Απόφαση 2764/17

Απόφαση 2764/2017: Έγκριση της Μελέτης Αναθεώρησης Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2764/2017: Έγκριση της Μελέτης Αναθεώρησης Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, (ΦΕΚ 178/ΑΑΠ/2017), 07-08-2017.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, Στελέχωση Περιφέρειας, Θέματα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και ιδιαίτερα το άρθρο 280, παράγραφος II, σημείο 15.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 142/2010 (ΦΕΚ 235/A/2010) Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης.

 

4. Τον νόμο 4257/2014 Επείγουσες αρμοδιότητες Υπουργείου Εσωτερικών, άρθρο 56 (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4325/2015 Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις, άρθρο 28 και 28Α (ΦΕΚ 47/Α/2015).

 

6. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 14138/2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών για τον διορισμό του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017).

 

7. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 35748/2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Συντονιστή στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. (ΦΕΚ 1971/Β/2017)

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4178/2013 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις και ιδιαίτερα το άρθρο 51, παράγραφος 2)α (ΦΕΚ 174/Α/2013)

 

10. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012)

 

11. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923 Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως ισχύουν.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 4269/2014 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη και ειδικότερα του Κεφαλαίου Β Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4389/2016 Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις, άρθρο 238 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

14. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 79347/6021/1990 Καθορισμός προδιαγραφών εκπόνησης πολεοδομικών μελετών Βιομηχανικών (ΒΙΠΑ) και Βιοτεχνικών (ΒΙΟΠΑ) Πάρκων και ΒΙΠΑ -ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση (ΦΕΚ 674/Δ/1990).

 

15. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Φ/Α.15/3/2226/170/2012 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της αίτησης που πρέπει να υποβάλλει η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των ελάχιστων έργων υποδομής και των προδιαγραφών τους, των κριτηρίων και της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης, των προδιαγραφών, του τύπου και του περιεχομένου της πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής και της διαδικασίας εξέτασης τους, σύμφωνα με το άρθρο 46, παράγραφος 6 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) (ΦΕΚ 583/Β/2012).

 

16. Τις διατάξεις του νόμου 3891/2010 Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα (ΦΕΚ 188/Α/2010) και ιδιαίτερα το άρθρο 6Α, παράγραφος 1, στοιχείο ε.

 

17. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αριθμόν 12966/2009 Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της Αλυκής Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης. (ΦΕΚ 220/ΑΑΠ/2009).

 

18. Τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

19. Τις διατάξεις του νόμου 4458/1965 (ΦΕΚ 33/Α/1965) Περί Βιομηχανικών Περιοχών όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 742/1977 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 4458/1965 Περί Βιομηχανικών Περιοχών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 319/Α/1977).

 

20. Τις διατάξεις του νόμου 2545/1997 Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 254/Α/1997) και ιδιαίτερα το Κεφάλαιο Ζ' Μεταβατικές και τελικές διατάξεις, άρθρο 19 υφιστάμενες ΒΙΠ, ΒΙΠΑ και ΒΙΟΠΑ.

 

21. Τις διατάξεις του νόμου 3325/2005 Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 68/Α/2005).

 

22. Τις διατάξεις του νόμου 3982/2011 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α/2011) και ιδιαίτερα το άρθρο 52, παράγραφος 2 και παράγραφος 3)α, το άρθρο 41 και το άρθρο 63, παράγραφος 9 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

23. Την υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/20186/1149/1997 (ΦΕΚ 577/Β/1997) με την οποία κηρύχθηκε τμήμα αρχαιολογικού χώρου στο βορειοδυτικό τμήμα της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου.

 

24. Την υπουργική απόφαση Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμόν 8615/2011 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας Δήμου Ωραιοκάστρου. (ΦΕΚ 165/ΑΑΠ/2011).

 

25. Την υπουργική απόφαση Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμόν 45363/2011 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου Δήμου Δέλτα (ΦΕΚ 304/ΑΑΠ/2011).

 

26. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν ΕΠ/1208/1965 Περί ορισμού βιομηχανικής περιοχής της Διοικητικής περιφέρειας της Επαρχίας Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 828/B/1965).

 

27. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν 43884/1968 Περί περιορισμού Βιομηχανικής Περιοχής της Διοικητικής Περιφέρειας της Επαρχίας Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 250/Β/1968).

 

28. Το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 750/1968 Περί εγκρίσεως Κανονισμού Λειτουργίας Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 255/Α/1968).

 

29. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν 155/18/59/1973 Περί καθορισμού εκτάσεως ως χώρου επεκτάσεως της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης. (ΦΕΚ 137/Β/1973).

 

30. Το από [ΒΔ] 12-11-1969 βασιλικό διάταγμα Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού/ρυθμιστικού σχεδίου των Κοινοτήτων Σίνδου, Νεοχωρούδας και Νέας Μαγνησίας (Θεσσαλονίκης) της περιοχής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΦΕΚ 231/Δ/1969).

 

31. Το από [ΒΔ] 19-07-1972 βασιλικό διάταγμα Περί τροποποίησης του ρυμοτομικού (ρυθμιστικού) σχεδίου των Κοινοτήτων Σίνδου, Νεοχωρούδας και Νέας Μαγνησίας (Θεσσαλονίκης) της περιοχής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως. (ΦΕΚ 218/Δ/1972).

 

32. Το από [ΠΔ] 01-05-1975 προεδρικό διάταγμα Περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου των Κοινοτήτων Σίνδου, Νεοχωρούδας και Νέας Μαγνησίας (Θεσσαλονίκης) της περιοχής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΦΕΚ 139/Δ/1975).

 

33. Το από 29-07-1980 προεδρικό διάταγμα Περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου των Κοινοτήτων Σίνδου, Νεοχωρούδας και Νέας Μαγνησίας (Θεσσαλονίκης) της περιοχής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως. (ΦΕΚ 498/Δ/1980)

 

34. Το από 19-05-1981 προεδρικό διάταγμα Περί επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως της Κείμενης εντός των ορίων των κοινοτήτων Σίνδου, Νεοχωρούδας και Νέας Μαγνησίας του Νομού Θεσσαλονίκης. (ΦΕΚ 316/Δ/1981).

 

35. Το από 12-09-1994 προεδρικό διάταγμα Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής περιοχής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ ΑΕ) που βρίσκεται στα διοικητικά όρια των Δήμων Σίνδου και Ιωνίας και της Κοινότητας Νεοχωρούδας (νομού Θεσσαλονίκης) και των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτής (ΦΕΚ 1053/Δ/1994).

 

36. Το από 22-12-1994 προεδρικό διάταγμα Κατασκευή εναέριας γέφυρας για τη σύνδεση οικοδομικών τετραγώνων που βρίσκονται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (νομού Θεσσαλονίκης) (ΦΕΚ 1390/Δ/1994).

 

37. Την απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υπ' αριθμόν 5537/1999 Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ ΑΕ) που βρίσκεται στα διοικητικά όρια των Δήμων Εχεδώρου και Καλλιθέας, Νομού Θεσσαλονίκης και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης (ΦΕΚ 865/Δ/1999).

 

38. Την υπουργική απόφαση Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμόν 163295/2014 Ανανέωση - Τροποποίηση - αναδιατύπωση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ) Θεσσαλονίκης (Ανανέωση Τροποποίηση -Αναδιατύπωση της κοινής υπουργικής απόφασης 119371/21-09-2006) (ΑΕΠΟ).

 

39. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 37457/11-06-2015 έγγραφο της ΕΤΒΑ προς την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης με το οποίο διαβιβάστηκε η μελέτη Αναθεώρησης Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου.

 

40. Το με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 6868/08-09-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού KM Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και τον Φορέα Διαχείρισης Αξιού Λουδία Αλιάκμονα.

 

41. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 6208/22-09-2015 γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης σχετικά με την μελέτη του θέματος.

 

42. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1297/02-11-2015 γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού -Λουδία - Αλιάκμονα.

