Απόφαση 316254/16

Απόφαση 316254/6459/2016: Έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αμαλιάδας στα οικοδομικά τετράγωνα 478 και ΟΤ/ΚΦ 479, στην ιδιοκτησία φερόμενης ιδιοκτήτριας Αγγελικής Ζεύκα-Δελή μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης οδού και δέσμευσης κοινωφελούς χώρου για παιδικό Σταθμό σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης 2 Τροποποίηση σχεδίου πόλης Τρικάλων, στην Πολεοδομική Ενότητα Μπάρα - Αλώνια Μπάρας και στα οικοδομικά τετράγωνα Γ1368 - Γ1374 - Γ1376 - Γ1381 - Γ1383 - Γ1398


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 316254/6459/2016: Έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αμαλιάδας στα οικοδομικά τετράγωνα 478 και ΟΤ/ΚΦ 479, στην ιδιοκτησία φερόμενης ιδιοκτήτριας Αγγελικής Ζεύκα-Δελή μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης οδού και δέσμευσης κοινωφελούς χώρου για παιδικό Σταθμό σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης 2 Τροποποίηση σχεδίου πόλης Τρικάλων, στην Πολεοδομική Ενότητα Μπάρα - Αλώνια Μπάρας και στα οικοδομικά τετράγωνα Γ1368 - Γ1374 - Γ1376 - Γ1381 - Γ1383 - Γ1398, (ΦΕΚ 287/ΑΑΠ/2016), 28-12-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρα 186, 282 και 283, όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α/2010) περί οργανισμού της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα το άρθρο 5, παράγραφος 3)α.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011) για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 44.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν.

 

5. Τις εγκυκλίους 1/1961 και 8/1975 της Υπηρεσίας Οικισμού ΥΔΕ περί εγκρίσεως τροποποιήσεων κ.λ.π..

 

6. Τις εγκυκλίους 43/1980 και 55/1988 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σχετικές με θέματα τροποποιήσεως ρυμοτομικών σχεδίων.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 που παραμένουν εν ισχύ.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997), Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων κ.λ.π., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

10. Το Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152 και 154.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), άρθρο 29 αυτού άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως συνεχίζουν να ισχύουν σήμερα και ειδικότερα την παράγραφο 4 αυτού όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) και όπως αυτός συνεχίζει να ισχύει.

 

13. Την κατάργηση των άρθρων 14 έως 33 του νόμου 4269/2014 και την ισχύ του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 30, του νόμου 4030/2011, όπως ισχύει.

 

14. Τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 79/Α/2012) και ειδικότερα τα άρθρα 31 και 32 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 

15. Τη με αριθμό 10/2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί αρμοδιοτήτων.

 

16. Την υπ' αριθμόν 81152/3256/2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για τη συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

17. Το ισχύον στην περιοχή εγκεκριμένο σχέδιο (αριθμός 3925/1992 απόφαση Νομάρχη, (ΦΕΚ 1064/Δ/1992)).

 

18. Την υπ' αριθμόν 30/2009 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου, με την οποία αναγνωρίστηκε η άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και δέσμευσης που επιβλήθηκε με την έγκριση του σχεδίου πόλεως σε βάρος του ακινήτου ιδιοκτησίας Ζεύκα-Δελή Αγγελικής.

 

19. Τα με αριθμό πρωτοκόλλου 37235/08-10-2013, 12733/07-04-2014 έγγραφα της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ήλιδας, με το οποία μας διαβιβάσθηκε ο φάκελος και συμπληρωματικά αιτιολογικά στοιχεία του καθώς και οι σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

 

20. Τις υπ' αριθμόν 83/2014, 328/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας, με τις οποίες αποφασίστηκε η τροποποίηση στα οικοδομικά τετράγωνα 478 και ΟΤ/ΚΦ 479 του σχεδίου πόλεως Αμαλιάδας με άρση και επανεπιβολή της ρυμοτομίας και όρους δόμησης του ισχύοντες στην ευρύτερη περιοχή σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 30/2009 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου και την επιβολή εισφοράς σε γη σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις

 

21. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 105971/3056/12-05-2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού/Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

22. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΣΥΠΟΘΑ Ηλείας 7/11972/13-02-2015 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

 

23. Το από 22-01-2015 απόσπασμα πρακτικού γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, πρώτης (No 1) συνεδρίασης, περί αναβολής του θέματος

 

24. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΣΥΠΟΘΑ Ηλείας 127/168580/10-12-2015 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

 

25. Το από 17-09-2015 απόσπασμα πρακτικού γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, τέταρτης (No 4) συνεδρίασης, περί μερικής αποδοχής της με αριθμό πρωτοκόλλου 105971/3056/12-05-2014 εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού/Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

26. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΣΥΠΟΘΑ Ηλείας 59/74363/06-07-2015 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, με το οποίο επιστρέφονται στην υπηρεσία μας θεωρημένα τα τοπογραφικά διαγράμματα τροποποίησης.

 

27. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 180546/3690/22-07-2016 έγγραφο μας που αναφέρεται στη συνέχεια της διαδικασίας τροποποίησης σχεδίου πόλεως Αμαλιάδας μετά την γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων που περιλαμβάνει εκ νέου ανάρτηση του τοπογραφικού διαγράμματος, επιδόσεις στους θιγόμενους ιδιοκτήτες ,κ.λ.π.

