Απόφαση 227104/17

Απόφαση 227104/2017: Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, σε ακίνητα φερόμενης ιδιοκτησίας Νικολοπούλου Μαρίας και λοιπών φερόμενων ιδιοκτητών, που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα 1378 και 1363 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Περιστερίου, σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 12909/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 227104/2017: Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, σε ακίνητα φερόμενης ιδιοκτησίας Νικολοπούλου Μαρίας και λοιπών φερόμενων ιδιοκτητών, που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα 1378 και 1363 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Περιστερίου, σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 12909/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, (ΦΕΚ 295/ΑΑΠ/2017), διόρθωση (ΦΕΚ 16/ΑΑΠ/2018), 29-12-2017.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β/2011) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β/2011) και την μεταγενέστερη με αριθμό 109290/39629/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμόν 438/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, (ΦΕΚ 4251/Β/2016) που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής) καθώς και την 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/2017) όμοια και ισχύει σήμερα.

 

3. Τη με αριθμό οίκοθεν 59417/2017 (ΦΕΚ 945/Β/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για την Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ' αριθμόν οίκοθεν 8840/2017 (ΦΕΚ 39/Β/2017) απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής, όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

6. Τον Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

7. Το άρθρο 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140Α/2000), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

8. Το νόμο 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και το νόμο 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

10. Την υπ' αριθμόν Φ39/2209/2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Φ39/4541/2015 απόφαση του ιδίου.

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρα 31 και 32, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131//Α/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

13. Το από [ΒΔ] 14-12-1970 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 311/Δ/1970) περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Περιστερίου (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτών.

 

14. Την υπ' αριθμόν 12909/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 19ο Τριμελές).

 

15. Τις υπ' αριθμόν οίκοθεν 228738/20-11-2014 και από 11-01-2017 εισηγήσεις του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής.

 

16. Τις από 03-04-2017 (Συνεδρίαση 2η - θέμα 9ο), 23-09-2016 (Συνεδρίαση 8η - θέμα 1ο) και 16-09-2016 (Συνεδρίαση 7η - θέμα 1ο) γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών.

 

17. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου.

 

και επειδή:

 

Α. Το Τμήμα Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, με την υπ' αριθμόν οίκοθεν 228738/20-11-2014 εισήγησή του, εισηγήθηκε:

 

1. Την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, η οποία έχει επιβληθεί με το από [ΒΔ] 14-12-1970 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 311/Δ/1970), σε ακίνητα φερόμενης ιδιοκτησίας Νικολοπούλου Μαρίας και λοιπών φερόμενων ιδιοκτητών, που καταλαμβάνουν ολόκληρα τα οικοδομικά τετράγωνα 1378 και 1363 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Περιστερίου, θέτοντας τις συγκεκριμένες ιδιοκτησίες εκτός σχεδίου πόλεως, με τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς της εκτός σχεδίου δόμησης, όπως απεικονίζονται στα συνημμένα στη εισήγηση, δύο διορθωμένα τοπογραφικά διαγράμματα, με στοιχεία (ΑΒΓΔΕΖΑ) και (ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΑ), αντίστοιχα.

 

2. Την αποστολή του φακέλου στον οικείο Δήμο, για την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 32, παράγραφος 1 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

γιατί ύστερα από την μελέτη των στοιχείων του φακέλου διαπιστώθηκε ότι:

 

1. Για τα ακίνητα που απεικονίζονται με στοιχεία (ΑΒΓΔΕΖΑ) και (ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΑ) στα δύο τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση, έχει εκδοθεί η υπ' αριθμόν 12909/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 19ο Τριμελές), η οποία είναι υποχρεωτικά εκτελεστή από τη Διοίκηση.

 

2. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012, πριν την τροποποίησή του με το νόμο 4315/2014 (άρθρο 3), καθώς υπάγεται στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου 4315/2014 (άρθρο 6, παράγραφος 6).

 

3. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν προκύπτει η αθροιστική συνδρομή των προϋποθέσεων επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης, όπως αυτές ορίζονται εκ του νόμου (νόμος 4067/2012, άρθρο 32, παράγραφος 3 (όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2015), άρθρο 69).

 

4. Η υπ' αριθμόν 12909/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών απέρριψε τον ισχυρισμό του Δήμου περί συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 28 του νόμου 1337/1983, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ως αναπόδεικτο, επιφυλασσόμενης της οριστικής κρίσης από τα πολιτικά δικαστήρια.