 

43. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ32/277578/163760/13758/3943/29-10-2015 έγγραφο του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων, της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Γνωμοδότηση σχετικά με τη μελέτη Αναθεώρηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου.

 

44. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 8229/17-11-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης προς την ΓΑΙΑ ΟΣΕ.

 

45. Τα με αριθμό πρωτοκόλλου 35534/01-12-2015, 36171/21-01-2016, 37545/14-04-2016 έγγραφα γνωμοδοτήσεων της ΓΑΙΑ ΟΣΕ σχετικά με τη μελέτη Αναθεώρηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου.

 

46. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2827/17-05-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης με το οποίο διαβιβάζεται στους Δήμους Δέλτα και Ωραιοκάστρου ο φάκελος της μελέτης Αναθεώρηση Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου για την τήρηση της διαδικασίας δημοσιοποίησής της.

 

47. Το γεγονός ότι τηρήθηκε η διαδικασία δημοσιοποίησης της μελέτης από τους Δήμους Ωραιοκάστρου και Δέλτα σύμφωνα με το άρθρο 9 της κοινής υπουργικής απόφασης Φ/Α.15/3/2226/170/2012 (ΦΕΚ 583/Β/2012), το άρθρο 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και την σχετική κείμενη νομοθεσία.

 

48. Την με αριθμό 278/2016 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου υπέρ της προτεινόμενης αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου.

 

49. Την με αριθμό 292/2016 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δέλτα με την οποία απορρίπτει και τις δυο Ενστάσεις που υποβλήθηκαν και εγκρίνει την προτεινόμενη αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου σύμφωνα με τα υποβληθέντα διαγράμματα και τον πολεοδομικό κανονισμό.

 

50. Την Εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης σχετικά με την έγκριση της μελέτης Αναθεώρησης Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου

 

51. Την από 04-04-2017 (Συνεδρία 20η, Πράξη 13η) ομόφωνη, θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

 

52. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση της αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Το αναθεωρημένο ρυμοτομικό σχέδιο της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου απεικονίζεται στα 12 διαγράμματα Ρυμοτομικού Σχεδίου κλίμακας 1:2000 - Π3.1 έως Π3.12 και στα 4 διαγράμματα Χρήσεων Γης και Πολεοδομικού Κανονισμού κλίμακας 1:5000 - Π5.1 έως Π5.4, τα οποία θεωρήθηκαν από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης και δημοσιεύονται μαζί με την παρούσα απόφαση.

 

Με την παρούσα αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου εξαιρείται η πολεοδομούμενη έκταση του οικισμού της Σίνδου εμβαδού 206,81 στρεμμάτων και απεντάσσεται από το ρυμοτομικό σχέδιο της Βιομηχανικής Περιοχής. Προσαρμόζεται δε ο χώρος περιμετρικού πρασίνου της Βιομηχανικής Περιοχής στο όριο της Πολεοδομικής Ενότητας 95 του οικισμού Σίνδου, όπως απεικονίζεται στα παραπάνω διαγράμματα.

 

Η αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου καθορίζει την οργάνωση υφιστάμενων και νέων οικοδομικών τετραγώνων κατά τομείς με χρήσεις, όρους και περιορισμούς δόμησης ως εξής:

 

Τομέας Α

 

Περιλαμβάνει τα οικοδομικά τετράγωνα 52Α, ΟΤ52Β, ΟΤ52Γ, ΟΤ52Δ, ΟΤ52Ε, ΟΤ52Η, ΟΤ52Κ, ΟΤ52Λ, ΟΤ52Μ, ΟΤ52Ν, ΟΤ520.

 

Ορίζονται για τα οικοδομικά τετράγωνα 52Α, ΟΤ52Β, ΟΤ52Γ, ΟΤ52Δ, ΟΤ52Λ, ΟΤ52Ν οι χρήσεις του άρθρου 29 -Παραγωγικές Εγκαταστάσεις Υψηλής Όχλησης (ΥΟ)- του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

Για τα οικοδομικά τετράγωνα 52Ε, ΟΤ52Η, ΟΤ52Κ, ΟΤ52Μ, ΟΤ520 ορίζονται οι χρήσεις του άρθρου 20 -Εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας (ΚΩ) ή και του άρθρου 24 -Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας (ΑΥ) του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

Όροι δόμησης

 

Ελάχιστο Εμβαδόν: 2000 m2
Ελάχιστο Πρόσωπο: 30 m.
Μέγιστη Κάλυψη: 60%.
Μέγιστο Επιτρεπόμενο Ύψος Κτηρίων: 24 m. Κατά παρέκκλιση, σε τμήμα των εγκαταστάσεων (π.χ. καμινάδες, σιλό, κατασκευές για την τοποθέτηση ή την διέξοδο υψηλών μηχανημάτων) επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου ύψους έως το ύψος των 32 m είτε μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είτε εάν αυτό επιβάλλεται για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος στην απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου ή της δραστηριότητας.
Μέγιστος συντελεστής δόμησης
oΓια τα οικοδομικά τετράγωνα 52Α, ΟΤ52Β, ΟΤ52Γ, ΟΤ52Δ, ΟΤ52Λ, ΟΤ52Ν, ΟΤ52Η ορίζεται μέγιστος συντελεστής δόμησης 1.6.
oΓια τα οικοδομικά τετράγωνα 52Ε, ΟΤ52Κ, ΟΤ52Μ, ΟΤ52Ο ορίζεται μέγιστος συντελεστής δόμησης 1,2.
Ελάχιστη απόσταση κτηρίων από πλάγια και πίσω όρια:
oΓια τα οικοδομικά τετράγωνα 52Α, ΟΤ52Β, ΟΤ52Γ, ΟΤ52Δ, ΟΤ52Λ, ΟΤ52Ν, ΟΤ52Ε, ΟΤ52Κ, ΟΤ52Μ, ΟΤ520 ορίζεται απόσταση Δ κατά νόμο 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012),
oενώ για το οικοδομικό τετράγωνο 52Η ορίζεται ελάχιστη απόσταση 3 m.
Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των κτηρίων στο ίδιο οικόπεδο: Σύμφωνα με τον νόμο 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

Τομέας Β

 

Περιλαμβάνει τα οικοδομικά τετράγωνα 5Α, ΟΤ5Β, ΟΤ8, ΟΤ10, ΟΤ11, ΟΤ11Α, ΟΤ11Β, ΟΤ12, ΟΤ13, ΟΤ14, ΟΤ18, ΟΤ19, ΟΤ20, ΟΤ57, ΟΤ58, ΟΤ58Α.

 

Για τα οικοδομικά τετράγωνα 5Α, ΟΤ5Β, ΟΤ8, ΟΤ10, ΟΤ11Β, ΟΤ13, ΟΤ14, ΟΤ18, ΟΤ19, ΟΤ20, ΟΤ58 ορίζονται χρήσεις του άρθρου 25 Παραγωγικές Δραστηριότητες Χαμηλής και Μέσης Όχλησης (ΧΜΟ) του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

Για τα οικοδομικά τετράγωνα 11, ΟΤ11Α, ΟΤ12, ΟΤ57, ΟΤ58Α ορίζονται οι χρήσεις του άρθρου 20 -Εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας (ΚΩ) ή και του άρθρου 24 -Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας (ΑΥ) του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

Όροι δόμησης

 

