Απόφαση 277070/18

Απόφαση 277070/4712/2018: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Μεσσήνης σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 120 ως προς την αλλαγή χρήσης σε δημοτικό χώρο εμπορικών καταστημάτων και πολιτιστικών εγκαταστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 277070/4712/2018: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Μεσσήνης σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 120 ως προς την αλλαγή χρήσης σε δημοτικό χώρο εμπορικών καταστημάτων και πολιτιστικών εγκαταστάσεων, (ΦΕΚ 67/ΑΑΠ/2018), 12-04-2018.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αυτός τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκε και Ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει σήμερα και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων.

 

5. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

6. Τα άρθρα 18 και 19 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, διατηρηθέντων εν ισχύ.

 

7. Την εγκύκλιο 1/1961 καθώς και το τεύχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκύκλιος 55/1988 οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις και επεκτάσεις σχεδίων πόλεως.

 

8. Την εγκύκλιο 18/2003 Αρμοδιότητες Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όπως και την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

9. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

10. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

11. Το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987) περί κατηγοριών και περιεχόμενο χρήσεων γης.

 

12. Το από [ΒΔ] 06-08-1971 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 189/Δ/1971) Περί αναθεωρήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Μεσσήνης και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού.

 

13. Το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 2818/1975 περί εγκρίσεως του Ρυμοτομικού Σχεδίου Μεσσήνης.

 

14. Το από 24-10-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 721/Δ/1985) (νομού Μεσσηνίας) Επανέγκριση τροποποίησης και επέκτασης Ρυμοτομικού Σχεδίου Μεσσήνης.

 

15. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 4577/1198/1993 (ΦΕΚ 769/Δ/1993) απόφαση Νομάρχη Μεσσηνίας που αφορά την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου 1985 Μεσσήνης ως και όροι και περιορισμοί δόμησης.

 

16. Την απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου με αριθμό 2186/2009 (ΦΕΚ 304/ΑΑΠ/2009) που αφορά την έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας.

 

17. Το έγγραφο με αριθμό 1437/26-03-2014 του Τμήματος Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας.

 

18. Την με αριθμό 25960/26-10-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεσσήνης.

 

19. Τις ομόφωνα θετικές αποφάσεις 1/13-01-2017 της Δημοτικής Κοινότητας, 1/17-01-2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 38/06-02-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεσσήνης.

 

20. Την με αριθμό 8588/24-04-2017 ανακοίνωση - πρόσκληση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεσσήνης με την οποία έλαβε δημοσιότητα η 38/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και τις δημοσιεύσεις στις εφημερίδες: α) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ στις 25, 26-04-2017, β) ΘΑΡΡΟΣ στις 25, 26-04-2017 καθώς και γ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ στις 25 και 26-04-2017.

 

21. Το έγγραφο με αριθμό 11704/29-05-2017 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεσσήνης με το οποίο διαβιβάστηκε ο σχετικός φάκελος. Στο έγγραφο αυτό μεταξύ των άλλων βεβαιώνεται ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

 

22. Το από Οκτώβριο 2016 τοπογραφικό διάγραμμα τροποποίησης κλίμακας 1:500 που συντάχθηκε από το Δήμο Μεσσήνης δια της ειδικού συνεργάτη του Αλεβιζάκη Χάρις, Μηχανικό Χωροταξίας και Ανάπτυξης, και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεσσήνης στις 23-5-2017 και την από Οκτώβριο 2016 Τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που το συνοδεύει.

 

23. Την με αριθμό 140579/2321/30-06-2017 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Χωρικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας η οποία διαβιβάστηκε συνοδευόμενη από σχετικό φάκελο με το υπ' αριθμόν οίκοθεν 172920/2868/05-07-2017 έγγραφο.

 

24. Την γνωμοδότηση (κατά πλειοψηφία) με αριθμό θέματος 34/2017 από το υπ' αριθμόν 3/07-09-2017 πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας η οποία διαβιβάστηκε με το έγγραφο με αριθμό 86/16-10-2017.

