Απόφαση 42830/16

Απόφαση 42830/2016: Σημειακή τροποποίηση σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 14 της Δημοτικής Κοινότητας Φιλοθέης, του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Φρειδερίκης και Κεχαγιά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 42830/2016: Σημειακή τροποποίηση σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 14 της Δημοτικής Κοινότητας Φιλοθέης, του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Φρειδερίκης και Κεχαγιά, (ΦΕΚ 71/ΑΑΠ/2016), 22-04-2016.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ.39.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β/2011) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και ισχύει.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 234321/2014 (ΦΕΚ 3203/Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985).

 

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160 (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Τις διατάξεις των νόμων 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011 ), άρθρα 30 και 34 και 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

11. Την υπ' αριθμόν Φ39/1895/2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Φ39/2209/2015 απόφαση του ιδίου, όπως ίσχυε κατά το χρόνο γνωμοδότησης.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρα 31 και 32, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

14. Το από [ΠΔ] 29-03-1934 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 120/Α/1934) Περί τροποποιήσεως του σχεδίου Νέας Αλεξανδρείας.

 

15. Το από [ΠΔ] 13-09-1935 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 404/Α/1935) Περί των όρων και των περιορισμών της εν τω συνοικισμό Νέας Αλεξανδρείας δομήσεως.

 

16. Την υπ' αριθμόν 169/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού.

 

17. Την υπ' αριθμόν 25206/24-07-2015 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Υπηρεσίας μας, προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

 

18. Την από 19-01-2016 (πρακτικό 1ο, θέμα 3ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα.

 

19. Όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου.

 

20. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός τους οικείου Δήμου, ούτε και ο κρατικός προϋπολογισμός, και επειδή:

 

1. Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 25206/24-07-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού (Τμήμα Πολεοδομικών Θεμάτων) προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, πρέπει να γίνει δεκτή η αιτούμενη τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 14 στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Φρειδερίκης και Κεχαγιά, της Δημοτικής κοινότητας Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, όπως αυτή προτείνεται με την 169/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, γιατί μετά από τη μελέτη των στοιχείων του φακέλου διαπιστώθηκε ότι:

 

α) στις διασταυρώσεις των οδών Κεχαγιά και Βασιλίσσης Φρειδερίκης οι δημοτικές οδοί έχουν διαπλατυνθεί με τη δημιουργία κυκλικών νησίδων. Οι διαμορφώσεις αυτές δεν αποτυπώνονται στο από [ΠΔ] 29-03-1934 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 120/Α/1934) εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής, έχουν διαμορφωθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες, και σύμφωνα με πληροφορίες παλαιών κατοίκων της περιοχής, έγιναν ταυτόχρονα με την αρχική διάνοιξη και διαμόρφωση των οδών του προαστίου. Αντίστοιχες διαμορφώσεις με κυκλικές νησίδες στις διασταυρώσεις οδών παρατηρούνται στο σύνολο σχεδόν του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του προαστίου της τέως Κοινότητας Φιλοθέης, που προήλθε από τον οικοδομικό συνεταιρισμό υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης,

 

β) προέκυψε ασυμφωνία μεταξύ της υλοποιημένης κατάστασης και του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου στο τμήμα που αφορά την ιδιοκτησία της Ζωής Σαμούρκα, στη θέση του βορειοδυτικού τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 14, στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Φρειδερίκης και Κεχαγιά. Για το λόγο αυτό, όπως αποτυπώνεται και στο τοπογραφικό που συνοδεύει την υπ' αριθμόν 169/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, προτείνεται η κατάργηση της εγκεκριμένης ρυμοτομικής γραμμής και η μετατόπιση της ομόκεντρα προς την ήδη διαμορφωμένη κυκλική νησίδα (απεικονίζεται με πράσινη συνεχή γραμμή με τα στοιχεία Τ8-Τ9-Τ10-Τ1). Η πρασιά καθορίζεται σε απόσταση 6 m παράλληλα προς τη ρυμοτομική (σύμφωνα και με το από [ΠΔ] 13-09-1935 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 404/Α/1935)),

 

γ) από την αιτούμενη τροποποίηση προκύπτει αύξηση κοινόχρηστου χώρου κατά 180,60 m2,

 

δ) επειδή η προτεινόμενη διαμόρφωση έχει ήδη συντελεστεί εδώ και δεκαετίες, ο εν λόγω χώρος θεωρείται κοινόχρηστος, βάσει του άρθρου 28 του νόμου 1337/1983 και δεν οφείλεται αποζημίωση στην ιδιοκτήτρια λόγω ρυμοτομίας,

 

ε) έχει τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999), περί κοινοποιήσεων και δημοσιοποίησης της πρότασης, και δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της πρότασης τροποποίησης.

 

2. Σύμφωνα με την από 19-01-2016 (πρακτικό 1ο, θέμα 3ο), γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα, αυτό γνωμοδότησε ομόφωνα για την έγκριση της αιτούμενης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 14 στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Φρειδερίκης και Κεχαγιά, της Δημοτικής κοινότητας Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, όπως αυτή προτείνεται με την 169/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής κοινότητας Φιλοθέης, του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, στο οικοδομικό τετράγωνο 14, στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Φρειδερίκης και Κεχαγιά, όπως αυτή προτείνεται με την 169/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, και συγκεκριμένα την κατάργηση της εγκεκριμένης ρυμοτομικής γραμμής και τη μετατόπιση της ομόκεντρα προς την ήδη διαμορφωμένη κυκλική νησίδα (απεικονίζεται με πράσινη συνεχή γραμμή με τα στοιχεία Τ8-Τ9-Τ10-Τ1). Η πρασιά καθορίζεται σε απόσταση 6 m παράλληλα προς τη ρυμοτομική (σύμφωνα και με το από [ΠΔ] 13-09-1935 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 404/Α/1935)),

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση και το συνοδεύον αυτή τοπογραφικό διάγραμμα να συν-δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.42830.16

 

Αθήνα, 11-04-2016

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.