Απόφαση 267402/16

Απόφαση 267402/5519/2016: Άρση ρυμοτομικής δέσμευσης κοινωφελούς χώρου για Γυμνάσιο, με τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Παναιτωλίου, σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 105, φερόμενου ιδιοκτήτη, Μπεσίνη Γεωργίου (συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 267402/5519/2016: Άρση ρυμοτομικής δέσμευσης κοινωφελούς χώρου για Γυμνάσιο, με τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Παναιτωλίου, σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 105, φερόμενου ιδιοκτήτη, Μπεσίνη Γεωργίου (συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση), (ΦΕΚ 254/ΑΑΠ/2016), 23-11-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρα 186, 282 και 283, όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α/2010) περί οργανισμού της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα το άρθρο 5, παράγραφος 3)α.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011) για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 44.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν.

 

5. Τις εγκυκλίους 1/1961 και 8/1975 της Υπηρεσίας Οικισμού ΥΔΕ περί εγκρίσεως τροποποιήσεων κ.λ.π..

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 που παραμένουν εν ισχύ.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997), Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων κ.λ.π., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

9. Το Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152 και 154.

 

10. Τις διατάξεις του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), άρθρο 29 αυτού άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως συνεχίζουν να ισχύουν σήμερα και ειδικότερα την παράγραφο 4 αυτού όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) και όπως αυτός συνεχίζει να ισχύει.

 

11. Την κατάργηση των άρθρων 14 έως 33 του νόμου 4269/2014 και την ισχύ του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 30, του νόμου 4030/2011, όπως ισχύει.

 

13. Τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 79/Α/2012) και ειδικότερα τα άρθρα 31 και 32 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 

14. Την υπ' αριθμόν 81152/3256/2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για τη συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

15. Το ισχύον στην περιοχή εγκεκριμένο σχέδιο (ΦΕΚ 135/Δ/1974), (ΦΕΚ 233/Δ/1974), (ΦΕΚ 241/Δ/1981).

 

16. Το ισχύον εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Παναιτωλίου (ΦΕΚ 221/Δ/1990) και (ΦΕΚ 703/Δ/1993).

 

17. Την υπ' αριθμόν 208/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου, με την οποία αναγνωρίστηκε η άρση της ρυμοτομικής δέσμευσης που επιβλήθηκε με την έγκριση του σχεδίου πόλεως σε βάρος του ακινήτου, επιφανείας 259,97 m2 σύμφωνα με το από 06-06-2016 θεωρημένο υποβαλλόμενο τοπογραφικό διάγραμμα που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 105 του ρυμοτομικού σχεδίου Παναιτωλίου νομού Αιτωλοακαρνανίας.

 

18. Το υπ' αριθμόν 758/18-11-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγρινίου, με το οποίο διαβιβάσθηκε ο φάκελος με τα αιτιολογικά στοιχεία και τις σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου και με το οποίο εισηγείται η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγρινίου την άρση και την ταυτόχρονη επανεπιβολή της ρυμοτομίας στην περιοχή.

 

19. Την υπ' αριθμόν 266/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση στο οικοδομικό τετράγωνο 105 του σχεδίου πόλεως Παναιτωλίου με άρση και επανεπιβολή της ρυμοτομίας σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 208/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου και η επιβολή εισφοράς σε γη σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

 

20. Την υπ' αριθμόν 137/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνεται εκ νέου επιβολή της απαλλοτρίωσης σχεδίου πόλεως για συγκεκριμένες περιπτώσεις.

 

21. Την υπ' αριθμόν 118/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η ολοκλήρωση εκκρεμών διαδικασιών τροποποιήσεων σχεδίου πόλεως Δήμου Αγρινίου με τις προ του νόμου 4269/2014 χρήσεις γης.

 

22. Η υπ' αριθμόν 202247/5090/2014 αρχική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

23. Το υπ' αριθμόν ΣΥΠΟΘΑ Αιτωλοακαρνανίας 131/117373/2015 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (ΣΥΠΟΘΑ / ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας).

 

24. Το από 29-01-2015 απόσπασμα Πρακτικού γνωμοδότησης του ΣΥΠΟΘΑ / ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, δεύτερης (No 2) συνεδρίασης, περί ομόφωνης αναβολής εξέτασης του θέματος.

 

25. Η υπ' αριθμόν 126555/2404/05-06-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

26. Το υπ' αριθμόν ΣΥΠΟΘΑ Αιτωλοακαρνανίας 125/145589/2015 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (ΣΥΠΟΘΑ / ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας).

 

27. Το από 14-09-2015 απόσπασμα Πρακτικού γνωμοδότησης του ΣΥΠΟΘΑ/ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, έβδομης (No 7) συνεδρίασης, περί μερικής αποδοχής της ως άνω εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

28. Το υπ' αριθμόν ΣΥΠΟΘΑ Αιτωλοακαρνανίας 86/89642/2016 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (ΣΥΠΟΘΑ / ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας).

 

29. Το υπ' αριθμόν 38129/1616/30-03-2015 έγγραφο του Δασαρχείου Αγρινίου περί γνωμοδότησης για το χαρακτήρα της έκτασης.

