Απόφαση 9020/15

Απόφαση 9020/2015: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή Σταθμού Ευκλείδης ΜΕΤΡΟ - στο οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών Κατσιμίδη - πλατείας Μιλήτου - Ασκληπιού - πεζόδρομος Ομήρου - Παπαναστασίου, για τον καθορισμό χώρου Αττικού Μετρό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 9020/2015: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή Σταθμού Ευκλείδης ΜΕΤΡΟ - στο οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών Κατσιμίδη - πλατείας Μιλήτου - Ασκληπιού - πεζόδρομος Ομήρου - Παπαναστασίου, για τον καθορισμό χώρου Αττικού Μετρό, (ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/2015), 31-12-2015.

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παράγραφος ΙΙ (19) του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως ισχύει.

 

2. Την υπ' αριθμόν 62555/5072/1990 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ορισμός Βασικού οδικού δικτύου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 561/Δ/1990) και συγκεκριμένα την π.56 (οδός Ανδρέα Παπανδρέου, πρώην Βασιλέως Γεωργίου).

 

3. Το άρθρο 29 παράγραφος 4 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως ισχύει (παράγραφος 1 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

5. Τον νόμο 4269/2014 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - βιώσιμη ανάπτυξη (ΦΕΚ 142/Α/2014), όπως ισχύει.

 

6. To από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ισχύει.

 

8. Τα άρθρα 152 και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (από 14-07-1999 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 580/Δ/1999)).

 

9. Τις διατάξεις των νόμων 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) και 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύουν.

 

10. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων, κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως ισχύουν και ειδικότερα τα 1, 2, 3 και 70, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του κεφαλαίου II του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31, παράγραφος 3, του νόμου 1557/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

11. Τις εγκυκλίους 6/2006, 47/2004, 18/2003 και 55/1988 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

13. Την παράγραφο Β(1) της εγκυκλίου 10/2012 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σύμφωνα με την οποία, για το συγκεκριμένο θέμα, η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης εισηγείται προς το αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια εκδίδεται σχετική πράξη δηλαδή Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

14. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 11237/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης / Τμήμα Προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης βάσει του οποίου, έπειτα από την 4/2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014, καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ασκεί ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Νικήτας Φραγκισκάκης.

 

15. Την υπ' αριθμόν 6731/2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Συγκρότησης Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

 

16. Τον φάκελο πρότασης τροποποίησης του θέματος με τα συνοδευτικά στοιχεία και έγγραφα, όπως συμπληρώθηκε και συγκροτήθηκε, κυρίως όμως:

 

17. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 32775/2015 έγγραφο της Διευθύνσεως Δομήσεως και Πολεοδομικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

18. Τα υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3894/2015 και 5084/2015 έγγραφα των Εφορειών Πόλης Θεσσαλονίκης και Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, εις απάντησιν του 4042/2015 εγγράφου της Υπηρεσίας μας.

 

19. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 37608/1158/2015 έγγραφο της Διευθύνσεως Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών / Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού του Δήμου Θεσσαλονίκης με τα συνοδευτικά στοιχεία και έγγραφα (όπως: αριθμός πρωτοκόλλου 3088/2013 γνωμοδότηση Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων, 37421/2012 και 31180/2012 έγγραφα της Διευθύνσεως Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 90716/5318/2012 και 100740/6792/2011 έγγραφα της Διευθύνσεων Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης κ.ά.) εις απάντησιν του 7978/ΠΕ/2015 εγγράφου της Υπηρεσίας μας.

 

20. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ALX-54547/31-03-2015 έγγραφο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ανώνυμη εταιρεία.

 

21. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 67134/2014 έγγραφο της Διευθύνσεως Αστικού σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών / Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού του Δήμου Θεσσαλονίκης με τον αρχικό φάκελο και τα έγγραφα και στοιχεία που τον απαρτίζουν (αριθμός πρωτοκόλλου 37421/2012 έγγραφο Διευθύνσεως Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 33275/2012 έγγραφο Διευθύνσεως Νομοθετικού Έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 4821/2014 και 44574/2013 έγγραφα της Διευθύνσεως Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης, τις υπ' αριθμούς 720/2014 και 1258/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θεσσαλονίκης, τις υποβληθείσες ενστάσεις των ενδιαφερομένων της περιοχής, τις σχετικές 3678/2014 και 3677/2014 Βεβαιώσεις του Δήμου κ.ά.).

 

22. Το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 420/Δ/1993), (ΦΕΚ 812/Δ/1993) και το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής (σχετικά 32775/2015 και 6529/2013 έγγραφα της Διευθύνσεως Δομήσεως και Πολεοδομικών Εφαρμογών (πρώην Πολεοδομίας) / Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θεσσαλονίκης).

