Απόφαση 250826/16

Απόφαση 250826/2016: Άρση απαλλοτρίωσης λόγω ρυμοτομίας σε ιδιοκτησία των: Γεωργακόπουλου Ειρήνης, Γεωργίου και Δημητρίου, στα οικοδομικά τετράγωνα 8 και 9 του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Μεγάρων, σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 4962/2010 δικαστικής απόφασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 250826/2016: Άρση απαλλοτρίωσης λόγω ρυμοτομίας σε ιδιοκτησία των: Γεωργακόπουλου Ειρήνης, Γεωργίου και Δημητρίου, στα οικοδομικά τετράγωνα 8 και 9 του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Μεγάρων, σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 4962/2010 δικαστικής απόφασης, (ΦΕΚ 261/ΑΑΠ/2016), 28-11-2016.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

1. Του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 3 παράγραφος 3)θ, άρθρο 159 παράγραφος 1 και άρθρο 160 παράγραφος 2 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

2. Του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β/2011) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και ισχύει.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 234321/2014 (ΦΕΚ 3203/Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης.

 

4. Του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Δ/2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις, άρθρο 44.

 

5. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

6. Του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985).

 

7. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα των άρθρων 152, 154 και 160.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

11. Της υπ' αριθμόν οίκοθεν 11779/11205/2012 απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που αφορά στην συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων καθώς και την υπ' αριθμόν Φ39/1895/2015 ανασυγκρότησης αυτών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμόν Φ39/2209/2015 απόφαση του ιδίου.

 

12. Του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρο 31 παράγραφος 2 και 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

13. Των (ΦΕΚ 323/Α/1934) και (ΦΕΚ 438/Δ/1988) διαταγμάτων αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής και των (ΦΕΚ 410/Α/1937) και (ΦΕΚ 111/Δ/1998) τροποποίησης αυτού.

 

14. Του (ΦΕΚ 409/Δ/1991) έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου περιοχής Δήμου Μεγάρων και του (ΦΕΚ 211/Δ/1998) έγκρισης τροποποίησης αυτού.

 

15. Της υπ' αριθμόν 14099/2005 απόφασης του 28ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.

 

16. Της υπ' αριθμόν 4962/2010 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.

 

17. Της γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της 10ης συνεδρίασης/11-12-2015/Θέμα 1ο και της υπ' αριθμόν 13ης συνεδρίασης/29-06-2016/Θέμα 7ο όμοιας.

 

18. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου.

 

Και επειδή:

 

Α. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ' αριθμόν 4962/2010 απόφασή του:

 

Ακύρωσε τη σιωπηρή άρνηση της Διοίκησης να άρει τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση που επιβλήθηκε με τις διαδοχικές αναθεωρήσεις του σχεδίου της πόλεως των Μεγάρων, σε τμήμα του οικοπέδου τους στο οικοδομικό τετράγωνο 8,
Αναγνώρισε την άρση της παραπάνω ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.
Ανέπεμψε την υπόθεση στην Διοίκηση προκειμένου να άρει την παραπάνω ρυμοτομική απαλλοτρίωση, με την τροποποίηση του οικείου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Μεγάρων, στο οικοδομικό τετράγωνο 8.

 

Β. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεγάρων, με την υπ' αριθμόν 90/2014 απόφασή του, τάχθηκε, κατά πλειοψηφία, υπέρ της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου, σύμφωνα με το συνημμένο σ' αυτή τοπογραφικό διάγραμμα.

 

Η παραπάνω απόφαση αναρτήθηκε και κοινοποιήθηκε νόμιμα. Κατ' αυτής υποβλήθηκαν ενστάσεις, οι οποίες έγιναν δεκτές με την υπ' αριθμόν 170/2014 απόφαση (κατά πλειοψηφία) του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγάρων, μετά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Γ. Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 37211/18-06-2015 Εισήγηση της Υπηρεσίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, ... πρέπει να αρθεί η απαλλοτρίωση στην ιδιοκτησία των Γεωργακοπούλου Ειρήνης, Γεωργίου και Δημητρίου, στα οικοδομικά τετράγωνα 8 και 9 του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Μεγάρων, να καταστεί αυτή οικοδομήσιμη με την διαδικασία τροποποίησης και με την παρακράτηση της κατά νόμο εισφοράς σε γη δεδομένου ότι, ύστερα από μελέτη του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχουν, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, οι προϋποθέσεις:

 

α. Τεκμηρίωσης της πολεοδομικής ανάγκης διατήρησης της υπό άρση ιδιοκτησίας.

