Απόφαση 75308/15

Απόφαση 75308/27936/2015: Τροποποίηση στα οικοδομικά τετράγωνα 766 και 767 ως προς τη δημιουργία πεζοδρόμου περιοχής Δυτικής Συνοικίας του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 75308/27936/2015: Τροποποίηση στα οικοδομικά τετράγωνα 766 και 767 ως προς τη δημιουργία πεζοδρόμου περιοχής Δυτικής Συνοικίας του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας, (ΦΕΚ 166/ΑΑΠ/2015), 17-08-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αυτός τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει σήμερα και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων.

 

5. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

6. Τα άρθρα 18 και 19 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, διατηρηθέντων εν ισχύ.

 

7. Την εγκύκλιο 1/1961 καθώς και το τεύχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκύκλιος 55/1988 οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις και επεκτάσεις σχεδίων πόλεως.

 

8. Την εγκύκλιο 18/2003 Αρμοδιότητες Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όπως και την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

9. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

10. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

11. Το από 17-06-1905 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 102/Α/1905) περί Εγκρίσεως τροποποιήσεως του σχεδίου της πόλεως Καλαμάτας όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.

 

12. Το από 28-05-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 531/Δ/1986) Αναθεώρηση των ρυμοτομικών σχεδίων των προσφυγικών οικισμών Αγίας Τριάδας, Αγίου Ιωάννη και Πλεύνας του Δήμου Καλαμάτας (νομού Μεσσηνίας) και έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης της Δυτικής περιοχής του ίδιου Δήμου.

 

13. Την απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας με αριθμό 2782/658/1989 (ΦΕΚ 27/Δ/1989) που αφορά την έγκριση α) της Πολεοδομικής μελέτης Αναθεώρησης του ρυμοτομικού Σχεδίου του 1905 Καλαμάτας ως και όρων και περιορισμών δόμησης για τις περιοχές Κεντρική (VII) και Νότια (VIIΙ) συνοικία, Ανατολική (V) και Δυτική (VI) παραλία, τμήμα Πολεοδομικής Ενότητας Γιαννιτσάνικα (σχολικό συγκρότημα) και του Ρυμοτομικού σχεδίου των προσφυγικών οικισμών Κορδία και Νικηταρά. β) Τροποποιήσεις τμημάτων του ρυμοτομικού σχεδίου που εγκρίθηκε πρόσφατα με τα (ΦΕΚ 531/Δ/1986) και (ΦΕΚ 1019/Δ/1986) και των όρων και περιορισμών δόμησης με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει μετά τους σεισμούς Σεπτεμβρίου 1986.

 

14. Την απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας με αριθμό πρωτοκόλλου 3318/1037/1992 (ΦΕΚ 448/Δ/1992).

 

15. Την υπ' αριθμόν 6615/2182/1996 (ΦΕΚ 1099/Δ/1996) απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας η οποία αφορά την τροποποίηση στο οικοδομικό τετράγωνο 766 και συγκεκριμένα την κατάργηση του εσωτερικού ακάλυπτου χώρου και τη δημιουργία πρασιάς πλάτους 4 m μεταξύ του οικοδομικού τετραγώνου και του κοινοχρήστου χώρου νοτίως.

 

16. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 6366/2302/1994 απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας με την οποία κυρώθηκε (διορθωμένη) η 2/1992 Πράξη Εφαρμογής της Δυτικής Συνοικίας του Δήμου Καλαμάτας.

 

17. Την υπ' αριθμόν 1446/2002 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου περί τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Καλαμάτας στο οικοδομικό τετράγωνο 766 (ΦΕΚ 449/Δ/2002).

 

18. Την απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με αριθμό 1015/2011 περί έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας (ΦΕΚ 77/ΑΑΠ/2011).

 

19. Την από 19-06-2013 αίτηση που υπέβαλαν προς τη Διεύθυνση Χωροταξίας - Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, με την οποία οι αιτούντες (σύνολο 28) ζήτησαν την τροποποίηση στα οικοδομικά τετράγωνα 766 και 767 ως προς τη δημιουργία πεζοδρόμου.

 

20. Την πρόταση τροποποίησης που απεικονίζεται στο από Ιούλιο του 2013 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 το οποίο συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομικών - Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας.

 

21. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 41146/2013 εισήγηση του τμήματος Πολεοδομικών-Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας.

 

22. Την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 48/2013.

 

23. Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας με αριθμό 352/2013 και τη δημοσιότητα αυτής στον τύπο σε συνέχεια της ανακοίνωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 5977/2013 του Τμήματος πολεοδομικών - Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας.

 

24. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 9077/2013 βεβαίωση του Τμήματος πολεοδομικών - Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας με την οποία μεταξύ των άλλων βεβαιώνεται πως δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

 

25. Τα έγγραφα με αριθμούς πρωτοκόλλου οίκοθεν 9042/2013 και 3969/2014 του Τμήματος Πολεοδομικών - Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας.

 

26. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 64018/14/2015 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Χωρικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 46239/16980/2015 έγγραφο.

 

27. Την ομόφωνη γνωμοδότηση με αριθμ. θέματος 13 από το υπ' αριθμόν 4/21-5-2015 πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 60/2015 έγγραφό του.

 

Και επειδή:

 

Α. Δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις κατά της πρότασης τροποποίησης.

 

Β. Με την παρούσα δεν απομειώνονται οι κοινόχρηστοι χώροι αντίθετα η δημιουργία πεζοδρόμων εξασφαλίζει την άνετη, ασφαλή και ευχάριστη μετακίνηση πεζών αναβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα ζωή τους και αποτρέπει τη χρήση των αυτοκινήτων για μικρές διαδρομές στις κεντρικές περιοχές των πόλεων δίνοντας λύση σε χρόνια κυκλοφοριακά προβλήματα.

 

Γ. Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Δ. Η εν λόγω τροποποίηση μπορεί να θεωρηθεί σημειακή και εντοπισμένη και δεν έρχεται σε αντίθεση με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της παραγράφου 18, αποφασίζει:

 

1. Την έγκριση της Τροποποίησης σχεδίου πόλης στα οικοδομικά τετράγωνα 766 και 767 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας και συγκεκριμένα:

 

Α. Την αρίθμηση του ΚΧ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ σε οικοδομικό τετράγωνο 766Β - ΚΧ- ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ. Το εν λόγω οικοδομικό τετράγωνο δημιουργήθηκε με την υπ' αριθμόν 6615/2182/1996 απόφαση Νομάρχη Μεσσηνίας (ΦΕΚ 1099/Δ/1996).

 

Β. Τη δημιουργία πεζοδρόμου μεταξύ του οικοδομικού τετραγώνου 766 και των οικοδομικών τετραγώνων 766Β και 767 πλάτους 5 m η οποία εντάσσεται στο δίκτυο των πεζοδρόμων της περιοχής.

 

Τα παραπάνω απεικονίζονται στο από Ιούλιο του 2013 Τοπογραφικό Διάγραμμα που συντάχθηκε ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομικών - Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας, υπογράφεται και συνοδεύει την παρούσα.

 

2.1 Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2.2 Μετά τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ να αναρτηθεί στο διαδίκτυο και να κοινοποιηθεί στο Δήμο Καλαμάτας.

 

a.75308.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 26-06-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.