Απόφαση 172083/16

Απόφαση 172083/2016: Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, σε ιδιοκτησία, επί του οικοδομικού τετραγώνου 1795Α, του Δήμου Περιστερίου, μετά από δικαστική απόφαση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 172083/2016: Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, σε ιδιοκτησία, επί του οικοδομικού τετραγώνου 1795Α, του Δήμου Περιστερίου, μετά από δικαστική απόφαση, (ΦΕΚ 271/ΑΑΠ/2016), 12-12-2016.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ.39.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β/2011) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και ισχύει.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 234321/2014 (ΦΕΚ 3203/Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985).

 

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160 (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Τις διατάξεις των νόμων 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011 ), άρθρα 30 και 34 και 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

11. Την υπ' αριθμόν Φ39/1895/2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Φ39/2209/2015 απόφαση του ιδίου, όπως ίσχυε κατά το χρόνο γνωμοδότησης.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρα 31 και 32, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

13. Το από 05-10-1993 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1336/Δ/1993) Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Περιστερίου (νομού Αττικής) και επιβολής προκηπίου και το (ΦΕΚ 1355/Δ/1994), με το οποίο διορθώθηκε το παραπάνω.

 

14. Την από 14-10-1996 απόφαση (ΦΕΚ 493/Δ/1996) Έγκριση τροποποίηση για αποχαρακτηρισμό τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 1795A από χώρο Βρεφονηπιακού Σταθμού σε οικοδομήσιμο στο Δήμο Περιστερίου Αττικής.

 

15. Την υπ' αριθμόν 240/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.

 

16. Την υπ' αριθμόν 211/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περιστερίου, για επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης και την υπ' αριθμόν 16/07-02-2013 απόφαση για επικαιροποίηση αυτής.

 

17. Την υπ' αριθμόν 7127/14-04-2014 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών

 

18. Το υπ' αριθμόν 1/2015 πρακτικό Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών (6° Θέμα).

 

19. Την υπ' αριθμόν 108411/26-11-2015 συμπληρωματική εισήγηση της Υπηρεσίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών.

 

20. Το υπ' αριθμόν 8/2015 (2° Θέμα) πρακτικό Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών.

 

21. Την υπ' αριθμόν 117246/08-07-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών.

 

22. Τα υπ' αριθμόν 5/2016 (4° Θέμα) και 6/2016 (1° Θέμα) πρακτικά Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών.

 

23. Την υπ' αριθμόν 191/26-07-2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περιστερίου.

 

24. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου Περιστερίου του έτους 2016 με κ.α. 40.7111.4007 έχει εγγραφεί πίστωση με τίτλο Απαλλοτρίωση θέση Καντήλι, οικοδομικό τετράγωνο 1795A, εμβαδού 114,00 m2, ΚΤΗΜΑ με φερόμενη ιδιοκτήτρια την Θεοφανώ Σπανοπούλου, δικαστική απόφαση 240/2008.

 

25. Όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, που περιέχονται στο φάκελο της υπόθεσης.

 

Και επειδή:

 

Σύμφωνα με τις υπ' αριθμούς 108411/26-11-2015 και 117246/08-07-2016 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού, πρέπει να γίνει δεκτή η αιτούμενη άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Περιστερίου, νομού Αττικής, στο οικοδομικό τετράγωνο 1795A, γιατί μετά από τη μελέτη των στοιχείων του φακέλου διαπιστώθηκε ότι:

 

Α. Με την υπ' αριθμόν 240/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας ακυρώθηκε η άρνηση της Διοίκησης να προβεί στην άρση απαλλοτρίωσης ακινήτου, που επιβλήθηκε με το από 05-10-1993 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1336/Δ/1993) Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Περιστερίου (νομού Αττικής) και επιβολής προκηπίου - το οποίο διορθώθηκε με το (ΦΕΚ 1355/Δ/1994) - και αναπέμφθηκε η υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου να άρει την παραπάνω ρυμοτομική απαλλοτρίωση με την τροποποίηση του οικείου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Περιστερίου στο οικοδομικό τετράγωνο 1795Α.

 

Β. Πληρούνται οι προϋποθέσεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων νόμος 2882/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του νόμου 4067/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αυτών που τίθενται από την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Γ. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, με το 6/2016 (Θέμα 1°) πρακτικό γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης των υπ' αριθμόν 108411/16-11-2015 και 117246/08-07-2016 της Υπηρεσίας, δηλαδή υπέρ της άρσης και της επανεπιβολής της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας επί του οικοδομικού τετραγώνου 1795A του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Περιστερίου, φερόμενης ιδιοκτήτριας Σπανοπούλου Θεοφανούς, εφόσον ληφθεί απόφαση επικαιροποίησης της υπ' αριθμόν 16/07-02-2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Περιστερίου.

 

Δ. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Περιστερίου με την υπ' αριθμόν 191/26-07-2016 ομόφωνη απόφασή του ενέκρινε την επικαιροποίηση της υπ' αριθμόν 16/07-02-2013 απόφασης, αποφασίζουμε:

 

1. Την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Περιστερίου στο οικοδομικό τετράγωνο 1795A, με αποχαρακτηρισμό της ιδιοκτησίας υπό στοιχεία Β Γ Ζ Ε Β, επιφάνειας 114 m2, φερόμενης ιδιοκτήτριας Σπανοπούλου Θεοφανούς, από χώρο βρεφονηπιακού σταθμού, σε συμμόρφωση, με την υπ' αριθμόν 240/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας και

 

2. Την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας με επαναχαρακτηρισμό της ως χώρο βρεφονηπιακού σταθμού και

 

3. Την έγκριση ρυμοτομικών γραμμών, όπως φαίνεται στο από Οκτώβριο 2013 έγχρωμο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, το οποίο συνέταξε ο Δήμος Περιστερίου.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση και το συνοδεύον αυτή τοπογραφικό διάγραμμα να συν-δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.172083.16

 

Αθήνα, 21-11-2016

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.