 

23. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΥ/19-11-2015 σχετική Εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (με το συνοδευτικό φάκελο) και τη σύμφωνη γνώμη (ομοφώνως) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Πρακτικό Γνωμοδότησης 1ης Συνεδρίας/26-11-2015, πράξη 8η), που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

 

Επειδή ο χώρος εγκατάστασης του σταθμού Ευκλείδη του Μετρό, είναι κατάλληλος πολεοδομικά και η χωροθέτηση όχι μόνον δεν πρόκειται να επιβαρύνει περιβαλλοντικά την περιοχή, αλλά τουναντίον, με τη βελτίωση των πολεοδομικών συνθηκών από συγκοινωνιακή άποψη θα βελτιωθούν και οι περιβαλλοντικές συνθήκες όχι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά σε μια ευρύτερη αστική περιφέρεια.

 

Επειδή με την προτεινόμενη τροποποίηση χωροθετείται κοινωφελής χρήση εγκαταστάσεων Μετρό (άρθρο 1 παράγραφος 2, νόμος [Ν] 1955/1991 (ΦΕΚ 112/Α/1991)) που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του Δημοσίου συμφέροντος.

 

Επειδή γίνεται δεκτή η ένσταση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ και απορρίπτεται η ένσταση των Λουκία Σαλτιέλ και Νένη - Σουζάνας Μαλλάχ, Λίνα Μαλλάχ, Δαυίδ Σαλτιέλ και Μίλη Σαλτιέλ, ενώ η ένσταση της Επιτροπής Πολυκατοικίας επί της οδού Αλέξανδρου Παπαναστασίου είναι άνευ αντικειμένου, σύμφωνα με τη σχετική Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης με την οποία έγινε δεκτή η ΔΥ/2015 Εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, όπου τεκμηριώνονται αναλυτικώς και με πληρότητα όλα τα ανωτέρω, αποφασίζουμε:

 

1. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης στην περιοχή Σταθμού Ευκλείδη Μετρό, στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται μεταξύ των οδών Κατσιμίδη - πλατείας Μιλήτου - Ασκληπιού - πεζόδρομος Ομήρου - Παπαναστασίου, όπως φαίνεται στο συνοδευτικό της παρούσης τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, ως εξής:

 

1.1 Τον αποχαρακτηρισμό της εκτάσεως Τ1-Τ2-Τ3-Τ4- Τ23-Τ24-Τ25-Τ26-Τ27-Τ29-Τ30-Τ31-Τ10-Τ11-Τ12-Τ13-Τ14Τ15-Τ16-Τ17-Τ18-Τ19-Τ20-Τ21-Τ22-Τ1 από Χώρο Νηπιαγωγείου και Χώρο Αθλητικών Εγκαταστάσεων και τον χαρακτηρισμό της σε Χώρο Αττικό Μετρό ΑΕ, που απαλλοτριώθηκε από την εταιρία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ για τη δημιουργία του Σταθμού Ευκλείδη του Μετρό και την πρόσβαση του κοινού σε αυτόν.

 

1.2 Την επέκταση του Χώρου Παιδικού Σταθμού στο σύνολο της εκτάσεως Τ4-Τ5-Τ6-Τ28-Τ27-Τ26-Τ25-Τ24Τ23-Τ4, προκειμένου να ενσωματωθεί σε αυτόν και το εναπομένον, μετά την απαλλοτρίωση, τμήμα του καταργούμενου χώρου νηπιαγωγείου.

 

1.3 Τη διατήρηση του Χώρου Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην έκταση Τ7-Τ8-Τ9-Τ10-Τ31-Τ30-Τ29-Τ7, που αντιστοιχεί σε τμήμα του ήδη χαρακτηρισμένου χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων που βρίσκεται εκτός ορίων απαλλοτρίωσης.

 

1.4 Τον καθορισμό προκηπίου πλάτους 3,00 μέτρων επί του προσώπου του οικοδομικού τετραγώνου προς την οδό Ομήρου.

 

2. Τον καθορισμό συντελεστή δόμησης 2,4 για το Χώρο Παιδικού Σταθμού και για το Χώρο Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Οι λοιποί όροι δόμησης καθορίζονται από τον ισχύοντα Οικοδομικό Κανονισμό.

 

3. Οι φάσεις των εκσκαφικών εργασιών και ανεγέρσεως των κτιριακών εγκαταστάσεων να πραγματοποιηθούν με την έγκριση, την επίβλεψη και τη συνεργασία της αρμοδίας για τον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής (Μακεδονικός τάφος) Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (σύμφωνα με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3894/2015 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης).

 

Πριν τη μελλοντική κατασκευή σε παρακείμενα οικόπεδα του χώρου σταθμού Μετρό, όπως η ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων και νηπιαγωγείου, να λαμβάνονται μεταξύ άλλων υπ' όψιν, κατά τη μελέτη και κατασκευή, οι υπόγειες εγκαταστάσεις του σταθμού Μετρό, ενημερώνοντας την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ πριν από την έκδοση των σχετικών οικοδομικών αδειών (σύμφωνα με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ALX-54547/2015 έγγραφο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 02-12-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.