Απόφαση 85103/17

Απόφαση 85103/1574/2017: Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κλειτορίας, στο οικοδομικό τετράγωνο / ΚΧ 08/07 μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 85103/1574/2017: Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κλειτορίας, στο οικοδομικό τετράγωνο / ΚΧ 08/07 μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης, (ΦΕΚ 110/ΑΑΠ/2017), 19-05-2017.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρα 186, 282 και 283, όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α/2010) περί οργανισμού της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα το άρθρο 5, παράγραφος 3)α.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011) για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 44.

 

4. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 55961/643/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών, (ΦΕΚ 111/ΥΟΔΔ/2017).

 

5. Την υπ' αριθμόν 69923/876/2017 (ΦΕΚ 1018/Β/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς σύμβουλους Δυτικής Ελλάδας.

 

6. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν.

 

7. Τις εγκυκλίους 1/1961, 55/1988 και 8/1975 της Υπηρεσίας Οικισμού Υπουργείου Δημοσίων Έργων περί εγκρίσεως τροποποιήσεων κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 που παραμένουν εν ισχύ.

 

10. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997), Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων κ.λ.π., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

11. Το Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152 και 154.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), άρθρο 29 αυτού άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως συνεχίζουν να ισχύουν σήμερα και ειδικότερα την παράγραφο 4 αυτού όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) και όπως αυτός συνεχίζει να ισχύει.

 

13. Την κατάργηση των άρθρων 14 έως 33 του νόμου 4269/2014 και την ισχύ του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 30, του νόμου 4030/2011, όπως ισχύει.

 

15. Τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) (ΦΕΚ 79/Α/2012) και ειδικότερα τα άρθρα 31 και 32 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 

16. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 81152/3256/2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα / Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για τη συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

17. Το ισχύον στην περιοχή εγκεκριμένο σχέδιο (Χ/1954/1990 απόφαση Νομάρχη Αχαΐας (ΦΕΚ 316/Δ/1990) αναδημοσίευση (ΦΕΚ 368/Δ/2003)).

 

18. Την υπ' αριθμόν 374/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία αναγνωρίστηκε η άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με την έγκριση του σχεδίου πόλεως σε βάρος της συνολικής ιδιοκτησίας, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο/ΚΧ 08/2007 του ρυμοτομικού σχεδίου Κλειτορίας Ν. Αχαΐας.

 

19. Το με αριθμό Ορθή Επανάληψη πρωτοκόλλου 5478/31-07-2013 έγγραφο του Δήμου Καλαβρύτων με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας, ο φάκελος με τα υποβληθέντα στοιχεία και με συνημμένη την υπ' αριθμόν 3/2012 απόφαση και πρακτικό συνεδριάσεως 29-06-2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την συνέχιση της διαδικασίας τροποποίησης, χωρίς γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, δημοσιοποίηση ανάρτηση, κοινοποιήσεις στους θιγομένους, κ.λ.π.

 

20. Το με αριθμό 123265/3487/16-10-2013 έγγραφο του Δασαρχείου Καλαβρύτων σύμφωνα με το οποίο η ιδιοκτησία φερόμενου ιδιοκτήτη Χαμακιώτη Παναγιώτη δεν αποτελεί άλσος η πάρκο που να διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας

 

21. Η με αριθμό 302400/9090/25-11-2013 αρχική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

22. Το με αριθμό ΣΥΠΟΘΑ Αχαΐας 4500/148450/19-02-2014 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

 

23. Το από 19/2/2014 απόσπασμα πρακτικού γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, 1ο Θέμα της 1ης συνεδρίασης, περί ομόφωνης αναβολής εξέτασης του θέματος για διερεύνηση από την υπηρεσία μας του ισχύοντος πολεοδομικού καθεστώτος, κ.λ.π.

