Απόφαση 123017/15

Απόφαση 123017/46155/2015: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Μεσσήνης στο οικοδομικό τετράγωνο 227 σε εφαρμογή της απόφασης 64/2011 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 123017/46155/2015: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Μεσσήνης στο οικοδομικό τετράγωνο 227 σε εφαρμογή της απόφασης 64/2011 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας, (ΦΕΚ 7/ΑΑΠ/2016), 29-01-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

4. Τα άρθρα 18 και 19 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, διατηρηθέντων εν ισχύ.

 

5. Τις διατάξεις του από 07-05-1936 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 205/Α/1936), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα περί εκτελέσεως της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 5269/1931.

 

6. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 690/1948 (ΦΕΚ 193/Α/1949) περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί σχεδίων πόλεως.

 

7. Τον αναγκαστικό νόμο 625/1968 περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των γενικών περί σχεδίων πόλεως διατάξεις και το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 758/1970 περί παρατάσεως της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου 625/1968 (ΦΕΚ 283/Α/1970).

 

8. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους και τις λοιπές σχετικές αυτού διατάξεις όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 24.

 

10. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει σήμερα και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων.

 

11. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

12. Την εγκύκλιο 1/1961 καθώς και το τεύχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκύκλιος 55/1988 οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις και επεκτάσεις σχεδίων πόλεως.

 

13. Την εγκύκλιο 18/2003 Αρμοδιότητες Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όπως και την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

14. Το άρθρο 11 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

15. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων.

 

16. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

17. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

18. Το από 06-08-1971 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 189/Α/1971) Περί αναθεωρήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Μεσσήνης και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού.

 

19. Το βασιλικό διάταγμα 2818/1975 περί εγκρίσεως του Ρυμοτομικού Σχεδίου Μεσσήνης.

 

20. Το από 24-10-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 721/Δ/1985) (νομού Μεσσηνίας) Επανέγκριση τροποποίησης και επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου Μεσσήνης.

 

21. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 4577/1198/1993 (ΦΕΚ 769/Δ/1993) απόφαση Νομάρχη Μεσσηνίας που αφορά την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου 1985 Μεσσήνης ως και όροι και περιορισμοί δόμησης.

 

22. Την απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου με αριθμό 2186/2009 (ΦΕΚ 304/ΑΑΠ/2009) που αφορά την έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας.

 

23. Το συμβόλαιο υπ' αριθμόν 5568/1999 - πράξη αποδοχής Κληρονομιάς -Συμβολαιογράφου Μαγδαληνής Παναγιώταρου (το οποίο έχει μεταγραφεί στον τόμο 318 με αριθμό 90 στις 04-10-1999) με το οποίο η Σοφία - Δάφνη Σημίτη είναι ιδιοκτήτρια ενός οικοπέδου που βρίσκεται στη θέση Ψαράκια εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Μεσσήνης στα οικοδομικά τετράγωνα 226 και 227 επί της οδού Μητροπέτροβα.

 

24. Τα στοιχεία κτηματολογίου που αφορούν το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 36 166 02 13 009 του κτηματολογικού γραφείου Μεσσήνης - Παμίσου.

 

25. Την απόφαση υπ' αριθμόν 64/2011 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας με την οποία γίνεται δεκτή η προσφυγή της Σοφίας - Δάφνης Σημίτη η οποία είναι ιδιοκτήτρια γεωτεμαχίου που βρίσκεται στα οικοδομικά τετράγωνα 226 και 227 και αποφασίζει μεταξύ των άλλων:

 

α) την ακύρωση της σιωπηρής άρνησης της Διοίκησης, επί της από 03-11-2006 αίτησης της προσφεύγουσας, να άρει τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση, που έχει επιβληθεί με το από 06-08-1971 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 189/Δ/1971) και επαναλήφθηκε με το από 24-10-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 721/Δ/1985), στο περιγραφόμενο στο ιστορικό ακίνητο,

 

β) αναγνωρίζει την υποχρέωση της Διοίκησης να άρει την ως άνω επιβληθείσα ρυμοτομική απαλλοτρίωση

 

γ) αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση προκειμένου να προβεί στην άρση της ως άνω απαλλοτρίωσης και στην επιβαλλόμενη τροποποίηση του σχεδίου πόλεως με σχετική ρητή πράξη του αρμόδιου προς τούτου οργάνου.

 

26. Το έγγραφο υπ' αριθμόν 1438/2013 του Τμήματος Πολεοδομικών - Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας, με το οποίο διαβιβάστηκε η αίτηση και ο σχετικός φάκελος που υπέβαλε η ιδιοκτήτρια αναρμοδίως στο Δήμο Καλαμάτας προς τον αρμόδιο για την εξέταση του φακέλου Δήμο Μεσσήνης.

 

27. Το έγγραφο υπ' αριθμόν 186/2013/2014 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας με το οποίο μας διαβιβάστηκε ο φάκελος της τροποποίησης, ο οποίος είχε κατατεθεί από την ιδιοκτήτρια αναρμοδίως.

 

28. Το έγγραφο υπ' αριθμόν 30017/2014 που απευθύνονταν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεσσήνης.

