Απόφαση 207875/15

Απόφαση 207875/2014/2015: Άρση απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία φερόμενων ιδιοκτητών Καλλιόπης Βασιλακοπούλου συζύγου Α. Λιανού και Πούλιας Σπύρου Βασιλακοπούλου (πρώην Πολυξένης ή Πούλιας σύζυγος Β. Βασιλακοπούλου), που βρίσκεται επί Κοινοχρήστου Χώρου ανατολικά του οικοδομικού τετραγώνου Γ1386 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος Νομού Αττικής, σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 4250/2006 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη συγκεκριμένη θέση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 207875/2014/2015: Άρση απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία φερόμενων ιδιοκτητών Καλλιόπης Βασιλακοπούλου συζύγου Α. Λιανού και Πούλιας Σπύρου Βασιλακοπούλου (πρώην Πολυξένης ή Πούλιας σύζυγος Β. Βασιλακοπούλου), που βρίσκεται επί Κοινοχρήστου Χώρου ανατολικά του οικοδομικού τετραγώνου Γ1386 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος Νομού Αττικής, σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 4250/2006 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη συγκεκριμένη θέση, (ΦΕΚ 58/ΑΑΠ/2015), 27-03-2015.

 

Η Περιφερειάρχης Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 186 παράγραφος στ.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 απόφαση πρώην Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011), όπως ισχύει.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 234321/2014 (ΦΕΚ 3203/Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985).

 

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Τις διατάξεις των νόμων 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) άρθρα 30 και 34 και 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

11. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν Φ39/5380/2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που αφορά στην ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε κατά το χρόνο γνωμοδότησης.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

14. Το από 15-09-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 638/Δ/1989) με θέμα Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 10 και 11 της κοινότητας Αρτέμιδος (νομού Αττικής) και τις εγκεκριμένες πινακίδες που το συνοδεύουν.

 

15. Την υπ' αριθμόν 4250/2006 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε η εκδηλωθείσα άρνηση της Διοικήσεως να άρει αναγκαστική απαλλοτρίωση που έχει επιβληθεί με το από 15-09-1989 προεδρικό διάταγμα... επί ακινήτου Πολυξένης Βασιλακοπούλου ευρισκομένου στο Δήμο Αρτέμιδας Αττικής, στην περιοχή Μαύρα Πεύκα, Πολεοδομικές Ενότητες 10-11 και επί του οικοδομικού τετραγώνου 1386...

 

16. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 138002/2012/2013 Εισήγηση της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

17. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 132892/2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

18. Την από 31-01-2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (συνεδρίαση 1η - θέμα 3ο).

 

19. Τα υπ' αριθμούς οίκοθεν 43850/2014 και 194211/2014 έγγραφα της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού, προς το Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος.

 

20. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 35781/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, προς τη Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού.

 

21. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου.

 

Και επειδή:

 

Α. Με την υπ' αριθμόν 4250/2006 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, ακυρώθηκε η άρνηση της Διοίκησης να άρει τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση, που είχε επιβληθεί με το από 15-09-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 638/Δ/1989), σε ακίνητο εκτάσεως 238 m2, φερόμενης ιδιοκτήτριας Πολυξένης Βασιλακοπούλου και αναπέμπεται η υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου να προβεί στην κατά το σκεπτικό της απόφασης ενέργεια.

 

Β. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής, με το υπ' αριθμόν 16564/1544/06/2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξίας - Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα, αφού έλαβε γνώση της παραπάνω δικαστικής απόφασης, έθεσε στον Δήμο Αρτέμιδος προθεσμία 3 μηνών, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες από την ισχύουσα νομοθεσία ενέργειες, ενημερώνοντας παράλληλα και τη φερόμενη ιδιοκτήτρια για τις απαιτούμενες εκ μέρους της ενέργειες.

 

Γ. Μετά την ισχύ του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), με τον οποίο καταργήθηκαν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, κατόπιν της από 20-12-2011 αίτησης της Καλλιόπης Βασιλακοπούλου, σύζυγο Αναστασίου Λιανού, που φέρεται ως μία εκ των κληρονόμων της Πολυξένης - Πούλιας Βασιλακοπούλου, η αρμόδια πλέον Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 83212/2012 έγγραφο ενημέρωσε τον Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος, για τις απαιτούμενες ενέργειες, υπενθυμίζοντας το υπ' αριθμόν 16564/1544/06/2007 έγγραφο της τότε αρμόδιας υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αττικής.