 

24. Το με αριθμό 24547/02-06-2014 έγγραφο της ΔΠΣ / ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με το όποιο εξακολουθεί να ισχύει η υπ' αριθμόν Χ/1954/1990 απόφαση Νομάρχη Αχαΐας και η Διοίκηση οφείλει να την εφαρμόσει

 

25. Τη με αριθμό 170735/4338/24-06-2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού/Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

26. Το με αριθμό 1145/19-05-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αιγιαλείας που αφορά θεώρηση του τοπογραφικού διαγράμματος της τροποποίησης

 

27. Το με αριθμό ΣΥΠΟΘΑ Αχαΐας 36/27238/06-03-2015 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

 

28. Το από 15-01-2015 απόσπασμα Πρακτικού γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας συνεδρίασης, (No 7) περί μερικής αποδοχής της ως άνω εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού/Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

29. Το με αριθμό 229393/4528/06-10-2015 έγγραφό μας που αναφέρεται στη συνέχεια διαδικασίας τροποποίησης μετά την γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων που περιλαμβάνει ανάρτηση τοπογραφικού διαγράμματος, επίδοση στους θιγόμενους ιδιοκτήτες, τυχόν ενστάσεις, κ.λ.π.

 

30. Το με αριθμό 10634/19-10-2015 έγγραφο του Δήμου Καλαβρύτων με συνημμένες τις υπ' αριθμόν 259/2015 και 260/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στις οποίες γίνεται αποδοχή των ενστάσεων των ενιστάμενων και εισηγείται το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων την εκ νέου επιβολή απαλλοτρίωσης μετά την γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

31. Τα αποδεικτικά επίδοσης στους θιγόμενους ιδιοκτήτες.

 

32. Τη με αριθμό 154951/15825/10-12-2015 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία ακυρώνεται η υπ' αριθμόν 259/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επειδή δεν αιτιολογείται ειδικά με σαφήνεια και επαρκώς η αποδοχή των ενστάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων, κ.λ.π. κατά παράβαση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 17 του νόμου 2690/1999.

 

33. Την με αριθμό 154944/15824/10-12-2015 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία ακυρώνεται η υπ' αριθμόν 260/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων γιατί ο Δήμος δεν έχει αποφασιστική αρμοδιότητα για την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου παρά μόνο γνωμοδοτική.

 

34. Η με αριθμό 333463/6566/22-01-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού/Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας λόγω άπρακτης προθεσμίας γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων.

 

35. Το με αριθμό ΣΥΠΟΘΑ Αχαΐας 8/12673/ΤΤ/15-09-2016 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

 

36. Το από 07-07-2016 απόσπασμα πρακτικού γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας συνεδρίασης (No 2), περί αναβολής εξέτασης του θέματος λόγω απουσίας του ιδιοκτήτη και κατόπιν γραπτού αιτήματος του Δημάρχου Καλαβρύτων για αναβολή του θέματος.

 

37. Το με αριθμό ΣΥΠΟΘΑ Αχαΐας 8/12673/ΤΤ/17-10-2016 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

 

38. Το από 22-9-2016 απόσπασμα πρακτικού γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας συνεδρίασης (No 3) περί αποδοχής της ως άνω εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού/Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

39. Το με αριθμό 129/10-03-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αιγιαλείας που αφορά θεώρηση του τοπογραφικού διαγράμματος της τροποποίησης.

 

40. Το με αριθμό ΣΥΠΟΘΑ Αχαΐας 69738/ΤΤ/28-03-2017 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας περί θεώρησης του τοπογραφικού διαγράμματος.

 

41. Όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο της εν λόγω υπόθεσης Και επειδή:

 

1. Με την υπ' αριθμόν 374/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών εξετάσθηκε προσφυγή για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με το προαναφερθέν σχέδιο πόλης στα όμορα οικόπεδα του φερόμενου ιδιοκτήτη Χαμακιώτη Παναγιώτη. Ειδικότερα πρόκειται για δυο οικόπεδα επιφανείας 189,54 m2 και 136,48 m2 αντίστοιχα σύμφωνα με το από 27-03-2017 θεωρημένο από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας υποβαλλόμενο τοπογραφικό διάγραμμα ευρισκόμενα στο Ο.Τ/ΚΧ 08/07, χαρακτηριζόμενα εν όλω ή εν μέρει ως κοινόχρηστοι χώροι και με την δικαστική απόφαση αναγνωρίσθηκε η άρση της ως άνω ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, λόγω διατήρησης της επιβάρυνσης της συνολικής ιδιοκτησίας για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα εύλογα ανεκτά όρια χωρίς να έχει προωθηθεί καμιά ενέργεια της διαδικασίας για την αναγκαστική απαλλοτρίωση.

