Απόφαση 174522/16

Απόφαση 174522/2016: Άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 665Α επί της οδού Λευκωσίας, στη θέση Κάτω Χαλάνδρι (Νομισματοκοπείο) του Δήμου Χαλανδρίου, σε εκτέλεση των υπ' αριθμόν 15108/2007, 8084/2008 και 15569/2009 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 174522/2016: Άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 665Α επί της οδού Λευκωσίας, στη θέση Κάτω Χαλάνδρι (Νομισματοκοπείο) του Δήμου Χαλανδρίου, σε εκτέλεση των υπ' αριθμόν 15108/2007, 8084/2008 και 15569/2009 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, (ΦΕΚ 271/ΑΑΠ/2016), 12-12-2016.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ.39.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β/2011) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και ισχύει.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 234321/2014 (ΦΕΚ 3203/Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985).

 

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160 (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Τις διατάξεις των νόμων 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011 ), άρθρα 30 και 34 και 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

11. Την υπ' αριθμόν Φ39/1895/2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Φ39/2209/2015 απόφαση του ιδίου, όπως ίσχυε κατά το χρόνο γνωμοδότησης.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρα 31 και 32, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

14. Το από [ΒΔ] 03-05-1969 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 141/Δ/1969) Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Χαλανδρίου και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού.

 

15. Την υπ' αριθμόν 15108/2007 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 26° Τριμελές).

 

16. Την υπ' αριθμόν 8084/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 18° Τριμελές).

 

17. Την υπ' αριθμόν 10511/2009 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 31° Τριμελές).

 

18. Την υπ' αριθμόν 73792/08-06-2015 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Υπηρεσίας μας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

19. Την υπ' αριθμόν 215921/27-11-2015 συμπληρωματική εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Υπηρεσίας μας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

20. Την από 23-07-2015 (πρακτικό 7ο, θέμα 1ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

 

21. Την από 22-12-2015 (πρακτικό 11ο, θέμα 3ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

 

22. Την από 04-08-2016 (πρακτικό 11ο, θέμα 2ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

 

23. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο της υπόθεσης.

 

Και επειδή:

 

1. Σύμφωνα με τις υπ' αριθμόν 73792/08-06-2015 και 215921/27-11-2015 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού (Τμήμα Πολεοδομικών Θεμάτων) προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, πρέπει να γίνει δεκτή η αιτούμενη άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 665Α της περιοχής Κάτω Χαλάνδρι (Νομισματοκοπείο) του Δήμου Χαλανδρίου, γιατί μετά από τη μελέτη των στοιχείων του φακέλου διαπιστώθηκε ότι:

 

α) για την ιδιοκτησία με στοιχεία 1-2-3-9-1 (ΚΑΕΚ 051470512005) έχει εκδοθεί η αριθμ. 15108/2007 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία είναι αμετάκλητη και υποχρεωτικά εκτελεστή για τη Διοίκηση (νόμος 3068/2002),

 

β) για την ιδιοκτησία με στοιχεία 9-3-4-8-9 (ΚΑΕΚ 051470512004) έχει εκδοθεί η αριθμ. 8084/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία είναι αμετάκλητη και υποχρεωτικά εκτελεστή για τη Διοίκηση (νόμος 3068/2002),

 

γ) για την ιδιοκτησία με στοιχεία 7-8-4-5-6-7 (ΚΑΕΚ 051470512006) έχει εκδοθεί η αριθμ. 10511/2009 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία είναι αμετάκλητη και υποχρεωτικά εκτελεστή για τη Διοίκηση (νόμος 3068/2002),

 

δ) πληρούνται οι προϋποθέσεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων νόμος 2882/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του νόμου 4067/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αυτών που τίθενται από την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 3284/1986, 3805/1987, 3311/1989, 5905/1995, 3642/1998 κ.α.)

 

2. Σύμφωνα με την από 22-12-2015 (πρακτικό 11ο, θέμα 3ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, αυτό γνωμοδότησε ομόφωνα:

 

για την άρση της απαλλοτρίωσης στις ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ 051470512004, 051470512005 και 051470512006 που βρίσκονται στο οικοδομικό τετράγωνο 665Α της περιοχής Κάτω Χαλάνδρι (Νομισματοκοπείο), του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου, σε εκτέλεση των υπ' αριθμόν 15108/2007, 8084/2008 και 10511/2009 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών,
την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου με:

 

α) τη δημιουργία οικοδομικού τετραγώνου 665Α με την επιβολή πρασιάς πλάτους 2.5 m και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτό σύμφωνα με τους ισχύοντες στην περιοχή,

 

β) τον καθορισμό πεζοδρόμου πλάτους 3 m σε επαφή με το ανατολικό όριο του νέου οικοδομικού τετραγώνου 665Α,

 

γ) την επέκταση του εγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου πέραν του νέου πεζοδρόμου, με μεταφορά της ρυμοτομικής γραμμής παράλληλα εκείνης του οικοδομικού τετραγώνου 666B, ώστε η επέκταση της να διέρχεται του σημείου Τ11 του οικοδομικού τετραγώνου 665Α, με αντίστοιχη μείωση του πλάτους της μη διανοιγμένης οδού,

 

δ) τη μετατροπή της οφειλόμενης εισφοράς σε γη, πέραν της ρυμοτομίας, της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 051470512004, εκτάσεως 6,06 m2 σε χρήμα, ως μη πολεοδομικά αξιοποιήσιμης, λόγω μεγέθους, αποφασίζουμε:

 

1. Την άρση της απαλλοτρίωσης στις ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ 051470512004, 051470512005 και 051470512006 που βρίσκονται στο οικοδομικό τετράγωνο 665Α της περιοχής Κάτω Χαλάνδρι (Νομισματοκοπείο), του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου, σε εκτέλεση των υπ' αριθμόν 15108/2007, 8084/2008 και 10511/2009 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

2. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα (όπως τροποποιήθηκε με την από 22-12-2015 γνωμοδότηση Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων) και πιο συγκεκριμένα:

 

α) τη δημιουργία οικοδομικού τετραγώνου 665Α με την επιβολή πρασιάς πλάτους 2.5 m και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτό σύμφωνα με τους ισχύοντες στην περιοχή,

 

β) τον καθορισμό πεζοδρόμου πλάτους 3 m σε επαφή με το ανατολικό όριο του νέου οικοδομικού τετραγώνου 665Α,

 

γ) την επέκταση του εγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου πέραν του νέου πεζοδρόμου, με μεταφορά της ρυμοτομικής γραμμής παράλληλα εκείνης του οικοδομικού τετραγώνου 666Β ώστε η επέκταση της να διέρχεται του σημείου Τ11 του οικοδομικού τετραγώνου 665Α, με αντίστοιχη μείωση του πλάτους της μη διανοιγμένης οδού,

 

δ) τη μετατροπή της οφειλόμενης εισφοράς σε γη, πέραν της ρυμοτομίας, της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 051470512004, εκτάσεως 6,06 m2 σε χρήμα, ως μη πολεοδομικά αξιοποιήσιμη, λόγω μεγέθους.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια), μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή με το συνοδεύον τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.174522.16

 

Αθήνα, 23-11-2016

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.