Απόφαση 153504/15

Απόφαση 153504/56874/2015: Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου με άρση Ρυμοτομικής Απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 405 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 43/2014 απόφαση Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 153504/56874/2015: Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου με άρση Ρυμοτομικής Απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 405 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 43/2014 απόφαση Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, (ΦΕΚ 271/ΑΑΠ/2015), 31-12-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αυτός τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

4. Τα άρθρα 18 και 19 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, διατηρηθέντων εν ισχύ.

 

5. Τις διατάξεις του από 07-05-1936 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 205/Α/1936), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα περί εκτελέσεως της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 5269/1931.

 

6. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 690/1948 (ΦΕΚ 193/Α/1949) περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί σχεδίων πόλεως.

 

7. Τον αναγκαστικό νόμο 625/1968 περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των γενικών περί σχεδίων πόλεως διατάξεις και το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 758/1970 περί παρατάσεως της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου 625/1968 (ΦΕΚ 283/Α/1968).

 

8. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους και τις λοιπές σχετικές αυτού διατάξεις όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 24.

 

10. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει σήμερα και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων.

 

11. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

12. Την εγκύκλιο 1/1961 καθώς και το τεύχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκύκλιος 55/1988 οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις και επεκτάσεις σχεδίων πόλεως.

 

13. Την εγκύκλιο 18/2003 Αρμοδιότητες Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όπως και την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

14. Το άρθρο 11 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

15. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων.

 

16. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

17. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 797/Α/2012) όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

 

18. Το από 25-06-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 367/Δ/1979) εγκρίθηκε η επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Λουτρακίου Περαχώρας Νομού Κορινθίας.

 

19. Την υπουργική απόφαση 9037/2002 (ΦΕΚ 616/Δ/2002) με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο των οικισμών Λουτρακίου και Περαχώρας του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας νομού Κορινθίας.

 

20. Την υπ' αριθμόν 43/2014 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου η οποία, ακυρώνει την σιωπηρή άρνηση της Διοίκησης να άρει το ρυμοτομικό βάρος που επιβλήθηκε με το από 25-06-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 367/Δ/1979) Περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λουτρακίου Περαχώρας (Κορινθίας), στο ακίνητο της προσφεύγουσας, αναγνωρίζει την άρση του ως άνω ρυμοτομικού βάρους, και αναπέμπει την υπόθεση στη διοίκηση, προκειμένου να προβεί στην επιβαλλόμενη τροποποίηση του σχεδίου πόλεως.

 

21. Την από 29-10-2014 αίτηση της Τσίγκου - Μουζάκη Ευδοκίας τους τίτλους ιδιοκτησίας και τα πιστοποιητικά Β' Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου (Κλεωνών και Περαχώρας).

 

22. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 23713/2014 έγγραφο της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου το οποίο αναφέρει ότι δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα του Δήμου να ανταποκριθεί στην αποζημίωση της ιδιοκτήτριας και να εγγράψει στον προϋπολογισμό του έτους 2014 καθώς και στον ψηφισμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο προϋπολογισμό του 2015 ποσό που να αντιστοιχεί στην προσήκουσα αποζημίωση.

 

23. Την υπ' αριθμόν 26/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

24. Την υπ' αριθμόν 5/16-01-2015 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων.

 

25. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 957/2015 Ανακοίνωση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους να λάβουν γνώση της υπ' αριθμόν 5/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων και του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος η οποία δημοσιεύθηκε: α) στην εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στις 26 και 27-01-2015, και β) στην εφημερίδα ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ στις 27 και 28-01-2015.

 

26. Το έγγραφο με αριθμόν πρωτοκόλλου 5047/2015 του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων.

 

27. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 5894/2015 του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων από το οποίο προκύπτει ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 5/2015.

 

28. Την από 12-08-2015 Υπεύθυνη Δήλωση της Ευδοκίας Τσίγκου με την οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να προωθηθεί η διαδικασία με τις παλιές διατάξεις περί εισφοράς σε γη, σε συνέχεια του εγγράφου με αριθμό πρωτοκόλλου 55951/20734/2015.

 

29. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 17166/2015 του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων από το οποίο προκύπτει ότι η προτεινόμενη τροποποίηση καλύπτει τις προϋποθέσεις προσωρινής οριοθέτησης του ρέματος στη θέση που βρίσκεται η ιδιοκτησία Ευδοκίας συζύγου Αναστασίου Τσίγκου.

