Απόφαση 203835/17

Απόφαση 203835/2017: Εντοπισμένη διόρθωση του διαγράμματος που συνοδεύει το από 12-09-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 956/Δ/1986) από χώρο χαρακτηρισμένο Γ 507 ΚΠ σε χώρο με το χαρακτηρισμό εκτός σχεδίου, σε συμμόρφωση προς την με αριθμό 7830/2006 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 203835/2017: Εντοπισμένη διόρθωση του διαγράμματος που συνοδεύει το από 12-09-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 956/Δ/1986) από χώρο χαρακτηρισμένο Γ 507 ΚΠ σε χώρο με το χαρακτηρισμό εκτός σχεδίου, σε συμμόρφωση προς την με αριθμό 7830/2006 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, (ΦΕΚ 42/ΑΑΠ/2017), 03-03-2017.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Την υπ' αριθμόν 109290/39629/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμόν 438/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/2016), που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, που είχε καταρτισθεί με το προεδρικό διάταγμα 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) και είχε τροποποιηθεί με την υπ' αριθμόν 44403/2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2494/Β/2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β/2011).

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 234321/2014 (ΦΕΚ 3203/Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης, όπως ισχύει.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985).

 

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Τις διατάξεις των νόμων 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), άρθρα 30 και 34 και 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

11. Την υπ' αριθμόν Φ39/1895/2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμόν Φ39/2209/2015, Φ39/4541/2015 και 35412/2873/2016 αποφάσεις του ιδίου, όπως ίσχυε κατά το χρόνο γνωμοδότησης.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρα 31 και 32, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

14. Το από 12-09-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 956/Δ/1986) Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων Γειτονιά 3 και Γειτονιά 4 του Δήμου Καματερού Αττικής και αναθεώρηση σχεδίου σε συνεχόμενα τμήματα της ίδιας περιοχής καθώς και σε περιοχή του Δήμου Νέων Λιοσίων

 

15. Την υπ' αριθμόν 7830/2006 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 26ο Τριμελές).

 

16. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 121292/09-08-2013 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Υπηρεσίας μας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

 

17. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 138700/14-09-2016 συμπληρωματική εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Υπηρεσίας μας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αττικής.

 

18. Την από 14-10-2013 (Πρακτικό 3ο, θέμα 1ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών.

 

19. Την από 21-10-2016 (Πρακτικό 9ο, θέμα 8ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών.

 

20. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 26637/12-07-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς την Υπηρεσία μας.

 

21. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο της υπόθεσης.

 

και επειδή:

 

1. Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 121292/2013 εισήγησή της προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας εξετάσει τα έγχρωμα διαγράμματα που συνοδεύουν το από 12-09-1986 προεδρικό διάταγμα και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, κατέληξε στην άποψη ότι ο υπό ρύθμιση χώρος ουδέποτε συμπεριλήφθηκε στην πολεοδομική μελέτη των ενοτήτων 3-4 που εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης με το από 12-09-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 956/Δ/1986) και στην αντίστοιχη πράξη εφαρμογής του. Επομένως επειδή προέκυψε θέμα νομικής ερμηνείας του πολεοδομικού καθεστώτος του χώρου συντρέχουν λόγοι τήρησης της διαδικασίας της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου 4067/2012.

 

2. Με την από 14-10-2013 (Πρακτικό 3ο, θέμα 1ο) γνωμοδότησή του το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών έκανε δεκτή την άποψη της Υπηρεσίας και επέστρεψε το φάκελο προκειμένου να τηρηθεί η διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου 4067/2012. Σε συνέχεια της από 14-10-2013 γνωμοδότησης ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τα περαιτέρω.

 

3. Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 26637/12-7-2016 έγγραφό της η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να διορθωθεί το διάγραμμα που συνοδεύει το από 12-09-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 956/Δ/1986), όπου η αναγραφή ΚΠ (κόκκινου χρώματος) στο χώρο του Γ507 δημιουργεί την εσφαλμένη εντύπωση ότι αφορά σε χώρο εντός σχεδίου και να αντικατασταθεί με την αναγραφή της λέξης “εκτός σχεδίου” προκειμένου να επιλυθούν οι αμφισβητήσεις επί του σχεδίου. και υπέδειξε στη Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής να εισηγηθεί επί του θέματος στο οικείο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων προκειμένου να προωθηθεί αρμοδίως η εντοπισμένη διόρθωση της Πινακίδας του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος.

 

4. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθήνας, με την από 21-10-2016 γνωμοδότησή του (Πρακτικό 9ο, θέμα 8ο), ενέκρινε την εντοπισμένη διόρθωση του διαγράμματος που συνοδεύει το από 12-09-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 956/Δ/1986) στο χώρο του Γ 507 από χώρο με χαρακτηρισμό Γ 507 ΚΠ σε χώρο με το χαρακτηρισμό εκτός σχεδίου, αποφασίζουμε:

 

Την εντοπισμένη διόρθωση του διαγράμματος που συνοδεύει το από 12-09-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 956/Δ/1986) στο χώρο του Γ 507, από χώρο με χαρακτηρισμό Γ 507 ΚΠ, σε χώρο με το χαρακτηρισμό εκτός σχεδίου, ως εμφαίνεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1:200, συνταχθέν από το τμήμα Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού, επί υποβάθρου του από Μαρτίου 2013 τοπογραφικού διαγράμματος του πολιτικού μηχανικού Τ.Ε. Γεωργίου Κατσαρού.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια), μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.203835.17

 

Η απόφαση αυτή με το συνοδεύον τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 24-01-2017

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.