Απόφαση 276878/17

Απόφαση 276878/4698/2017: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1150 και 1156 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καλαμάτας για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, σε εφαρμογή της απόφασης 150/2009 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 276878/4698/2017: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1150 και 1156 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καλαμάτας για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, σε εφαρμογή της απόφασης 150/2009 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας, (ΦΕΚ 264/ΑΑΠ/2017), 17-11-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αυτός τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκε και Ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει σήμερα και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων

 

5. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

6. Τα άρθρα 18 και 19 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, διατηρηθέντων εν ισχύ.

 

7. Την εγκύκλιο 1/1961 καθώς και το τεύχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκύκλιος 55/1988 οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις και επεκτάσεις σχεδίων πόλεως

 

8. Την εγκύκλιο 18/2003 Αρμοδιότητες Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όπως και την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

9. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.

 

11. Το άρθρο 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το νόμο 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

12. Το από 06-10-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1019/Δ/1986) που αφορά έγκριση πολεοδομικής μελέτης της Ανατολικής, Βόρειας και Κεντρικής περιοχής του Δήμου Καλαμάτας.

 

13. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2782/658/1989 απόφαση Νομάρχη Μεσσηνίας (ΦΕΚ 248/Δ/1989) η οποία αφορά: α)έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου του 1905 Καλαμάτας ως και όρων και περιορισμών δόμησης για τις περιοχές Κεντρική (VII) και Νότια (VIII) συνοικία, Ανατολική (V) και Δυτική (VI) παραλία, τμήμα Πολεοδομικής Ενότητας Γιαννιτσάνικα (Σχολικό συγκρότημα) και του ρυμοτομικού σχεδίου των προσφυγικών οικισμών Κορδία και Νικηταρά, β) Τροποποίησης τμημάτων του ρυμοτομικού σχεδίου που εγκρίθηκε πρόσφατα με τα (ΦΕΚ 531/Δ/1986) και (ΦΕΚ 1019/Δ/1986) και των όρων και περιορισμών δόμησης με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει μετά τους σεισμούς του Σεπτεμβρίου 1986.

 

14. Η υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 3318/1037 (ΦΕΚ 448/Δ/1992) απόφαση Νομάρχη Μεσσηνίας περί έγκρισης: α) Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του Ρυμοτομικού σχεδίου του 1905 Καλαμάτας ως και όρων και περιορισμών δόμησης για τις περιοχές Κεντρική (VII) και Νότια (VIII) συνοικία, Ανατολική (V) και Δυτική (VI) παραλία, τμήμα πολεοδομικής ενότητας Γιαννιτσάνικα (Σχολικό Συγκρότημα) και του ρυμοτομικού σχεδίου των προσφυγικών οικισμών Κορδία και Νικηταρά, β) Τροποποίησης τμημάτων του ρυμοτομικού σχεδίου που εγκρίθηκε πρόσφατα με τα (ΦΕΚ 531/Δ/1986) και (ΦΕΚ 1019/Δ/1986) και των όρων και περιορισμών δόμησης με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει μετά τους σεισμούς του Σεπτεμβρίου 1986.

 

15. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με αριθμό 1015/2011 περί έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας (ΦΕΚ 77/ΑΑΠ/2011).

 

16. Την απόφαση υπ' αριθμόν 150/2009 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας.

 

17. Την από 31-03-2014 αίτηση των: α) Μιχαλέα Αντωνία συζύγου Νικολάου, β) Δράκου Σταυρούλα συζύγου Χαραλάμπου και γ) Μαυρουλίδη Αγγελική χήρα Γεωργίου προς το Δήμο Καλαμάτας.

 

18. Τους τίτλους ιδιοκτησίας καθώς και τα κτηματολογικά φύλλα και αποσπάσματα του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμάτας που αφορούν τα γεωτεμάχια με ΚΑΕΚ 360883414004 και 360883413021.

 

19. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 42748/25-07-2014 του Τμήματος Πολεοδομικών -Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας.

 

20. Τις από 27-10-2015 και 21-10-2015 υπεύθυνες δηλώσεις των Σταυρούλας Δράκου και Αντωνίας Μιχαλέα.

 

21. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 7814/23-02-2016 εισήγηση του τμήματος Πολεοδομικών -Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας.

 

22. Την 8/2016 σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, την υπ' αριθμόν 15/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και την υπ' αριθμόν 80/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

 

23. Τις δημοσιεύσεις της ανακοίνωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 1107/23-03-2016 του Τμήματος Πολεοδομικών - Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας στις 24, 25, 26, 27-03-2016 στην Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, στις 24 και 25-03-2016 στη εφημερίδα ΦΩΝΗ και στις 24 και 25-03-2016 στη εφημερίδα ΑΥΓΗ.

 

24. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2274/16-05-2016 του Τμήματος Πολεοδομικών - Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας από το οποίο προκύπτει ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις.

 

25. Την εισήγηση Προϊσταμένης Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού με αριθμό πρωτοκόλλου 57777/1089/10-11-2016 η οποία διαβιβάστηκε με σχετικό φάκελο στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 129772/2350/16-11-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

26. Την ομόφωνα θετική γνωμοδότηση 8/2017 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας από το 1/29-03-2017 πρακτικό του Συμβουλίου που διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 122/16/13-06-2017 έγγραφο.

