Απόφαση 127682/16

Απόφαση 127682/2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου στο οικοδομικό τετράγωνο 41 με έγκριση τμήματος της οδού Ψυχάρη και δημιουργία δύο νέων οικοδομικών τετραγώνων, 41 και 41Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 127682/2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου στο οικοδομικό τετράγωνο 41 με έγκριση τμήματος της οδού Ψυχάρη και δημιουργία δύο νέων οικοδομικών τετραγώνων, 41 και 41Α, (ΦΕΚ 238/ΑΑΠ/2016), 08-11-2016.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ.39.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β/2011) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και ισχύει.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 234321/2014 (ΦΕΚ 3203/Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985).

 

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160 (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Τις διατάξεις των νόμων 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011 ), άρθρα 30 και 34 και 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

11. Την υπ' αριθμόν Φ39/1895/2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Φ39/2209/2015 απόφαση του ιδίου, όπως ίσχυε κατά το χρόνο γνωμοδότησης.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρα 31 και 32, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

13. Τα από [ΠΔ] 02-10-1931 (ΦΕΚ 353/Α/1931), [ΠΔ] 16-04-1953 (ΦΕΚ 105/Α/1953), [ΠΔ] 09-12-1955 (ΦΕΚ 343/Δ/1955) διατάγματα ρυμοτομίας της περιοχής του Δήμου Ηρακλείου.

 

14. Τη με αριθμό 25879/31-12-1996 Απόφαση Νομάρχη Αθηνών.

 

15. Τη με αριθμό 228/17-09-2013 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, με την οποία γνωμοδότησε υπέρ της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 41.

 

16. Τη με αριθμό 300/26-11-2013 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου, με την οποία απορρίφθηκε ένσταση κατά της με αριθμό 228/17-09-2013 απόφασης.

 

17. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 167720/2015/2016 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών.

 

18. Την από 09-06-2016 (Πρακτικό 8ο, θέμα 2ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών.

 

19. Όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

 

20. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του οικείου Δήμου και ο Κρατικούς προϋπολογισμός και επειδή:

 

Σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 167720/2015/2016 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, η προτεινόμενη τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου στο οικοδομικό τετράγωνο 41 με την έγκριση τμήματος της οδού Ψυχάρη που διαπερνά το οικοδομικό τετράγωνο 41 και δημιουργεί το οικοδομικό τετράγωνο 41Α είναι εντοπισμένη τροποποίηση σχεδίου, βασιζόμενη κυρίως στο κοινό όφελος αλλά και στους παρακάτω πολεοδομικούς λόγους, που προκύπτουν από τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί:

 

1. Με την Τεχνική Έκθεση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Ηρακλείου αιτιολογείται πολεοδομικά η προτεινόμενη τροποποίηση, καθώς το τμήμα αυτό της οδού Ψυχάρη είναι διανοιγμένο, δημοσυντήρητο και έχει τεθεί σε κοινή χρήση από δεκαετίες.

 

Η οδός Ψυχάρη -σε όλο το μήκος της- είναι δημοτική οδός, ασφαλτοστρωμένη, με δημοτικό φωτισμό. Κατά μήκος της οδού (και του προς έγκριση τμήματος) περνούν δίκτυα ΟΚΩ. Επίσης, τα όρια των εμπλεκόμενων ιδιοκτησιών είναι ήδη υλοποιημένα σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυμοτομικές γραμμές, οπότε η προτεινόμενη πρασιά είναι εφαρμόσιμη, σύμφωνα με την ίδια τεχνική έκθεση.

 

2. Επιπλέον, με την έγκριση του εν λόγω τμήματος της οδού Ψυχάρη αυξάνεται ο κοινόχρηστος χώρος της περιοχής κατά 235 m2 περίπου.

 

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα και με τη βεβαίωση του Δημάρχου Ηρακλείου κ. Παντελεήμονος Βλασσόπουλου.

 

4. Η προτεινόμενη τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου είναι εντοπισμένη τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου, δεν ευρίσκεται επί του Βασικού Οδικού Δικτύου ούτε είναι πλησίον αρχαιολογικής ή προστατευόμενης περιοχής και επομένως η έγκριση της αποτελεί αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου με:

 

1) τη θεσμοθέτηση του τμήματος της οδού Ψυχάρη υπό στοιχεία Τ1'-Τ2'-Τ3'-Τ4'-Τ5'-Τ1', πλάτους 5 m, το οποίο τέμνει το οικοδομικό τετράγωνο 41,

 

2) τη δημιουργία του οικοδομικού τετραγώνου 41Α και

 

3) θεσμοθέτηση πρασιάς πλάτους 2,5 m στις πλευρές των οικοδομικών τετραγώνων 41 και 41Α επί του τμήματος της οδού Ψυχάρη, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 41 και 41Α, όπως αναλυτικά φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που συνοδεύει την υπ' αριθμόν 228/17-09-2013 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου και το οποίο επισυνάπτεται στην από 09-06-2016 (Πρακτικό 8ο, θέμα 2ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της Απόφασης αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια), μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.127682.16

 

Η απόφαση και το συνοδεύουν αυτή τοπογραφικό διάγραμμα να συν-δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 30-08-2016

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.