Απόφαση 8320/15

Απόφαση 8320/ΠΕ/2015: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ237 - πολεοδομική ενότητα 8 του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη (ΠΣ Θεσσαλονίκης) με το χαρακτηρισμό χώρου για την ανέγερση κτιρίου Δημοτικών Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 8320/ΠΕ/2015: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ237 - πολεοδομική ενότητα 8 του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη (ΠΣ Θεσσαλονίκης) με το χαρακτηρισμό χώρου για την ανέγερση κτιρίου Δημοτικών Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων, (ΦΕΚ 78/ΑΑΠ/2015), 06-05-2015.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παράγραφος ΙΙ(19) του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει, και την εγκύκλιο 6/2006 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1557/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Την υπ' αριθμόν 62555/5072/1990 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ορισμός Βασικού οδικού δικτύου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 561/Δ/1990) και συγκεκριμένα την περίπτωση 55 (οδός Σταγειρίτη).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4269/2014 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - βιώσιμη ανάπτυξη (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ισχύει.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 4 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως ισχύει.

 

8. Τα άρθρα 152 και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

9. Τις διατάξεις των νόμων 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) και 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύουν.

 

6. Το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

11. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων, κ.λ.π. όπως ισχύουν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3 και 70, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του κεφαλαίου II του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31, παράγραφος 3, του νόμου 1557/1985 (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός).

 

12. Τις εγκυκλίους 47/2004, 18/2003 και 55/1988 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

14. Την παράγραφο Β(1) της εγκυκλίου 10/2012 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σύμφωνα με την οποία, για το συγκεκριμένο θέμα, η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης εισηγείται προς το αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια εκδίδεται σχετική πράξη δηλαδή Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

15. Την υπ' αριθμόν 844/2014 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Συγκρότησης Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 2113/2014 και 8328/2014 σχετικές αποφάσεις.

 

16. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 11237/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης / Τμήμα Προσωπικού της ΑΔΜ-Θ βάσει του οποίου, έπειτα από την 4/2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/2015) σύμφωνα με το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014, καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ασκεί ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Νικήτας Φραγκισκάκης.

 

17. Τον φάκελο με τα στοιχεία του που διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 6436/2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού σχεδιασμού / Τμήμα Α' του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και που συμπληρώθηκε με τα στοιχεία που διαβιβάσθηκαν μετέπειτα, όπως με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 41438/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας / Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, και ιδιαίτερα:

 

18. Τα υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου έγγραφα 7178/2013 της Διεύθυνσης Πολεοδομίας / Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θεσσαλονίκης και 29/16229/2008/08-04-2008 της Διεύθυνσης Πολεοδομίας / Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και τους ισχύοντες όρους δόμησης της περιοχής.

 

19. Τις επικαιροποιημένες υπ' αριθμούς 986/2013 και 197/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.

 

20. Την υπ' αριθμόν 427/25-09-2007 απόφαση περί εξέτασης ενστάσεων... του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πυλαίας με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 14532/29-08-2007 εισήγηση (τεχνική έκθεση) της Διεύθυνσης Πολεοδομίας / Γραφείο Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Πυλαίας.

 

21. Τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν.

 

22. Την υπ' αριθμόν 268/2006 απόφαση περί τροποποίησης ρυμοτομικού Σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ237 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πυλαίας με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 12056/2006 εισήγηση (τεχνική έκθεση) της Διεύθυνσης Πολεοδομίας / Γραφείο Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Πυλαίας.

 

23. Το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Πυλαίας και το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής μελέτης.

 

24. Τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης που συνεδρίασε στις 18-03-2014 (Πρακτικό - από 18/03/15 έγγραφο Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης: 36η Συνεδρία/ Πράξη 10η), με την οποία έγινε δεκτή η υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΥ/17-03-2015 Εισήγηση της Υπηρεσίας μας - που αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της παρούσης - για την έγκριση της πρότασης τροποποίησης του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη και την απόρριψη των ενστάσεων των ενδιαφερομένων.

 

Επειδή η πρόταση του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη είναι αιτιολογημένη πλήρως και ειδικώς, όπως προβλέπεται από την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία, τόσο από πλευράς οικιστικής αναγκαιότητας όσο και από πλευράς χωρικής καταλληλότητας, πάντα με κριτήρια πολεοδομικά.

 

Επειδή με την πρόταση τροποποίησης όχι μόνον δεν θίγονται τα πολεοδομικά κριτήρια και δεν επιβαρύνεται το οικιστικό κεκτημένο της περιοχής μελέτης (αφού ο εν λόγω χώρος είναι ήδη χαρακτηρισμένος ως οικοδομήσιμος από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής) αλλά τουναντίον, βελτιώνεται τόσο η οικιστική λειτουργικότητα σε τοπικό επίπεδο όσο και η πολεοδομική διαρρύθμιση μιας ευρύτερης αστικής περιφέρειας.

 

Επειδή επιτυγχάνεται ισόρροπη αστική ανάπτυξη με βελτίωση των δεικτών εξυπηρέτησης για τη συγκεκριμένη κοινωφελή χρήση και μείωση των πιέσεων ζήτησης προς άλλες οικιστικές περιοχές, παράλληλα με εξορθολογισμό των δεικτών κυκλοφορίας (καθώς μειώνονται οι μετακινήσεις μέσω οδικού δικτύου προς άλλες πιο απομακρυσμένες περιοχές εξυπηρέτησης με θετική επίδραση και στο κριτήριο της οικονομίας), επιδρώντας ευεργετικά στις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων όχι μόνον της εγγύς περιοχής μελέτης αλλά και των ευρύτερων περιοχών.

 

Επειδή η χωροθέτηση θα βελτιώσει αισθητικά τον χώρο και θα παρέχει κοινωφελείς εξυπηρετήσεις που σχετίζονται με τα σημαντικά, για την κοινωνική λειτουργικότητα και ευημερία, θέματα του πολιτισμού, αναβαθμίζοντας τελικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.

 

Επειδή τέλος, με την προτεινόμενη τροποποίηση χωροθετείται κοινωφελές κτίριο που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή με το συνοδευτικό της τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 19-03-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.