Απόφαση 201717/17

Απόφαση 201717/3668/2017: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Κρανιδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 14 σε εφαρμογή της απόφασης 56/2008 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 201717/3668/2017: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Κρανιδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 14 σε εφαρμογή της απόφασης 56/2008 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου, (ΦΕΚ 25/ΑΑΠ/2017), 10-02-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αυτός τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκε και Ισχύει σήμερα.

 

4. Τα άρθρα 18 και 19 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, διατηρηθέντων εν ισχύ.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει σήμερα και των εκτελεστικών του διαταγμάτων.

 

6. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

7. Την εγκύκλιο 1/1961 καθώς και το τεύχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκύκλιος 55/1988 οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις και επεκτάσεις σχεδίων πόλεως.

 

8. Την εγκύκλιο 18/2003 Αρμοδιότητες Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όπως και την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

9. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

10. Την απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων υπ' αριθμόν 83689/3608/1985 (ΦΕΚ 166/Δ/1986) που αφορά την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κρανιδίου.

 

11. Το από 12-06-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 846/Δ/1987) που αφορά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Κρανιδίου του Δήμου Κρανιδίου (νομού Αργολίδας).

 

12. Την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας με αριθμό 20756/4186/1997 (ΦΕΚ 645/Δ/1997) που αφορά την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Κρανιδίου.

 

13. Την παράγραφο 2)β του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

14. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

15. Την απόφαση 56/2008 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου, με την οποία αναγνωρίσθηκε η άρση της απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με το από 12-06-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 846/Δ/1987) που αφορά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Κρανιδίου του Δήμου Κρανιδίου (νομού Αργολίδας), σε ιδιοκτησία εμβαδού 337,95 m2 που βρίσκεται στο ρυμοτομικό σχέδιο Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας και είναι ρυμοτομούμενη για τη δημιουργία των προβλεπόμενων δρόμων του σχεδίου πόλης και ΚΧ και Παιδικής Χαράς.

 

16. Τους τίτλους ιδιοκτησίας:

 

α) την υπ' αριθμόν 6200/02-03-1991 αγοραπωλησίας συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Τσαπραλή (τόμος μεταγραφής 1021 αύξων αριθμός 48, ημερομηνία μεταγραφής 18-07-1991)

β) την υπ' αριθμόν 6812/02-12-1994 γονική παροχή του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Τσαπραλή (τόμος μεταγραφής 1136 αριθμός καταχώρησης 40 ημερομηνία καταχώρησης 05-04-1995),

γ) την υπ' αριθμόν 19450/27-11-2007 πράξη αποδοχής κληρονομιάς συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής Ιωαννίδη (τόμος μεταγραφής 1656, αριθμός 11, ημερομηνία μεταγραφής 11-12-2007) και

δ) την υπ' αριθμόν 6285/16-09-1991 πράξη σύστασης οριζοντίου και καθέτου συνιδιοκτησίας συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Τσαπραλή (τόμος μεταγραφής 1033 αύξων αριθμός 36, ημερομηνία μεταγραφής 19-11-1991), καθώς και τα πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Μάσσητος 1704/1/06-10-2015, 1704/2/06-10-2015, 1704/3/06-10-2015, 1704/4/06-10-2015, 1704/5/06-10-2015, 1704/6/06-10-2015, 1704/7/06-10-2015, 1704/8/06-10-2015, 1704/9/06-10-2015, 1704/10/06-10-2015, 1704/11/06-10-2015, 1704/12/06-10-2015 και 1704/13/06-10-2015.

 

17. Το έγγραφο υπ' αριθμόν 955/09-09-2011 του Τμήματος Α της Διεύθυνσης πολεοδομικού σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με το οποίο μας διαβιβάστηκε ο σχετικός φάκελος και η αίτηση που είχε κατατεθεί από τους ιδιοκτήτες στις 18-09-2009. Με το παραπάνω έγγραφο κρίθηκε ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση είναι σημειακή και εντοπισμένη.

 

18. Το έγγραφο υπ' αριθμόν 2268/14-12-2011.

 

19. Την ομόφωνη απόφαση 46/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

20. Τη δημοσιότητα της απόφασης της παραγράφου 19 και τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους εμπλεκόμενους ιδιοκτήτες.

 

21. Τη βεβαίωση υπ' αριθμόν 5748/02-06-2015 του Δημάρχου Ερμιονίδας με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.

