Απόφαση 48084/17

Απόφαση 48084/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, με χαρακτηρισμό του υπό τα στοιχεία (Γ, Β, Ζ, Ι, Θ, Η, Γ) χώρου σε Υπαίθριες Αθλητικές Εγκαταστάσεις - Αθλοπαιδιές, και των υπό τα στοιχεία (Α, Β, Γ, Δ, Α) και (Θ, Ι, Κ, Λ, Θ) χώρων σε κοινόχρηστο πράσινο στο οικοδομικό τετράγωνο 563Α και κατάργηση του πεζοδρόμου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 563 και 563Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 48084/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, με χαρακτηρισμό του υπό τα στοιχεία (Γ, Β, Ζ, Ι, Θ, Η, Γ) χώρου σε Υπαίθριες Αθλητικές Εγκαταστάσεις - Αθλοπαιδιές, και των υπό τα στοιχεία (Α, Β, Γ, Δ, Α) και (Θ, Ι, Κ, Λ, Θ) χώρων σε κοινόχρηστο πράσινο στο οικοδομικό τετράγωνο 563Α και κατάργηση του πεζοδρόμου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 563 και 563Α, (ΦΕΚ 87/ΑΑΠ/2017), 24-04-2017.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ.39.

 

2. Την υπ' αριθμόν 109290/39629/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμόν 438/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/2016), που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, που είχε καταρτισθεί με το προεδρικό διάταγμα 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) και είχε τροποποιηθεί με την υπ' αριθμόν 44403/2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2494/Β/2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β/2011).

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 234321/2014 (ΦΕΚ 3203/Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης, όπως ισχύει.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985).

 

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Τις διατάξεις των νόμων 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), άρθρα 30 και 34 και 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

11. Την υπ' αριθμόν Φ39/1895/2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμόν Φ39/2209/2015, Φ39/4541/2015 και 35412/2873/2016 αποφάσεις του ιδίου, όπως ίσχυε κατά το χρόνο γνωμοδότησης.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρα 31 και 32, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

14. Το από [ΒΔ] 18-07-1957 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Α/1957) Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Περιστερίου (Αττικής) εις θέσεις Ανθούπολη και Βερακέικα και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεων των οικοπέδων αυτού, σύμφωνα με το οποίο το οικοδομικό τετράγωνο 563 χαρακτηρίστηκε Πλατεία.

 

15. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 11603/701/1994 (ΦΕΚ 650/Δ/1994) απόφαση Νομάρχη για τη Μερική αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Περιστερίου Αττικής - Συνοικία 5, σύμφωνα με την οποία τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 563 αποχαρακτηρίστηκε από Πλατεία σε Χώρο Ανέγερσης Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων και οικοδομήσιμο χώρο.

 

16. Την υπ' αριθμόν 605/06-07-2006 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περιστερίου με την οποία γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ 1) της τροποποίησης σχεδίου με χαρακτηρισμό τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 563Α σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις, των λοιπών τμημάτων σε κοινόχρηστο πράσινο και κατάργηση του πεζοδρόμου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 563 και 563Α σύμφωνα με το συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 του Δήμου και 2) την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στο οικοδομικό τετράγωνο 563Α για ένα έτος

 

17. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 13967/2008 Νομαρχιακή απόφαση (ΦΕΚ 377/ΑΑΠ/2008) με την οποία εγκρίθηκε η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στο οικοδομικό τετράγωνο 563Α για ένα έτος.

 

18. Την υπ' αριθμόν 1439/2010 απόφαση του Αρείου Πάγου κατέστη τελεσίδικα ιδιοκτήτης τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 563Α (ιδιοκτησία 16 σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα) ο Βλήττας Στυλιανός.

 

19. Την υπ' αριθμόν 178/05-07-2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Περιστερίου, με την οποία επικαιροποιήθηκε η υπ' αριθμόν 605/06-07-2006 προηγούμενη απόφαση του.

 

20. Την υπ' αριθμόν 55793/15-05-2015 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών.

 

21. Την από 30-11-2015 (Πρακτικό αριθμός 8, θέμα 4°) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών.

 

22. Την υπ' αριθμόν 105570/38414/30-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Περιστερίου για το οικονομικό έτος 2017.

 

23. Όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου.

 

και επειδή:

 

1. Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 55793/15-052015 εισήγηση της προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού (Τμήμα Πολεοδομικών θεμάτων) εισηγήθηκε την έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 563 και 563Α του Δήμου Περιστερίου, διότι από τη μελέτη των στοιχείων του φακέλου διαπιστώθηκε ότι:

 