Ελάχιστο Εμβαδόν: 1000 m2
Ελάχιστο Πρόσωπο: 20 m. Κατά παρέκκλιση, το ελάχιστο πρόσωπο είναι 15 m. για τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν πριν την 11-10-1994.
Μέγιστη Κάλυψη: 60%.
Μέγιστο Επιτρεπόμενο Ύψος Κτηρίων:
oΓια τα οικοδομικά τετράγωνα 5Α, ΟΤ5Β, ΟΤ8, ΟΤ10, ΟΤ13, ΟΤ14, ΟΤ18, ΟΤ19, ΟΤ20 ορίζονται τα 20 m.
oΓια τα οικοδομικά τετράγωνα 11Β, ΟΤ58 ορίζονται τα 19,5 m,
oενώ για τα οικοδομικά τετράγωνα 11, ΟΤ11Α, ΟΤ12, ΟΤ57, ΟΤ58Α ορίζονται τα 11 m.
oΚατά παρέκκλιση, σε τμήμα των εγκαταστάσεων (πχ καμινάδες, silos, κατασκευές για την τοποθέτηση ή τη διέξοδο υψηλών μηχανημάτων) επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου ύψους έως το ύψος των 32 m είτε μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είτε εάν αυτό επιβάλλεται για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος στην απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου ή της δραστηριότητας.
Μέγιστος συντελεστής δόμησης:
oΓια τα οικοδομικά τετράγωνα 5Α, ΟΤ5Β, ΟΤ8, ΟΤ10, ΟΤ13, ΟΤ14, ΟΤ18, ΟΤ19, ΟΤ20 ορίζεται μέγιστος συντελεστής δόμησης 2.4.
oΓια τα οικοδομικά τετράγωνα 11Β, ΟΤ58 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,6,
oενώ για τα οικοδομικά τετράγωνα 11, ΟΤ11 A, OT12, ΟΤ57, Τ58Α ορίζεται συντελεστής δόμησης 0,8.
Ελάχιστη απόσταση κτηρίων από πλάγια και πίσω όρια:
oΑπόσταση Δ σύμφωνα με νόμο 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) Κατά παρέκκλιση, η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τα πλάγια και τα πίσω όρια είναι 3 m για κτίρια ή εγκαταστάσεις προϋφιστάμενα του παρόντος.
Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των κτηρίων στο ίδιο οικόπεδο: Σύμφωνα με τον νόμο 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

Τομέας Γ

 

Περιλαμβάνει τα οικοδομικά τετράγωνα 33Α, ΟΤ39Α, ΟΤ39Β, ΟΤ43, ΟΤ45, ΟΤ48Α, ΟΤ48Β.

 

Για τα οικοδομικά τετράγωνα 39Α, ΟΤ39Β, ΟΤ43, ΟΤ48Α, ΟΤ48Β ορίζονται οι χρήσεις του άρθρου 25 Παραγωγικές Δραστηριότητες Χαμηλής και Μέσης Όχλησης (ΧΜΟ) του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

Για τα οικοδομικά τετράγωνα 33Α, ΟΤ45 ορίζονται οι χρήσεις του άρθρου 20 -Εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας (ΚΩ) ή και του άρθρου 24 -Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας (ΑΥ) του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

Όροι δόμησης

 

Ελάχιστο Εμβαδόν: 1000 m2
Ελάχιστο Πρόσωπο: 20 m.
Μέγιστη Κάλυψη: 60%.
Μέγιστο ύψος κτηρίων:
oΓια τα οικοδομικά τετράγωνα 39Α, ΟΤ39Β, ΟΤ43, ΟΤ48Α, ΟΤ48Β ορίζονται 20 m,
oενώ για τα οικοδομικά τετράγωνα 33Α, ΟΤ45 ορίζονται τα 11 m.
oΚατά παρέκκλιση, σε τμήμα των εγκαταστάσεων (π.χ. καμινάδες, σιλό, κατασκευές για την τοποθέτηση ή τη διέξοδο υψηλών μηχανημάτων) επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου ύψους έως το ύψος των 32 m είτε μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είτε εάν αυτό επιβάλλεται για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος στην Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου ή της δραστηριότητας.
Μέγιστος συντελεστής δόμησης:
oΓια τα οικοδομικά τετράγωνα 39Α, ΟΤ39Β, ΟΤ43, ΟΤ48Α, ΟΤ48Β ορίζεται μέγιστος συντελεστής δόμησης 2.4,
oενώ για τα οικοδομικά τετράγωνα 33Α, ΟΤ45 ορίζεται συντελεστής δόμησης 0.8.
Ελάχιστη απόσταση κτηρίων από πλάγια και πίσω όρια: Απόσταση Δ σύμφωνα με νόμο 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012)
Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των κτηρίων στο ίδιο οικόπεδο: Σύμφωνα με τον νόμο 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012)

 

Τομέας Δ

 

Περιλαμβάνει τα οικοδομικά τετράγωνα 1, ΟΤ2, ΟΤ3, ΟΤ4, ΟΤ6, ΟΤ7, ΟΤ9, ΟΤ15, ΟΤ16, ΟΤ17, ΟΤ21, ΟΤ22, ΟΤ23, ΟΤ24, ΟΤ25Α-26, ΟΤ25Β, ΟΤ27-28, ΟΤ30, ΟΤ31, ΟΤ31Α, ΟΤ31Γ, ΟΤ32, ΟΤ33Β, ΟΤ34, ΟΤ35, ΟΤ36, ΟΤ37, ΟΤ38, ΟΤ40, ΟΤ41, ΟΤ42, ΟΤ44, ΟΤ46, ΟΤ47, ΟΤ49, ΟΤ50, ΟΤ51, ΟΤ53Α, ΟΤ53Β, ΟΤ54, ΟΤ55, ΟΤ56Α, ΟΤ56Β, ΟΤ56Γ, ΟΤ56Δ, ΟΤ59, ΟΤ60, ΟΤ61, ΚΦ1.

 

Για τα οικοδομικά τετράγωνα 1, ΟΤ2, ΟΤ3, ΟΤ4, ΟΤ6, ΟΤ7, ΟΤ9, ΟΤ15, ΟΤ16, ΟΤ17, ΟΤ21, ΟΤ22, ΟΤ23, ΟΤ24, ΟΤ25Α-26, ΟΤ25Β, ΟΤ2728, ΟΤ30, ΟΤ31,ΟΤ31Α, ΟΤ32, ΟΤ33Β, ΟΤ34, ΟΤ35, ΟΤ36, ΟΤ37, ΟΤ38, ΟΤ40, ΟΤ41, ΟΤ42, ΟΤ44, ΟΤ46, ΟΤ47, ΟΤ49, ΟΤ50, ΟΤ51, ΟΤ53Α, ΟΤ53Β, ΟΤ54, ΟΤ55, ΟΤ56Α, ΟΤ56Β, ΟΤ56Γ, ΟΤ56Δ, ΟΤ59, ΟΤ60, ΟΤ61 ορίζονται οι χρήσεις του άρθρου 29 Παραγωγικές Εγκαταστάσεις Υψηλής Όχλησης (ΥΟ) του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

Για το οικοδομικό τετράγωνο 31Γ ορίζονται οι χρήσεις του άρθρου 25 Παραγωγικές Δραστηριότητες Χαμηλής και Μέσης Όχλησης (ΧΜΟ) του νόμου 4269/2014, ενώ για το ΚΦ1 ορίζονται οι χρήσεις του άρθρου 20 -Εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας (ΚΩ) ή και του άρθρου 24 -Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας (ΑΥ) του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

Όροι δόμησης

 