 

29. Το έγγραφο υπ' αριθμόν 24604/2014 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεσσήνης.

 

30. Το έγγραφο υπ' αριθμόν 3308/2014 του Τμήματος Πολεοδομικών - Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας και τα συνημμένα σε αυτό θεωρημένα τοπογραφικά διαγράμματα ως προς την ισχύουσα ρυμοτομία και τους όρους δόμησης.

 

31. Την από 05-08-2014 ενημέρωση της Υπηρεσίας μας από τους Γεωργίου Κυριακόπουλου και Ντονατέλας Κυριακοπούλου - Σπινέλλα.

 

32. Την εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπ' αριθμόν 54651/2014 προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας η οποία διαβιβάστηκε με σχετικό φάκελο με το υπ' αριθμόν 59655/2014 έγγραφό μας.

 

33. Την θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας με αριθμό θέματος 6 από το υπ' αριθμόν 1/12-02-2015 πρακτικό του, που μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμόν 174/2014/2015 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

 

34. Το υπ' αριθμόν 37127/13458/2015 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάζαμε το από Νοέμβριο 2013 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που συντάχθηκε από την Αρχιτέκτονα Μηχανικό Ντονατέλα Κυριακοπούλου Σπινέλλα στο οποίο απεικονίζεται η προτεινόμενη τροποποίηση προκειμένου να αναρτηθεί στο Δήμο και να λάβει δημοσιότητα.

 

35. Το έγγραφο υπ' αριθμόν 28211/2015 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεσσήνης με το οποίο μας διαβιβάστηκε αποδεικτικό τοιχοκόλλησης και μας έγινε γνωστό ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

 

Και επειδή:

 

Α. Παρήλθε άπρακτο το διάστημα των έξι μηνών που προβλέπεται στο άρθρο 32 του νόμου 4067/2012 για το Δήμο Μεσσήνης.

 

Β. Η Διοίκηση οφείλει να εφαρμόσει την απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας της παραγράφου 25.

 

Γ. Για την ιδιοκτησία για την οποία γίνεται άρση απαλλοτρίωσης σε εφαρμογή της δικαστικής απόφασης 64/2011 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας έχει υπολογιστεί επιβολή εισφοράς γης που αντιστοιχεί σε 220,87 m2 που αποδίδεται από την ιδιοκτησία για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων.

 

Δ. Η εν λόγω τροποποίηση μπορεί να θεωρηθεί σημειακή και εντοπισμένη.

 

Ε. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφασίζει:

 

1.1 Την έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Μεσσήνης στο οικοδομικό τετράγωνο 227 όπως αυτή απεικονίζεται στο από Νοέμβριο 2013 τοπογραφικό διάγραμμα της Ντονατέλας Κυριακοπούλου Σπινέλλα. Σύμφωνα με το διάγραμμα αυτό για το τμήμα της ιδιοκτησία της Σοφίας - Δάφνης Σημίτη, που περιγράφεται με τις κορυφές Κ21Β.Κ8Α.Κ9.Κ10.Κ11.Κ12.Κ13.Κ14.Κ15.Κ16.Κ17.Κ18.Κ19.Κ20. Κ21Γ.Κ21Β., σε εφαρμογή της απόφασης υπ' αριθμόν 64/2011 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας, προτείνεται να αποδώσει ως εισφορά σε γη τα τμήματα που περιγράφονται με στοιχεία: Κ21Β. Κ8Α.Κ8Β. Κ10Γ.Κ21Γ. Κ21Β εμβαδού 61,65 m2, Κ10.Κ11.Κ12.Κ13.Κ10 εμβαδού 58,55 m2 και Κ16Α.Κ17.Κ18Α.Κ16Α. εμβαδού 10,03 m2 για τη διάνοιξη των προβλεπόμενων από το σχέδιο πόλεως οδών και το τμήμα που περιγράφεται με στοιχεία: Κ8Β.Κ9.Κ10.Κ10Β.Κ10Γ.Κ8Β εμβαδού 90,64 m2 ως χώρος παιδικής χαράς - παιδικής γωνιάς και πρασίνου.

 

Με την τροποποίηση του σχεδίου προτείνεται να γίνει οικοδομήσιμο το τμήμα που περιγράφεται με τις κορυφές Κ21Γ.Κ10Γ.Κ10Β.Κ13. 6Α.Κ18Α.Κ18.Κ19.Κ20.Κ21Γ. στο οικοδομικό τετράγωνο 227 και να παραμείνει ως χώροι πρασίνου στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο το τμήμα που περιγράφεται με στοιχεία 1Α.Κ21Γ.Κ19.Κ18.Κ18Α.1Α και ως χώρος παιδικής χαράς παιδικής γωνιάς και πρασίνου το τμήμα που περιγράφεται με στοιχεία 2Α.3Α.4Α.5Α.Κ10Β.Κ10Γ.2Α.

 

1.2 Για το οικοδομήσιμο τμήμα που θα δημιουργηθεί προτείνεται να ισχύουν οι όροι δόμησης του Τομέα Β II που ισχύουν στο οικοδομικό τετράγωνο 226.

 

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.123017.15

 

Τρίπολη, 31-12-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.