Απόφαση 318082/17

Απόφαση 318082/6003/2017: Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών στο οικοδομικό τετράγωνο/ΚΧ Γ2418 μετά από βεβαιωτική πράξη αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης και συγχώνευσή του στο οικοδομικό τετράγωνο 2417


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 318082/6003/2017: Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών στο οικοδομικό τετράγωνο/ΚΧ Γ2418 μετά από βεβαιωτική πράξη αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης και συγχώνευσή του στο οικοδομικό τετράγωνο 2417, (ΦΕΚ 294/ΑΑΠ/2017), 29-12-2017.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Ελλάδος

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρα 186, 282 και 283, όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α/2010) περί οργανισμού της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα το άρθρο 5, παράγραφος 3)α όπως ισχύει

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011) για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 44.

 

4. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 55961/643/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/ΥΟΔΔ/2017) Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

5. Την υπ' αριθμόν 69923/876/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1018/Β/2017) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.

 

6. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν.

 

7. Τις εγκυκλίους 1/1961, 8/1975 και 55/1988 της Υπηρεσίας Οικισμού Υπουργείου Δημοσίων Έργων περί εγκρίσεως τροποποιήσεων κ.λ.π. και την εγκύκλιο 10/2012 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 που παραμένουν εν ισχύ.

 

10. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997), Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων κ.λ.π., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

 

11. Το Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152 και 154.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), άρθρο 29 αυτού άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως συνεχίζουν να ισχύουν σήμερα και ειδικότερα την παράγραφο 4 αυτού

 

13. Την κατάργηση των άρθρων 14 έως 33 του νόμου 4269/2014 και την ισχύ του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 30, του νόμου 4030/2011

 

15. Τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 79/Α/2012) και ειδικότερα τα άρθρα 31 και 32

 

16. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014 όπως ισχύει

 

17. Το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα όπως ισχύει σήμερα

 

18. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 81152/3256/2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου για τη συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

 

19. Το ισχύον στην περιοχή εγκεκριμένο σχέδιο (από 04-07-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 642/Δ/1988), απόφαση Νομάρχη Αχαΐας 8264/2006 ΦΕΚ 601/Δ/2006).

 

20. Την υπ' αριθμόν 157/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, η οποία δημοσιεύθηκε στις 24-03-2009, καθορίσθηκε προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης των ρυμοτομούμενων εδαφικών εκτάσεων ακινήτων ιδιοκτησίας Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου βάσει της υπ' αριθμόν 23/2006 κυρωθείσας πράξης αναλογισμού αποζημίωσης ακινήτων στο οικοδομικό τετράγωνο 2418 σχεδίου πόλεως Πατρών

 

21. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 134755/3562/2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Υποδομών Δυτικής Ελλάδας περί βεβαιωτικής πράξης αυτοδίκαιης άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης Κοινοχρήστου Χώρου Πλατείας, στο οικοδομικό τετράγωνο Γ2418 της περιοχής Συχαινών του Σχεδίου Πόλης Πατρών (ΦΕΚ 265 /ΑΑΠ/2012)

 

22. Τη με αριθμό 356/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων (Θέμα 71ο της 22ης συνεδρίασης της 20-06-2013)

 

23. Το με αριθμό 107670/Π4192/2014/10-07-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού -Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων με το οποίο υποβλήθηκε ο φάκελος τροποποίησης

 

24. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 74585/1644/27-06-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού/Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

 

25. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 177407/3636/05-10-2016 έγγραφο με συνημμένη την από 5/7/2016 αίτηση του Τοπογράφου Τεχνολόγου Μηχανικού με συμπληρωματικά στοιχεία

 

26. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΣΥΠΟΘΑ Αχαΐας 95/92980/ΤΤ/20-12-2016 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

 

27. Το απόσπασμα πρακτικού του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της από 20-12-2016 συνεδρίασης (No 8) περί ομόφωνης γνωμοδότησης σύμφωνα με την εισήγηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

 

28. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 212037/3906/01-08-2017 έγγραφο που αναφέρεται στη συνέχεια διαδικασίας τροποποίησης μετά την γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων που αναφέρεται σε επίδοση στους θιγόμενους ιδιοκτήτες, τυχόν ενστάσεις, κ.λ.π.

