Απόφαση 98554/20

Απόφαση 98554/2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 29 και 30 της Δημοτικής Κοινότητας Λυκόβρυσης του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 98554/2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 29 και 30 της Δημοτικής Κοινότητας Λυκόβρυσης του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, (ΦΕΚ 159/Δ/2020), 09-04-2020.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 3 παράγραφος 3 παράγραφος θ, άρθρο 159 παράγραφος 1 και άρθρο 160 παράγραφος 2 και άρθρο 186, κεφάλαιο ΣΤ. παράγραφος 40, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

2. Την 109290/39629/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η 438/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, (ΦΕΚ 4251/Β/2016), που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, που είχε καταρτισθεί με το προεδρικό διάταγμα 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) και είχε τροποποιηθεί με την 44403/2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2494/Β/2011), την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β/2011) και τις 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/2017) όμοια, όπως ισχύει σήμερα.

 

3. Την 505910/2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, για Ανάθεση- Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες και σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 3411/Β/2019).

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

5. Το άρθρο 44 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Δ/2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις και τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7.

 

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

8. Το νόμο 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και το νόμο 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 4495/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 4513/2018 και το άρθρο 45 του νόμου 4546/2018, σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και την υπ' αριθμόν 32129/1631/ 21-07-2017 απόφαση της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για την ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις 58421/3240/18-07-2017, 41959/2525/21-05-2018, οίκοθεν 48193/2866/08-06-2018 και 15548/647/14-03-2019 αποφάσεις Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρα 31, 32 και 33, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

12. Την 35892/7095/1992 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1362/Δ/1992) που εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Λυκόβρυσης.

 

13. Το από 27-08-1970 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 202/Δ/1970) ένταξης της περιοχής στο σχέδιο πόλης που τροποποιήθηκε με τα από [ΠΔ] 13-06-1977 (ΦΕΚ 211/Δ/1977) και 23-04-2010 (ΦΕΚ 177/ΑΑΠ/2010) προεδρικά διατάγματα.

 

14. Την 94/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λυκόβρυσης Πεύκης, μετά την 13/2016 γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

15. Την από 19-09-2019 (Πρακτικό 8ο, Θέμα 5) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, μετά την με αριθμό 193979/15-12-2017 εισήγηση και την 28371813-06-2019 συμπληρωματική της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού.

 

16. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου, όπως συμπληρώθηκε.

 

Και επειδή:

 

Α. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης με την με αριθμό 94/2017 (6ο θέμα της από 16-05-2017 7ης/2017 συνεδρίασης) πράξη του αποφάσισε ομόφωνα σύμφωνα με την 13/2016 (2ο θέμα της από 04-10-2016 7ης/2016 συνεδρίασης) γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, αιτιολογώντας την πολεοδομική αναγκαιότητα και τηρώντας την κατά νόμο προβλεπόμενη διαδικασία. Κατά της παραπάνω απόφασης δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, σύμφωνα με την 11965/30-08-2017 βεβαίωση Δημάρχου.

 

Β. Το Τμήμα Πολεοδομικών Θεμάτων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής με την 193979/15-12-2017 εισήγησή του και την 283718/13-06-2019 συμπληρωματική όμοια, προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα, εισηγήθηκε την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 29 και 30 της Δημοτικής Κοινότητας Λυκόβρυσης, δεδομένου ότι από τα στοιχεία του φακέλου συντρέχουν οι, εκ της νομοθεσίας προϋποθέσεις τροποποίησης.

 

Γ. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα στην από 19-09-2019 συνεδρίασή του (πρακτικό 8ο, θέμα 5ο), γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 29 και 30, της Δημοτικής Κοινότητας Λυκόβρυσης, σύμφωνα με την εισήγηση της Περιφέρειας.

 

Δ. Ο Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης τήρησε τη διαδικασία δημοσιοποίησης της προτεινόμενης τροποποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999), άρθρο 154, και του άρθρου 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Δ/2003).

 

Ε. Η εν λόγω τροποποίηση είναι όλως εντοπισμένη δεν ευρίσκεται επί βασικού οδικού δικτύου, ούτε σε περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή χαρακτηρισμένη ως διατηρητέου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ή κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και σύμφωνα με το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), καθώς και την 29829/2012 εγκύκλιο 10/2012 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΑΔΑ: Β4ΛΔ0ΛΔ2) εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, αποφασίζουμε:

 

1. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 29 και 30 της Δημοτικής Κοινότητας Λυκόβρυσης του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης, με:

 

την έγκριση πεζοδρόμων, κοινοχρήστου χώρου και νέου οικοδομικού τετραγώνου, το οικοδομικό τετράγωνο 29Α
την έγκριση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών καθώς και προκηπίων πλάτους 4 m, στις θέσεις που τροποποιείται το σχέδιο πόλης εκατέρωθεν των πεζοδρόμων,

 

όπως παρουσιάζεται στο συνημμένο από Φεβρουαρίου 2019 τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:500, που συντάχθηκε από το Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης και θεωρήθηκε από τον Διευθυντή Περιβάλλοντος του Δήμου.

 

2. Τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης στο νέο οικοδομικό τετράγωνο 29Α, σύμφωνα με τους ισχύοντες της περιοχής.

 

3. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από την δημοσίευσή της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

6. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αυτή αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια.

 

a.98554.20

 

Η απόφαση αυτή και το συνοδεύον τοπογραφικό διάγραμμα να συν-δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 28-02-2020

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.