 

30. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 106800/40041/2015 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, η οποία διαβιβάστηκε με συνημμένο σχετικό φάκελο με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 117660/44241/2015 έγγραφο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

31. Την ομόφωνα θετική γνωμοδότηση υπ' αριθμόν 26/2015 από το υπ' αριθμόν 9/30-10-2015 πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας η οποία μας διαβιβάστηκε με το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 111/27-11-2015 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

 

Και επειδή:

 

Α. Έχει εκφραστεί, με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 23713/2014 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων, η οικονομική αδυναμία της καταβολής στην ιδιοκτήτρια της προσήκουσας αποζημίωσης και συνεπώς η Διοίκηση κωλύεται να επανεπιβάλει τη ανακληθείσα απαλλοτρίωση όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012.

 

Β. Η Διοίκηση οφείλει να εφαρμόσει την απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου της παραγράφου 20.

 

Γ. Για την ιδιοκτησία για την οποία γίνεται άρση απαλλοτρίωσης σε εφαρμογή της δικαστικής απόφασης 43/2014 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου έχει υπολογιστεί επιβολή εισφοράς γης που αντιστοιχεί σε 454,28 m2, η οποία απεικονίζεται στο από Ιούνιο του 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Αδάμ Κωνσταντίνου, κλίμακας 1:500, με στοιχεία Ε1 (Α-Β-Ρ-Σ-Τ-Υ-Α) = 344,01 m2 και Ε2 (Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-β-α-Ζ) = 110,27 m2 (Ε1+Ε2 = 344,01 + 110,27= 454,28 m2). Η Ιδιοκτήτρια αν και ενημερώθηκε ότι δικαιούται μείωση της εισφοράς αυτής (μετά την ισχύ του νόμου 4315/2014) με έγγραφο υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 55951/20734/2015, αυτή με την από 12-08-2015 Υπεύθυνη Δήλωση δήλωσε ότι δεν επιθυμεί τη διόρθωσή της.

 

Δ. Δεδομένου ότι η ιδιοκτησία της Τσίγκου - Μουζάκη Ευδοκίας συνορεύει με ρέμα δεχόμαστε την θέση της προσωρινής οριοθέτησης του ρέματος όπως αυτή προτείνεται στη θέση α)β που περιγράφεται στο προαναφερθέν τοπογραφικό διάγραμμα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων - έγγραφο της παραγράφου 29.

 

Ε. Η εν λόγω τροποποίηση μπορεί να θεωρηθεί σημειακή και εντοπισμένη.

 

ΣΤ. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφασίζει:

 

1.1 Την έγκριση της Τροποποίησης σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 405 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων σε συμμόρφωση της 43/2014 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου με άρση της ρυμοτομικής δέσμευσης του ανωτέρω ακινήτου. Συγκεκριμένα, τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 405, για την ιδιοκτησία της Τσίγκου - Μουζάκη Ευδοκίας όπως αυτή περιγράφεται στο από 10-6-2014 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Αδάμ Κωνσταντίνου που ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων αποχαρακτηρίζεται από Κοινόχρηστος Χώρος. Γίνεται οικοδομήσιμο το τμήμα του που περιγράφεται από τις κορυφές α-β-Ξ-Ο-Π-Ρ-Β-Γ-Δ-α. και επιβάλλεται πρασιάς πλάτους 6 m στο βόρειο και νότιο τμήμα αυτού. Τμήμα της αρχικής ιδιοκτησίας συνολικού εμβαδού 454,28 m2 αποδίδεται ως εισφορά σε γη (α) με κορυφές Α-Β-Ρ-Σ-Τ-Υ-Α επιφάνειας 344,01 m2 που προορίζεται ως κοινόχρηστο (δημιουργία οδού) και

 

β) με κορυφές Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-β-α-Ζ επιφάνειας 110,27 m2 (ΚΧ).

 

1.2 Για το οικοδομήσιμο τμήμα που περιγράφεται με στοιχεία Β, Γ, Δ, α, β, Ξ, Ο, Π, Ρ, Β, επιφάνειας 1.118,92 m2 θα ισχύουν οι όροι δόμησης της όμορης περιοχής (τομέας Α) του από 25-06-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 367/Δ/1979) και οι επιτρεπόμενες χρήσεις θα είναι σύμφωνα με την ενότητα 3 ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού (αμιγής κατοικία).

 

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.153504.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 29-12-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.