 

22. Το από Ιανουάριο 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Σταύρου Αντωνόπουλου που ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερμιονίδας ως προς την εφαρμογή της ρυμοτομίας και τους όρους δόμησης. Σύμφωνα με το διάγραμμα αυτό η αρχική ιδιοκτησία περιγράφεται με τις κορυφές Α1.Α2.Α3.Α4.Α5.Α6.Α7.Α8.Α9.Α1 και έχει εμβαδόν 337,95 m2. Προκειμένου να αρθεί η απαλλοτρίωση η ιδιοκτησία οφείλει να αποδώσει εισφορά σε γη εμβαδού 33,80 m2 (ποσοστό 10%) και περιγράφεται από τις κορυφές Α1.Α17.Α16.ΑΑ2.Α3.ΑΑ18.Α4.Α10.Α1.

 

23. Το έγγραφο υπ' αριθμόν 5778/02-06-2015 του Δήμου Ερμιονίδας με το οποίο μας διαβιβάστηκαν συμπληρωματικά στοιχεία του φακέλου.

 

24. Την εισήγηση Προϊσταμένης Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπ' αριθμόν 86621/30665/09-11-2015 που διαβιβάστηκε με σχετικό φάκελο στο αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας με το έγγραφο αριθμ. οίκοθεν 143835/53746/12-11-2015.

 

25. Το έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας υπ' αριθμόν 97/28-07-2016 με το οποίο μας διαβιβάστηκε η ομόφωνα θετική γνωμοδότηση με αριθμό θέματος 7 από το πρακτικό 2 της 30-06-2016.

 

26. Και επειδή:

 

α) Θα πρέπει να προωθηθεί η διαδικασία της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Κρανιδίου σε συμμόρφωση της υπ' αριθμόν 56/2008 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου.

 

β) Για την ιδιοκτησία για την οποία προτείνεται η τροποποίηση έχει επιβληθεί εισφορά σε γη.

 

γ) Η τροποποίηση αυτή μπορεί να θεωρηθεί σημειακή και εντοπισμένη.

 

δ) Η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφασίζει:

 

Την τροποποίηση του σχεδίου πόλης Κρανιδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 14 σε εφαρμογή της απόφασης 56/2008 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου και συγκεκριμένα: Την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο γεωτεμάχιο με κορυφές Α1.Α2.Α3.Α4.Α5.Α6.Α7.Α8.Α9.Α1 εμβαδού 337,95 m2 όπως αυτό απεικονίζεται στο από Ιανουάριο του 2015 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 το οποίο συντάχθηκε από τον Σταύρο Αντωνόπουλο Αγρονόμο και Τοπογράφο Μηχανικό, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερμιονίδας. Τμήμα της ιδιοκτησίας που περιγράφεται με τις κορυφές Α1.Α17.Α16.Α2.Α3.Α18.Α4.Α10.Α1 εμβαδού 33,80 m2 αποδίδεται από τους ιδιοκτήτες ως εισφορά σε γη και το γεωτεμάχιο που περιγράφεται με στοιχεία Α1.Α10.Α4.Α12.Α11.Α5.Α6.Α7.Α8.Α9.Α1 εμβαδού 304,15 m2 ενσωματώνεται στο οικοδομικό τετράγωνο 14 και γίνεται οικοδομήσιμο με τους όρους δόμησης που ισχύουν για το οικοδομικό τετράγωνο 14 (Τομέας Ι). Η άρση της απαλλοτρίωσης έχει ως συνέπεια την κατάργηση τμήματος της εγκεκριμένης Δημοτικής οδού μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 14 και του οικοδομικού τετραγώνου που προβλέπεται για ΚΧ και ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ και την τροποποίηση του οικοδομικού τετραγώνου που περιγράφεται με τις κορυφές Α15.Α18.Α24.Α23.Α14.Α15 που προβλέπονταν για ΚΧ και ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ. Περιμετρικά της ιδιοκτησία δημιουργούνται δημοτικές οδοί μέρος των οποίων προτείνονται για πεζόδρομοι και ενσωματώνονται στους ήδη εγκεκριμένους με το από 12-06-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 846/Δ/1987) δίκτυο πεζοδρόμων. Το τμήμα που περιγράφεται με τις κορυφές Α24.Α22.Α21Α20.Α19.Α24 παραμένει ως ΚΧ -ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ.

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.201717.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 23-01-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.