Απόφαση 277065/17

Απόφαση 277065/4711/2017: Τροποποίηση σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 153 του ρυμοτομικού σχεδίου Γαργαλιάνων στη Δημοτική Ενότητα Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας με άρση δέσμευσης κοινωφελής χρήσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 277065/4711/2017: Τροποποίηση σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 153 του ρυμοτομικού σχεδίου Γαργαλιάνων στη Δημοτική Ενότητα Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας με άρση δέσμευσης κοινωφελής χρήσης, (ΦΕΚ 298/ΑΑΠ/2017), 29-12-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αυτός τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκε και Ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει σήμερα και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων

 

5. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

6. Τα άρθρα 18 και 19 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, διατηρηθέντων εν ισχύ.

 

7. Την εγκύκλιο 1/1961 καθώς και το τεύχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκύκλιος 55/1988 οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις και επεκτάσεις σχεδίων πόλεως

 

8. Την εγκύκλιο 18/2003 Αρμοδιότητες Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όπως και την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

9. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) και συγκεκριμένα των άρθρων 31 και 32 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα μετά την εφαρμογή του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

12. Το από [ΒΔ] 27-01-1953 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 19/Α/1953) περί αναθεώρησης και επέκτασης του σχεδίου ρυμοτομίας Γαργαλιάνων Μεσσηνίας και των όρων δόμησης αυτού.

 

13. Το από [ΒΔ] 21-07-1963 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 120/Δ/1963) Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Γαργαλιάνων.

 

14. Το από [ΒΔ] 10-12-1968 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 19/Α/1969) Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Γαργαλιάνων (ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ).

 

15. Το από [ΒΔ] 11-10-1971 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 253/Δ/1971) Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Γαργαλιάνων (ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ).

 

16. Την από 16-10-2016 αίτηση των α) Πανταζοπούλου Αγγελική (χα. Παναγιώτη Πανταζόπουλου) το γένος Βασιλείου και Σοφίας Τράκα, και β) Φωτόπουλος Παναγιώτης του Χρήστου και της Θεώνης, με την οποία καταθέτουν στην υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Τριφυλίας φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ζητούν την άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 153 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Γαργαλιάνων Μεσσηνίας.

 

17. Την από 12-10-2016 έκθεση ελέγχου τίτλων των Δικηγόρων Ανδριάνας Γιακουμοπούλου και Γεωργίου Βαρβαρρήγου η οποία θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας στις 20-10-2016 καθώς και τους τίτλους ιδιοκτησίας των ιδιοκτητών και τα λοιπά πιστοποιητικά.

 

18. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 1975/24-05-2016 του Τμήματος ΧΩΠΤΕ του Δήμου Καλαμάτας.

 

19. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 6321/280/17-05-2016 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ΠΠ του Δήμου Τριφυλίας.

 

20. Την εισήγηση με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 1243/474/16-11-2016 της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Τριφυλίας.

 

21. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 23862/10-1-2017 βεβαίωση του Δήμου Τριφυλίας σε συνέχεια του εγγράφου με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 1244/475/16-11-2016 της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Τριφυλίας.

 

22. Τις υπ' αριθμόν 50/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 23/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τριφυλίας.

 

23. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 157/50/15-02-2017 της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Τριφυλίας με το οποίο κοινοποιήθηκε η 23/2017 απόφαση ΔΣ και τα λοιπά στοιχεία που αφορούν τη τροποποίηση στους ιδιοκτήτες που επηρεάζονται από αυτή, καθώς και τις δημοσιεύσεις στις εφημερίδες ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ΘΑΡΡΟΣ στις 21, 22-02-2017.

 

24. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 232/86/08-03-2017 της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Τριφυλίας από το οποίο προκύπτει η μη υποβολή ενστάσεων που σχετίζονται με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου της παραγράφου 22.

 

25. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 1139/116/22-03-2017 της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Τριφυλίας με το οποίο μας διαβιβάστηκε ο σχετικός φάκελος της τροποποίησης.

 

26. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 173072/2876/07-07-2017 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας η οποία διαβιβάστηκε μαζί με σχετικό φάκελο με το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 182763/3059/12-07-2017.

 

27. Τη βεβαίωση με αριθμό πρωτοκόλλου 802/317/24-07-2017 της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Τριφυλίας.

 

28. Την ομόφωνη γνωμοδότηση με αριθμό 35 του 10ου θέματος από το υπ' αριθμόν 3/07-09-2017 πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, η οποία διαβιβάστηκε στο Τμήμα Χωρικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 87/16-10-2017.

 

Και επειδή:

 

Α. Με το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 802/317/2017 της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Τριφυλίας έχει βεβαιωθεί σύμφωνα με το εδάφιο 2)γ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) ότι δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση για την ανέγερση σχολείου και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 28 του νόμου 1337/1983 στα γεωτεμάχια του οικοδομικού τετραγώνου 153 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Γαργαλιάνων που περιγράφονται στο από Αύγουστο 2016 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 του Τοπογράφου Μηχανικού Νικολάου Αναστασόπουλου.

 

Β. Για τα δύο γεωτεμάχια συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 εδάφιο β του τροποποιημένου άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014_ και συνεπώς δεν έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν εισφορά σε γη.

 

Γ. Η εν λόγω τροποποίηση μπορεί να θεωρηθεί σημειακή και εντοπισμένη.

 

Δ. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφασίζει:

 

Την έγκριση της Τροποποίησης σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 153 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δημοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας και συγκεκριμένα:

 

Α. Την άρση της ρυμοτομικής δέσμευσης του γεωτεμαχίου με κορυφές Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Α εκτάσεως 796,01 m2 ιδιοκτησίας Αγγελικής Πανταζοπούλου καθώς και του γεωτεμαχίου με κορυφές Α, Ι, Κ, Β, Α εκτάσεως 349,20 m2 ιδιοκτησίας Παναγιώτη Φωτόπουλου του Χρήστου όπως αυτές απεικονίζονται στο από Αύγουστο 2016 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 το οποίο συντάχθηκε από τον Αναστασόπουλο Νικόλαο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Τριφυλίας, με αποχαρακτηρισμό από κοινωφελή χρήση σε οικοδομήσιμο χώρο.

 

Β. Τη μη επιβολή εισφοράς σε γη, καθώς για τα δύο γεωτεμάχια συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 εδάφιο β του τροποποιημένου άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου 4315/2014 ΦΕΚ 269Α'/24-12-2014.

 

Γ. Για τα γεωτεμάχια αυτά προτείνεται να ισχύουν οι όροι δόμησης της Ζώνης Β' (αρτιότητα Π=10 m, Ε=300 m2, συντελεστής δόμησης = 0,8, Κάλυψη 40%, Ύψος κατά Νέο Οικοδομικό Κανονισμό).

 

a.277065.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 11-12-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.