 

β. Πιστοποίησης της δυνατότητας για άμεση αποζημίωση των ιδιοκτησιών.

 

Δ. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, στην υπ' αριθμόν 10η συνεδρίαση/11-12-2015/Θέμα 1ο, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της άρσης απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήματα των οικοδομικών τετραγώνων 8 και 9 του Δήμου Μεγάρων σύμφωνα με την πρόταση του Δήμου και ακολούθως στην υπ' αριθμόν 13η συνεδρίαση/29-06-2016/Θέμα 7ο, γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία για την τροποποίηση του λεκτικού της γνωμοδότησης της υπ' αριθμόν 10η συνεδρίαση/11-12-2015/Θέμα 1ο: ... με την υπ' αριθμόν 90/2014 απόφαση του Δήμου υπέρ της άρσης της απαλλοτρίωσης και όχι της νεότερης υπ' αριθμόν 170/2014 απόφασής του.

 

Ε. Η εν λόγω τροποποίηση είναι όλως εντοπισμένη τροποποίηση, δεν ευρίσκεται επί Βασικού Οδικού Δικτύου ή εντός ζώνης 500 μ από την ακτή ούτε είναι σε περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή χαρακτηρισμένη ως διατηρητέου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, ή κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και επομένως η έγκριση της είναι στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη Αττικής σύμφωνα με το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) καθώς και την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 29829/2012 Εγκύκλιο 10/2012 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΑΔΑ: Β4ΛΔ0-ΛΔ2).

 

ΣΤ. Με την προτεινόμενη τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μεγάρων και του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

1. Την άρση της απαλλοτρίωσης σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 4962/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, στην ιδιοκτησία των Γεωργακοπούλου Ειρήνης, Γεωργίου και Δημητρίου, στα οικοδομικά τετράγωνα 8 και 9 του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Μεγάρων.

 

2. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, με:

 

Α. Τον αποχαρακτηρισμό του τμήματος (Α' - Β - Λ - Μ' Μ - Ν - α)4' - Α') του οικοδομικού τετραγώνου 8, πλάτους 5 m από κοινόχρηστο χώρο-δρόμο (οδός Τσεκέ, πλάτους 10 m) και το χαρακτηρισμό του σε οικοδομήσιμο χώρο.

 

Β. Τον αποχαρακτηρισμό του τμήματος (Δ' - β)2' β)2''- β)2 - Ξ - Γ'- Δ') του οικοδομικού τετραγώνου 8, πλάτους περίπου 5,00 μ από κοινόχρηστο χώρο - δρόμο (οδός Μεσημβρίας, πλάτους 10 m) και το χαρακτηρισμό του σε οικοδομήσιμο χώρο.

 

Γ. Την προσκύρωση τμήματος κοινοχρήστου χώρου δρόμου (Ε' - α)4' - Ν - β)2 - β)2' - Ε'), εμβαδού 33,18 m2, στην υπό τακτοποίηση ιδιοκτησία.

 

Δ. Την κατάργηση της ΟΓ-ΡΓ από τη θέση (Ξ - Ν - Μ) και δημιουργία νέας οικοδομικής γραμμής στη θέση (Ξ - Γ' - Ν' -Λ' - Μ) (μετακίνηση αυτής κατά 2.4 m) καθώς και τη δημιουργία νέας Ρ.Γ. στη θέση (Γ - Δ' - Ε' - Α').

 

Ε. Την επιβολή πρασιάς πλάτους 5 m επί της οδού Τσεκέ και 3 m επί της οδού Μεσημβρίας στην συγκεκριμένη ιδιοκτησία.

 

ΣΤ. Την υποχώρηση της οικοδομικής γραμμής, στο οικοδομικό τετράγωνο 9, στο πλάτος της οδού Μεσημβρίας και χαρακτηρισμό ως κοινόχρηστο χώρο, του τμήματος της ιδιοκτησίας των αιτούντων (Κ - Δ - β)3 - β)3' - Κ), εμβαδού 30,33 m2

 

Ζ. Τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης στο νέο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 8, σύμφωνα με τους ισχύοντες της περιοχής.

 

Η. Την παρακράτηση της απαιτούμενης εισφοράς σε γη, εμβαδού 6,41 m2, η οποία μετατρέπεται σε χρήμα, δεδομένου ότι αυτή με την παρούσα πρόταση δεν είναι πολεοδομικά εκμεταλλεύσιμη, όπως αναλυτικά φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα, σε κλίμακα 1:500 που συνοδεύει την απόφαση.

 

3. Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της Αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ, αυτή αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια.

 

a.250826.16

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 28-10-2016

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.