Ελάχιστο Εμβαδόν: 2000 m2. Κατά παρέκκλιση, το ελάχιστο εμβαδά είναι 1000 m2 για τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν πριν την 11-10-1994.
Ελάχιστο Πρόσωπο: 30 m. Κατά παρέκκλιση, το ελάχιστο πρόσωπο είναι 15 m για τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν πριν την 11-10-1994.
Μέγιστη Κάλυψη: 60%.
Μέγιστο ύψος κτηρίων: 24 m. Κατά παρέκκλιση, σε τμήμα των εγκαταστάσεων (π.χ. καμινάδες, σιλό, κατασκευές για την τοποθέτηση ή τη διέξοδο υψηλών μηχανημάτων) επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου ύψους έως το ύψος των 32 m είτε μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είτε εάν αυτό επιβάλλεται για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος στην απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου ή της δραστηριότητας.
Μέγιστος συντελεστής δόμησης:
oΓια τα οικοδομικά τετράγωνα 1, ΟΤ2, ΟΤ3, ΟΤ4, ΟΤ6, ΟΤ7, ΟΤ15, ΟΤ16, ΟΤ17, ΟΤ21, ΟΤ22, ΟΤ23, ΟΤ24, ΟΤ25Α-26, ΟΤ25Β, ΟΤ27-28, ΟΤ30, ΟΤ32, ΟΤ34, ΟΤ35, ΟΤ36, ΟΤ37, ΟΤ38, ΟΤ40, ΟΤ41, ΟΤ42, ΟΤ44, ΟΤ47, ΟΤ49, ΟΤ50, ΟΤ51, ΟΤ53Α, ΟΤ53Β, ΟΤ54, ΟΤ55, ΟΤ61 ορίζεται μέγιστος συντελεστής δόμησης 2.0.
oΓια τα οικοδομικά τετράγωνα 9, ΟΤ31,ΟΤ31Α, ΟΤ33Β, ΟΤ46, ΟΤ56Α, ΟΤ56Β, ΟΤ56Γ, ΟΤ56Δ, ΟΤ59, ΟΤ60 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,6.
oΓια τις δραστηριότητες που αφορούν στις χρήσεις της παραγράφου 1.23 του άρθρου 29 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ο συντελεστής δόμησης είναι 1.
oΓια το οικοδομικό τετράγωνο 31Γ ορίζεται συντελεστής δόμησης 1.6,
oενώ για το ΚΦ1 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1.2.
Ελάχιστη απόσταση κτηρίων από πλάγια και πίσω όρια: Απόσταση Δ σύμφωνα με νόμο 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012). Κατά παρέκκλιση, η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τα πλάγια και τα πίσω όρια είναι 3 m για κτίρια ή εγκαταστάσεις προϋφιστάμενα του παρόντος.
Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των κτηρίων στο ίδιο οικόπεδο: Σύμφωνα με τον νόμο 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

Τομέας Ε

 

Περιλαμβάνει τα οικοδομικά τετράγωνα 30Α, ΟΤ31Β

 

Για τα οικοδομικά τετράγωνα 30Α, ΟΤ31Β ορίζονται οι χρήσεις του άρθρου 20 -Εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας (ΚΩ) ή και του άρθρου 24 -Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας (ΑΥ) του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

Όροι δόμησης

 

Ελάχιστο Εμβαδόν: 1000 m2
Ελάχιστο Πρόσωπο: 10 m.
Μέγιστη Κάλυψη: 70%.
Μέγιστο ύψος κτηρίων: 12 m. Κατά παρέκκλιση, σε τμήμα των εγκαταστάσεων (π.χ. καμινάδες, σιλό, κατασκευές για την τοποθέτηση ή τη διέξοδο υψηλών μηχανημάτων) επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου ύψους έως το ύψος των 32 m είτε μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είτε εάν αυτό επιβάλλεται για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος στην Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου ή της δραστηριότητας.
Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 1.2
Ελάχιστη απόσταση κτηρίων από πλάγια και πίσω όρια: Απόσταση Δ σύμφωνα με νόμο 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).
Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των κτηρίων στο ίδιο οικόπεδο: Σύμφωνα με τον νόμο 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

Εγκρίνονται επίσης οι εξής τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου

 

1. Δημιουργούνται οικοδομικά τετράγωνα μετά από συνενώσεις και διαχωρισμούς των εγκεκριμένων οικοδομικών τετραγώνων ως εξής:

 

Δημιουργείται το νέο ΟΤ11Β μετά τον διαχωρισμό του εγκεκριμένου ΟΤ11 και το οικοδομικό τετράγωνο 11 αποκτά νέα όρια.
Διαχωρίζεται το εγκεκριμένο ΟΤ23 και αποκτά νέα όρια δημιουργώντας το νέο ΟΤ65.
Τμήμα του εγκεκριμένου ΟΤ25Α-26 ενσωματώνεται στον ΚΧ6. To OT25A-26 αποκτά νέα όρια.
Το εγκεκριμένο ΟΤ27-28 διαχωρίζεται και αποκτά νέα όρια. Ένα τμήμα του ενσωματώνεται στον ΚΧ4 και ένα άλλο δημιουργεί τον νέο ΚΧ22.
Διαχωρίζεται το εγκεκριμένο ΟΤ30 στο νέο ΟΤ30Α και το οικοδομικό τετράγωνο 30 με νέα όρια.
Δημιουργούνται τα νέα ΟΤ31Α και ΟΤ31Β από τον διαχωρισμό του εγκεκριμένου ΟΤ31 το οποίο αποκτά νέα όρια.
Από τον διαχωρισμό εγκεκριμένου χώρου πρασίνου που καταργείται δημιουργούνται τα νέα ΟΤ31Γ, ΟΤ71 και ΚΧ32.
Από το εγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο 41 που διαχωρίζεται δημιουργείται το νέο ΟΤ66 και το οικοδομικό τετράγωνο 41 με νέα όρια.
Από το εγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο 44 που διαχωρίζεται δημιουργείται ο νέος ΚΧ29 και το οικοδομικό τετράγωνο 44 με νέα όρια.
Ενοποιείται εγκεκριμένος χώρος πρασίνου με το οικοδομικό τετράγωνο 46 και καταργείται.
To οικοδομικό τετράγωνο 46 αποκτά νέα όρια.
Δημιουργούνται το οικοδομικό τετράγωνο 51, ο ΚΧ23 με νέα όρια και ο νέος ΚΧ28 από τα εγκεκριμένα ΟΤ51, ΟΤ51Α, ΟΤ51Β και ΚΧ23 που ενοποιούνται. Τα ΟΤ51Α και ΟΤ51Β καταργούνται.
Διαχωρίζεται το εγκεκριμένο ΟΤ52Α στα νέα ΟΤ52Α και ΟΤ52Κ.
Διαχωρίζεται το εγκεκριμένο ΟΤ52Β στο οικοδομικό τετράγωνο 52Β με νέα όρια, το οικοδομικό τετράγωνο 52Λ, τον ΚΧ25 και τον ΚΧ26.
Διαχωρίζεται το εγκεκριμένο ΟΤ52Γ στο οικοδομικό τετράγωνο 52Γ με νέα όρια, το οικοδομικό τετράγωνο 52Μ και τον ΚΧ27.
Από το εγκεκριμένο ΟΤ52Δ διαχωρίζεται στο οικοδομικό τετράγωνο 520, ΟΤ52Ν και στο οικοδομικό τετράγωνο 52Δ με νέα όρια.
Δημιουργούνται το νέο ΟΤ63 και το οικοδομικό τετράγωνο 53Β με νέα όρια από τον διαχωρισμό του εγκεκριμένου ΟΤ53Β.
Δημιουργούνται το νέο ΟΤ67 και το οικοδομικό τετράγωνο 55 με νέα όρια από τον διαχωρισμό του εγκεκριμένου ΟΤ55.
Δημιουργούνται ο νέος ΚΧ35 και το οικοδομικό τετράγωνο 56Α με νέα όρια από τον διαχωρισμό του εγκεκριμένου ΟΤ56Α.
Από τον διαχωρισμό του εγκεκριμένου ΟΤ56Β δημιουργούνται ο νέος ΚΧ34 και το οικοδομικό τετράγωνο 56Β με νέα όρια.
Το εγκεκριμένο ΟΤ58 διαχωρίζεται και δημιουργούνται εκτός από το οικοδομικό τετράγωνο 58 με νέα όρια και το νέο ΟΤ64.
Τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 58 ενσωματώνεται στον ΚΧ4.
Διαχωρίζεται εγκεκριμένος χώρος πρασίνου και δημιουργούνται τα οικοδομικά τετράγωνα 58Α, ΚΧ4, ΚΧ9, ΚΧ33 και ΚΧ24.
Τμήμα του εγκεκριμένου ΟΤ59 και του οικοδομικού τετραγώνου 27-28 δημιουργούν τον νέο ΚΧ22. To OT59 αποκτά νέα όρια.
Δημιουργείται το νέο ΟΤ62 από τον διαχωρισμό του εγκεκριμένου ΟΤ61. To OT61 αποκτά νέα όρια.
Δημιουργείται το νέο ΟΤ72 από την ενοποίηση των εγκεκριμένων ΚΧ5 και ΚΧ21 που καταργούνται.
To KX1 διαχωρίζεται και δημιουργείται το ΚΧ1 και το νέο ΚΧ2.
Το εγκεκριμένο ΚΧ6 διαχωρίζεται και αποκτά νέα όρια. Δημιουργούνται τα νέα ΟΤ73, ΟΤ74 και ΚΧ38.
Το εγκεκριμένο ΚΧ15 διαχωρίζεται και αποκτά νέα όρια. Δημιουργείται το νέο ΟΤ69.
Το εγκεκριμένο ΚΧ16 διαχωρίζεται και δημιουργούνται το νέο ΟΤ68 και ο ΚΧ16 με νέα όρια.
Από το εγκεκριμένο ΚΧ18 που διαχωρίζεται και αποκτά νέα όρια δημιουργείται το νέο ΟΤ70.
Δημιουργείται νέος ΚΧ19.
Από τον ΚΧ20 που διαχωρίζεται και αποκτά νέα όρια, δημιουργούνται οι νέοι ΚΧ37, ΚΧ38, ΚΧ39 και το οικοδομικό τετράγωνο 74.
Δημιουργείται ο νέος ΚΧ31 από τα οικοδομικά τετράγωνα 52Ζ και ΟΤ52ΣΤ που ενοποιούνται και καταργούνται.

