Απόφαση 167827/16

Απόφαση 167827/2016: Αυτοδίκαια άρση απαλλοτρίωσης, στην ιδιοκτησία Αγαθής Σαββάτη, σε συμμόρφωση της Διοίκησης στην υπ' αριθμόν 9905/2007 απόφαση του 29 Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, στο οικοδομικό τετράγωνο 301, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ, του Δήμου Αχαρνών νομού Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 167827/2016: Αυτοδίκαια άρση απαλλοτρίωσης, στην ιδιοκτησία Αγαθής Σαββάτη, σε συμμόρφωση της Διοίκησης στην υπ' αριθμόν 9905/2007 απόφαση του 29 Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, στο οικοδομικό τετράγωνο 301, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ, του Δήμου Αχαρνών νομού Αττικής, (ΦΕΚ 288/ΑΑΠ/2016), 30-12-2016.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ.39.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β/2011) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και ισχύει.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 234321/2014 (ΦΕΚ 3203/Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985).

 

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160 (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Τις διατάξεις των νόμων 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011 ), άρθρα 30 και 34 και 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

11. Την υπ' αριθμόν Φ39/1895/2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Φ39/2209/2015 απόφαση του ιδίου, όπως ίσχυε κατά το χρόνο γνωμοδότησης.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρα 31 και 32, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

14. Το από [ΠΔ] 12-07-1977 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 284/Δ/1977) περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αχαρνών, την υπ' αριθμόν 9730/2004 απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Δ/2004) περί επανέγκρισης του ακυρωθέντος σχεδίου στην περιοχή ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ Δήμου Αχαρνών και την υπ' αριθμόν 366/2004 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 13/Δ/2004) περί τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αχαρνών.

 

15. Την υπ' αριθμόν 9905/2007 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (29ου Τριμελούς).

 

16. Τις από 07-09-2009, 15-09-2009 και 05-11-2009 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Χωροταξίας - Πολεοδομίας Βορείου Τομέα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Βορείου Τομέα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.

 

17. Τις από 16-09-2009 (Συνεδρία 9η, πράξη 5η) και 18-11-2009 (Συνεδρία 11η, πράξη 2η) γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Βορείου Τομέα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.

 

18. Τις υπ' αριθμόν 343/2009, 367/2009 και 427/2009 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών.

 

19. Την υπ' αριθμόν 20526/26-11-2013 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

20. Την από 09-07-2015 (πρακτικό αριθμός 5) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Συνεδρίαση αριθμός 5-θέμα 4°).

 

21. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου και επειδή:

 

Α. Η Διεύθυνση Χωροταξίας - Πολεοδομίας Βορείου Τομέα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, με την από 07-09-2009 εισήγησή της, με συνημμένο σχετικό τοπογραφικό της μηχανικού Αφροδίτης Μανώλη, εισηγήθηκε, προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Βόρειου Τομέα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Περιφερειακής Ενότητας ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ του Δήμου Αχαρνών, σε συμμόρφωση της υπ' αριθμόν 9905/2007 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (29ου Τριμελούς), με το σκεπτικό ότι, το ποσό για την αποζημίωση της ιδιοκτησίας Σαββάτη Αγαθής που αναφέρεται στην υπ' αριθμόν 343/26-05-2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών δεν ανταποκρίνεται στην αντικειμενική αξία του εν λόγω οικοπέδου.

 

Β. Το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Βορείου Τομέα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, στις 16-09-2009 (Συνεδρία 9η, πράξη 5η), ανέβαλε την εξέταση του θέματος, προκειμένου ο Δήμος να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του προϋπολογισμού και βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας για την αντικειμενική αξία της αναφερόμενης ιδιοκτησίας. Με δεδομένο ότι ο Δήμος δεν ανταποκρίθηκε στα παραπάνω και μετά την εκ νέου (στις 05-11-2009) εισήγηση της Διεύθυνσης Χωροταξίας - Πολεοδομίας Βορείου Τομέα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής για την άρση απαλλοτρίωσης στην εν λόγω θέση και την τροποποίηση του σχεδίου, εμμένοντας στις προηγούμενες εισηγήσεις της, στις 18-11-2009 (Συνεδρία 11η, πράξη 2η), το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Βορείου Τομέα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία υπέρ της άρσης απαλλοτρίωσης και υπέρ της τροποποίησης του σχεδίου στην εν λόγω θέση - ως η εισήγηση - ...με την προϋπόθεση ότι θα ορισθεί οικοδομική γραμμή ΑΔ' παράλληλη προς την ρυμοτομική γραμμή Β. Ηπείρου....

 

Γ. Μετά την ισχύ του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και δεδομένου ότι δεν είχε υπογραφεί σχετική απόφαση από τον πρώην Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, με την υπ' αριθμόν 20526/26-11-2013 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, εισηγήθηκε την άρση της απαλλοτρίωσης, στην φερόμενη ιδιοκτησία Αγαθής Σαββάτη, εμβαδού 215,60 m2, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 301, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αχαρνών Ν. Αττικής και την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, όπως σημειώνεται στο συνημμένο σε αυτήν τοπογραφικό διάγραμμα, γιατί ύστερα από την μελέτη των στοιχείων του φακέλου διαπιστώθηκε ότι:

 

1. Για την ιδιοκτησία υπό στοιχεία (ΑΒΓΔΑ) έχει εκδοθεί η υπ' αριθμόν 9905/2007 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (29ου Τριμελούς), η οποία είναι υποχρεωτικά εκτελεστή από τη Διοίκηση.