 

25. Και επειδή:

 

Α. Οι χρήσεις γης στην περιοχή είναι αυτές που προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Μεσσήνης που έχει εγκριθεί με την με αριθμό 2186/2009 (ΦΕΚ 304/ΑΑΠ/2009) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου περί έγκρισης ΓΠΣ του Δήμου Μεσσήνης, το οποίο εντάσσει το εν λόγω οικοδομικό τετράγωνο σε περιοχή γενικής κατοικίας (άρθρο 4 παράγραφος 2.1) και επιτρέπονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) χρήσεις γης. Συγκεκριμένα οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης είναι: κατοικία, ξενοδοχεία μέχρι 100 κλινών και ξενώνες, εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα), γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες και κοινωφελείς οργανισμοί, κτίρια εκπαίδευσης, εστιατόρια, αναψυκτήρια, θρησκευτικοί χώροι, κτίρια κοινωνικής πρόνοιας επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, πρατήρια βενζίνης, αθλητικές εγκαταστάσεις, κτίρια, γήπεδα στάθμευσης, πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις.

 

Β) Σύμφωνα με το άρθρο 152 παράγραφος 10 του (ΦΕΚ 580/Δ/1999) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας και την κείμενη νομοθεσία, απαγορεύεται να ανεγείρονται δημόσια και δημοτικά κτίρια σε οικόπεδα τα οποία είναι μεν κατά το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο οικοδομήσιμα, αλλά δεν προορίζονται από τούτο για τον σκοπό αυτό. Αν το σχέδιο δεν προβλέπει θέσεις για τα κτίρια του προηγούμενου εδαφίου ή αν οι θέσεις που προβλέπει κρίνονται ακατάλληλες επιβάλλεται η προηγούμενη τροποποίηση του σχεδίου.

 

Γ) Βασικός στόχος της εν λόγω τροποποίησης είναι η δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για να δημιουργηθούν σύγχρονες υποδομές εμπορικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων με τις απαιτούμενες βοηθητικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τη συμπληρωματική τεχνική έκθεση από 07-09-2017 η επιφάνεια που θα δομηθεί είναι 1105,16 m2- σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη που έχει εκπονηθεί από Σεπτέμβριο 2015 και τέθηκε υπόψη του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και η προτεινόμενη νέα χρήση είναι συμβατή με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γενικής κατοικίας. Επισημαίνεται δε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 16)α του άρθρου 10 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις μεταβατικής ισχύος του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος ορίζεται ότι για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 3 η εξαίρεση εννοείται για επιφάνειες χρήσεων άνω των 1500 m2 ... Για μεικτά καταστήματα τροφίμων ή άλλων προϊόντων, για την εφαρμογή των διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας, δεν νοούνται ως υπεραγορές εφόσον το εμβαδόν των χώρων κυρίας χρήσης δεν υπερβαίνει τα 1500 m2

 

Δ) Δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης 38/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης.

 

Ε) Η τροποποίηση δεν επιφέρει καμία αλλαγή στο ισοζύγιο των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων και δεν επηρεάζονται οι συντεταγμένες των κορυφών του οικοδομικού τετραγώνου 120.

 

ΣΤ) Η τροποποίηση μπορεί να θεωρηθεί σημειακή και εντοπισμένη.

 

Ζ) Δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας και του Δήμου Μεσσήνης, αποφασίζει:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Μεσσήνης σε τμήμα του στο οικοδομικό τετράγωνο 120 και συγκεκριμένα: τον καθορισμό χρήσης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ στο γεωτεμάχιο που περιγράφεται από τις κορυφές 1.2.3.4.11.12... 30.31.1 (τμήμα του ΚΑΕΚ 361660401031 ιδιοκτησίας Δήμου Μεσσήνης) όπως αυτό απεικονίζεται στο από Οκτώβριο 2016 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 της Αλεβιζάκη Χάρις, Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης, όπως αυτό ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Μεσσήνης, υπογράφεται και συνοδεύει την παρούσα. Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επιφέρει καμία αλλαγή στις συντεταγμένες των κορυφών του οικοδομικού τετραγώνου 120 ούτε στις Ρυμοτομικές και Οικοδομικές Γραμμές του.

 

2. Κατά τα λοιπά το οικοδομικό τετράγωνο 120 και ο συγκεκριμένος χώρος χωροθετούνται στον τομέα Β II των όρων δόμησης της οίκοθεν 4577/1198/1993 (ΦΕΚ 769/Δ/1993) απόφασης Νομάρχη Μεσσηνίας (ως ίσχυε).

 

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.277070.18

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 20-03-2018

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.