Απόφαση 282724/20

Απόφαση 282724/5049/2020: Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στο οικοδομικό τετράγωνο 1404 περιοχής Γιαννιτσάνικα ως προς την αλλαγή της θέσης διόδου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 282724/5049/2020: Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στο οικοδομικό τετράγωνο 1404 περιοχής Γιαννιτσάνικα ως προς την αλλαγή της θέσης διόδου, (ΦΕΚ 283/Δ/2020), 03-06-2020.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αυτός τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει σήμερα και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων.

 

5. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

6. Τα άρθρα 18 και 19 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, διατηρηθέντων εν ισχύ.

 

7. Την εγκύκλιο 1/1961 καθώς και το τεύχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκύκλιος 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις και επεκτάσεις σχεδίων πόλεως.

 

8. Την εγκύκλιο 18/2003 Αρμοδιότητες Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όπως και την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

9. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων.

 

11. Το άρθρο 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το νόμο 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

12. Το από 29-12-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 92/Δ/1990) με το οποίο εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο Περιοχής Γιαννιτσάνικα.

 

13. Την απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου υπ' αριθμόν 1015/2011 που αφορά την έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας (ΦΕΚ 77/ΑΑΠ/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

14. Την από 27-01-2016 αίτηση των Γεωργίου Ζαλιάρη και Σταυρούλας Ορφανού προς τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας.

 

15. Το έγγραφο υπ' αριθμόν 21354/25-05-2016 του Τμήματος Τοπογραφικών-Πολεοδομικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας.

 

16. Την υπ' αριθμόν 38/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

17. Την υπ' αριθμόν 259/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

 

18. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 3257/07-07-2016 κοινοποίηση της 259/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου και το από 04-08-2016 αποδεικτικό παραλαβής.

 

19. Την από 17-08-2016 εμπρόθεσμη ένσταση του Μπεσή Ηλία.

 

20. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 5270/13-10-2016 κοινοποίηση της 259/2016 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και το από 01-11-2016 αποδεικτικό παραλαβής.

 

21. Την από 09-11-2016 εμπρόθεσμη ένσταση των Αναστασίας χήρα Γεωργίου Μπεσή, Χρήστου-Γεωργίου Μπεσή του Γεωργίου και της Αναστασίας, Παναγιώτη Μπεσή του Γεωργίου και της Αναστασίας και Σταύρου Μπεσή του Γεωργίου και της Αναστασίας.

 

22. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 6169/13-12-2016 εισήγηση του τμήματος ΧΩΠΤΕ της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας.

 

23. Την υπ' αριθμόν 2/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

24. Το υπ' αριθμόν ΔΥ 31-03-2017 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.

 

25. Την υπ' αριθμόν 564/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Καλαμάτας με την οποία προτάθηκε η απόρριψη των εμπρόθεσμων ενστάσεων των παραγράφων 19 και 21 της παρούσας.

 

26. Το έγγραφο υπ' αριθμόν οίκοθεν 1090/06-03-2018 του Τμήματος Τοπογραφικών-Πολεοδομικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας.

 

27. Την εισήγηση Προϊσταμένης Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού υπ' αριθμόν 67348/1177/2018/18-06-2019 η οποία διαβιβάστηκε με σχετικό φάκελο στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας με το υπ' αριθμόν οίκοθεν 172143/3051/21-06-2019 έγγραφο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

28. Την ομόφωνα θετική γνωμοδότηση 12/2019 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας από το 2ο/27-06-2019 πρακτικό του Συμβουλίου που διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμόν 80/ 15-10-2019 έγγραφό τους.

 

29. Το τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που συντάχθηκε από τον Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό Δημήτριο Ντοκόπουλο τον Ιανουάριο 2016 το οποίο ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως από το Τμήμα Τοπογραφικών-Πολεοδομικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας.

 

Και επειδή:

 

Α. Με την προτεινόμενη τροποποίηση επιχειρείται μόνο η μικρή μετατόπιση της διόδου πλάτους 5 m προκειμένου αυτή να εφάπτεται με τα όρια των οικοπέδων όπως αυτά προκύπτουν από την κυρωμένη πράξη εφαρμογής. Η μετατόπιση αυτή είναι της τάξης των 3,67 m2 και εξυπηρετεί την καλύτερη οικοδομική εκμετάλλευση ως προς την τοποθέτηση μελλοντικών κτισμάτων. Τα δύο οικόπεδα τα οποία επηρεάζονται από την μικρή αυτή μετατόπιση δεν έχουν ακόμη οικοδομηθεί.

 

Β. Σε ότι αφορά τις υποβληθείσες εμπρόθεσμες ενστάσεις των Μπεσή Ηλία, Αναστασίας χήρας Γεωργίου Μπεσή, Χρήστου-Γεωργίου Μπεσή του Γεωργίου και της Αναστασίας, Παναγιώτη Μπεσή του Γεωργίου και της Αναστασίας και Σταύρου Μπεσή του Γεωργίου και της Αναστασίας προτείνεται η απόρριψή τους με το σκεπτικό που αναφέρεται στο έγγραφο με αριθμό οίκοθεν 6169/13-12-2016 του Τμήματος ΧΩΠΤΕ της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας και προτείνουμε την απόρριψή τους.

 

Γ. Η παρούσα τροποποίηση μπορεί να θεωρηθεί σημειακή και εντοπισμένη.

 

Δ. Από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Ε. Με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν υπάρχουν οικόπεδα άρτια τα οποία να καθίστανται μη άρτια και δεν ρυμοτομούνται οικοδομές που έχουν κτιστεί με νόμιμη άδεια.

 

ΣΤ. Δεν επέρχεται μείωση στο ισοζύγιο των κοινοχρήστων χώρων, αποφασίζει:

 

Α1. Την απόρριψη της από 17-08-2016 εμπρόθεσμης ένστασης του Ηλία Μπεσή.

 

Α2. Την απόρριψη της από 09-11-2016 εμπρόθεσμης ένστασης των Αναστασίας χήρας Γεωργίου Μπεσή, Χρήστου-Γεωργίου Μπεσή, Παναγιώτη Μπεσή και Σταύρου Μπεσή.

 

Β. Την έγκριση της τροποποίησης σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 1404 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας και συγκεκριμένα την τροποποίηση της διόδου πλάτους 5 m που βρίσκεται στη νότια πλευρά του εν λόγω Ο.Τ. και οδηγεί στον εσωτερικό ακάλυπτο από τη θέση που ορίζουν τα ευθύγραμμα τμήματα Τ12, Α3 και Τ11, Α5 στη θέση Τ12, Α2 και Τ11, Α4 όπως απεικονίζεται στο από Ιανουάριο 2016 Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που συντάχθηκε από τον Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό Δημήτριο Ντοκόπουλο που ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας, υπογράφεται και συνοδεύει την παρούσα.

 

Η παρούσα δεν τροποποιεί τους όρους δόμησης που ισχύουν στο οικοδομικό τετράγωνο 1404 του ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας.

 

Γ. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.282724.20

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 23-03-2020

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.