 

Δ. Η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, εφόσον ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος δεν ανταποκρίθηκε στα προαναφερόμενα έγγραφα, στα πλαίσια συμμόρφωσης της Διοίκησης στην υπ' αριθμόν 4250/2006 Απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, εισηγήθηκε, με την υπ' αριθμόν 138002/2012/2013 εισήγηση προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, την άρση της απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία υπ' αριθμό (07) του διαγράμματος που συνοδεύει την παρούσα, φερόμενων ιδιοκτητών Καλλιόπης Βασιλακοπούλου και Πούλιας Βασιλακοπούλου, που βρίσκεται επί Κοινοχρήστου Χώρου ανατολικά του Οικοδομικού Τετραγώνου Γ1386 και την τροποποίηση του σχεδίου στην εν λόγω θέση, με τη δημιουργία νέου Οικοδομικού Τετραγώνου Γ1386Α, την τροποποίηση της μορφής των Κοινόχρηστων Χώρων, βόρεια και νότια του νέου οικοδομικού τετραγώνου και τη θεσμοθέτηση πεζόδρομου, προκειμένου ο οικοδομήσιμος χώρος να διαχωριστεί με το υπόλοιπο τμήμα του Κοινοχρήστου Χώρου. Η οφειλόμενη εισφορά σε γη της ιδιοκτησίας, εμβαδού 11,90 m2, δύναται να ληφθεί στο τμήμα (34, 27, 28, 34). Με την τροποποίηση, το σύνολο της ρυμοτομούμενης έκτασης της ιδιοκτησίας είναι μεγαλύτερο της αναλογούσας εισφοράς σε γη.

 

Ε. Με την από 31-01-2014 γνωμοδότησή του, το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής γνωμοδότησε υπέρ της άρσης της απαλλοτρίωσης, στη θέση της εν λόγω ιδιοκτησίας και υπέρ της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδας, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης στο νέο οικοδομικό τετράγωνο Γ1386Α και τη διαβίβαση του θέματος στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδας, για την τήρηση της διαδικασίας τροποποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4067/2012, άλλως η διαδικασία να συνεχιστεί ως άπρακτη, χωρίς νέα γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

ΣΤ. Με το υπ' αριθμόν οίκοθεν 43850/2014 έγγραφο της, η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής διαβίβασε στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης στον οικείο Δήμο, για τήρηση διαδικασίας δημοσιοποίησης της τροποποίησης του σχεδίου, ενημερώνοντας τον σχετικά με την προαναφερόμενη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

Ζ. Με το υπ' αριθμόν οίκοθεν 19421/2014 έγγραφό της, η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, κάλεσε τον Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος να ενημερώσει για τις τυχόν ενέργειες στις οποίες είχε προβεί, εντός της προβλεπόμενης από την ισχύουσα νομοθεσία προθεσμίας, ή εάν η προθεσμία αυτή είχε παρέλθει άπρακτη.

 

Η. Με το υπ' αριθμόν 35781/2014 έγγραφό της, η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος επέστρεψε τα στοιχεία του φακέλου στη Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, επειδή παρήλθε άπρακτη η ως άνω προθεσμία.

 

Θ. Η παρούσα τροποποίηση είναι εντοπισμένη και το προαναφερόμενο οικοδομικό τετράγωνο δεν βρίσκεται επί Βασικού Οδικού Δικτύου, ούτε εντός ζώνης 500 m από την ακτή και δεν γειτνιάζει με αρχαιολογική ή προστατευόμενη περιοχή, σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) και επομένως, η έγκριση της εν λόγω τροποποίησης εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3852/2010.

 

Ι. Με την παραπάνω τροποποίηση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού ή δημοτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

1. Την άρση της απαλλοτρίωσης για την υπ' αριθμόν (07) ιδιοκτησία, που βρίσκεται επί Κοινοχρήστου Χώρου ανατολικά του οικοδομικού τετραγώνου Γ 1386 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Π.Ε.10-11 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδας του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Διοίκησης στην υπ' αριθμόν 4250/2006 Απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.

 

2. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου, με:

 

α) τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του Κοινοχρήστου Χώρου ανατολικά του οικοδομικού τετραγώνου Γ1386, τη δημιουργία νέου οικοδομικού τετραγώνου Γ1386Α και την επιβολή προκηπίου πλάτους 2 και 3 m,

 

β) την τροποποίηση της μορφής του υπολοίπου Κοινοχρήστου Χώρου, ο οποίος αριθμείται KX Γ1386Β και τη θεσμοθέτηση πεζοδρόμου πλάτους 3 m, μεταξύ του νέου οικοδομικού τετραγώνου Γ1386Α και του ΚΧ Γ1386Β.

 

γ) την τροποποίηση της ρυμοτομικής γραμμής του Κοινοχρήστου Χώρου νότια του νέου οικοδομικού τετραγώνου Γ1386Α, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το (ΦΕΚ 107/ΑΑΠ/2015).

 

3. Τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης στο νέο οικοδομικό τετράγωνο Γ1386Α, σύμφωνα με τους ισχύοντες της περιοχής.

 

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της Απόφασης αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της Αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.207875.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 12-03-2015

 

Με εντολή Περιφερειάρχη

O Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.