 

2. Μειώνεται το πλάτος του προκηπίου στα παρακάτω ΟΤ ως εξής:

 

από 10 m σε 9 m: ΟΤ3, ΟΤ4, ΟΤ5Α, ΟΤ6, ΟΤ8, ΟΤ10, ΟΤ14, ΟΤ16, ΟΤ17, ΟΤ18, ΟΤ19, ΟΤ20, ΟΤ21, ΟΤ22, ΟΤ32, ΟΤ33Β, ΟΤ34, ΟΤ35, ΟΤ36, ΟΤ40, ΟΤ42, ΟΤ43, ΟΤ48Α, ΟΤ48Β, ΟΤ53Β, ΟΤ55, ΟΤ61,
από 10 m σε 8 m: ΟΤ1, ΟΤ5Β, ΟΤ25Β, ΟΤ37, ΟΤ39Α, ΟΤ39Β
από 10 m σε 7.5 m: ΟΤ50
από 10 m σε 7 m: ΟΤ2, ΟΤ13, ΟΤ56Γ
από 10 m σε 6 m: ΟΤ44, ΟΤ38
από 10 m σε 5 m: ΟΤ11, ΟΤ24, ΟΤ49, ΟΤ56Β, ΟΤ59, ΟΤ41, ΟΤ47, ΟΤ52Β, ΟΤ52Γ, ΟΤ52Δ, ΟΤ52Λ, ΟΤ52Ν, ΟΤ520

 

Επιβάλλονται προκήπια στα παρακάτω οικοδομικά τετράγωνα, όπως αυτά απεικονίζονται στα διαγράμματα ρυμοτομικού σχεδίου που συνοδεύουν την παρούσα, ως εξής:

 

ΟΤ11 Επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 5 m στη βόρεια πλευρά του.
ΟΤ11Β Επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 5 m στη βόρεια και νότια πλευρά του.
ΟΤ23 Επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 10 m στη βόρεια πλευρά του.
ΟΤ25Α-26 Επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 5 m στην ανατολική πλευρά του με πρόσωπο στον πεζόδρομο.
ΟΤ27-28 Επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 8 m στη νότια πλευρά του.
ΟΤ31 Ι) Επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 5 m στην ανατολική πλευρά του με πρόσωπο στην Οδό 5, II). Επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 30 m σε τμήμα της νότιας πλευράς στο ανατολικό άκρο του οικοδομικού τετραγώνου 31 ενώ στο υπόλοιπο τμήμα της νότιας πλευράς το πλάτος του προκηπίου παραμένει στα 25 m.
ΟΤ31Α Στη νότια πλευρά του επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 23 m από την πλευρά Τ5-Τ6-Τ7-Τ8 και πλάτους 18 m από την πλευρά Τ9-Τ10. Επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 5 m στην δυτική πλευρά του επί της οδού 5.
ΟΤ31Γ Επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 10 m στη βόρεια πλευρά που έχει πρόσωπο στην οδό ΔΑ13, προκήπιο πλάτους 5 m στη δυτική και στην ανατολική πλευρά με πρόσωπο στους πεζόδρομους και προκήπιο πλάτους 30 m στη νότια πλευρά με πρόσωπο στον πεζόδρομο ΟΤ41 Στη βόρεια πλευρά του επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 5 m.
ΟΤ44 Επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 6 m στην πλευρά του νέου πεζόδρομου.
OT46 Επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 10 m σε όλες τις πλευρές του.
ΟΤ51 Επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 8 m σε όλες τις πλευρές του.
ΟΤ52Α Επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 5 m στην ανατολική πλευρά του.
ΟΤ52Γ Επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 5 m στις πλευρές του με πρόσωπο σε πεζόδρομο.
ΟΤ52Δ Επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 5 m στην ανατολική πλευρά του.
ΟΤ52Ε Επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 10 m στις πλευρές που έχουν πρόσωπο στις οδούς 14 και 14Α και προκήπιο πλάτους 5 m στις πλευρές που έχουν πρόσωπο στους πεζόδρομους.
ΟΤ52Κ Επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 5 m στη δυτική πλευρά του.
ΟΤ52Λ Επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 5 m στις πλευρές του που γειτνιάζουν με τον ΚΧ26 ενώ παραμένει το προκήπιο πλάτους 10 m στο τμήμα της βόρειας πλευρά που έχει πρόσωπο στην οδό 14Α.
ΟΤ52Μ Επιβάλλεται προκήπιο 5 m στην δυτική πλευρά του επί του νέου πεζοδρόμου.
ΟΤ52Ν Επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 5 m στην βόρεια και την ανατολική πλευρά του με πρόσωπο σε πεζόδρομο.
ΟΤ520 Επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 5 m στην ανατολική και δυτική πλευρά του.
ΟΤ53Β Επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 5 m στις πλευρές που έχουν πρόσωπο στον νέο πεζόδρομο.
ΟΤ56Α Επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 10 m στις πλευρές που έχουν πρόσωπο στις οδούς 12 και 13, ενώ επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 5 m στις υπόλοιπες πλευρές του οικοδομικού τετραγώνου 56Β Το προκήπιο στο δυτικό άκρο του έχει μεταβλητό πλάτος.
ΟΤ56Δ Επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 5 m στις πλευρές του με πρόσωπο σε πεζόδρομο.
ΟΤ58 Επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 5 m κατά μήκος της δυτικής και νότιας πλευράς επί του δημιουργούμενου πεζόδρομου ενώ κατά μήκος της βόρειας και ανατολικής πλευράς παραμένει το προκήπιο πλάτους 10 m.
ΟΤ58Α Επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 5 m στις πλευρές που έχουν πρόσωπο σε πεζόδρομο και προκήπιο πλάτους 10 m στις πλευρές που έχουν πρόσωπο στις οδούς Κ2 και Κ3.
ΟΤ61 Επιβάλλεται προκήπιο 5 m στις πλευρές επί του δημιουργούμενου πεζόδρομου.
ΚΦ1 Επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 5 m επί των πεζόδρομων και προκήπιο πλάτους 10 m επί της οδού Δ6.
Στα υπόλοιπα οικοδομικά τετράγωνα τα πλάτη των προκηπίων παραμένουν ως έχουν.

