Απόφαση 257922/17

Απόφαση 257922/2017: Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 82 Δήμου Παιανίας, σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμόν 7027/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών στην ιδιοκτησία Χριστοδούλου Νικολάου και Ανδρέου Μαρίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 257922/2017: Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 82 Δήμου Παιανίας, σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμόν 7027/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών στην ιδιοκτησία Χριστοδούλου Νικολάου και Ανδρέου Μαρίας, (ΦΕΚ 8/ΑΑΠ/2018), 30-01-2018.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ.39.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β/2011) και την μεταγενέστερη με αριθμό 109290/39629/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 438/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/2016) για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και ισχύει σήμερα.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 59417/2017 (ΦΕΚ 945/Β/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ' αριθμόν οίκοθεν 8840/2017 (ΦΕΚ 39/Β/2017) απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με τις αριθμ. οίκοθεν 14027/2017 (ΦΕΚ 97/Β/2017) και οίκοθεν 53499/2017 (ΦΕΚ 804/Β/2017) όμοιες.

 

4. Το άρθρο 44 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Δ/2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις και τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/A/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

5. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 24, όπως ισχύουν.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

9. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

10. Το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.

 

11. Το νόμο 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

14. Τις διατάξεις του νόμου 4030/2011, για το νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011), άρθρα 30, 31 και 32 περί συγκρότησης και αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ).

 

15. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 32129/1631/2017 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ανασυγκρότησης των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 58421/3240/2017 (ΦΕΚ 372/ΥΟΔΔ/2017) απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

16. Την υπ' αριθμόν 256312/2257/1973 (ΦΕΚ 255/Δ/1973) απόφαση Νομάρχη Αττικής περί εγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Γλυκών Νερών, νομού Αττικής.

 

17. Το από 25-10-1999 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 870/Δ/1999) περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Γλυκών Νερών (νομού Αττικής) και τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης.

 

18. Την υπ' αριθμόν 18091/3037/2003 (ΦΕΚ 1200/Δ/2003) απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής περί αναθεώρησης παλαιού ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Γλυκών Νερών Νομού Αττικής.

 

19. Την υπ' αριθμόν 7027/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

20. Τα υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 237014/21-01-2014 και 130170/29-06-2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής.

 

21. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 232195/15/08-07-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής.

 

22. Την από 13-12-2016 γνωμοδότηση (συνεδρίαση 12η, θέμα 1ο) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

23. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 36052/10-04-2017 (δεύτερη) εισήγηση της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής.

 

24. Την από 30-05-2017 γνωμοδότηση (συνεδρίαση 5η, θέμα 6ο) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

25. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 141264/05-09-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής.

 

26. Τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης και επειδή:

 

1. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, με την υπ' αριθμόν 7027/2013 απόφασή του, ακύρωσε τη σιωπηρή άρνηση της Διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση που επιβλήθηκε με την υπ' αριθμόν 256312/2257/1973 (ΦΕΚ 255/Δ/1973) απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής και ανέπεμψε την υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου να προβεί στις οφειλόμενες κατά το αιτιολογικό, νόμιμες ενέργειες (άρση επίδικης απαλλοτριώσεως, τροποποιούμενου, αντιστοίχως, του οικείου ρυμοτομικού σχεδίου) στην ιδιοκτησία Χριστοδούλου Νικολάου και Ανδρέου Μαρίας, στο οικοδομικό τετράγωνο 82, περιοχής Γλυκών Νερών, Δήμου Παιανίας.

 

2. Ο Δήμος Παιανίας δεν έχει απαντήσει μέχρι σήμερα στο υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 237014/24-01-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής σχετικά με τη δυνατότητα επανεπιβολής της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή την οικονομική αδυναμία του να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες και παρήλθε άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία 6 μηνών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

3. Η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 36052/10-04-2017 (δεύτερη) εισήγησή της, εισηγήθηκε στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην ιδιοκτησία των Χριστοδούλου Νικολάου και Ανδρέου Μαρίας, στο οικοδομικό τετράγωνο 82 Δήμου Παιανίας, σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμόν 7027/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για άρση απαλλοτρίωσης.

 

4. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, με την από 30-05-2017 γνωμοδότηση του (συνεδρίαση 5η, θέμα 6ο), γνωμοδότησε για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ανωτέρω ιδιοκτησία και την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, αφού προηγουμένως τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία δημοσιοποίησης της τροποποίησης (παράγραφος 3 του άρθρου 13 του νόμου 3212/2003).

 

5. Η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής με το αριθμό πρωτοκόλλου 141264/05-09-2017 έγγραφο, διαβίβασε στο Δήμο Παιανίας τοπογραφικό διάγραμμα της τροποποίησης, προκειμένου να προβεί στη διαδικασία δημοσιοποίησής της.

 

6. Σύμφωνα με το νόμο 3212/2003 (άρθρο 13, παράγραφος 3), το αρμόδιο Δημοτικό Συμβούλιο όφειλε, εντός προθεσμίας 45 ημερών από την κοινοποίηση του ανωτέρω εγγράφου, να ολοκληρώσει τη διαδικασία δημοσιοποίησης και να διαβιβάσει στη Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας τα σχετικά στοιχεία. Δεδομένου ότι η Υπηρεσία διαβίβασε στο Δήμο Παιανίας την παραπάνω αλληλογραφία για νέα ανάρτηση με το προαναφερθέν έγγραφο την 06-09-2017, μετά από επικοινωνία με το Δήμο Παιανίας (Τμήμα Πρωτοκόλλου) την 10-11-2017 ενημερωθήκαμε ότι η διαβίβαση πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο την 26-09-2017, δηλαδή 48 ημέρες μέχρι σήμερα χωρίς να έχει γίνει ανάρτηση του τοπογραφικού διαγράμματος και μάλιστα διαβίβασή του στην Υπηρεσία, αποφασίζουμε:

 

1. Την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία των Χριστοδούλου Νικολάου και Ανδρέου Μαρίας, στο οικοδομικό τετράγωνο 82, περιοχής Γλυκών Νερών, Δήμου Παιανίας, σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμόν 7027/2013 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

2. Την έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στην ανωτέρω ιδιοκτησία, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα (Ιουνίου 2014), κλίμακας 1:500, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

3. Την έγκριση των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, όπως φαίνονται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μόνο για παράβαση νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή και αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.257922.17

 

Αθήνα 12-12-2017

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.