μείωση του πλάτους της οδού Δεληγιάννη στα 7 m από την οδό Καραϊσκάκη ως την οδό Αγίας Λαύρας, και την αντίστοιχη διεύρυνση της πλατείας του οικοδομικού τετραγώνου 189 Α, κατά 5 m, σε βάρος της οδού Δεληγιάννη.

 

β. τη διατήρηση του κτίσματος εντός της πλατείας του οικοδομικού τετραγώνου 189Α με κόκκινο περίγραμμα και χρήση ΚΑΠΗ.

 

γ. τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου πλατείας μεταξύ των οδών Δεληγιάννη και Πατριάρχου Γρηγορίου Ε', την έγκριση της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' με πλάτος 7 m και της οδού Δεληγιάννη με πλάτος 6 m από την οδό Αγίας Λαύρας μέχρι την οδό Κολοκοτρώνη σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.227054.17

 

Η απόφαση αυτή και το συνοδεύον τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευτούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 12-12-2017

 

Ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.