Απόφαση 241770/15

Απόφαση 241770/2014/2015: Άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου ΚΧ 121Β επί της οδού Ίριδος της Περιφερειακής Ενότητας Παραλίας Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού, σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 14099/2005 δικαστικής απόφασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 241770/2014/2015: Άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου ΚΧ 121Β επί της οδού Ίριδος της Περιφερειακής Ενότητας Παραλίας Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού, σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 14099/2005 δικαστικής απόφασης, (ΦΕΚ 7/ΑΑΠ/2016), 29-01-2016.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

1. Του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 3 παράγραφος 3)θ, άρθρο 159 παράγραφος 1 και άρθρο 160 παράγραφος 2.

 

2. Του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β/2011) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και ισχύει.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 234321/2014 (ΦΕΚ 3203/Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης.

 

4. Του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Δ/2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις, άρθρο 44.

 

5. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70 όπως ισχύουν σήμερα.

 

6. Του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985).

 

7. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160 (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

 

8. Του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140Α'/2000), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 3044/ 26-8-2002 (ΦΕΚ 197Α'/2002).

 

9. Του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17Α'/2001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18Α'/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

10. Του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

11. Της υπ' αριθμόν οίκοθεν 11779/11205/2012 απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που αφορά στην συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων καθώς και την υπ' αριθμόν Φ38/5380/4945/2012 ανασυγκρότησης αυτών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμόν Φ39/3168/13/2013 απόφαση του ιδίου.

 

12. Του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρο 31 παράγραφος 2 και 32 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

13. Των από 14-09-1995 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 723/Δ/1995) και το από 25-07-1997 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 826/Δ/1997) συμπληρωματικό προεδρικό διάταγμα ρυμοτομίας, της Περιφερειακής Ενότητας Παραλίας Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού και Κορωπίου.

 

14. Της υπ' 274/2011 απόφασης της υπ' αριθμόν 18/2011 συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 65 του νόμου 3852/2010.

 

15. Της υπ' αριθμόν 14099/2005 απόφασης του 28ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.

 

16. Της υπ' αριθμόν 59/2011 απόφασης της 7/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σαρωνικού.

 

17. Του υπ' αριθμόν 27727/1151/2013 έγγραφου της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής / Δασαρχείο Λαυρίου, με το οποίο αποδεικνύεται ότι η υπό τροποποίηση ιδιοκτησία δεν είναι δασικής μορφής.

 

18. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της 6ης συνεδρίασης/16-10-2014/Θέμα 2ο.

 

19. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου.

 

Και επειδή:

 

Α. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ' αριθμόν 14099/2005 απόφασή του, βεβαίωσε την άρση της απαλλοτρίωσης στο ακίνητο του αιτούντος Κωνσταντίνου Αναγνωστόπουλου, στο οικοδομικό τετράγωνο ΚΧ 121Β επί της οδού Ίριδος της Πολεοδομικής Ενότητας Παραλίας Καλυβίων.

 

Β. Ο Δήμος Σαρωνικού με την 59/2011 απόφαση της 7ης/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σαρωνικού, αποφάσισε ομόφωνα υπέρ της άρσης με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου. Η παραπάνω απόφαση αναρτήθηκε και κοινοποιήθηκε νόμιμα. Κατ' αυτής δεν υποβλήθηκαν εντάσεις.

 

Γ. Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 121691/2013 εισήγηση της Υπηρεσίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, ... πρέπει να γίνει δεκτή η αιτούμενη άρση απαλλοτρίωσης σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου ΚΧ 121Β, επί της οδού επί της οδού Ίριδος της Περιφερειακής Ενότητας Παραλίας Καλυβίων με τροποποίηση του ρυμοτομικού, γιατί ύστερα από μελέτη του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχουν, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, οι προϋποθέσεις:

 

α. Τεκμηρίωσης της πολεοδομικής ανάγκης διατήρησης του κοινοχρήστου χώρου πρασίνου και

β. Πιστοποίησης της δυνατότητας για άμεση αποζημίωση των ιδιοκτησιών.

