Απόφαση 263957/18

Απόφαση 263957/2018: Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 15, περιοχής 89, της 6 ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων, σε συμμόρφωση με την με αριθμό 3816/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 263957/2018: Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 15, περιοχής 89, της 6 ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων, σε συμμόρφωση με την με αριθμό 3816/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, (ΦΕΚ 9/ΑΑΠ/2018), 31-01-2018.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α72010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμόν 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β/2011), 109290/39629/2016 (ΦΕΚ 4251/Β/2016) και 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/2017) αποφάσεις και ισχύει σήμερα.

 

3. Τη με αριθμό οίκοθεν 59417/2017 (ΦΕΚ 945/Β'2017) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για τη Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ' αριθμόν οίκοθεν 8840/2017 (ΦΕΚ 39/Β/2017) απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής, όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής.

 

10. Τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής, με αριθμό Φ39/1895/2015, όπως ορθά επαναλήφθηκε στις 07-04-2015 και τροποποιήθηκε με τις με αριθμό Φ39/2209/2015, Φ39/4541/2015, 7541/515/2016, 35412/2016, οίκοθεν 69698/5330/2016 αποφάσεις του ιδίου.

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρα 31 και 32, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/A/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

13. Την υπ' αριθμόν 1386/1988 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηνών (ΦΕΚ 644/Δ/1988), με την οποία αποφασίστηκε ο χαρακτηρισμός τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 15 της περιοχής 89 6ου διαμερίσματος, ... στη συμβολή των οδών Μηθύμνης και Σταυροπούλου, ως χώρου για ανέγερση Κέντρου Νεότητος.

 

14. Την υπ' αριθμόν 3816/2010 απόφαση του 19ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

15. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 35452/01-11-2016 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής.

 

16. Την από 02-02-2017 (Συνεδρίαση 1η-θέμα 4°), γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

 

17. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου.

 

και επειδή:

 

Α. Το Τμήμα Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, με την υπ' αριθμόν οίκοθεν 35452/01-11-2016 εισήγηση του, εισηγήθηκε:

 

την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων στο οικοδομικό τετράγωνο 15, της περιοχής 89 της 6ης Δημοτικής Κοινότητας, σε συμμόρφωση με την με αριθμό 3816/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών,
την άρση του ρυμοτομικού βάρους που επιβλήθηκε στην ιδιοκτησία Πορετσάνου, επιφανείας 410,05 m2, με την με αριθμό 1386/25-07-1988 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηνών, (ΦΕΚ 644/Δ/1988), χωρίς την επιβολή εισφοράς σε γη,
τον χαρακτηρισμό του εναπομείναντος χώρου κέντρου νεότητας σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου,
τη διαβίβαση της γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων μετά του τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει, στο Δήμο Αθηναίων για την τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών δημοσιοποίησης, εντός 45 ημερών, και σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, την έκδοση σχετικής Απόφασης Περιφερειάρχη Αθηνών για τους λόγους που αναπτύχθηκαν σε αυτή.

 

Συγκεκριμένα, ύστερα από την μελέτη των στοιχείων του φακέλου διαπιστώθηκε ότι:

 

1. Για το εν λόγω ακίνητο, έχει εκδοθεί 3816/2010 απόφαση του 19ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία είναι υποχρεωτικά εκτελεστή από τη Διοίκηση σύμφωνα με την οποία ακυρώθηκε η άρνηση της Διοίκησης να αποχαρακτηρίσει το ακίνητο αυτό.

 

2. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012, πριν την τροποποίησή του με το νόμο 4315/2014 (άρθρο 3), καθώς υπάγεται στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου 4315/2014 (άρθρο 6, παράγραφος 6).

 

Συγκεκριμένα, με την με αριθμό 1075/24-06-2014 ομόφωνη Απόφαση του (αριθμός πρωτοκόλλου 271099/04-07-2014), το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων επικύρωσε ομόφωνα τη με αριθμό 154 Πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (της από 15-04-2014 8ης συνεδρίασης), και αποφάσισε:

 

τον αποχαρακτηρισμό του εν λόγω ακινήτου επί της οδού Σταυροπούλου αριθμός 25 από χώρο Κέντρου Νεότητας σε οικοδομήσιμο χώρο
την επιβολή εισφοράς σε γη 57,01 m2 λόγω άρσης και χαρακτηρισμό αυτής ως κοινοχρήστου χώρου και
τον χαρακτηρισμό του εναπομείναντος χώρου Κέντρου Νεότητας ως κοινοχρήστου χώρου... μετά την από Μάρτιο του 2014 Εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου.