 

3. Οι χρήσεις γης που κατανέμονται στα οικοδομικά τετράγωνα και απεικονίζονται στα διαγράμματα χρήσεων γης και πολεοδομικού κανονισμού Π5.1 έως και Π5.4 είναι οι εξής:

 

α. Παραγωγικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης (ΥΟ) με επιτρεπόμενες χρήσεις του άρθρου 29 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

β. Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης (ΧΜΟ) με επιτρεπόμενες χρήσεις του άρθρου 25 του νόμου 4269/2014.

 

γ. Εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας (ΚΩ) με επιτρεπόμενες χρήσεις του άρθρου 20 ή και Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας (ΑΥ) του άρθρου 24 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

δ. Ελεύθεροι Χώροι -Αστικό Πράσινο (Περιμετρικό Πράσινο) (ΠΡ) με επιτρεπόμενες χρήσεις του άρθρου 21 του νόμου 4269/2014.

 

ε. Ελεύθεροι Χώροι -Αστικό Πράσινο (Περιμετρικό Πράσινο) -Σιδηροδρομικές Γραμμές (ΠΡ - ΣΔ) με επιτρεπόμενες χρήσεις του άρθρου 21 του νόμου 4269/2014 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 20 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

στ. Χώρος Στάθμευσης (ΧΣ) με επιτρεπόμενες χρήσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 23 του νόμου 4269/2014.

 

ζ. Σιδηροδρομική Οδός Μεταφοράς -Σιδηροδρομική Υποδομή - Ενεργό Δίκτυο (ΣΙΔ.Ο.Μ.) με επιτρεπόμενες χρήσεις τις χρήσεις σιδηροδρομικών μεταφορών του άρθρου 6Α παράγραφος 1 στοιχείο ε του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ188/Α/2010) εξαιρουμένων των υπολοίπων χρήσεων που προβλέπονται στην ίδια διάταξη. Εξαιρούνται τόσο οι εγκαταστάσεις παροχής σιδηροδρομικών υπηρεσιών όσο και οι χρήσεις που προβλέπεται να εγκρίνονται κατά περίπτωση, δηλαδή οι χρήσεις μεταφορών, οι χρήσεις κοινωφελών λειτουργιών, οι χρήσεις χονδρεμπορίου και οι εγκαταστάσεις αστικών υποδομών. Συγκεκριμένα επιτρέπεται η κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών (νόμος 3891/2010) για τη διενέργεια σιδηροδρομικών μεταφορών και την εκτέλεση των απαιτούμενων δράσεων και διαδικασιών για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας των συρμών, σύμφωνα με τις υφιστάμενες εθνικές και κοινοτικές προδιαγραφές, κανόνες και νομοθεσία.

 

4. Αλλάζουν χρήση τα παρακάτω οικοδομικά τετράγωνα ως εξής (συνοπτικά):

 

To OT9 από Κοινόχρηστοι Χώροι/ χώροι Κοινής ωφέλειας (ΚΧ/ΚΦ) σε Υψηλής Όχλησης (ΥΟ).

Τo OT11B από ΚΧ/ΚΦ σε ΧΜΟ.

To OT65 από χρήση βιομηχανική σε ΧΣ.

To OT66 από χρήση βιομηχανική σε ΧΣ.

Τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 46 από Κοινόχρηστος Χώρος- χώρος πρασίνου (ΚΧ) σε ΥΟ.

To KX31 από ΚΦ σε ΚΧ.

Το ΚΧ30 από ΚΦ σε ΚΧ.

To OT58 από ΚΦ σε ΧΜΟ.

To OT72 από ΚΧ σε Σιδηροδρομική Οδός Μεταφοράς.

Τα ΚΧ17 και ΚΧ19 από ΚΦ σε ΚΧ.

Το ΟΤ31Γ από χώρο πρασίνου σε ΧΜΟ.

To OT30A από χρήση βιομηχανική σε ΚΦ.

To OT31B από χρήση βιομηχανική σε ΚΦ.

To OT62 από χρήση βιομηχανική σε Χώρος Στάθμευσης.

To OT63 από χρήση βιομηχανική σε Χώρος Στάθμευσης.

To OT67 από χρήση βιομηχανική σε Χώρος Στάθμευσης.

To OT68 από ΚΧ σε Σιδηροδρομική Οδός Μεταφοράς.

To OT69 από ΚΧ σε Σιδηροδρομική Οδός Μεταφοράς.

Το ΟΤ70 από ΚΧ σε Σιδηροδρομική Οδός Μεταφοράς.

To KX29 από χρήση βιομηχανική σε ΚΧ.

 

5. Αναθεωρούνται οι συντεταγμένες των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών σύμφωνα με τον πίνακα συντεταγμένων των κορυφών των οικοδομικών τετραγώνων όπως αυτές απεικονίζονται στα διαγράμματα ρυμοτομικού σχεδίου που συνοδεύουν την παρούσα.

 

6. Επιβάλλονται μετατοπίσεις, καταργήσεις οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών, όπως απεικονίζονται στα διαγράμματα ρυμοτομικού σχεδίου που συνοδεύουν την παρούσα.

 

7. Δημιουργούνται πεζοδρόμοι, θεσμοθετούνται υφιστάμενες και δημιουργούνται νέες οδοί ως εξής:

 

