Απόφαση 141241/17

Απόφαση 141241/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 873-868 της Δημοτικής Ενότητας Καλυβιών του Δήμου Σαρωνικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 141241/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 873-868 της Δημοτικής Ενότητας Καλυβιών του Δήμου Σαρωνικού, (ΦΕΚ 224/ΑΑΠ/2017), 28-09-2017.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ.39.

 

2. Την υπ' αριθμόν 109290/39629/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμόν 438/22-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/2016), που αφορά στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, που είχε καταρτισθεί με το προεδρικό διάταγμα 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) και είχε τροποποιηθεί με την υπ' αριθμόν 44403/2011 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2494/Β/2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β/2011).

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 234321/2014 (ΦΕΚ 3203/Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης, όπως ισχύει.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985).

 

7. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

10. Τις διατάξεις των νόμων 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), άρθρα 30 και 34 και 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρα 7, 31 και 32 και 33, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα-Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014) .

 

13. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 32129/1631/2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:6ΜΘΑΟΡ1Κ-Κ40), κατ' εφαρμογή του άρθρου 30 του νόμου 4030/2011,όπως ισχύει σήμερα.

 

14. Το από 14-09-1995 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 723/Δ/1995) με το οποίο εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη της περιοχής, έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

15. Την υπ' αριθμόν 200/2011 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού, με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση τροποποίηση στα οικοδομικά τετράγωνα 873 και 868 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Παραλίας Καλυβιών.

 

16. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 130633/2013/16-10-2013 Εισήγηση του τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

17. Το με αριθμό 8 Πρακτικό της 8ης Συνεδρίασης στις 20-11-2014 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής περί της πρότασης - τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 873-868 της Δημοτικής Ενότητας Καλυβιών του Δήμου Σαρωνικού Αττικής.

 

18. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 246371/14/10-02-2015 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού για την τήρηση της διαδικασίας δημοσιοποίησης.

 

19. Την με αριθμό 45/2015 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σαρωνικού.

 

20. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 183600/15/18-01-2016 Συμπληρωματική Εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

21. Το με αριθμό 5 Πρακτικό (Θέμα 4ο)/5η Συνεδρίαση/ 30-05-2017 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

22. Όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

 

23. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του οικείου Δήμου και ο Κρατικός προϋπολογισμός και επειδή:

 

1. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, με το αριθμό 8 Πρακτικό του της 8ης Συνεδρίασης στις 20-11-2014, γνωμοδότησε ομόφωνα για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, με παράλληλη μετατόπιση του πεζοδρόμου, διατηρώντας το πλάτος αυτού, ώστε η νέα ρυμοτομική γραμμή του οικοδομικού τετραγώνου 873 να διέρχεται από το σημείο α του κτιρίου, ώστε αυτό να μη ρυμοτομείται, με ταυτόχρονη μετατόπιση των οικοδομικών γραμμών σε απόσταση 4,00 μέτρων από τις νέες Ρυμοτομικές Γραμμές. Επίσης ενέκρινε αποτμήσεις αντίστοιχες της πρότασης τροποποίησης στις Ρυμοτομικές Γραμμές.

 

2. Με με αριθμό πρωτοκόλλου 246371/14/10-02-2015 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού διαβιβάστηκε το με αριθμό 8 Πρακτικό της 8ης Συνεδρίασης στις 20-11-2014 και το συνοδεύον σ' αυτό τοπογραφικό διάγραμμα στο Δήμο Σαρωνικού για την τήρηση της διαδικασίας δημοσιοποίησης.

 

3. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Σαρωνικού, με την υπ' αριθμόν 45/2015 ομόφωνη απόφασή της, γνωμοδότησε θετικά για την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 13061/22-07-2015 ένσταση του Τσαφαντάκη Κωνσταντίνου σχετικά με την πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής β' κατοικίας Παραλία Καλυβιών στα οικοδομικά τετράγωνα 873 και 868 του Δήμου Σαρωνικού σύμφωνα με την πρόταση που την συνοδεύει, την οποία και αποδέχτηκε.

 

4. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 5 Πρακτικό (Θέμα 4ο) της 5ης Συνεδρίασης στις 30-05-2017, γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία, την απόρριψη της υποβληθείσας ένστασης εμμένοντας στην προηγούμενη γνωμοδότησή του. Επίσης αναφέρει ότι η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, στην οποία επιστρέφεται ο φάκελος της υπόθεσης να μεριμνήσει για τις κατά νόμον ενέργειές της, στην κατεύθυνση προώθησης της υπογραφής σχετικής απόφασης Περιφερειάρχη Αττικής.

 

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα  που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού.

 

7. Η προτεινόμενη τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου είναι εντοπισμένη τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου, δεν ευρίσκεται επί του Βασικού Οδικού Δικτύου ούτε είναι πλησίον αρχαιολογικής ή προστατευόμενης περιοχής και επομένως η έγκρισή της αποτελεί αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, με παράλληλη μετατόπιση του πεζοδρόμου, διατηρώντας το πλάτος αυτού, ώστε η νέα ρυμοτομική γραμμή του οικοδομικού τετραγώνου 873 να διέρχεται από το σημείο α του κτιρίου, ώστε να μην ρυμοτομείται, με ταυτόχρονη μετατόπιση των οικοδομικών γραμμών σε απόσταση 4 m από τις νέες Ρυμοτομικές Γραμμές καθώς επίσης εγκρίνονται αποτμήσεις αντίστοιχες της πρότασης τροποποίησης στις Ρυμοτομικές Γραμμές όπως αναλυτικά φαίνεται στο διορθωμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που συνόδευε την υπ' αριθμόν 200/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού και το οποίο επισυνάπτεται στο με αριθμό 8 Πρακτικό (Θέμα 4ο) της 8ης Συνεδρίασης της 20-11-2014 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση και το συνοδεύον αυτή τοπογραφικό διάγραμμα να συν-δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.141241.17

 

Αθήνα, 07-0-2017

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.