 

3. Αναφορικά με την εισφορά σε γη της ιδιοκτησίας μετά την ισχύ του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014), σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 7 που αντικατέστησε την παράγραφο 2)β του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997, και το άρθρο 6 Καταργούμενες-Μεταβατικές διατάξεις, παράγραφοι 1 και 6, η ιδιοκτησία Πορετσάνου δεν οφείλει εισφορά σε γη.

 

4. Με τη με αριθμό οίκοθεν 35452/01-11-2016 εισήγηση, το Τμήμα Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, συμφώνησε με την παραπάνω πρόταση τροποποίησης του Δήμου Αθηναίων, για τους λόγους που περιγράφονται στην εισήγηση, χωρίς όμως την λήψη εισφοράς σε γη από την ιδιοκτησία.

 

5. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν προκύπτει η αθροιστική συνδρομή των προϋποθέσεων επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης, όπως αυτές ορίζονται εκ του νόμου (νόμος 4067/2012), άρθρο 32, παράγραφος 3 (όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2015), άρθρο 69).

 

Β. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με την από 02-02-2017 (Συνεδρίαση 1η-θέμα 4°), γνωμοδότησε ομόφωνα:

 

συμφωνώντας με τον αποχαρακτηρισμό της ιδιοκτησίας Πορετσάνου με εμβαδόν 410,05 m2, χωρίς την επιβολή εισφοράς σε γη,
απορρίπτοντας την πρόταση ...αποχαρακτηρισμού του εναπομείναντος χώρου με στοιχεία Β-Γ-Ε-Ζ-Τ2-Β από χώρο νεότητας και το χαρακτηρισμό του σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου...,
...τη διαβίβαση της γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων

 

μετά του τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει, στο Δήμο Αθηναίων για την τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών δημοσιοποίησης...και σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, την έκδοση σχετικής Απόφασης Περιφερειάρχη Αθηνών, χωρίς νέα γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων...

 

Μετά από:

 

τα με αριθμό πρωτοκόλλου 51130/16-03-2017 όπως ορθά επαναλήφθηκε στις 25-04-2017, οίκοθεν 89997/03-05-2017, οίκοθεν 174486/30-08-2017 και 237579/01-12-2017 έγγραφα της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού
την διαπίστωση ως άπρακτης εκ μέρους του οικείου Δήμου διαδικασίας (άρθρο 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 13, παράγραφος 3 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003)), όπως προκύπτει από τα με αριθμό 276247/28-09-2017 και 327438/08-11-2017 έγγραφα του Δήμου Αθηναίων,
την προσκόμιση στην Υπηρεσία τοπογραφικού διαγράμματος συμφώνου με την παραπάνω γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Κεντρικού Τομέα (υπ' αριθμόν 263957/20-12-2017) η τηρηθείσα νόμιμη διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και νομίμως προωθείται η έκδοση σχετικής απόφασης Περιφερειάρχη.

 

Γ. Η παρούσα τροποποίηση είναι όλως εντοπισμένη και το προαναφερόμενο οικοδομικό τετράγωνο δεν βρίσκεται επί Βασικού Οδικού Δικτύου, ούτε εντός ζώνης 500 m από την ακτή και δεν βρίσκεται εντός αρχαιολογικού χώρου.

 

Δ. Με την παραπάνω τροποποίηση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού ή δημοτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

1. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων στο οικοδομικό τετράγωνο 15, περιοχής 89, (ΟΤ 89015) της 6ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων, σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμόν 3816/2010 απόφαση του 19ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

2. Την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης -που επιβλήθηκε με την υπ' αριθμόν 1386/1988 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηνών (ΦΕΚ 644/Δ/1988)- σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Πορετσάνου Σοφίας, με εμβαδόν 410,05 m2, που φαίνεται με τα στοιχεία Α-Κ-ΒΓ-Ζ1-Η-Α στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που συνοδεύει την παρούσα και τη μετατροπή του σε οικοδομήσιμο χώρο σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.263957.18

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 17-01-2018

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.