 

29. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας 169194/ΤΤ/31-07-2017 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (ΣΥΠΟΘΑ/ΠΕ Αχαΐας) περί θεώρησης του τοπογραφικού διαγράμματος

 

30. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 144198/Π12832/14-11-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού-Κυκλοφορικού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων με συνημμένα τα αποδεικτικά για επιδόσεις που έγιναν μετά την γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στους θιγόμενους ιδιοκτήτες με αριθμό 3, 4, 5, 6, 7 σύμφωνα με τον κτηματολογικό πινάκα και την από 14-11-2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης-Κυκλοφορικού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων σύμφωνα με την οποία δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις

 

31. Όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο της εν λόγω υπόθεσης Και επειδή:

 

1. Με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 134755/3562/2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Υποδομών Δυτικής Ελλάδας εκδόθηκε βεβαιωτική πράξη αυτοδίκαιης άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης Κοινοχρήστου Χώρου Πλατείας, στο οικοδομικό τετράγωνο Γ2418 της περιοχής Συχαινών του Σχεδίου Πόλης Πατρών (ΦΕΚ 265/ΑΑΠ/2012) για τα όμορα οικόπεδα του φερόμενου τότε ιδιοκτήτη Θεοδωρακόπουλου Ιωάννη. Ειδικότερα πρόκειται για δυο οικόπεδα αρχικής επιφανείας 204,00 m2 και 204,25 m2 αντίστοιχα σύμφωνα με το από 31-07-2017 θεωρημένο από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας υποβαλλόμενο τοπογραφικό διάγραμμα ευρισκόμενα στο οικοδομικό τετράγωνο/Κ.Χ.Γ2418 που έχει χαρακτηρισθεί ως κοινόχρηστος χώρος.

 

2. Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις από τους θιγόμενους κατά την ανάρτηση που ακολούθησε πριν και μετά την γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 74585/1644/27-06-2016 εισήγησή της, λόγω βεβαιωτικής πράξης αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης εισηγήθηκε την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών στο οικοδομικό τετράγωνο/ΚΧ Γ2418, που συνίσταται σε άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης των ρυμοτομούμενων ομόρων οικοπέδων ιδιοκτησίας φερόμενων ιδιοκτητών Θεοδωρακοπούλου Ευσταθίας, Θεοδωρακόπουλου Χρήστου και Βασίλειου και της απόδοσής τους ως οικοδομήσιμα, εμβαδού 183,60 m2 και 183,82 m2 και στην υποχρέωση επιβολής σε εισφορά σε γη συνολικού εμβαδού 40,83 m2 βάσει κείμενων πολεοδομικών διατάξεων.

 

3. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στο από 20-12-2016 πρακτικό συνεδρίασης (No 8) γνωμοδότησε ομόφωνα για την έγκριση της τροποποίησης του σχεδίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού/Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του αρμόδιου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Α. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών στο Ο.Τ/ΚΧ Γ 2418, όπως φαίνεται στο συνοδευτικό τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1/200, συνταχθέν από τον Τοπογράφο Τεχνολόγο Μηχανικό Αργυρόπουλο Γεώργιο, τον Φεβρουάριο του 2016 όπως συμπληρώθηκε τον Ιούνιο του 2017 και θεωρήθηκε από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας στις 31-07-2017 κλίμακας 1:200, που συνίσταται σε άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης των ρυμοτομούμενων ομόρων οικοπέδων και την απόδοσή τους ως οικοδομήσιμα, μετά από αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, στην υποχρέωση σε εισφορά σε γη συνολικής επιφανείας 40,83 m2 και στην κατάργηση του οικοδομικού τετραγώνου Γ2418 και την συγχώνευσή του στο οικοδομικό τετράγωνο 2417.

 

Β. Την επιβολή στους εν λόγω οικοδομήσιμους χώρους των όρων δόμησης και χρήσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες εγκεκριμένους όρους της περιοχής.

 

Η παρούσα με το συνοδευτικό της διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010 όπως ισχύει, μετά τη δημοσίευσή της σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας είναι το τοπογραφικό διάγραμμα τροποποίησης σχεδίου πόλης Πατρών στο οικοδομικό τετράγωνο ΚΧ Γ2418, σε κλίμακα 1/200, συνταχθέν από τον Τοπογράφο Τεχνολόγο Μηχανικό Γεώργιο Αργυρόπουλο και θεωρημένο στις 31-07-2017 από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μόνο για παράβαση νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α//2010) και σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.318082.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 05-12-2017

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.