 

2. Η άποψη της Υπηρεσίας ταυτίζεται με τα αναφερόμενα στις από 07-09-2009 και 15-09-2009 εισηγήσεις της τότε αρμόδιας Διεύθυνσης.

 

3. Ο Δήμος Αχαρνών δεν προέβη σε ενέργειες προκειμένου να αποστείλει αναμόρφωση του ποσού της προσήκουσας αποζημίωσης και να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιοποίησης, όπως του ζητήθηκε με τα υπ' αριθμόν οίκοθεν ΧΣ 79Κ/20-03-2012 και 129185/07-09-2012 έγγραφα της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού, πλην της αποστολής με το υπ' αριθμόν 3749/78683/ 05-09-2013 έγγραφό του, νέου τοπογραφικού διαγράμματος του μηχανικού Χαράλαμπου Δαμάσκου, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

 

4. Με την εν λόγω τροποποίηση, η επίμαχη ιδιοκτησία είναι άρτια κατά παρέκκλιση, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης της περιοχής.

 

Δ. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, στο υπ' αριθμόν 5 πρακτικό της από 09-07-2015 Συνεδρίασης (Συνεδρίαση 5η- Θέμα 4°) γνωμοδότησε ομόφωνα σύμφωνα με την εισήγηση, με βάση την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014), με διαφοροποίηση ως προς τους όρους και περιορισμούς δόμησης, υπέρ της άρσης της απαλλοτρίωσης, στη φερόμενη ιδιοκτησία Αγαθής Σαββάτη, εμβαδού 215,60 m2 που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 301, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αχαρνών νομού Αττικής, σε συμμόρφωση της Διοίκησης προς την υπ' αριθμόν 9905/2007 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, υπέρ της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, όπως σημειώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Χαράλαμπου Δαμάσκου και υπέρ της υπογραφής σχετικής απόφασης Περιφερειάρχη, λόγω παρέλευσης άπρακτης προθεσμίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Ε. Η επιβληθείσα εισφορά σε γη υπολογίζεται σε 21,56 m2 και απεικονίζεται ως θέση, με στοιχεία (ΒΓΕΒ), στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

 

Στ. Η παρούσα τροποποίηση είναι εντοπισμένη και το προαναφερόμενο οικοδομικό τετράγωνο δεν βρίσκεται επί Βασικού Οδικού Δικτύου, ούτε εντός ζώνης 500 m από την ακτή και δεν βρίσκεται εντός αρχαιολογικού χώρου.

 

Ζ. Με την παραπάνω τροποποίηση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού ή δημοτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

1. Την άρση της απαλλοτρίωσης, στη φερόμενη ιδιοκτησία Αγαθής Σαββάτη, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 301, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αχαρνών νομού Αττικής, σε συμμόρφωση της Διοίκησης, προς την υπ' αριθμόν 9905/2007 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με βάση την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

2. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και πιο συγκεκριμένα:

 

α) Τον αποχαρακτηρισμό από κοινόχρηστο χώρο σε οικοδομήσιμο, τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 301 ΚΧ (ΠΡΑΣΙΝΟ), στη θέση της επίμαχης ιδιοκτησίας.

 

β) Την επιβολή προκηπίου, πλάτους 4 m, στο πρόσωπο της ιδιοκτησίας επί της οδού Τρικάλων και μεταβλητού εύρους, παράλληλα προς την ρυμοτομική γραμμή της οδού Ηπείρου, όπως σημειώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

 

γ) Την επιβολή, σε βάρος της ιδιοκτησίας της Αγαθής Σαββάτη, εισφοράς σε γη, η οποία υπολογίζεται, με βάση την επιφάνεια της επίμαχης ιδιοκτησίας (215,60 m2), σε: 21,56 m2.

 

Η εισφορά αυτή διατίθεται ολόκληρη και υποχρεωτικά για την δημιουργία κοινοχρήστου χώρου, απεικονίζεται δε, ως θέση, στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, με στοιχεία (ΒΓΕΒ).

 

3. Τη θεσμοθέτηση όρων και περιορισμών δόμησης για το νέο οικόπεδο (ΑΔΓΕΑ), στο οικοδομικό τετράγωνο 301, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή (ΦΕΚ 197/Δ/2004). Η μελλοντικά ανεγειρόμενη οικοδομή δεν θα πρέπει να τοποθετηθεί πέραν της πλευράς (ΓΖ), η οποία τίθεται παράλληλα στην πλευρά (ΑΔ) και διέρχεται από το σημείο (Γ), όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.167827.16

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Αθήνα, 28-11-2016

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.