 

2. Ο Δήμος Καλαβρύτων μετά την υπ' αριθμόν 374/2008 δικαστική απόφαση δεν προέβηκε σε γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του. Μετά τις υπ' αριθμόν 302400/9090/25-11-2013 και υπ' αριθμόν 170735/4338/24-06-2014 εισηγήσεις της υπηρεσίας μας στο αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας και την γνώμη του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων προέβη στις υπ' αριθμούς 259/2015 και 260/2015 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

3. Υποβλήθηκαν ενστάσεις από τους θιγόμενους κατά την ανάρτηση που ακολούθησε μετά την γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

4. Με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 154951/15825/10-12-2015 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ακυρώθηκε η υπ' αριθμόν 259/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επειδή δεν αιτιολογείται ειδικά με σαφήνεια και επαρκώς η αποδοχή των ενστάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων, κ.λ.π. κατά παράβαση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 17 του νόμου 2690/1999.

 

5. Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 154944/15824/10-12-2015 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ακυρώθηκε η υπ' αριθμόν 260/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων γιατί ο οικείος ο Δήμος δεν έχει αποφασιστική αρμοδιότητα για την τροποποίηση του σχεδίου παρά μόνο γνωμοδοτική.

 

6. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 333463/6566/22-1-2016 εισήγησή της, σε συμμόρφωση με την ως άνω δικαστική απόφαση, εισηγήθηκε την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Κλειτορίας Δήμου Καλαβρύτων στο οικοδομικό τετράγωνο/ΚΧ 08/07, που συνίσταται σε άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης των ρυμοτομούμενων των ομόρων οικοπέδων και της απόδοσής τους ως οικοδομήσιμα, φερόμενου ιδιοκτήτη Χαμακιώτη Παναγιώτη αρχικού εμβαδού 189,54 m2 και 136,48 m2 και στην υποχρέωση επιβολής σε εισφορά σε γη συνολικού εμβαδού 14,69 m2 βάσει κείμενων πολεοδομικών διατάξεων.

 

7. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στο από 22-09-2016 πρακτικό συνεδρίασης (No 3) γνωμοδότησε ομόφωνα για την έγκριση της τροποποίησης του σχεδίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού/Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του αρμόδιου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων στο οικοδομικό τετράγωνο/ΚΧ 08/07, όπως φαίνεται στο συνοδευτικό τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1/200, συνταχθέν από τους Μηχανικούς Γρηγόριο Ανδρεοσόπουλο και Κωνσταντίνα Ζέρβα, τον Απρίλιο του 2015 όπως συμπληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2016 θεωρημένο από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας στις 27-03-2017 κλίμακας 1:200, που συνίσταται σε άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης των ρυμοτομούμενων των ομόρων οικοπέδων και την απόδοσή τους ως οικοδομήσιμα, σε συμμόρφωση της υπ' αριθμόν 374/2018 δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και στην υποχρέωση σε εισφορά σε γη συνολικής επιφανείας 14,69 m2, όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται στο ως άνω αναφερθέν τοπογραφικό διάγραμμα.

 

Την επιβολή στους εν λόγω οικοδομήσιμους χώρους των όρων δόμησης και χρήσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες εγκεκριμένους όρους της περιοχής.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας είναι το τοπογραφικό διάγραμμα τροποποίησης σχεδίου πόλης Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων στο οικοδομικό τετράγωνο ΚΧ 08/07, σε κλίμακα 1/200, συνταχθέν από τους Μηχανικούς Γρηγόριο Ανδρεοσόπουλο και Κωνσταντίνα Ζέρβα και θεωρημένο στις 27-03-2017 από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μόνο για παράβαση νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.85103.17

 

Η απόφαση αυτή, με το συνοδευτικό της διάγραμμα, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 12-04-2017

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.