Το οικοδομικό τετράγωνο 563Α περικλείεται από τις οδούς Οδυσσέως, Πατρόκλου, Σύρου και ανωνύμου πεζοδρόμου, χωροθετείται στην 3η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Περιστερίου και πιο συγκεκριμένα στα σύνορα με το Δήμο Ιλίου. Σε επίπεδο Χρήσεων Γης η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως Γενική Κατοικία και στην περιοχή επικρατούν κατοικίες και ελάχιστες επιχειρήσεις χαμηλής όχλησης που εξυπηρετούν τους κατοίκους σε επίπεδο γειτονιάς. Στην περιοχή στεγάζονται επίσης 4 δημοτικά σχολεία, 1 γυμνάσιο και 1 λύκειο.
Το οικοδομικό τετράγωνο 563Α εφάπτεται με το οικοδομικό τετράγωνο 563, το οποίο έχει ήδη διαμορφωθεί σε πλατεία, με άφθονο πράσινο, μεγάλα και μικρά δέντρα, με μόνιμα τοποθετημένα καθίσματα παγκάκια και ιστούς ηλεκτροφωτισμού. Υπάρχουν πέντε πλακοστρωμένα μονοπάτια που οδηγούν στον κεντρικό χώρο της πλατείας, δύο εκ των οποίων διασχίζουν το οικοδομικό τετράγωνο 563Α, στο οποίο υπάρχουν ήδη χώροι πρασίνου. Στα δύο οικόπεδα με τα δύο παλιά ισόγεια κτίρια σύμφωνα με την πρόταση τροποποίησης του Δήμου Περιστερίου (υπ' αριθμόν 178/05-07-2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) θα δημιουργηθούν υπαίθριοι χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων. Η προτεινόμενη τροποποίηση στόχο έχει την αναβάθμιση της περιοχής, τη βελτίωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων μέσω του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και την ορθολογικότερη χωροταξική και πολεοδομική ανάπτυξη του Δήμου.
Για την προτεινόμενη τροποποίηση που επιβαρύνει το Δημοτικό Προϋπολογισμό έχει γίνει πρόβλεψη και συγκεκριμένα με την υπ' αριθμόν 105570/38414/30-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Περιστερίου για το οικονομικό έτος 2017.
Όσον αφορά στην πρόταση του Δήμου για αναστολή των οικοδομικών εργασιών για ένα έτος την οποία προωθεί προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι δεν έχει πλέον αιτιολόγηση αφού ο φάκελος τροποποίησης είναι πλήρης.
Με την κατάργηση του πεζόδρομου δεν υφίστανται πλέον 2 οικοδομικά τετράγωνα και η άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι πρέπει να καταργηθεί το οικοδομικό τετράγωνο 563Α και το οικοδομικό τετράγωνο 563 και να χαρακτηρισθεί ως Κ.Χ. 563.

 

2. Με την από 30-11-2015 (Πρακτικό αριθμός 8, θέμα 4°) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών γνωμοδότησε ομόφωνα σύμφωνα με την εισήγηση, δηλαδή υπέρ (1) της απόρριψης της πρότασης του Δήμου Περιστερίου για την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στο οικοδομικό τετράγωνο 563Α για ένα έτος και (2) της έγκρισης της αιτούμενης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, όπως απεικονίζεται στο συνημμένο στην υπ' αριθμόν 55793/15-05-2015 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής τοπογραφικό διάγραμμα.

 

3. Η παρούσα τροποποίηση είναι εντοπισμένη, τα προαναφερόμενα οικοδομικά τετράγωνα δεν βρίσκονται επί του Βασικού Οδικού Δικτύου, ούτε εντός ζώνης 500 m από την ακτή και δεν είναι πλησίον αρχαιολογικής ή προστατευόμενης περιοχής και επομένως, η έγκρισή της εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του Δήμου Περιστερίου ως ακολούθως:

 

Α) Την απόρριψη της πρότασης του Δήμου Περιστερίου για την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στο οικοδομικό τετράγωνο 563Α για ένα έτος.

 

Β) Την έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου και συγκεκριμένα:

 

το χαρακτηρισμό του υπό τα στοιχεία (Γ, Β, Ζ, Ι, Θ, Η, Γ) χώρου του οικοδομικού τετραγώνου 563Α σε Υπαίθριες Αθλητικές Εγκαταστάσεις -Αθλοπαιδιές.
το χαρακτηρισμό των υπό τα στοιχεία (Α, Β, Γ, Δ, Α) και (Θ, Ι, Κ, Λ, Θ) χώρων του οικοδομικού τετραγώνου 563Α σε Κοινόχρηστο Πράσινο.
την κατάργηση του πεζοδρόμου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 563 και 563Α και την ενοποίηση τους σε ενιαίο οικοδομικό τετράγωνο.
την κατάργηση της αρίθμησης του οικοδομικού τετραγώνου 563Α.
την κατάργηση της αρίθμησης του οικοδομικού τετραγώνου 563 και τον χαρακτηρισμό του ενιαίου πλέον οικοδομικού τετραγώνου σε Κ.Χ. 563 με χρήση Πλατεία - Κοινόχρηστο Πράσινο - Υπαίθριες Αθλητικές Εγκαταστάσεις - Αθλοπαιδιές.
την έγκριση ρυμοτομικών γραμμών, όπως φαίνεται στο χρωματισμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα που συντάχθηκε από τη Υπηρεσίας, επί υποβάθρου του υποβληθέντος Τοπογραφικού Διαγράμματος της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Περιστερίου, το οποίο επισυνάπτεται στην 30-11-2015 (Πρακτικό 8ο, θέμα 4ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

a.48084.17

 

Η απόφαση και το συνοδεύον αυτή τοπογραφικό διάγραμμα να συν-δημοσιευτούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 29-03-2017

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.