Απόφαση 55948/17

Απόφαση 55948/2017: Άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε ιδιοκτησία στο οικοδομικό τετράγωνο 529 Δήμου Αιγάλεω, σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμόν 16045/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 55948/2017: Άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε ιδιοκτησία στο οικοδομικό τετράγωνο 529 Δήμου Αιγάλεω, σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμόν 16045/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, (ΦΕΚ 108/ΑΑΠ/2017), 16-05-2017.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ39.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμόν 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β/2011) και 109290/39629/2016 (ΦΕΚ 4251/Β/2016) αποφάσεις.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 59417/2017 (ΦΕΚ 945/Β/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ' αριθμόν οίκοθεν 8840/2017 (ΦΕΚ 39/Β/2017) απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με τις υπ' αριθμούς οίκοθεν 14027/2017 (ΦΕΚ 97/Β//2017) και 53499/2017 (ΦΕΚ 804/Β//2017) όμοιες.

 

4. Το άρθρο 44 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Δ/2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις και τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 24, όπως ισχύουν.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

9. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

10. Το νόμος 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.

 

11. Το νόμος 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 29A του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

14. Τις διατάξεις του νόμου 4030/2011, για το νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011), άρθρα 30, 31 και 32 περί συγκρότησης και αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ).

 

15. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Φ39/2209/2015 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Τροποποίηση της με αριθμό Φ39/1895/2015 απόφασης για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Αττικής).

 

16. Το από [ΒΔ] 17-10-1967 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 135/Δ/1967) περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αιγάλεω (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού.

 

17. Την υπ' αριθμόν 202/13-09-1980 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω περί τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου στην οδό Αγίου Σπυρίδωνος, με την οποία αποφασίζεται η κατάργηση τμήματος της οδού Αγίου Σπυρίδωνος μεταξύ των οδών Ικτίνου και Κηπουπόλεως και του οικοδομικού τετραγώνου 529.

 

18. Την υπ' αριθμόν 16045/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.

 

19. Την υπ' αριθμόν 340/17-10-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

 

20. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 200910/14/16-03-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής.

 

21. Την από 08-12-2016 γνωμοδότηση (συνεδρίαση 11η, θέμα 4ο) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών.

 

22. Τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης και επειδή:

 

1. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, με την υπ' αριθμόν 16045/2012 απόφασή του, ακύρωσε την υπ' αριθμόν 14809/2009 άρνηση της Νομαρχίας Αθηνών να άρει την απαλλοτρίωση στην ιδιοκτησία Αντωνίου Καρύδα, Αικατερίνης Καρύδα και Κυριακούλας Βαφία, στο οικοδομικό τετράγωνο 529, περιοχής Άνω Λιούμη, Δήμου Αιγάλεω και ανέπεμψε την υπόθεση στην Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να προβεί στην άρση με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

 

2. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω, με την υπ' αριθμόν 340/2013 απόφασή του, ενέκρινε την άρση της απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία επί της οδού Κηπουπόλεως 30, στο οικοδομικό τετράγωνο 529, και την τροποποίηση του σχεδίου με μετατροπή του χώρου της ιδιοκτησίας σε οικοδομήσιμο.

 

3. Η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής με την υπ' αριθμόν 200910/14/16-03-2016 εισήγησή της, εισηγήθηκε στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών την άρση απαλλοτρίωσης και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην ιδιοκτησία των Αντωνίου Καρύδα, Αικατερίνης Καρύδα και Κυριακούλας Βαφία, στο οικοδομικό τετράγωνο 529, Δήμου Αιγάλεω.

 

4. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, με την από 08-12-2016 γνωμοδότησή του (συνεδρίαση 11η, θέμα 4ο), γνωμοδότησε υπέρ της άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ανωτέρω ιδιοκτησία και της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

 

5. Η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου είναι όλως εντοπισμένη, δεν βρίσκεται σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε περιοχή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ή περιοχή χαρακτηρισμένη ως αρχαιολογικό χώρο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 4978/19-07-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αιγάλεω και συνεπώς εγκρίνεται με απόφαση Περιφερειάρχη (παράγραφος ΣΤ39, του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010), αποφασίζουμε:

 

1. Την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία των Αντωνίου Καρύδα, Αικατερίνης Καρύδα και Κυριακούλας Βαφία, στο οικοδομικό τετράγωνο 529, Δήμου Αιγάλεω, σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμόν 16045/2012 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

2. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην ανωτέρω ιδιοκτησία, όπως φαίνεται στο από 15-06-2013 τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:500, που συνοδεύει την υπ' αριθμόν 340/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω.

 

3. Την έγκριση των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, όπως φαίνονται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, μετά τη δημοσίευσή της σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μόνο για παράβαση νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.55948.17

 

Η απόφαση αυτή και αντίγραφο του Τοπογραφικού Διαγράμματος να συν-δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 26-04-2017

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.