 

30. Το υπ' αριθμόν 2710/25-08-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγρινίου που αναφέρεται στη συνέχεια διαδικασίας τροποποίησης μετά την γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων που περιλαμβάνει νέα ανάρτηση τοπογραφικού διαγράμματος και επίδοση στους θιγόμενους ιδιοκτήτες.

 

31. Το υπ' αριθμόν 3350/26-09-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγρινίου που αναφέρει ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις στην ανάρτηση που ακολούθησε μετά την γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

32. Το υπ' αριθμόν Δ72839/11/10/2016 έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου.

 

33. Όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο της εν λόγω υπόθεσης

 

Και επειδή:

 

1. Με την υπ' αριθμόν 208/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου εξετάσθηκε προσφυγή για την άρση της δέσμευσης που επιβλήθηκε με το προαναφερθέν σχέδιο πόλης στο ακίνητο συνολικής επιφανείας 259,97 m2, σύμφωνα με το από 6/6/2016 θεωρημένο υποβαλλόμενο τοπογραφικό διάγραμμα ευρισκόμενο στο οικοδομικό τετράγωνο 105, χαρακτηριζόμενο ως χώρος για Γυμνάσιο και με την οποία αναγνωρίσθηκε η άρση της ως άνω ρυμοτομικής δέσμευσης, λόγω διατήρησης της επιβάρυνσης της ιδιοκτησίας για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα εύλογα ανεκτά όρια χωρίς να έχει προωθηθεί καμιά ενέργεια της διαδικασίας για την αναγκαστική δέσμευση.

 

2. Ο Δήμος Αγρινίου σε συμμόρφωση της παραπάνω υπ' αριθμόν 208/2012 δικαστικής απόφασης, προέβη σε ενέργειες τροποποίησης του σχεδίου πόλεως και με την υπ' αριθμόν 266/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του, γνωμοδότησε για την άρση της αναγκαστικής δέσμευσης του κοινωφελούς χώρου για Γυμνάσιο στο εν λόγω ακίνητο, με επανένταξη του στο σχέδιο (επιβολή της ρυμοτομίας) ως οικοδομήσιμο και όπως προκύπτει από το σχέδιο της τροποποίησης με τους όρους δόμησης του ισχύοντος εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της περιοχής, αποφασίζοντας και για την κατά νόμο επιβολή εισφοράς σε γη, όπως αυτή προβλέπεται από τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

 

3. Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου.

 

4. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την υπ' αριθμόν 126555/2404/05-06-2015 εισήγηση της, σε συμμόρφωση με την ως άνω δικαστική απόφαση, έκρινε:

 

Την άρση της ρυμοτομικής δέσμευσης από κοινωφελή χώρο για Γυμνάσιο, σε οικοδομήσιμο, επί του ακινήτου φερόμενου ιδιοκτήτη Μπεσίνη Γεωργίου και την υποχρέωση επιβολής σε εισφορά σε γη εμβαδού 20,24 m2 βάσει κείμενων πολεοδομικών διατάξεων.

 

5. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στο από 14-09-2015 Πρακτικό του, θέμα (No 7) γνωμοδότησε με μερική αποδοχή για την έγκριση της τροποποίησης του σχεδίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

6. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις από τους θιγόμενους κατά την ανάρτηση που ακολούθησε μετά την γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του αρμόδιου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε τα παρακάτω:

 

Α. Την άρση της αναγκαστικής δέσμευσης σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 105 του σχεδίου πόλεως Παναιτωλίου του Δήμου Αγρινίου και συγκεκριμένα στη φερόμενη ιδιοκτησία Μπεσίνη Γεωργίου, με χαρακτηρισμό ως οικοδομήσιμου, τμήματος του κοινωφελούς χώρου για Γυμνάσιο.

 

Β. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Παναιτωλίου του Δήμου Αγρινίου στο οικοδομικό τετράγωνο 105, όπως φαίνεται στο συνοδευτικό Τοπογραφικό Διάγραμμα σε κλίμακα 1/500, συνταχθέν από το Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό Πριόβολο Χρήστο και θεωρημένο στις 06-06-2016 από τη Διευθύντρια Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγρινίου, που συνίσταται σε άρση ρυμοτομικής δέσμευσης από χώρο για Γυμνάσιο σε οικοδομήσιμο, σε συμμόρφωση της υπ' αριθμόν 208/2012 δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου και στην υποχρέωση σε εισφορά σε γη συνολικής επιφανείας 20,24 m2, όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται στο ως άνω αναφερθέν Τοπογραφικό Διάγραμμα.

 

Γ. Την επιβολή στον εν λόγω οικοδομήσιμο χώρο των όρων δόμησης και χρήσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες εγκεκριμένους όρους της περιοχής.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010 όπως ισχύει, μετά τη δημοσίευσή της σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας είναι το τοπογραφικό Διάγραμμα Τροποποίησης σχεδίου πόλης Παναιτωλίου του Δήμου Αγρινίου στο οικοδομικό τετράγωνο 105, σε κλίμακα 1/500, συνταχθέν από το Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό Πριόβολο Χρήστο και θεωρημένο στις 06-06-2016 από τη Διευθύντρια Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγρινίου.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μόνο για παράβαση νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.267402.16

 

Η απόφαση αυτή με το συνοδευτικό της διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 25-10-2016

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.