ΟΤ11, ΟΤ11Α, ΟΤ11Β: Δημιουργούνται πεζόδρομοι πλάτους 5 m στη βόρεια και νότια πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου 11Β που το διαχωρίζουν από το οικοδομικό τετράγωνο 11Α και από το οικοδομικό τετράγωνο 11 αντίστοιχα.
ΟΤ23, ΟΤ65: Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 7 m βόρεια του οικοδομικού τετραγώνου 23 που το διαχωρίζει από το οικοδομικό τετράγωνο 65.
ΟΤ27-28, ΚΧ4, ΚΧ22: Δημιουργούνται πεζόδρομοι πλάτους 6 m κατά μήκος της νότιας και της ανατολικής πλευράς του οικοδομικού τετραγώνου 27-28 που το διαχωρίζουν από τον ΚΧ4 και τον ΚΧ22 αντίστοιχα.
ΟΤ30, ΟΤ30Α, ΚΧ10, ΚΧ32: Δημιουργούνται πεζόδρομοι πλάτους 5 m που διαχωρίζουν το οικοδομικό τετράγωνο 30 από τον ΚΧ10 και τον ΚΧ32 καθώς επίσης πεζόδρομος που διαχωρίζει το οικοδομικό τετράγωνο 30 από το οικοδομικό τετράγωνο 30Α.
ΟΤ31, ΟΤ31Α, ΟΤ31Β: Δημιουργείται η Οδός 5 με μεταβλητό πλάτος από 14,46 m έως 14,93 m και διαχωρίζει το οικοδομικό τετράγωνο 31 από το οικοδομικό τετράγωνο 31Α. Κατά μήκος της Οδού 5 διέρχεται υπογείως ο αγωγός ύδρευσης από τον Αλιάκμονα.
Δημιουργείται πεζόδρομος που διαχωρίζει το οικοδομικό τετράγωνο 31 από το οικοδομικό τετράγωνο 31Β.
ΟΤ32, ΚΧ36: Καθορίζεται η υφιστάμενη στο βόρειο καμπύλο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 32 Οδός 9 πλάτους 10 m
Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 4 m στη δυτική πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου 32 για το διαχωρισμό του από τον ΚΧ36.
ΟΤ38, ΚΧ36: Καθορίζεται η υφιστάμενη στο βόρειο καμπύλο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 38 Οδός 7 πλάτους 10 m
Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 2 m στη δυτική πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου 38 για το διαχωρισμό του από τον ΚΧ36.
ΟΤ41, ΟΤ66, ΚΧ36: Καθορίζεται η υφιστάμενη στο βόρειο καμπύλο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 41 Οδός 8 πλάτους 10 m
Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 7 m στο βόρειο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 41 που το διαχωρίζει από το οικοδομικό τετράγωνο 66 καθώς επίσης πεζόδρομος πλάτους 2 m στη δυτική πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου 41 που διαχωρίζει από τον ΚΧ36.
ΟΤ44, ΚΧ29: Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 5 m στο βορειοδυτικό άκρο του οικοδομικού τετραγώνου 44 που διαχωρίζει από τον ΚΧ29.
ΟΤ47, ΚΧ36: Καθορίζεται η υφιστάμενη στο βόρειο καμπύλο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 47 Οδός 11 πλάτους 8 m
Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 2 m που το διαχωρίζει από τον ΚΧ36.
ΟΤ51, ΚΧ23, ΚΧ28: Δημιουργούνται πεζόδρομοι πλάτους 6 m ο καθένας που διαχωρίζουν το οικοδομικό τετράγωνο 51 από τους ΚΧ23 και ΚΧ28.
ΟΤ52Α, ΟΤ52Κ: Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 5 m που διαχωρίζει το οικοδομικό τετράγωνο 52Α από το οικοδομικό τετράγωνο 52Κ.
ΟΤ52Β, ΟΤ52Ε, ΟΤ52Λ, ΚΧ25, ΚΧ26: Δημιουργούνται πεζόδρομοι πλάτους 5 m και 4 m που διαχωρίζουν το οικοδομικό τετράγωνο 52Β από τους ΚΧ25 και ΚΧ26 καθώς και το οικοδομικό τετράγωνο 52Λ από τον ΚΧ26 και το οικοδομικό τετράγωνο 52Ε.
Καταργείται ο προϋπάρχον πεζόδρομος στο οικοδομικό τετράγωνο 52Ε.
ΟΤ52Γ, ΟΤ52Μ, ΚΧ27: Δημιουργούνται πεζόδρομοι πλάτους 5 m που διαχωρίζουν το οικοδομικό τετράγωνο 52Γ από τον ΚΧ27 και το οικοδομικό τετράγωνο 52Μ.
ΟΤ52Δ, ΟΤ520 και ΟΤ52Ν: Δημιουργούνται πεζόδρομοι πλάτους 5 m που διαχωρίζουν το οικοδομικό τετράγωνο 520 από το οικοδομικό τετράγωνο 52Δ και το οικοδομικό τετράγωνο 52Ν.
ΚΧ31: Καταργείται ο προϋπάρχον πεζόδρομος ανάμεσα στα οικοδομικά τετράγωνα 52Ζ και ΟΤ52ΣΤ τα οποία συνενώνονται για τη δημιουργία του ΚΧ31 και καταργούνται.
ΟΤ53Β, ΟΤ63: Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 6 m που διαχωρίζει το οικοδομικό τετράγωνο 53Β από το οικοδομικό τετράγωνο 63.
ΟΤ55, ΟΤ67: Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 6 m που διαχωρίζει το οικοδομικό τετράγωνο 55 από το οικοδομικό τετράγωνο 67.
ΟΤ56Α, ΚΧ35, ΚΧ38: Καθορίζεται η υφιστάμενη οδός 12 πλάτους 10 m στην ανατολική πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου 56Α και πλάτους 20 m στη βορειοανατολική πλευρά του. Η Οδός 12 διαχωρίζει το οικοδομικό τετράγωνο 56Α από τον ΚΧ35.
Καθορίζεται η υφιστάμενη Οδός 13 πλάτους 18 m στην βορειοδυτική πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου 56Α.
Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 4 m στην νότια πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου 56Α, που το διαχωρίζει από τον ΚΧ38.
ΟΤ56Β, ΚΧ34: θεσμοθετείται η οδός Γοργοποτάμου ως οδός του ρυμοτομικού της Βιομηχανικής Περιοχής με σταθερό πλάτος 15 m κατά μήκος της βορειοδυτικής πλευράς του οικοδομικού τετραγώνου 56Β.
Καθορίζεται η υφιστάμενη Οδός 13 πλάτους 18 m στην νότια πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου 56Β.
Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 4 m που διαχωρίζει το οικοδομικό τετράγωνο 56Β από το ΚΧ34.
ΟΤ56Γ, ΚΧ30, ΚΧ38: θεσμοθετείται η οδός Γοργοποτάμου ως οδός του ρυμοτομικού της Βιομηχανικής Περιοχής με σταθερό πλάτος 15 m κατά μήκος της βορειοδυτικής πλευράς του οικοδομικού τετραγώνου 56Γ.
Δημιουργούνται πεζόδρομοι πλάτους 4 m στην νότια πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου 56Γ που το διαχωρίζει από τον ΚΧ38 και στη δυτική πλευρά του που το διαχωρίζει από τον ΚΧ30.
ΟΤ56Δ, ΚΧ30, ΟΤ74: θεσμοθετείται η οδός Γοργοποτάμου ως οδός του ρυμοτομικού της Βιομηχανικής Περιοχής με σταθερό πλάτος 15 m κατά μήκος της βόρειας πλευράς του οικοδομικού τετραγώνου 56Δ.
Δημιουργείται πεζόδρομος μεταβλητού πλάτους από 5,03 m έως 6,91  m στην νότια πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου 56Δ που το διαχωρίζει από το οικοδομικό τετράγωνο 74.
Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 4 m που διαχωρίζει το οικοδομικό τετράγωνο 56Δ από τον ΚΧ30.
OT58, OT64, KX4: Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 5 m στη δυτική και νότια πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου 58 που το διαχωρίζουν από το οικοδομικό τετράγωνο 64 και από τον ΚΧ4.
ΟΤ59, ΟΤ72, ΚΧ22: Καθορίζεται η υφιστάμενη στην ανατολική πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου 59 Οδός 10.
Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 6 m στη δυτική πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου 59 για το διαχωρισμό του από το ΚΧ22.
Αυξάνεται το πλάτος του πεζόδρομου στην νότια πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου 59, σε τμήμα του από 5 m σε 6 m ενώ σε τμήμα του έχει μεταβλητό πλάτος από 6 m έως 6,94 m
Καταργείται ο προϋπάρχον πεζόδρομος ανάμεσα στα οικοδομικά τετράγωνα 59 και ΟΤ72.
ΟΤ61, ΟΤ62, ΚΧ20: Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 6 m που διαχωρίζει το οικοδομικό τετράγωνο 61 από το οικοδομικό τετράγωνο 62.
Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 4 m κατά μήκος της βόρειας πλευράς του οικοδομικού τετραγώνου 61 που το διαχωρίζει από τον ΚΧ20.
ΚΧ1, ΚΧ2: Επεκτείνεται η Οδός 14Α ανάμεσα στους ΚΧ1 και ΚΧ2.
ΚΧ4, ΚΧ9, ΚΧ24, ΟΤ57, ΟΤ58Α, ΟΤ72: Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 5 m στην νότια πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου 58Α που το διαχωρίζουν από τον ΚΧ4.
Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 5 m κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του ΚΧ4 που τον διαχωρίζει από το οικοδομικό τετράγωνο 58Α και από τον ΚΧ9.
Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 5 m κατά μήκος της νότιας πλευράς του ΚΧ24 που τον διαχωρίζει από το οικοδομικό τετράγωνο 57 και τον ΚΧ4.
Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 4 m κατά μήκος της βόρειας πλευράς του οικοδομικού τετραγώνου 72 που το διαχωρίζει από τον ΚΧ4 και τον ΚΧ22.
Επεκτείνεται η Οδός Κ3 πλάτους 12,50 m στη βόρεια πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου 58Α και το διαχωρίζει από τον ΚΧ9.
Η Οδός Κ2 πλάτους 12,50 m διαχωρίζει το οικοδομικό τετράγωνο 58Α από τον ΚΧ4.
ΚΧ6 και ΟΤ73: Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 4 m που διαχωρίζει το οικοδομικό τετράγωνο 73 με τον ΚΧ6.
Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 5 m κατά μήκος της δυτικής πλευράς του ΚΧ6 που το διαχωρίζει από τα οικοδομικά τετράγωνα 24, ΟΤ25Β, ΟΤ25Α-26.
ΚΧ10, ΚΧ32, ΟΤ31Γ και ΟΤ71: Δημιουργούνται πεζόδρομοι πλάτους 5 m κατά μήκος της νότιας, της ανατολικής και δυτικής πλευράς του οικοδομικού τετραγώνου 31Γ που το διαχωρίζουν από τον ΚΧΙΟ και το οικοδομικό τετράγωνο 31Α.
Δημιουργούνται πεζόδρομοι πλάτους 5 m κατά μήκος της νότιας, της δυτικής και της ανατολικής πλευράς του ΚΧ32 που τον διαχωρίζουν από τον ΚΧ10, το οικοδομικό τετράγωνο 30 και το οικοδομικό τετράγωνο 31.
Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 4 m κατά μήκος του νότιου ορίου του ΚΧ10 που τον διαχωρίζει από το οικοδομικό τετράγωνο 71.
Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 5 m που διαχωρίζει τον ΚΧ10 από το οικοδομικό τετράγωνο 30.
ΚΧ11: Δημιουργούνται πεζόδρομοι πλάτους 4 m που διαχωρίζουν τον ΚΧ11 από τον ΚΧ36 και το οικοδομικό τετράγωνο 38.
Μετατοπίζεται νοτιότερα η βόρεια ρυμοτομική γραμμή του ΚΧ11 για τη δημιουργία του παραπάνω πεζόδρομου που τον διαχωρίζει από το οικοδομικό τετράγωνο 38.
ΚΧ12: Δημιουργούνται πεζόδρομοι πλάτους 4 m που διαχωρίζουν τον ΚΧ12 από τον ΚΧ36 και το οικοδομικό τετράγωνο 41.
Μετατοπίζεται νοτιότερα η βόρεια ρυμοτομική γραμμή του ΚΧ12 για τη δημιουργία του παραπάνω πεζόδρομου που τον διαχωρίζει από το οικοδομικό τετράγωνο 41.
ΚΧ13: Δημιουργούνται πεζόδρομοι πλάτους 4 m που διαχωρίζουν τον ΚΧ13 από τον ΚΧ36 και το οικοδομικό τετράγωνο 47.
Μετατοπίζεται νοτιότερα η βόρεια ρυμοτομική γραμμή του ΚΧ13 για τη δημιουργία του παραπάνω πεζόδρομου που τον διαχωρίζει από το οικοδομικό τετράγωνο 47.
ΚΧ14: Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 4 m που διαχωρίζουν τον ΚΧ14 από τον ΚΧ36.
ΚΧ15 και ΟΤ69: Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 4 m κατά μήκος της βόρειας πλευράς του ΚΧ15 που τον διαχωρίζει από το οικοδομικό τετράγωνο 69.
ΚΧ16 και ΟΤ68: Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 4 m που διαχωρίζει τον ΚΧ16 από το οικοδομικό τετράγωνο 68.
ΚΧ17, ΚΧ19 & ΚΧ36: Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 5 m που διαχωρίζει τους ΚΧ17 και ΚΧ19.
Η βόρεια ρυμοτομική γραμμή του ΚΧ36 προσαρμόζεται στα όρια του Τομέα Δ σε επαφή με τον ΚΧ17.
ΚΧ18 και ΟΤ70: Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 4 m που διαχωρίζει τον ΚΧ18 με το οικοδομικό τετράγωνο 70.
ΚΧ20, ΚΧ37, ΚΧ38, ΚΧ39 και ΟΤ74: θεσμοθετείται η οδός Γοργοποτάμου ως οδός του ρυμοτομικού της Βιομηχανικής Περιοχής με πλάτος 15 m κατά μήκος της βόρειας πλευράς του ΚΧ37.
Δημιουργούνται πεζόδρομοι πλάτους 4 m που διαχωρίζουν το οικοδομικό τετράγωνο 74 από τα ΚΧ20, ΚΧ37, ΚΧ38, ΚΧ39 αντίστοιχα.
ΚΦ1: Επεκτείνεται ο πεζόδρομος πλάτους 5 m σε τμήμα της ανατολικής πλευράς του ΚΦ1 και τον διαχωρίζει από τον ΚΧ39.
Δημιουργείται πεζόδρομος μεταβλητού πλάτους από 4,94 m έως 6,18 m στη βόρεια πλευρά του ΚΦ1 που τον διαχωρίζει από το οικοδομικό τετράγωνο 74.
Δημιουργείται πεζόδρομος πλάτους 4 m στη δυτική πλευρά του ΚΦ1 που τον διαχωρίζει από τον ΚΧ20.
Η Ενωτική οδός αποκτά πλάτος από 32 m μέχρι 42 m από βορρά προς νότο με κατάλληλες μετατοπίσεις ρυμοτομικών γραμμών όπως απεικονίζεται στα διαγράμματα ρυμοτομικού σχεδίου Π3.1 και Π3.5.
Η οδός Γοργοποτάμου αποκτά πλάτος 18 m κατά το μεγαλύτερο μήκος της που διατρέχει τη ΒΙΠΕ Σίνδου, ενώ στη βορειοανατολική πλευρά της Βιομηχανικής Περιοχής έχει πλάτος 15 m με κατάλληλες μετατοπίσεις ρυμοτομικών γραμμών όπως απεικονίζεται στα διαγράμματα ρυμοτομικού σχεδίου Π3.3, Π3.4, Π3.7 και Π3.11.

