Απόφαση 309438/17

Απόφαση 309438/5154/2017: Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στο οικοδομικό τετράγωνο 928 ως προς την άρση της επιβληθείσας δέσμευσης ως χώρου παιδικής χαράς τμήματος οικοπέδου κατ' εφαρμογή της 195/2009 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 309438/5154/2017: Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στο οικοδομικό τετράγωνο 928 ως προς την άρση της επιβληθείσας δέσμευσης ως χώρου παιδικής χαράς τμήματος οικοπέδου κατ' εφαρμογή της 195/2009 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας, (ΦΕΚ 302/ΑΑΠ/2017), 29-12-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αυτός τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκε και Ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει σήμερα και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων

 

5. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

6. Τα άρθρα 18 και 19 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, διατηρηθέντων εν ισχύ.

 

7. Την εγκύκλιο 1/1961 καθώς και το τεύχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκύκλιος 55/1988 οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις και επεκτάσεις σχεδίων πόλεως

 

8. Την εγκύκλιο 18/2003 Αρμοδιότητες Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όπως και την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

9. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.

 

11. Το άρθρο 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το νόμο 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

12. Το από 06-10-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1019/Δ/1986) που αφορά έγκριση πολεοδομικής μελέτης της Ανατολικής, Βόρειας και Κεντρικής περιοχής του Δήμου Καλαμάτας.

 

13. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2782/658/1989 απόφαση Νομάρχη Μεσσηνίας (ΦΕΚ 248/Δ/1989) η οποία αφορά: α) έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου του 1905 Καλαμάτας ως και όρων και περιορισμών δόμησης για τις περιοχές Κεντρική (VII) και Νότια (VIII) συνοικία, Ανατολική (V) και Δυτική (VI) παραλία, τμήμα Πολεοδομικής Ενότητας Γιαννιτσάνικα (Σχολικό συγκρότημα) και του ρυμοτομικού σχεδίου των προσφυγικών οικισμών Κορδία και Νικηταρά, β) Τροποποίησης τμημάτων του ρυμοτομικού σχεδίου που εγκρίθηκε πρόσφατα με τα (ΦΕΚ 531/Δ/1986) και (ΦΕΚ 1019/Δ/1986) και των όρων και περιορισμών δόμησης με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει μετά τους σεισμούς του Σεπτεμβρίου 1986.

 

14. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 3318/1037/1992 (ΦΕΚ 448/Δ/1992) απόφαση Νομάρχη Μεσσηνίας περί έγκρισης: α) Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του Ρυμοτομικού σχεδίου του 1905 Καλαμάτας ως και όρων και περιορισμών δόμησης για τις περιοχές Κεντρική (VII) και Νότια (VIII) συνοικία, Ανατολική (V) και Δυτική (VI) παραλία, τμήμα πολεοδομικής ενότητας Γιαννιτσάνικα (Σχολικό Συγκρότημα) και του ρυμοτομικού σχεδίου των προσφυγικών οικισμών Κορδία και Νικηταρά, β) Τροποποίησης τμημάτων του ρυμοτομικού σχεδίου που εγκρίθηκε πρόσφατα με τα (ΦΕΚ 531/Δ/1986) και (ΦΕΚ 1019/Δ/1986) και των όρων και περιορισμών δόμησης με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει μετά τους σεισμούς του Σεπτεμβρίου 1986.

 

15. Την απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με αριθμό 1015/2011 περί έγκρισης ΓΠΣ Δήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας (ΦΕΚ 77/ΑΑΠ/2011).

 

16. Την απόφαση υπ' αριθμόν 195/2009 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας και την 1120/14-07-2010 βεβαίωση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας

 

17. Την από 20-10-2010 αίτηση του Κωνσταντίνου Κλείδωνα προς το Τμήμα ΧΩΠΣ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας.

 

18. Τους τίτλους ιδιοκτησίας καθώς και τα κτηματολογικά φύλλα και αποσπάσματα του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμάτας που αφορούν το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 360883727001.

 

19. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 3393/26-04-2012 του Τμήματος ΧΩΠΣ της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας.

 

20. Το έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου 29063/12/03-12-2013.

