Προεδρικό διάταγμα 30/9/16

ΠΔ 30-09-2016: Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου και τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Βουλιαγμένης Αττικής στην έκταση του Αστέρα Βουλιαγμένης και καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 30-09-2016: Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου και τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Βουλιαγμένης Αττικής στην έκταση του Αστέρα Βουλιαγμένης και καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης, (ΦΕΚ 191/ΑΑΠ/2016), 04-10-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' και ειδικότερα των άρθρων 10, και 12 παράγραφος 3 και 5 καθώς και του άρθρου 16 του νόμου 3986/2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 (ΦΕΚ 152/Α/2011), όπως τα πιο πάνω άρθρα τροποποιήθηκαν ιδίως με το άρθρο τρίτο του νόμου 4092/2012 Κύρωση της από 06-09-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 (ΦΕΚ 152/Α/2011), όπως ισχύει (ΦΕΚ 174/Α/2012), της από 07-09-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του νόμου 3631/2008 (ΦΕΚ 6/Α/2008), (ΦΕΚ 175/Α/2012) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 220/Α/2012) και την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 4062/2012 Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ) (ΦΕΚ 70/Α/2012).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 11 του νόμου 4269/2014 Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση -Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 70 παράγραφος 4 και παράγραφος 5 του νόμου 4170/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛΤΕ, αναμόρφωση Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 163/Α/2013), όπως η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 43 παράγραφος 1.γ του νόμου [Ν] 4301/2014 Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 223/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 και 5 του νόμου 4179/2013 Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 4276/2014 Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 155/Α/2014).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 4269/2014 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη (ΦΕΚ 142/Α/2014) και, ιδίως, του άρθρου 19, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 238 του νόμου 4389/2016 Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 4277/2014 Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 3965/2011 Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 113/Α/2011), όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο τρίτο παράγραφος 24 του νόμου 4092/2012 (ΦΕΚ 220/Α/2012).

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 70/2015 Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 114/Α/2015).

 

11. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 73/2015 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 116/Α/2015).

 

12. Την υπ' αριθμόν Δ6Α/1104503/ΕΞ2011/2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών περί έναρξης λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (ΦΕΚ 1670/Β/2011).

 

13. Την υπ' αριθμόν Υ2/2015 απόφαση του πρωθυπουργού Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 2076/Β/2015).

 

14. Την υπ' αριθμόν Υ14/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη (ΦΕΚ 2144/Β/2015).

 

15. Την υπ' αριθμόν Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη (ΦΕΚ 2183/Β/2015).

 

16. Την υπ' αριθμόν 231/2013 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων Μεταφορά στην εταιρεία Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011), τροποποίηση της υπ' αριθμόν 202/2012 (ΦΕΚ 656/Β/2012) απόφασής της και τροποποίηση της υπ' αριθμόν 224/2012 (ΦΕΚ 3006/Β/2012) απόφασής της (ΦΕΚ 754/Β/2013).

 

17. Την υπ' αριθμόν 107017/2006 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27-06-2001 (ΦΕΚ 1225/Β/2006).

 

18. Τις διατάξεις του από 20-04-1951 βασιλικού διατάγματος Περί εγκρίσεως του σχεδίου ρυμοτομίας Βουλιαγμένης (Αττικής) και κυρώσεως της σχετικής συμβάσεως (ΦΕΚ 121/Α/1951), όπως τροποποιήθηκε με το από 17-01-1953 βασιλικό διάταγμα Περί τροποποιήσεως του πολεοδομικού σχεδίου Βουλιαγμένης (ΦΕΚ 14/Α/1953), το από 09-08-1955 βασιλικό διάταγμα Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Βουλιαγμένης κ.λ.π. (ΦΕΚ 229/Α/1955), το από 09-10-1959 βασιλικό διάταγμα Περί τροποποιήσεως του σχεδίου Βουλιαγμένης (ΦΕΚ 15/Δ/1959), το από 28-02-1969 βασιλικό διάταγμα Περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων κ.λ.π. της Βουλιαγμένης Αττικής (ΦΕΚ 59/Δ/1969) και το από 19-01-1976 προεδρικό διάταγμα Περί τροποποιήσεως του από 28-02-1969 βασιλικού διατάγματος περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων και περί ύψους οικοδομών και μεγίστου αριθμού ορόφων αυτών της Βουλιαγμένης (Αττικής), ως τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως (ΦΕΚ 41/Δ/1976).