 

Δ. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, με την υπ' αριθμόν 6ης συνεδρίαση/16-10-2014/Θέμα 3ο, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της άρσης απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου ΚΧ 121Β, επί της οδού επί της οδού Ίριδος της Περιφερειακής Ενότητας Παραλίας Καλυβίων.

 

Ε. Με το υπ' αριθμόν 216756/2014 έγγραφο της Υπηρεσίας, διαβιβάστηκε φάκελος της υπόθεσης στο Δήμο Σαρωνικού, για την τήρηση της διαδικασίας δημοσιοποίησης της τροποποίησης τηρουμένων των προθεσμιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παράγραφος 1 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999), άρθρα 152, 154 και 160 και του άρθρου 13 παράγραφος 3 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003) και με το υπ' αριθμόν οίκοθεν 57313/2015 έγινε υπόμνηση του πιο πάνω εγγράφου.

 

ΣΤ. Ο Δήμος Σαρωνικού δεν τήρησε την διαδικασία δημοσιοποίησης της τροποποίησης τηρουμένων των κατά νόμο προθεσμιών και ως εκ τούτου η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου συνεχίζεται δια της απράκτου διαδικασίας, χωρίς νέα γνώμη του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 6η συνεδρίαση/16-10-2014/Θέμα 3ο, γνωμοδότησή του.

 

Ζ. Η εν λόγω τροποποίηση είναι όλως εντοπισμένη τροποποίηση, δεν ευρίσκεται επί Βασικού Οδικού Δικτύου ή εντός ζώνης 500 m από την ακτή ούτε είναι σε περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή χαρακτηρισμένη ως διατηρητέου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, ή κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και επομένως η έγκριση αποτελεί αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη Αττικής σύμφωνα με το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) καθώς και την αριθμ. 29829/14-6-2012 εγκύκλιο 10/2012 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΑΔΑ: Β4ΛΔ0-ΛΔ2).

 

Η. Με την προτεινόμενη τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού, αποφασίζουμε:

 

1. Την άρση της απαλλοτρίωσης σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 14099/2005 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, στα υπό στοιχεία Α-Β-Ε-Ζ-Α και Β-ΓΔ-Ε-Β τμήματα του οικοδομικού τετραγώνου ΚΧ 121Β.

 

2. Την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, με:

 

Α. Τον αποχαρακτηρισμό των τμημάτων Α-Β-Κ-Η-Α και Β-Γ-Θ-Κ-Β του οικοδομικού τετραγώνου ΚΧ 121Β από κοινόχρηστο χώρο και το χαρακτηρισμό τους σε οικοδομήσιμα.

 

Β. Την δημιουργία πεζοδρόμου πλάτους 3 m για τον διαχωρισμό της οικοδομήσιμης περιοχής από τον κοινόχρηστο χώρο.

 

Γ. Την επιβολή πρασιάς 4 m επί της οδού Ίριδος και 2 m από την έναντι πλευρά των οικοπέδων προς τον δημιουργούμενο νέο πεζόδρομο.

 

Δ. Την ενοποίηση του νέου οικοδομήσιμου τμήματος Α-Β-Γ-Θ-Κ-Η-Α με το οικοδομικό τετράγωνο 121 και την ενοποίηση του οικοδομικού τετραγώνου 121 με το οικοδομικό τετράγωνο 122Α.

 

Ε. Τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης στο νέο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 121, σύμφωνα με τους ισχύοντες της περιοχής.

 

ΣΤ. Την παρακράτηση εισφοράς σε γη, με το υπό στοιχεία Δ-Ζ-Η-Θ-Δ τμήμα, εμβαδού 48, 42, για την δημιουργία του πιο πάνω πεζοδρόμου, όπως αναλυτικά φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα, σε κλίμακα 1:500 που συνοδεύει την απόφαση.

 

3. Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της Αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια.

 

a.241770.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 23-12-2015

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.