 

21. Την από 30-06-2016 αίτηση του Ιωάννη Κλείδωνα.

 

22. Την εισήγηση Προϊσταμένης Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού με αριθμό πρωτοκόλλου 172401/3152/2016/13-01-2017 η οποία διαβιβάστηκε με σχετικό φάκελο στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 13010/259/17-01-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

23. Την ομόφωνα θετική γνωμοδότηση 9/2017 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας από το 1/29-03-2017 πρακτικό του Συμβουλίου που μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 11/13-06-2017 έγγραφο τους.

 

24. Το τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 που συντάχθηκε από το Τμήμα Πολεοδομικών - Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως τον Απρίλιο 2012.

 

25. Το έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 245790/4147/25-09-2017.

 

26. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 4535/09-11-2017 του Τμήματος Χωροταξίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας, με το οποίο μας απεστάλησαν αποδεικτικά δημοσιοποίησης της προτεινόμενης τροποποίησης και μας γνωστοποιήθηκε πως δεν είχε υποβληθεί καμία ένσταση κατά αυτής.

 

Και επειδή:

 

Α. Τεκμηριώνεται η προώθηση, σε συμμόρφωση της υπ' αριθμόν 195/2009 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας, της άρσης απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε σε τμήμα της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 360883727001. Για τον αρμόδιο Δήμο έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, διότι εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζει το άρθρο 32 του νόμου 4067/2012 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δεν έλαβε καμία σχετική απόφαση. Η Υπηρεσία μας ωστόσο τήρησε τη διαδικασία δημοσιοποίησης πριν την έκδοση της παρούσας.

 

Β. Για το τμήμα της ιδιοκτησίας στο οποίο αίρεται η απαλλοτρίωση σε εφαρμογή της 195/2009 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας εμβαδού 181,89 m2 έχει υπολογιστεί επιβολή εισφοράς γης η οποία αντιστοιχεί σε 18,19 m2 Το ρυμοτομούμενο τμήμα του οικοπέδου, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που αποδίδεται για δημιουργία κοινοχρήστου χώρου στο οικοδομικό τετράγωνο 928 απεικονίζεται με στοιχεία Θ-Ι-Κ-α1-Π1-Π3-Θ και έχει εμβαδά 28,07 m2 (μεγαλύτερο από τη θεωρητική εισφορά σε γη).

 

Γ. Η παρούσα τροποποίηση μπορεί να θεωρηθεί σημειακή και εντοπισμένη.

 

Δ. Από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφασίζει:

 

Α. Την έγκριση της Τροποποίησης σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 928 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας σε συμμόρφωση της 195/2009 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας και συγκεκριμένα:

 

1. Την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 360883727001 και συγκεκριμένα στο τμήμα του που περιγράφεται με τις κορυφές Π1, Π2, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Π3, Π1 εκτάσεως 181,89 m2 όπως αυτό απεικονίζεται στο από Απρίλιο του 2012 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 το οποίο συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το τμήμα Πολεοδομικών Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας, στο οικοδομικό τετράγωνο 928 από χώρο Παιδικής Χαράς σε χώρο οικοδομήσιμο. Το εν λόγω τοπογραφικό υπογράφεται και συνοδεύει την παρούσα.

 

Την επιβολή στοάς σε συνέχεια της υφιστάμενης στο πρόσωπο της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 360883727001 σε συνέχεια της υφιστάμενης στο πρόσωπο της Δημοτικής οδού Αγίας Λαύρας προβλεπόμενου πλάτους 7 m. Για το τμήμα που αποχαρακτηρίζεται από χώρο Παιδικής Χαράς και μετατρέπεται σε οικοδομήσιμος χώρος προτείνεται να ισχύουν οι όροι δόμησης του οικοδομικού τετραγώνου 928.

 

2. Την επιβολή εισφορά σε γη στην ιδιοκτησία εμβαδού 28,07 m2 μεγαλύτερου αυτού που επιβάλει η κείμενη νομοθεσία (δηλαδή 18,19 m2) και περιγράφεται με τις κορυφές Θ-Ι-Κ-α1-Π1-Π3-Θ.

 

Β. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.309438.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 12-12-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.