Προεδρικό διάταγμα 18/12/98b

ΠΔ 18-12-1998: Περί αναθεωρήσεως του Ρυμοτομικού Σχεδίου του Ιστορικού Κέντρου της πόλης Δράμας και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 18-12-1998: Περί αναθεωρήσεως του Ρυμοτομικού Σχεδίου του Ιστορικού Κέντρου της πόλης Δράμας και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 28/Δ/1999), 25-01-1999.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 9 και 70 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 223/Α/1923), που μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του νόμου 1337/1983 Επέκταση πολεοδομικών Σχεδίων, Οικιστική Ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) ως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως η παράγραφος 1 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988) και των άρθρων 6, 7, 8 και 9 του νόμου 1577/1985 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2, 3) του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 91/Α/1986).

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, το οποίο έχει προστεθεί σ' αυτόν με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του αναγκαστικού νόμου 314/1968 Περί παροχής εις τον Υπουργόν Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιότητος επί των θεμάτων εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως το άρθρο 1 του νόμου αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 161/1984 Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Πολιτισμού και Επιστημών και Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 54/Α/1984).

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 358/1986 Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργείου Βορείου Ελλάδος (ΦΕΚ 158/Α/1986) καθώς και του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 92/1987 Οργανισμός Υπουργείου Βορείου Ελλάδος (ΦΕΚ 51/Α/1987).

 

9. Την Υ/704/1988 απόφαση του Πρωθυπουργού Μετονομασία του Υπουργείου Βορείου Ελλάδος σε Υπουργείο Μακεδονίας, Θράκης (ΦΕΚ 575/Β/1988).

 

10. Το από 30-03-1990 προεδρικό διάταγμα Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή των πηγών Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Δράμας... (ΦΕΚ 230/Δ/1990).

 

11. Την ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ3248/69830/1984 απόφαση Χαρακτηρισμός του κέντρου Δράμας ως ιστορικού τόπου (ΦΕΚ 427/Β/1984).

 

12. Την 83620/6142/1989 Περί εγκρίσεως του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δράμας (ΦΕΚ 65/Δ/1990).

 

13. Τις 190/1993 και 152/1995 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας.

 

14. Την 1048/04-08-1997 απόφαση του ΥΠΠΟ / Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / 4η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων.

 

15. Την 71/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων της Νομαρχίας Δράμας και το υπ' αριθμόν 42 (θέμα 1ο) πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης.

 

16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

17. Τις 165/1997 και 227/1998 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Έγκριση μελέτης αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου

Άρθρο 2: Γενικοί όροι δόμησης

Άρθρο 3: Ειδικοί όροι δόμησης

Άρθρο 4: Σύνθεση όγκων, διάταξη κτιρίων, μορφολογικά στοιχεία

Άρθρο 5: Φωτεινές επιγραφές και διαφημιστικές πινακίδες - Εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και έργα υποδομής

Άρθρο 6: Απαγορευμένες και επιτρεπόμενες χρήσεις - παρεκκλίσεις

Άρθρο 7: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 8

Άρθρο 9

 

Στον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 18-12-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.