 

5. Οι αμφισβητήσεις που υπάρχουν, ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς και στα δύο ακίνητα, κρίνεται οριστικώς από τα πολιτικά δικαστήρια, ενώ η Διοίκηση εκφράζει παρεμπίπτουσα κρίση επί αυτών (ΣτΕ 744/1987).

 

6. Στο εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής (ΦΕΚ 382/Δ/1989), (ΦΕΚ 432/Δ/1992) και (ΦΕΚ 386/ΑΑΠ/2008), τα συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα χαρακτηρίζονται ως Αστικό Πράσινο - Ελεύθεροι Χώροι.

 

7. Σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 1468/24-06-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Δυτικής Αττικής:

 

α) το οικοδομικό τετράγωνο 1363 έχει παραδοθεί με το υπ' αριθμόν 2757/24-10-2013 πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής στην Κτηματική Υπηρεσία Δυτικής Αττικής, από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, γιατί εμπίπτει σύμφωνα με το θεωρημένο δασικό χάρτη, εντός ευρύτερης δασικής μορφής έκτασης, στις αεροφωτογραφίες έτους 1945 και

 

β) τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 1378 σύμφωνα με το θεωρημένο δασικό χάρτη εμβαδού 915,24 m2 στις αεροφωτογραφίες έτους 1945 είναι δασικής μορφής έκταση και άλλης μορφής έκταση στις αεροφωτογραφίες έτους 2007, τμήμα του εμβαδού 1833,08 άλλης μορφής έκταση στις αεροφωτογραφίες έτους 1945 και ... στις αεροφωτογραφίες έτους 2007, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζονται τα ακριβή όρια των παραπάνω τμημάτων γης.

 

Για το λόγο αυτό, τα συγκεκριμένα ακίνητα δεν μπορούν να καταστούν οικοδομήσιμα, λαμβάνοντας υπόψη τις προστατευτικές διατάξεις για το περιβάλλον (δάση, κ.λ.π.) και βάσει του άρθρου 32, παράγραφος 2 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012), τίθενται εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

 

Β. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, με τις από 16-09-2016 (Συνεδρίαση 7η - θέμα 1ο) και 23-09-2016 (Συνεδρίαση 8η - θέμα 1ο) γνωμοδοτήσεις του, ομόφωνα α) συντάσσεται με την υπ' αριθμόν οίκοθεν 228738/20-11-2014 εισήγηση και θέτει τα συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα (1378 και 1363) εκτός σχεδίου πόλεως με τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς της εκτός σχεδίου δόμησης και

 

β) ζητά την αποστολή του φακέλου στην Περιφέρεια Αττικής για την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας. Μετά την διαπίστωση ως άπρακτης εκ μέρους του οικείου Δήμου διαδικασίας (άρθρο 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 13, παράγραφος 3 του νόμου 3212/2003 - ΦΕΚ 308/Α/2003) από το Συμβούλιο (Συνεδρίαση 2η/03-04-2017 - θέμα 9ο), η τηρηθείσα νόμιμη διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και νομίμως προωθείται η έκδοση σχετικής απόφασης Περιφερειάρχη.

 

Γ. Η παρούσα τροποποίηση είναι όλως εντοπισμένη και το προαναφερόμενο οικοδομικό τετράγωνο δεν βρίσκεται επί Βασικού Οδικού Δικτύου, ούτε εντός ζώνης 500 m από την ακτή και δεν βρίσκεται εντός αρχαιολογικού χώρου.

 

Δ. Με την παραπάνω τροποποίηση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού ή δημοτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με το από [ΒΔ] 14-12-1970 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 311// 1970) σε ακίνητα φερόμενης ιδιοκτησίας Νικολοπούλου Μαρίας και λοιπών ιδιοκτητών, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 12909/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Περιστερίου στα οικοδομικά τετράγωνα 1378 και 1363, με την κατάργηση στη θέση αυτή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και την υπαγωγή των ακινήτων επιφάνειας 2748,32 m2 και 1286,82 m2 σε καθεστώς εκτός σχεδίου, όπως τα παραπάνω ακίνητα απεικονίζονται με στοιχεία (ΑΒΓΔΕΖΑ) και (ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΑ), αντίστοιχα, στα δύο τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακας 1:500 που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια), μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.227104.17

 

a.227104.1.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 12-12-2017

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.