Απόφαση 41035/18

Απόφαση 41035/2018: Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, σε ακίνητα που βρίσκονται μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 17-18 (περιοχή 83) της 7 ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων νομού Αττικής, σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 11049/2004 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 41035/2018: Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, σε ακίνητα που βρίσκονται μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 17-18 (περιοχή 83) της 7 ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων νομού Αττικής, σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 11049/2004 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, (ΦΕΚ 113/ΑΑΠ/2018), 04-06-2018.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ.39.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β/2011) και την μεταγενέστερη με αριθμό 109290/39629/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 438/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/2016) για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και ισχύει σήμερα.

 

3. Τη με αριθμό οίκοθεν 8840/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 39/Β/2017), όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την με αριθμό οίκοθεν 59417/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 945/Β/2017) και ισχύει σήμερα.

 

4. Το άρθρο 44 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Δ/2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις και τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/A/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

5. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Το νόμο 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, για συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας της Περιφέρειας Αττικής και την υπ' αριθμόν Φ39/1895/2015, (όπως ορθά επαναλήφθηκε στις 07-04-2015) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για ανασυγκρότησή τους, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμούς Φ39/2209/2015, Φ39/4541/2015 και 7541/515/2016 αποφάσεις του ιδίου, όπως ίσχυε κατά το χρόνο γνωμοδότησης.

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως ισχύει.

 

12. Το από [ΠΔ] 22-10-1934 προεδρικό διάταγμα ρυμοτομίας (ΦΕΚ 389/Β/1934) και το από [ΒΔ] 07-06-1957 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 104/Α/1957), με το οποίο τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο Αθηνών.

 

13. Την υπ' αριθμόν 11049/2004 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

14. Την υπ' αριθμόν 2548/2014 απόφαση ΣτΕ.

 

15. Την από 17-11-2017 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών με το υπ' αριθμόν 150923/17-11-2017 έγγραφο της ίδιας Διεύθυνσης.

 

16. Την από 5/2/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Συνεδρίαση 1η- θέμα 5ο).

 

17. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου.

 

και επειδή:

 

1. Σύμφωνα με την από 17-11-2017 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, πρέπει να γίνει δεκτή αιτούμενη άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 17-18 (περιοχή 83) της 7ης Δημοτικής Κοινότητας, στα ακίνητα ιδιοκτησίας Ταβουλάρη Αποστολίας, Παναγιωτοπούλου Βασιλικής (επικαρπία) και Μανιάτη Περικλή, γιατί ύστερα από την μελέτη των στοιχείων του φακέλου διαπιστώθηκε ότι:

 

α. Για τις ιδιοκτησίες με στοιχεία (ΑΒΓΔΑ) και (ΔΕΖΓΔ), έχει εκδοθεί η υπ' αριθμόν 11049/2004 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία είναι αμετάκλητη και υποχρεωτικά εκτελεστή από τη Διοίκηση (νόμος 3068/2002, όπως ισχύει).

 

β. Σε συμμόρφωση στην παραπάνω δικαστική απόφαση, με την υπ' αριθμόν 5903/234/2006 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών (ΦΕΚ 44/ΑΑΠ/2006), εγκρίθηκε η άρση απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας Αποστολίας συζύγου Ευστάθιου Σκλαβενίτη, Βασιλικής θυγατέρας Απόστολου Παναγιωτόπουλου και Θεοδοσίου Απ. Παναγιωτοπούλου στα οικοδομικά τετράγωνα 17 και 18 (περιοχή 83) του Δήμου Αθηναίων με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου. Ωστόσο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπ' αριθμόν 2548/2014 απόφασή του, ακύρωσε την παραπάνω απόφαση Νομάρχη επειδή η αρμόδια για την τροποποίηση του σχεδίου διοικητική αρχή δεν διέλαβε ειδική και αιτιολογημένη κρίση για την αναγκαιότητα επανεπιβολής της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και ανέπεμψε την υπόθεση στη Διοίκηση προκειμένου να προβεί σε νόμιμη κρίση της υπόθεσης.

 

Συνεπώς, απαιτείται εκ νέου συμμόρφωση της Διοίκησης στην υπ' αριθμόν 11049/2004 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

γ. Πληρούνται οι προϋποθέσεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων νόμος 2882/2001, όπως ισχύει και των προϊσχυουσών διατάξεων του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 και του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 (ως εκκρεμής διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου λόγω άρσης προς συμμόρφωση δικαστικής απόφασης - νόμος 4315/2014, άρθρου 6 παράγραφος 6) και αυτών που τίθενται από την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

δ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν προκύπτει η συνδρομή αθροιστικά των προϋποθέσεων επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης, όπως αυτές ορίζονται εκ του νόμου (νόμος 4067/2012, άρθρο 32, παράγραφος 3, όπως ισχύει), επειδή δεν υπάρχει πρόθεση του οικείου Δήμου για άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους και δεν προκύπτει σαφώς η σοβαρή πολεοδομική αναγκαιότητα διατήρησης του συγκεκριμένου δρόμου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής. Επίσης, δεν φαίνεται να υπάρχουν στην εν λόγω θέση υφιστάμενες απαγορεύσεις και ρυθμίσεις, λόγω των οποίων να μην μπορεί η ιδιοκτησία να ενταχθεί σε οικοδομικό τετράγωνο (παράγραφος 7 του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4315/2014).

 

2. Σύμφωνα με την από 05-02-2018 (Συνεδρίαση 1η- θέμα 5ο) πράξη του, το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών γνωμοδοτεί ομόφωνα για την άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 17-18 (περιοχή 83) της 7ης Δημοτικής Κοινότητας, στα ακίνητα ιδιοκτησίας Ταβουλάρη Αποστολίας, Παναγιωτοπούλου Βασιλικής (επικαρπία) και Μανιάτη Περικλή, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής.

 

3. Η παρούσα τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου είναι εντοπισμένη, δεν ευρίσκεται επί του Βασικού Οδικού Δικτύου, ούτε σε ζώνη 500 m από την ακτή, ούτε φαίνεται να είναι πλησίον αρχαιολογικής ή εντός προστατευόμενης περιοχής και επομένως η έγκρισή της εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Περιφερειάρχη, βάσει της παραγράφου ΙΙ ΣΤ.39 του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Με την παρούσα τροποποίηση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού ή δημοτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

1. Την άρση της απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με το από [ΒΔ] 07-06-1957 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 104/Α/1957), σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 11049/2004 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 17-18 (περιοχή 83) της 7ης Δημοτικής Κοινότητας, στα ακίνητα ιδιοκτησίας Ταβουλάρη Αποστολίας, Παναγιωτοπούλου Βασιλικής (επικαρπία) και Μανιάτη Περικλή με στοιχεία (ΑΒΓΔΑ) και (ΔΕΖΓΔ), με τον αποχαρακτηρισμό τους από κοινόχρηστο χώρο (οδό) σε οικοδομήσιμο χώρο, χωρίς την επιβολή εισφοράς σε γη, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), όπως απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και

 

2. Τον καθορισμό στα παραπάνω ακίνητα των όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης που ισχύουν στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους των οικοδομικών τετραγώνων 17 και 18 (περιοχή 83) της 7ης Δημοτικής Κοινότητας του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή, και το συνοδεύον τοπογραφικό διάγραμμα, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.41035.18

 

Αθήνα, 09-05-2018

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.