Απόφαση 73229/16

Απόφαση 73229/2016: Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου Γ497, σε συμμόρφωση της Διοίκησης με την υπ' αριθμόν 8462/2010 απόφαση του 26 Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σε ιδιοκτησία Χασομέρη Αναστάσιου, με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και χαρακτηρισμό του υπόψη χώρου ως παιδική χαρά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 73229/2016: Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου Γ497, σε συμμόρφωση της Διοίκησης με την υπ' αριθμόν 8462/2010 απόφαση του 26 Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σε ιδιοκτησία Χασομέρη Αναστάσιου, με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και χαρακτηρισμό του υπόψη χώρου ως παιδική χαρά, (ΦΕΚ 155/ΑΑΠ/2016), 29-07-2016.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ.39.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β/2011) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και ισχύει.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 234321/2014 (ΦΕΚ 3203/Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985).

 

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160 (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Τις διατάξεις των νόμων 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011 ), άρθρα 30 και 34 και 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

11. Την υπ' αριθμόν Φ39/1895/2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Φ39/2209/2015 απόφαση του ιδίου, όπως ίσχυε κατά το χρόνο γνωμοδότησης.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρα 31 και 32, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

14. Το από 15-06-1981 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 351/Δ/1981) Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Νέων Λιοσίων (Αττικής) και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Πετρουπόλεως (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεων των οικοπέδων αυτού.

 

15. Την υπ' αριθμόν 8462/2010 απόφαση του 26ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

16. Την από 13-10-2014 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Υπηρεσίας μας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθήνας.

 

17. Την από 30-11-2015 (Πρακτικό 8°, θέμα 3°) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθήνας.

 

18. Την υπ' αριθμόν 206/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πετρούπολης, με ΑΔΑ ΩΖΤΨΩΞΣΑ98, αναφορικά με την 19η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2015, σχετικά με εγγραφή πίστωσης με τίτλο Αποζημίωση για απαλλοτρίωση ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας Χασομέρη Αναστάσιου, εμβαδού 216,5 m2 σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου Γ 497 του Δήμου Πετρούπολης, στη συμβολή των οδών Αγίου Πολυκάρπου και Αρχόντισσας.

 

19. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου, και επειδή:

 

1. Σύμφωνα με την από 13-10-2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού (Τμήμα Πολεοδομικών Θεμάτων) προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθήνας, πρέπει να γίνει δεκτή η αιτούμενη άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πετρούπολης, νομού Αττικής, στο οικοδομικό τετράγωνο Γ 497, γιατί μετά από τη μελέτη των στοιχείων του φακέλου διαπιστώθηκε ότι:

 

α) Για την ιδιοκτησία με στοιχεία ΑΒΓΔΑ έχει εκδοθεί η υπ' αριθμόν 8462/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία είναι αμετάκλητη και υποχρεωτικά εκτελεστή για τη Διοίκηση (νόμος 3068/2002).

 

β) Πληρούνται οι προϋποθέσεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων νόμος 2882/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του νόμου 4067/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αυτών που τίθενται από την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 3284/1986, 3805/1987, 3311/1989, 5905/1995, 3642/1998 κ.α.).

 

2. Σύμφωνα με την από 30-11-2015 (Πρακτικό 8°, θέμα 3°) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθήνας, αυτό γνωμοδότησε θετικά για την άρση της απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση με την 8462/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πετρούπολης, νομού Αττικής στο οικοδομικό τετράγωνο Γ497,

 

α) με επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, με το χαρακτηρισμό της επίδικης ιδιοκτησίας ως παιδική χαρά,

 

β) την έγκριση ρυμοτομικών γραμμών, όπως φαίνεται στο από Οκτώβριο 2013 χρωματισμένο τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης, κλίμακας 1:500 που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση, αποφασίζουμε:

 

1. Την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, στη φερόμενη ιδιοκτησία του Αναστάσιου Χασομέρη με στοιχεία ΑΒΓΔΑ που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο Γ 497 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πετρούπολης νομού Αττικής, σε συμμόρφωση της Διοίκησης, προς την υπ' αριθμόν 8462/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

2. Την τροποποίηση του σχεδίου με επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης, με το χαρακτηρισμό της ιδιοκτησίας ως παιδική χαρά.

 

3. Την έγκριση ρυμοτομικών γραμμών, όπως φαίνεται στο από Οκτωβρίου 2013 έγχρωμο τοπογραφικό διάγραμμα, του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης, που συνοδεύει την παρούσα.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.73229.16

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 27-06-2016

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.