 

19. Τις διατάξεις του από [ΠΔ] 08-02-1978 προεδρικού διατάγματος Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Βουλιαγμένης (Αττικής), δια του καθορισμού χώρου προς ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως αυτού (ΦΕΚ 98/Δ/1978).

 

20. Τις διατάξεις του από 24-07-1978 προεδρικό διάταγμα Περί καθορισμού συντελεστών και όρων δομήσεως σε περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής (ΦΕΚ 376/Δ/1978).

 

21. Την υπ' αριθμόν 35254/67224/1997 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Βουλιαγμένης Αττικής (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 1129/Δ/1997), όπως διορθώθηκε ως προς το συνοδευτικό διάγραμμα με το (ΦΕΚ 193/Δ/1998).

 

22. Τις διατάξεις του άρθρου 41 παράγραφος 9 του νόμου 3105/2003 Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 29/Α/2003).

 

23. Τις διατάξεις του από 01-03-2004 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από το Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας (ΦΕΚ 254/Δ/2004).

 

24. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ26/113248/58371/7755/2013 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Κήρυξη και οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή της Βουλιαγμένης, Δήμου Βούλας - Βάρης -Βουλιαγμένης, Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 350/ΑΑΠ/2013).

 

25. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/211149/113904/13939/6398/2013 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Καθορισμός Ζωνών Προστασίας αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή της Βουλιαγμένης, Δήμου Βούλας - Βάρης -Βουλιαγμένης, Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 402/ΑΑΠ/2013).

 

26. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ3/73839/41734/3569/853/2016 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

27. Την υπ' αριθμόν 31502/1975 απόφαση του Αναπληρωτή Νομάρχη Αττικής Περί επικυρώσεως εκθέσεως καθορισμού των ορίων του αιγιαλού εις περιοχήν Μικρό Καβούρι (ΦΕΚ 39/Δ/1976).

 

28. Την υπ' αριθμόν 600587/1979 απόφαση του Αναπληρωτή Νομάρχη Αττικής Περί επικυρώσεως εκθέσεως καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στη θέση Μικρό Καβούρι Βουλιαγμένης νομού Αττικής (ΦΕΚ 481/Δ/1979).

 

29. Την υπ' αριθμόν 2869/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής Καθορισμός των ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ ή ΛΑΙΜΟΣ, Δήμου Βουλιαγμένης, Νομού Αττικής (ΦΕΚ 677/Δ/2004).

 

30. Τις διατάξεις του νόμου 3741/1929 περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους (ΦΕΚ 4/Α/1029), όπως ισχύει σήμερα.

 

31. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 1024/1971 περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου (ΦΕΚ 232/Α/1971), όπως ισχύει σήμερα.

 

32. Την υπ' αριθμόν 24052/2016 αίτηση του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου προς τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών για την έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) για το ακίνητο Αστέρας Βουλιαγμένης και τις συνυποβληθείσες με αυτήν μελέτες της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3986/2011, όπως ισχύει.

 

33. Το υπ' αριθμόν 100343/2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς την Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με το οποίο διαβιβάστηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της μελέτης το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο όμως δεν γνωμοδότησε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του νόμου 3986/2011 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/2006).

 

34. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 19565/2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί εγκρίσεως της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Ακινήτου ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, η οποία δημοσιοποιήθηκε κατά το άρθρο 7 της κοινής υπουργικής απόφαση 107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/2006) σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παράγραφος 3 του νόμου 3986/2011.

 

35. Το υπ' αριθμόν 19899/2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) στο πλαίσιο προσαρμογής του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης για το ακίνητο ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

 

36. Την σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 παράγραφος 3 και 16 παράγραφος 2)β του νόμου 3986/2011 εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, όπως διατυπώθηκε στα από 16-02-2016, 15-04-2016 και 23-5-2016 πρακτικά αυτού.

 

37. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

38. Τις 28/2015 και 152/2016 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) και τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Βουλιαγμένης στην έκταση του Αστέρα Βουλιαγμένης

Άρθρο 2: Κατευθύνσεις και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης

Άρθρο 3: Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στους Υπουργούς Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 30-09-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.