 

Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις

 

1. Οικοδομικές άδειες, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και εξακολουθούν να ισχύουν:

 

Α. εκτελούνται όπως εκδόθηκαν.

 

Β. αναθεωρούνται εντός του χρόνου ισχύος τους σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι με την αναθεώρηση τους δεν επέρχεται αύξηση του συντελεστή δόμησης, του συντελεστή κατ' όγκο εκμετάλλευσης, του ποσοστού κάλυψης και του επιτρεπόμενου ύψους που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος.

 

2. Τα πολεοδομικά μεγέθη που δεν αναφέρονται στην παρούσα ορίζονται με τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός) (ΦΕΚ 79/Α/2012) και την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει.

 

3. Σε οικοδομικά τετράγωνα με χρήσεις Εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας (ΚΩ) ή και Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας (ΑΥ) συνεχίζουν να ισχύουν οι προ του παρόντος υφιστάμενες χρήσεις.

 

Εγκαταστάσεις που έχουν αδειοδοτηθεί με βάσει τις ως άνω υφιστάμενες χρήσεις δύνανται να παρατείνουν την δραστηριότητα τους αορίστως.

 

4. Κτίρια και εγκαταστάσεις νομίμως υφιστάμενα, διατηρώντας τα πολεοδομικά μεγέθη της αδειοδότησης τους δύνανται να αναθεωρούν - τροποποιούν τις αδειοδοτήσεις τους ως προς τις χρήσεις με βάσει τις διατάξεις της παρούσας.

 

5. Για κάθε έργο και δραστηριότητα εντός του αρχαιολογικού χώρου που βρίσκεται εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου, πρέπει να εξασφαλίζεται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

6. Να μην γίνουν επεμβάσεις όπου ήδη υπάρχει φυσική ψηλή βλάστηση ιδιαίτερα στην ανατολική πλευρά της Βιομηχανικής Περιοχής.

 

7. Σε σημεία που δεν υπάρχει ψηλή βλάστηση, εάν γίνουν φυτεύσεις να χρησιμοποιηθούν μόνον ενδημικά είδη της περιοχής σε δύο σειρές φυτεύσεων λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του Φορέα Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής.

 

a.2764.17

a.2764.17.1

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 12-07-2017

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.