 

27. Το τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που ανασυντάχθηκε τον Ιούλιο του 2015 από τον Πολιτικό Μηχανικό Παναγιώτη Μουντανέα, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.

 

Και επειδή:

 

Α. Τεκμηριώνεται η προώθηση, σε συμμόρφωση της υπ' αριθμόν 150/2009 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας, της άρσης απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε στις ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ 360883413021 και 360883414004. Στις ιδιοκτησίες αυτές που εμπίπτουν σε χώρο πλατείας έχει υπολογιστεί η οφειλόμενη εισφορά σε γη και αναμορφώνεται με την τροποποίηση το οικοδομικό τετράγωνο 1156, σε οικοδομικά τετράγωνα 1156, 1156Α και 1150Α όπως απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

Β. Η εν λόγω τροποποίηση μπορεί να θεωρηθεί σημειακή και εντοπισμένη.

 

Γ. Από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφασίζει:

 

Α. Την έγκριση της Τροποποίησης σχεδίου πόλης στα οικοδομικά τετράγωνα 1150 και 1156 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας, σε συμμόρφωση της 150/2009 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας και συγκεκριμένα:

 

Α1) Την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στα γεωτεμάχια: ιδιοκτησία 1 με ΚΑΕΚ 360883413021, που περιγράφεται από τις κορυφές 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 εμβαδού 624,82 m2 και ιδιοκτησία 3 με ΚΑΕΚ 360883414004, που περιγράφεται από τις κορυφές 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 12 εμβαδού 1565,44 m2. με ταυτόχρονη τροποποίηση του Ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας στα οικοδομικά τετράγωνα 1150 και 1156 όπως αυτή απεικονίζεται στο ανασυνταγμένο από Ιούλιο 2015 Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 του Παναγιώτη Μουντανέα Πολιτικού Μηχανικού που θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας το Φεβρουάριο του 2016 υπογράφεται και συνοδεύει την παρούσα. Συγκεκριμένα προτείνεται η δημιουργία πεζοδρόμου μεταξύ του οικοδομικού τετραγώνου 1156 και 1150. Ο νέος αυτός πεζόδρομος δημιουργεί νέο οικοδομικό τετράγωνο νότια του οικοδομικού τετραγώνου 1150 που ονομάζεται οικοδομικό τετράγωνο 1150Α τμήμα του οποίου προβλέπεται ως χώρος πλατείας και το υπόλοιπο τμήμα του προτείνεται οικοδομήσιμο και επιβάλλεται σε αυτό πρασιά πλάτους 4 m μεταξύ του οικοδομικού τετραγώνου 1150Α και των οικοδομικών τετραγώνων 1157 και 1159. Το διαχωρισμό της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 360883413021 από το οικοδομικό τετράγωνο 1156 με τη δημιουργία πεζοδρόμου και επιβολή πρασιάς πλάτους 4 m στο νότιο μέρος του νέου οικοδομικού τετραγώνου 1156Α. Για τα γεωτεμάχια που βρίσκονται στα παραπάνω οικοδομικά τετράγωνα προτείνεται να ισχύουν οι όροι δόμησης και αρτιότητας που ισχύουν στην περιοχή.

 

Α2. Η ιδιοκτησία 1 με ΚΑΕΚ 360883413021, αποδίδει ως εισφορά σε γη το ρυμοτομούμενο τμήμα της που περιγράφεται με στοιχεία 2)α-2-3-3)α-4-2)α εμβαδού 9,12 m2, το τμήμα 5)α.5.6.7.8.8)α.8)β.5)α εμβαδού 39,27 m2 και 1-1)β-11)α-8)γ-9-10-11-1 εμβαδού 27,53 m2 Συνολικά η πραγματοποιηθείσα εισφορά σε γη του παραπάνω γεωτεμαχίου είναι 75,92 m2>74,96 m2 (θεωρητική εισφορά).

 

A3. Η ιδιοκτησία 3 με ΚΑΕΚ 360883414004 αποδίδει ως εισφορά σε γη το ρυμοτομούμενο τμήμα της που περιγράφεται με στοιχεία 12.13.14.15.16.17.17)α.17)β.18.18)α. 17)γ.16)α.15)α.14)γ.14)β. 14)α.13)α. 12)α. 12 εμβαδού 141,68 m2, το τμήμα της που περιγράφεται με στοιχεία 20)β-14)α-14)β-20)α-20-20)β εμβαδού 16,25 m2 που προβλέπεται από το αρχικό σχέδιο ως πεζόδρομος και το τμήμα που περιγράφεται με τα στοιχεία 20)α-14)β-14)γ-19-20)α εμβαδού 161,89 m2 που προτείνεται ως χώρος πλατείας. Συνολικά η πραγματοποιηθείσα εισφορά σε γη είναι 319,82 m2> 319,63 m2(θεωρητική εισφορά).

 

Β. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.276878.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 30-10-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.