 

28. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 26261/Δ4/2948/14-10-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας με το οποίο στάλθηκαν στην υπηρεσία μας τα αποδεικτικά επίδοσης στους θιγόμενους ιδιοκτήτες, κ.λ.π. και στο οποίο αναφέρεται ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις στην ανάρτηση της ρυμοτομικής πρότασης που ακολούθησε σύμφωνα με την γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

29. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 28421/Δ4/3208/04-11-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας με το οποίο στάλθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία σε σχέση με την τροποποίηση του θέματος.

 

30. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 30883/30-11-2016 βεβαίωση του Δήμαρχου Ήλιδας, ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις από τους θιγόμενους ιδιοκτήτες σχετικά με την τροποποίηση σχεδίου πόλεως μετά την γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

31. Όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο της εν λόγω υπόθεσης.

 

Και επειδή:

 

1. Με την υπ' αριθμόν 30/2009 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου εξετάσθηκε προσφυγή για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και δέσμευσης που επιβλήθηκε με το προαναφερθέν σχέδιο πόλης στο ακίνητο συνολικής επιφανείας 200,11 m2 σύμφωνα με το από 30-06-2016 θεωρημένο υποβαλλόμενο τοπογραφικό διάγραμμα ευρισκόμενο στα οικοδομικά τετράγωνα 478 και ΟΤ/ΚΦ 479 χαρακτηριζόμενο ως χώρος για οδό και Παιδικό Σταθμό και με την οποία αναγνωρίσθηκε η άρση της ως άνω ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και δέσμευσης, λόγω διατήρησης της επιβάρυνσης της ιδιοκτησίας για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα εύλογα ανεκτά όρια χωρίς να έχει προωθηθεί καμιά ενέργεια της διαδικασίας για την αναγκαστική απαλλοτρίωση δέσμευση.

 

2. Ο Δήμος Ήλιδας σε συμμόρφωση της παραπάνω υπ' αριθμόν 30/2009 δικαστικής απόφασης, προέβη σε ενέργειες τροποποίησης του σχεδίου πόλεως και με τις υπ' αριθμούς 83/2014 και 328/2013, αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του, γνωμοδότησε για την άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης οδού και δέσμευσης του κοινωφελούς χώρου για Παιδικό Σταθμό στο εν λόγω ακίνητο, με επανένταξή του στο σχέδιο (επιβολή της ρυμοτομίας) ως οικοδομήσιμο και όπως προκύπτει από το σχέδιο της τροποποίησης με τους όρους δόμησης του ισχύοντος εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στην περιοχή, αποφασίζοντας και για την κατά νόμο επιβολή εισφοράς σε γη, όπως αυτή προβλέπεται από τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

 

3. Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

 

4. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 105971/3056/12-05-2014 εισήγησή της, σε συμμόρφωση με την ως άνω δικαστική απόφαση, έκρινε:

 

Την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης οδού και δέσμευσης κοινωφελούς χώρου για Παιδικό σταθμό, επί του ακινήτου φερόμενης ιδιοκτήτριας Αγγελικής-Ζεύκα Δελή και την υποχρέωση επιβολής σε εισφορά σε γη εμβαδού 20,01 m2 βάσει των κείμενων πολεοδομικών διατάξεων.

 

5. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στο από 17-09-2015 πρακτικό του, θέμα (No 7) γνωμοδότησε με μερική αποδοχή για την έγκριση της τροποποίησης του σχεδίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

6. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις από τους θιγόμενους κατά την ανάρτηση του τοπογραφικού διαγράμματος που ακολούθησε, μετά την γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του αρμόδιου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας δια κατάργησης του οικοδομικού τετραγώνου/ΚΦ 479, και τη δημιουργία νέου ενιαίου οικοδομικού τετραγώνου 478Ν με δυο διαφορετικές χρήσεις (ΟΤ, χώρος Παιδικού Σταθμού) όπως φαίνεται στο συνοδευτικό Τοπογραφικό Διάγραμμα σε κλίμακα 1/500, συνταχθέν από το Διπλωματούχο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Ρηγόπουλο Βασίλειο και θεωρημένο από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας την 30-06-2016 και τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ήλιδας, που συνίσταται σε άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης οδού και δέσμευσης χώρου για παιδικό Σταθμό στην ιδιοκτησία φερόμενης ιδιοκτήτριας Αγγελικής Ζεύκα-Δελή με την επανένταξή της στο σχέδιο ως οικοδομήσιμη, σε συμμόρφωση της υπ' αριθμόν 30/2009 δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου και στην υποχρέωση σε εισφορά σε γη συνολικής επιφανείας 20,01 m2, όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται στο ως άνω αναφερθέν τοπογραφικό διάγραμμα.

 

Την επιβολή στον εν λόγω οικοδομήσιμο χώρο των όρων δόμησης και χρήσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες εγκεκριμένους όρους της περιοχής.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010 όπως ισχύει, μετά τη δημοσίευσή της σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας είναι το τοπογραφικό διάγραμμα τροποποίησης σχεδίου πόλης Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας στα οικοδομικά τετράγωνα 478 και ΟΤ/ΚΦ 479, σε κλίμακα 1/500, συνταχθέν από το Διπλωματούχο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Ρηγόπουλο Βασίλειο το Σεπτέμβριο του 2015, θεωρημένο από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας την 30-06-2016 και από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ήλιδας.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μόνο για παράβαση νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή με το συνοδευτικό της διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.316254.16

 

Πάτρα, 09-12-2016

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.