Απόφαση 88244/15

Απόφαση 88244/2015: Τροποποίηση των οικοδομικών τετραγώνων 152 και 151 του ρυμοτομικού σχεδίου Δημοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας σε εφαρμογή της 11/2013 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 88244/2015: Τροποποίηση των οικοδομικών τετραγώνων 152 και 151 του ρυμοτομικού σχεδίου Δημοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας σε εφαρμογή της 11/2013 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας, (ΦΕΚ 56/ΑΑΠ/2015), 24-03-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρου 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει σήμερα και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων.

 

5. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

6. Τα άρθρα 18 και 19 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, διατηρηθέντων εν ισχύ.

 

7. Την εγκύκλιο 1/1961 καθώς και το τεύχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκύκλιος 55/1988 οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις και επεκτάσεις σχεδίων πόλεως.

 

8. Την εγκύκλιο 18/2003 Αρμοδιότητες Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όπως και την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

9. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων.

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) και συγκεκριμένα των άρθρων 31 και 32 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα μετά την εφαρμογή του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

12. Το από [ΒΔ] 27-01-1953 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 19/Α/953) περί αναθεώρησης και επέκτασης του σχεδίου ρυμοτομίας Γαργαλιάνων Μεσσηνίας και των όρων δόμησης αυτού.

 

13. Την υπ' αριθμόν 11/2013 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας με την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΜΕΠΕ) με την επωνυμία Ανδρέας Αθανασίου Φωτόπουλος Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.

 

14. Τους τίτλους ιδιοκτησίας και τα πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Πλαταμώδους που έχει υποβάλει ο ιδιοκτήτης και την από Ιούλιο του 2013 αίτηση του Ανδρέα Φωτόπουλου.

 

15. Την πρόταση τροποποίησης που απεικονίζεται στο από Ιούλιο του 2013 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 το οποίο συντάχθηκε από τον Αναστασόπουλο Νικόλαο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Τριφυλίας.

 

16. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 14548/16-06-2014 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Τριφυλίας σύμφωνα με την οποία υπάρχει οικονομική αδυναμία του Δήμου Τριφυλίας να εγγράψει στον προϋπολογισμό του έτους 2014 καθώς και του επόμενου οικονομικού έτους 2015 το ποσό σε ευρώ που αντιστοιχεί στην προσήκουσα αποζημίωση για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012, που αφορά την ιδιοκτησία του οικοδομικού τετραγώνου 152 ρυμοτομικού σχεδίου Δημοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων.

 

17. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 726/288/2014 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Τριφυλίας, και την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 888/339/2014 εισήγηση της Υπηρεσίας Δόμησης του ιδίου Δήμου.

 

18. Την υπ' αριθμόν 25/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την υπ' αριθμόν 131/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας καθώς και τις σχετικές προηγούμενες αποφάσεις 60/2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 239/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας και τη δημοσιότητα των παραπάνω αποφάσεων.

 

19. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις σύμφωνα και με τα υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 57/21/2014 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Τριφυλίας και 18720/2014 βεβαίωση του Δήμου Τριφυλίας.

 

20. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 62553/2014 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας η οποία διαβιβάστηκε μαζί με σχετικό φάκελο με το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 67942/2014.

 

21. Την ομόφωνη γνωμοδότηση με αριθμό θέματος 20 από το υπ' αριθμόν 9/07-11-2014 πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, η οποία διαβιβάστηκε στο Τμήμα Χωρικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 146/18-11-2014.

 

22. Και επειδή πρέπει:

 

Α) να προωθηθεί, σε συμμόρφωση της υπ' αριθμόν 11/2013 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας, η άρση απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με το από [ΒΔ] 27-01-1953 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 19/Α/1953) Περί επεκτάσεως του σχεδίου ρυμοτομίας Γαργαλιάνων Μεσσηνίας και των όρων δομήσεως αυτού στο ακίνητο του αιτούντα, κείμενο εντός σχεδίου πόλεως Γαργαλιάνων στη Δημοτική Κοινότητα Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας οικοδομικό τετράγωνο 152 επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Β'.

 

Β) Για την ιδιοκτησία για την οποία γίνεται άρση απαλλοτρίωσης σε εφαρμογή της δικαστικής απόφασης 11/2013 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας έχει υπολογιστεί επιβολή εισφοράς γης η οποία αντιστοιχεί σε 214,32 m2 τα οποία αποδίδονται για δημιουργία κοινοχρήστου χώρου και απεικονίζονται με κορυφές Κ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Λ, Κ στο από Ιούλιο του 2013 Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1:500 του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Κ. Αναστασόπουλου Νικολάου.

 

Γ) Η εν λόγω τροποποίηση μπορεί να θεωρηθεί σημειακή και εντοπισμένη.

 

Δ) Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφασίζει:

 

Την έγκριση της Τροποποίησης σχεδίου πόλης στα οικοδομικά τετράγωνα 152 και 151 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δημοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας σε συμμόρφωση της 11/2013 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας και συγκεκριμένα:

 

1. Την άρση της απαλλοτρίωσης σε τμήμα της αρχικής ιδιοκτησίας Φωτόπουλου Ανδρέα του Αθανασίου:

 

α) με τον αποχαρακτηρισμό του τμήματος με στοιχεία Α, Β, Γ, Ι, Α. από προβλεπόμενο δρόμο του σχεδίου και του τμήματος Γ, Κ, Λ, Ι, Γ, από τμήμα ΚΧ και την προσάρτηση του οικοδομήσιμου τμήματος με στοιχεία Α, Β, Γ, Κ, Λ, Ι, Α στο νότιο οικοδομικό τετράγωνο 151 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Γαργαλιάνων,

 

β) τη δημιουργία δημοτικής οδού που περιγράφεται με τις κορυφές Κ, Κ', Λ', Λ, Κ, την απομείωση του κοινόχρηστου χώρου του οικοδομικού τετραγώνου 152 στο τμήμα που περιγράφεται με στοιχεία Κ', Λ', Θ, Δ, Κ' και τη ρυμοτόμηση του τμήματος Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Δ. Τα παραπάνω τμήματα της ιδιοκτησίας αποδίδονται ως εισφορά σε γη (παράγραφος 4 του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983, άρθρο 20 παράγραφος 1 του νόμου 2508/1997) η οποία υπολογίζεται συνολικά σε 214,32 m2.

 

Η τροποποίηση απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, από Ιούλιο 2013 που συντάχθηκε από τον Τοπογράφο Μηχανικό Νικόλαο Αναστασόπουλο και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Τριφυλίας, υπογράφεται και συνοδεύει την παρούσα.

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μετά τη δημοσίευσή της στο φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και θα κοινοποιηθεί στο Δήμο Τριφυλίας.

 

a.88244.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 27-02-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.