Απόφαση 60683/16

Απόφαση 60683/2016: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου των πολεοδομικών ενοτήτων ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 5 και 6 της Δημοτικής Ενότητας Καματερού, του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, με μείωση πρασιάς στο οικοδομικό τετράγωνο 936 κατά μήκος των ιδιοκτησιών 02/04-04, 02/04-05, 02/04-06 και αύξηση της πρασιάς για ισοζύγιο στην ιδιοκτησία 02/04-04 στο οικοδομικό τετράγωνο 936 και στην ιδιοκτησία 02/05-12 του οικοδομικού τετραγώνου 951, λόγω ασυμφωνίας στο έδαφος των οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 60683/2016: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου των πολεοδομικών ενοτήτων ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 5 και 6 της Δημοτικής Ενότητας Καματερού, του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, με μείωση πρασιάς στο οικοδομικό τετράγωνο 936 κατά μήκος των ιδιοκτησιών 02/04-04, 02/04-05, 02/04-06 και αύξηση της πρασιάς για ισοζύγιο στην ιδιοκτησία 02/04-04 στο οικοδομικό τετράγωνο 936 και στην ιδιοκτησία 02/05-12 του οικοδομικού τετραγώνου 951, λόγω ασυμφωνίας στο έδαφος των οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών, (ΦΕΚ 95/ΑΑΠ/2016), 26-05-2016.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρα 3, 186 παράγραφος στ. και 283, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β/2011) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και ισχύει.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 234321/2014 (ΦΕΚ 3203/Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

7. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π..

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

10. Το νόμο 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

11. Το νόμο 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 4030/2011, για το νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011), άρθρα 30, 31 και 32 περί συγκρότησης και αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

13. Τη υπ' αριθμόν Φ39/144/2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Τροποποίηση απόφασης Συγκρότησης των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Αττικής), κατ' εφαρμογή του άρθρου 30 του νόμου 4030/2011, όπως ισχύει σήμερα.

 

14. Τις διατάξεις του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), για την Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

15. Τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

16. Το από 13-10-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1178/Δ/1986) με θέμα Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων Γειτονιές 5 και 6 του Δήμου Καματερού (νομού Αττικής) και αναθεώρηση σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή του Δήμου Αχαρνών (νομού Αττικής).

 

17. Την υπ' αριθμόν 2913/196/2002 απόφαση Νομάρχη Αθηνών, με την οποία κυρώθηκε η πράξη Εφαρμογής των πολεοδομικών ενοτήτων ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 5 και 6 και μεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο Αχαρνών στον Τόμο 779, με αριθμό 497 και στο Υποθηκοφυλακείο Αθήνας στον Τόμο 4406 με αριθμό 46.

 

18. Την υπ' αριθμόν 23707/1998 (ΦΕΚ 567/Δ/1998) απόφαση Νομάρχη Αθηνών περί άρσης ασυμφωνίας μεταξύ εδάφους και σχεδιαγραμμάτων που συνοδεύουν το διάταγμα ρυμοτομίας καθώς η υπ' αριθμόν 16833/2005 (ΦΕΚ 551/Δ/2005) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καματερού (νομού Αττικής), κατάργηση στοάς, τροποποίηση και επιβολή προκηπίου.

 

19. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 15807/2015 Εισήγηση της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα.

 

20. Την από 02-03-2015 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών (συνεδρίαση 2η - θέμα 6ο).

 

21. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 74797/2015 Συμπληρωματική Εισήγηση της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα.

 

22. Την από 30-11-2015 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών (συνεδρίαση 8η - θέμα 5ο).

 

23. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης του σχεδίου.

 

Και επειδή:

 

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, αποφάσισε, με την 499/2014 απόφασή του, την έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησης και συγκεκριμένα:

 

Την μείωση της πρασιάς κατά 1 m, κατά μήκος των ιδιοκτησιών 02/04-04, 02/04-05, 02/04-06 του οικοδομικού τετραγώνου 936 και για την διατήρηση του ισοζυγίου των ελεύθερων χώρων της πολεοδομικής ενότητας την παράλληλη αύξηση της πρασιάς:

 

- στην ιδιοκτησία 02/04-04 επί της οδού Χιροσίμα κατά 2.5 m.

στην ιδιοκτησία 02/05-12 του οικοδομικού τετραγώνου 951 κατά 4 m.

 

Β. Η Υπηρεσία με την εισήγησή της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 15807/2015, εισηγήθηκε αρνητικά, για την περί του θέματος τροποποίηση, προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν.

 

Γ. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών (Συνεδρίαση 2η Θέμα 6ο) λαμβάνοντας υπόψη:

 

{α) Τα στοιχεία του φακέλου.

 

β) Την ως άνω εισήγηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία δεν είχε τεχνικά τεκμηριωθεί επαρκώς η ασυμφωνία σχεδίου από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και δεν είχε προσκομιστεί η συνολική πρόταση τροποποίησης σε ενιαίο τοπογραφικό διάγραμμα, επομένως εισηγείται την απόρριψη της πρότασης.

