Απόφαση 152492/17

Απόφαση 152492/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επί της οδού Μούσχου 18, στο οικοδομικό τετράγωνο 293 του Δήμου Ζωγράφου για την επέκταση της χρήσης του ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου, από Κέντρο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων σε Κέντρο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 152492/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επί της οδού Μούσχου 18, στο οικοδομικό τετράγωνο 293 του Δήμου Ζωγράφου για την επέκταση της χρήσης του ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου, από Κέντρο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων σε Κέντρο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, (ΦΕΚ 152/ΑΑΠ/2017), 07-07-2017.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ.39.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β/2011) και την μεταγενέστερη με αριθμό 109290/39629/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 438/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/2016) για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και ισχύει σήμερα.

 

3. Τη με αριθμό οίκοθεν 8840/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 39/Β/2017), όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την με αριθμό οίκοθεν 59417/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 945/Β/2017) και ισχύει σήμερα.

 

4. Το άρθρο 44 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Δ/2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις και τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/A/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

5. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985).

 

7. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

11. Τις διατάξεις των νόμων 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), άρθρα 30 και 34 και 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

12. Την υπ' αριθμόν Φ39/1895/2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμόν Φ39/2209/2015, Φ39/4541/2015 και 35412/2873/2016 αποφάσεις του ιδίου, όπως ίσχυε κατά το χρόνο γνωμοδότησης.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρα 31 και 32, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

14. Την με αριθμό 88463/6306/1994 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Ζωγράφου Νομού Αττικής (ΦΕΚ 1222/Δ/1994).

 

15. Την με αριθμό 12225/148/1985 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών για Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ζωγράφου για τον χαρακτηρισμό του με στοιχεία ΑΒΓΔΕΑ χώρου στο οικοδομικό τετράγωνο 240 και επί της οδού Μούσκου ως χώρου για την δημιουργία πολιτιστικών εκδηλώσεων Άνω Ιλισίων (ΦΕΚ 329/Δ/1985).

 

16. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 237602/17-12-2015 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Υπηρεσίας, προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθήνας.

 

17. Την από 02-06-2016 (Πρακτικό 9ο, θέμα 5ο), με αριθμό 217/2015 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθήνας.

 

18. Την με αριθμό 217/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζωγράφου (από 11-06-2015, 15η Συνεδρίαση), με ΑΔΑ 7ΗΝΚΩΡΦ-ΙΒΓ, για Έκφραση γνώμης επί της υπ' αριθμόν 71/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα 'Πρόταση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ζωγράφου στο οικοδομικό τετράγωνο 293 για την επέκταση της χρήσης του ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου, εντός αυτού, από Κέντρο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων σε Κέντρο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.

 

19. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του οικείου Δήμου και ο κρατικός προϋπολογισμός (Βεβαίωση Δήμου με αριθμό πρωτοκόλλου 1380/06-11-2015).

 

20. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου, και επειδή:

 

1. Σύμφωνα με την με αριθμό 1382/06-11-2015 αιτιολογική έκθεση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων - Υποδομών και Παιδείας του Δήμου Ζωγράφου Αττικής, τεκμηριώθηκε η …ιδιαίτερη ανάγκη για την άμεση στέγαση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με ειδικές ανάγκες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)… και …διαπιστώθηκε ότι ο μόνος χώρος στον οποίο θα μπορούσε να στεγαστεί το αναφερόμενο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ είναι το κτίριο επί της οδού Μούσχου 18 εντός του οικοδομικού τετραγώνου 293…με ξεχωριστή είσοδο από το Πολιτιστικό Κέντρο και πλήρη αυτονομία…, συνεπώς προτείνεται επιπλέον και η χρήση ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στον εν λόγω χώρο Κέντρου Πολιτιστικών Εκδηλώσεων. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε ομόφωνα τόσο από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (απόφαση με αριθμό 71 της 1ης από 11-06-2015 συνεδρίασης) όσο και από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζωγράφου (απόφαση 217 της 15ης από 11-06-2015 συνεδρίασης). Σχετικά με την πρόταση τροποποίησης έχουν συνταχθεί και οι νομίμως προβλεπόμενες με αριθμό πρωτοκόλλου 1379/06-11-2015, 1380/06-11-2015 και Δ/Υ/11-06-2015 βεβαιώσεις του Δήμου Ζωγράφου, και σύμφωνα με την πρώτη, κατά της απόφασης αυτής του διοικητικού συμβουλίου δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

 

2. Η πρόταση εξετάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, η οποία εισηγήθηκε θετικά προς το αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών (αριθμός πρωτοκόλλου 237602/17-12-2015).

 

3. Τέλος, το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της εν λόγω πρότασης τροποποίησης (5ο θέμα της 9ης από 2-62016 Συνεδρίασης) - σύμφωνα με την προηγούμενη εισήγηση- και συγκεκριμένα για την έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου επί της οδού Μούσχου 18, στο οικοδομικό τετράγωνο 293 του Δήμου Ζωγράφου με χαρακτηρισμό του οικοπέδου με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΑ σε κοινωφελή χώρο Κέντρο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, με όρους και περιορισμούς δόμησης σύμφωνα με τους ισχύοντες του οικοδομικού τετραγώνου 293 ((ΦΕΚ 329/Δ/1985), Νέος Οικοδομικός Κανονισμός νόμος 4067/2012), αποφασίζουμε:

 

1) Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ζωγράφου στο οικοδομικό τετράγωνο 293 (πρώην 240), με χαρακτηρισμό του οικοπέδου με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΑ σε κοινωφελή χώρο Κέντρο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, με τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης του οικοδομικού τετραγώνου 293 ((ΦΕΚ 329/Δ/1985), Νέος Οικοδομικός Κανονισμός νόμος 4067/2012), όπως αναλυτικά φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

2) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3) Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή και το συνοδεύον τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.152492.17

 

Αθήνα, 15-06-2017

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.