 

γ) Τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν με την υπ' αριθμόν 21/27-02-2015 αίτηση του Σάββα Τσουτσάνη, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, με Αριθμό Μητρώο TEE 68073 και συγκεκριμένα στην από 21-01-2015 τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία μετά από αυτοψία τεκμηριώνει την πρόταση τροποποίησης για άρση ασυμφωνίας της εφαρμογής του σχεδίου και την συμπληρωματική τεχνική έκθεση του ιδίου. Επίσης στο Συμβούλιο προσκομίστηκαν κατά την συνεδρίαση το υπ' αριθμόν 1336/26-02-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αιγάλεω για έλεγχο οικοδομικών γραμμών με δύο τοπογραφικά διαγράμματα των οικοδομικών τετραγώνων Γ936 και Γ951 θεωρημένα από την Υπηρεσία Δόμησης ως προς τις οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές}

 

γνωμοδότησε ομόφωνα:

 

{υπέρ της έγκρισης της πρότασης τροποποίησης για άρση ασυμφωνίας μεταξύ του εγκεκριμένου σχεδίου και της εφαρμογής του στο έδαφος όπως διαπιστώθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του αρμόδιου Δήμου, η οποία οφείλεται σε αναντιστοιχία του υποβάθρου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σε σχέση με τις αναγραφόμενες συντεταγμένες. Το Συμβούλιο κρίνει ότι η διόρθωση της ασυμφωνίας είναι πολεοδομικός ορθότερο να γίνει με μείωση πρασιάς παρά με μείωση του πλάτους της οδού, διατηρώντας το ισοζύγιο κοινοχρήστων χώρων - πρασιών.}

 

Δ. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμόν 15807/2015 εισήγηση και την υπ' αριθμόν 74797/10-07-2015 συμπληρωματική εισήγηση της Υπηρεσίας, την προηγούμενη γνωμοδότησή του (Συνεδρίαση 2η/02-03-2015, θέμα 6ο), το από 28-11-2015 Υπόμνημα του Νικολάου Δημητράντζου και της Αθηνάς Δημητράντζου, το από 13-07-2015 Υπόμνημα του Σάββα Τσουτσάνη και της ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία Σ. Τσουτσάνης και ΣΙΑ ΟΕ, την από 30-11-2015 αιτιολογική έκθεση απόρριψης της αιτούμενης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 936 της Δημοτικής Ενότητας Καματερού του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού του Δημητρίου Μαυρίδη με το συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα και τις απόψεις των παρισταμένων, γνωμοδότησε εκ νέου Θετικά:

 

Επί της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου των Πολεοδομικών Ενοτήτων Γειτονιές 5 και 6 της Δημοτικής Ενότητας Καματερού του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού, με μείωση πρασιάς στο οικοδομικό τετράγωνο 936 και αύξηση στο οικοδομικό τετράγωνο 951 εμμένοντας στην προηγούμενη διατυπωμένη γνώμη του.

 

Επισημάνεται ότι:

 

1. Από την συμπληρωματική εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής δεν προκύπτουν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επαναδιαβίβαση και επανεξέταση του αιτήματος.

 

2. Η Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Δυτικής Αττικής όπως αυτή διατυπώνεται στο πρακτικό 2/2015 της 02-03-2015 Συνεδρίασης (θέμα 6ο) είναι πλήρως αιτιολογημένη άρα δεν απαιτείται αναλυτικότερη λεκτική περιγραφή, όπως υποδεικνύει το Τμήμα Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, το δε συνημμένο σχέδιο που συνοδεύει την γνωμοδότηση απεικονίζει λεπτομερώς το σύνολο των τροποποιήσεων.

 

Το Συμβούλιο εξάλλου εκφράζει γνώμη (μη δεσμευτική για την Περιφερειάρχη Αττικής) στο πλαίσιο της διαδικασίας Τροποποίησης Ρυμοτομικών Σχεδίων.

 

Ε. Η παρούσα είναι όλως εντοπισμένη τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου, εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Περιφερειών και επομένως, η έγκριση ή η απόρριψή της είναι νόμιμη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 39, του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010.

 

Ζ. Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού ή δημοτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση της πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου των πολεοδομικών ενοτήτων ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 5 και 6 της Δημοτικής Ενότητας Καματερού, του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, με μείωση πρασιάς στο οικοδομικό τετράγωνο 936 κατά μήκος των ιδιοκτησιών 02/04-04, 02/04-05, 02/04-06 και αύξηση της πρασιάς για ισοζύγιο στην ιδιοκτησία 02/04-04 στο οικοδομικό τετράγωνο 936 και στην ιδιοκτησία 02/05-12 του οικοδομικού τετραγώνου 951, λόγω ασυμφωνίας στο έδαφος των οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών.

 

Μετά την δημοσίευση σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της παρούσας να τηρηθεί η διαδικασία σύνταξης Νέας Πράξης Εφαρμογής, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 5813/1129/1993 (ΦΕΚ 134/Β/1993) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από τον αρμόδιο Δήμο.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.60683.16

 

Αθήνα, 09-05-2016

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.